T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 04 EYLÜL 2019'DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 184 Belediyemiz Meclis üyelerinden Ahmet ERKAL'ın 04.09.2019 tarihli dilekçesinde; Kırlangıç projesinin akibeti hakkında bilgi almak için sorduğu soruların bir dahaki toplantıda cevaplanması hususunun görüşülmesi.
2 185 Beldiye ve Meclis Başkanı Mesut ERGİN'in 07.08.2019 tarihli meclis toplantısında alınan kararlar ile ilgili Meclis Çalışma Yönetmeiğinin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine göre oylamaya sunduğunda Meclis Üyelerinden Ahmet ERKAL'ın 178 nolu kararla ilgili hatalı olduğuna ilişkin itirazına karşılık yeniden incelenerek tarafına bilgi verilmesine karar verildi ve diğer kararlar ile ilgili işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne.
3 186
10 BCS 10- 10 BAK 81 ve 10 BAA 01 plakalı hizmet aracı amacı ile kullanılan araçların kamu hizmetine tahsis edilmesinin görüşülmesinin gündeme ek madde olarak ilave edilmesinin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne ;
TR 44 0001 5001 5800 7298 0339 34 numaralı hesabın Personel maaş hesabı olarak kamu hizmetine tahsisinin, TR 51 0001 5001 5800 7307 7475 82 numaralı hesabın da İller Bankası Hisse hesabı olarak kabul edilmesi hususlarının gündeme ilave edilmesinin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne ;
Belediyemizde boş kadro olarak bulunan Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1. Derece Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosunun Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1. Derece Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü olarak değiştirilmesi konusunun gündeme ilave edilmesinin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne.
4 187  Marmara Belediyeler Birliğine bir (1) asil, bir (1) yedek üye seçiminin yapılması ile ilgili CHP grubundan Ahmet ERKAL Asil Üye Olarak Sebahattin TATAR Yedek üye olarakta Mehmet ÇAKIR'ı önermiş olup. Buna karşılık DP grubundan Merih ARSLAN Asil Üye olarak M.Levent GURUP, Yedek Üye olarakta Merih ARSLAN'ı önermesi üzerine, CHP grubundan Ahmet ERKAL Asil Üye Olarak Sebahattin TATAR Yedek üye olarakta Mehmet ÇAKIR seçilmelerinin işaretle yapılan oylamasında 13 kabul 13 Red oyu verilmiş olup, 5393 sayılı kanununun 22. maddesine istinaden Meclis Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır” denildiğinden , Marmara Belediyeler Birliğine Asil Üye olarak M.Levent GURUP, Yedek Üye olarakta Merih ARSLAN'ın seçilmelerinin kabulüne.
5 188 Gündemimizin 2. maddesinde yer alan; Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönergesinde yapılan güncellemelerin görüşülmesinde Yapılan değişikliklerin kabülüne.
6 189 İlçemizde bulunan pirina fabrikalarının çevre üzerindeki etkilerinin görüşülmesi sonucunda; konunun daha ayrıntılı incelenmek üzere Çevre Komisyonuna havale edilmesinin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne.
7 190 Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile Ayvalık Belediye Başkanlığı arasında Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına destek olunması maksadıyla prokotol oluşturulması için Belediye Başkanı Mesut ERGİN' e yetki verilmesinin işaretle yapılan oylamasında M.Anıl OKYAR'ın (Red) oyuna karşılık oyçokluğu ile kabulüne.
8 191 Denetim Komisyon Seçimi konusu gündeme sehven alındığından konunun iptalinin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne.
9 192 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin h fıkrasına göre: Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek, Belediye Meclisinin yetkisinde olduğundan Ege Plan Şirketi ile Belediyemiz arasında Burhaniye 2.Asliye Hukuk Mahkemisi 2018/469 E.sayı nosu ile süren davada sulh olunmasına, bu konuda da Belediye Başkanı Mesut ERGİN' e yetki verilmesinin işaretleyapılan oylamasında Ahmet ERKAL, Hüseyin BARIŞ, Rüçhan AKGÖL, Onur SATICI, F.Tülin Çalışıcı, M. İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Mehmet ÇAKIR, Sebahattin TATAR, Funda ÖZTOLAN ve Dilek SARAÇOĞLU'nun RED , Fırat GÜREN'in Çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile kabulüne
10 193 Mahalle Evleri’nin kurulması ve Mahalle Evleri Koordinasyon Birimi ve Gönüllülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Düzenlenmesine Dair Yönerge ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda;
HUKUK KOMİSYON RAPORU
Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.08.2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen mahalle evleri kurulması ve mahalle evleri yönergesinin görüşülmesine ilişkin konu hakkında yapılan komisyon toplantımızda ; Mahalle Evlerine ilişkin konunun Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Yönergesinde değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin takdirine sunulur.Denilmektedir.
Konunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne,
11 194 Ayvalık Belediyesi Emir ve Yasaklar Uygulama Yönergesinin görüşülmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda;
HUKUK KOMİSYON RAPORU
Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.08.2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere komis-yonumuza havale edilen; Ayvalık Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönergesine ilişkin konu hak-kında yapılan komisyon toplantımızda ;Komisyonumuza gelen Emir ve Yasaklar Yönergesi, yapılan değişiklikler ile düzeltilmiş olup, Yönergenin bu hali ile hukuka uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.
Konunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne,
12 195 Pazar Yerleri Yönergesinin görüşülmesi ile ilgili; Hukuk Komisyonu raporunda; HUKUK KOMİSYON RAPORU:
Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.08.2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere komis-yonumuza havale edilen; Ayvalık Belediyesi Pazar Yerleri Yönergesinin komisyonumuzca ya-pılan incelemesinde,
Pazar Yerlerine ilişkin 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi hakkında Kanun ve 12 Temmuz 2012 tarihli 28351 sayılı Pazar Yerleri Yönetmeliği bulunması sebebi ile, ayrıca Belediye Meclisince ko-misyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğünce hazırlanmış Ayvalık Belediyesi Pazar Yerleri Yönergesi'nin düzenlemesine gerek olmadığına, ihtiyaç duyulması halinde tamamlayıcı hükümlerin Emir ve Yasaklar Yönergesinde düzenlenebileceğine ilgili Müdürlükten de görüş alınarak oy birliği ile karar verilmiştir.Denilmektedir.
Konunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne,
13 196 Zeytin Çekirdekleri Derneği ile yapılan protokolün kapsam ve mahiyetinin mevzuata uygun olarak güncellenmesi hususunun görüşülmesi neticesinde Zeytin Çekirdekleri ile Belediyemiz arasında yapılmış olan protokolün iptali yönünde işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne.
14 197 Pazar Yerleri Yönergesinin görüşülmesi ile ilgili; Hukuk Komisyonu raporunda; HUKUK KOMİSYON RAPORU
Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.08.2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen hurdacılık faaliyetinin yetki, kapsam ve mahiyetine ilişkin konu hakkında yapılan komisyon toplantımızda ;Belediyemiz sınırları içerisinde hurdacılık faaliyeti gösteren toptan ve seyyar hurdacı esnafının çalışmalarını kontrol altına almak üzere Ayvalık Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönergesinde düzenleme yapılabileceğine oy birliği ile karar verilmiştir. Yüce Meclisin takdirine sunulur.Denilmektedir.Konunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne,
15 198 Köylerdeki kaçak yapılar hususunun görüşülmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda; HUKUK KOMİSYON RAPORUAyvalık Belediye Meclisi’nin 12.06.2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere komis-yonumuza havale edilen; köylerdeki kaçak yapılar hakkında yapılan komisyon toplantımızda ;Belediye tarafından Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre ruhsatlandırma çalışmaları ve Köy Yerleşik Alan çalışmaları halen devam etmekte olması sebebi ile konunun hukuken çözülebilmesi için ek süre talebimizi ,Yüce Meclisin takdirine sunuyoruz.Denilmektedir.Konunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne,
16 199 Ayvalık Ticaret, Mimarlar ve Mühendisler Odası'ndan gelen 8480 sayılı dilekçenin görüşülmesi görüşülmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda; HUKUK KOMİSYON RAPORU:Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.08.2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere komis-yonumuza havale edilen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin yürütmeyi durdurma kararı verilen bazı maddeleri için 29.07.2019 tarihli Resmi Gazete de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanması sonrasında plan notu hazırlanmasına ilişkin konu hakkında yapılan komisyon toplantımızda ;Her ne kadar Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin yürütmeyi durdurma kararı verilen bazı maddeleri için 29.07.2019 tarihli Resmi Gazete de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürülüğe konulmuş ise de ; söz konusu yönetmelik hali hazırda bulunan iş ve işlemlerin ihtiyaçlarını karşılayamadığı için ve hakkani-yet ilkeleri uyarınca plan notu hazırlanmasında hukuka aykırılık bulunmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.Denilmiştir.Konunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında DP Grubu Red, CHP grubu Kabul, M.Anıl OKYAR'ın Çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabulüne.
17 200 Ticaret ve Mimarlar -Mühendisler odasının vermiş olduğu olduğu dilekçe ve ilgili İmar Komisyon raporunun okunması ve gündeme ilavesinin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile karar verildi.İMAR KOMİSYON RAPORU
İlçemiz Ayvalık Ticaret, Mimarlar ve Mühendisler Odasından gelen 8480 sayılı dilekçede belirtilen talepler incelenmiş;
Yapılan incelemede; dilekçede belirtilen maddeler halindeki önerilere aşağıda belirtilen şekli ile çözüm üretilmesinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.
1. Küçükköy Mahallesi 5. Kat verilmesi ve İzmir –Çanakkale üzerindeki yerlerin ticari alan olarak imar planlarının yapılması önerilmiş olup, söz konusu bölge ile ilgili revize plan çalışmaları yürütülmekte olup , gerekli plan faaliyetleri en kısa zamanda hazırlanacaktır.
2.a. Danıştay 6. Dairesinin 2017/4840 Sayılı, 2017/7567 Sayılı, 2017/4783 Sayılı, 2017/4842 Sayılı Kararları ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin iptal edilen maddeleri; 25/07/2019 tarihi itibariyle gerekli yönetmelik değişikliği yasal hale getirilmiş, ancak komisyonumuzca değerlendirilen önerilere istinaden, ilaveten;
- Eğimden kazanılan ve açığa çıkan kat, TAKS alanını geçmemek üzere KAKS alanına dahil değildir.
- İnşaa edilecek tüm binalarda imar planına ve plan notlarına uygun nitelikte açık
çıkmalar, hava bacaları, ticari amacı olmayan yapının kendi ihtiyacı için kullanılacak ve bağımsız bölüm numarası almayan ve ortak kullanıma ait otopark ve katları yine bağımsız bölüm numarası almayan ve ortak kullanımda olan yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer daireleri, kömürlükler, sığınaklar, çamaşırlıklar, tesisat ile ilgili teknik odalar, askari ölçüdeki kapıcı dairesi, bina içinde ve dışında yapılan yüzme havuzları ve makina dairesi, 2 mt genişliğe kadar koridorlar, geçitler, merdivenler, kat holleri ve sahanlıklar hangi yapıda olursa olsun TAKS, KAKS ve emsal alanına dahil edilmez. (NOT: TAKS , KAKS ve emsal alanına dahil edilmeyecek bina giriş holü merdiven evi kat holleri ve sahanlıkların her katta minumum ölçülerdeki toplam alanınn 30 m2 si Tek konutlu yapılarda hol ve koridorlar hariç sadece merdiven evi taks kaks ve emsala dahil olmayıp üzeri yapılanma miktarları dahil edilecektir.)
- Binaların zemininde yapılacak taks alanının % 40 kadar olan zemin terasları TAKS , KAKS ve EMSAL alanına dahil değildir. maddelerinin plan notu olarak eklenmesi uygundur.
2.b. Meclisimizin 07/03/2018 tarih, 65 sayılı kararı ile kentsel dönüşümü özendirmek üzere “son kattaki bağımsız bölümle irtibatlı iskan edilebilir çatı arası piyeslerinin yapılması” uygulamasının, bölge bütününde yeni yapılacak yapıların tümünün birbiri ile uyum arz etmesi gerektiği için, söz konusu kararın iptal edilerek yerine; İmar Planında yer alan parselde yapılacak yapıların çatı aralarına bağımsız bölüm niteliğinde olmamak üzere son katla irtibatlı son kat bağımsız bölümün veya bölümlerinin %50 sini geçmeyecek çatı arası kullanımı yapılabilir. Kalan kısımlarının teras olarak kullanılabilir ve bu alanlarında KAKS ve emsal alanına dahil edilmemesi ile alakalı plan notu eklenmesi uygundur.
2.c. Mevcut Küçükköy Koruma Amaçlı İmar Plan Notları'nın 6. maddesinin son cümlesinde yer alan “çatı ve çekme katı yapılamaz.” ibaresinin, 2.b'de belirtilen koşullara istinaden kaldırılması gerekmektedir.
3. Kentsel Dönüşüm alanı tanımlamalarıyla ilgili çalışmalar Plan revizyonları kapsamında ele alınacak olup, öneri alanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
4. Önerilen yönlendirme levhalarıyla ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi UKOME Birimi ile irtibata geçilerek programa alınması sağlanacaktır.Taktir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.Denilmektedir.
Meclis üyelerinden; Merih ARSLAN ve Semih VAROL komisyon kararına şerh düşmüş olup, Şerhte;
2.a. Maddesinin 1. bendinde öneri olarak getirirlen hükümler Danıştay 6. Dairesi'nin 2017/4840 sayılı, 2017/7567 sayılı, 2017/4783 sayılı, 2017/4842 sayılı kararları ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin iptal olan maddeleri kapsadığı için ihtiyaç dahilinde önerilmiştir, 25/07/2019 tarihli yürürlüğe giren yönetmelik maddeleri ile bu unsur ortadan kalkmıştır. Bu sebepten 2.a. Maddesine 1. bendine şerhimiz vardır.
2.a. Maddesinin 4. bendinde yer alan “binaların zemininde yapılacak TAKS alanının %40 kadar olan zemin terasları TAKS, KAKS ve EMSAL alanına dahil değildir.” ibaresi, meclisimizin 07/03/2018 tarih, 54 sayılı kararı ile plan notu olarak karara bağlanmış olup, tekrar plan notu olarak işlenmesine ihtiyaç yoktur.
2.b. Maddesinde yer alan kentsel dönüşüm kapsamındaki yapılara 07/03/2018 tarih, 65 sayılı meclisimizin kararı ile alınan “son kattaki bağımsız bölümle irtibatlı iskan edilebilir çatı arası piyeslerinin yapılması” kararı tüm yapılara yaygınlaştırılarak genelleştirilmek istenmektedir. İdarenin çalışmalarını yürüttüğü plan revizyonu ve bütüncül planlama esaslarına aykırı bulunduğundan muhalefet şerhimi düşerim.Denilmektedir.
Konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında; DP Grubu (12 Red), CHP Grubu ve M.Anıl OKYAR'ın Çekimser oylarına karşılık, oyçokluğu ile Reddine.
18 201 12.06.2019 tarih ve 125 sayılı Meclis Kararına itiraz dilekçesinin görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.08.2019 tari ve 17819 sayılı yazısında beirtilen Belediye Meclisimizin 12.06.2019 tarihinde 125 sayılı kararı ile alakalı “ Kararın iptal edilmesi, yürürlüğün ve yürütmenin durdurulması” yönündeki itirazın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne,
19 202 Sakarya Mah. 2068 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazla alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planı esas görüş talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2019 tari ve 18798 sayılı yazısında belirtilen, Sakarya Mah. 2068 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı ilgi dilekçede belirtilen talepten ekte sunulu olan dilekçe ile vazgeçilmiş olup; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında KDKÇA (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) lejandına sahip taşınmazın, 1/5000 ölçekli nazım imar planında 26.12.2017 tarih, 1438 sayılı karar il onaylı “Benzin istasyonu” lejandından çıkarılarak, planların onaylandığı ilk lejandına, KDKÇA lejandına değiştirilmesi ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine esas görüş talebinin daha detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne,
20 203 Sakarya Mah. 1227 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz hakkında Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporu göz önünde bulundurularak konunun değerlendirilmesi ile ilgili, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.08.2019 tari ve 18663 sayılı yazısında belirtilen, İlçemiz Sakarya Mahallesi 1227 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı Belediye Meclisimizin 03.10.2018 tarih ve 178 sayılı kararı ile onaylanan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.01.2019 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-1736,11 Pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 15.02.2019 tarihinde 1 ay süre ile ilan edilmiş olup, 18.03.2019 tarih ve 4558 sayılı yazımız ile arşivlenmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir. Ancak; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23198 sayılı yazı ve inceleme raporunda uygun bulunmamış olup, konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne,
21 204 Konunun meclisimizce görüşülmesi sonucunda; Belediyemize ait 10 BCS 10, 10 BAK 81 ve 10 BAA 01 plakalı hizmet aracı amacıyla kullanılan araçların Belediye Kanunun 15. Maddesine göre kamu hizmetine tahsis edilmesinin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne.
22 205 TR 44 0001 5001 5800 7298 0339 34 numaralı hesabın Personel maaş hesabı olarak kamu hizmetine tahsisinin,  TR 51 0001 5001 5800 7307 7475 82 numaralı hesabın da İller Bankası Hisse hesabı olarak kabul edilmesinin görüşülmesi sonucunda;  Belediye Kanunu ile İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki Kanun hükümleri ile Yargıtay içtihatları sebebiyle kurumumuz personel maaş hesabı olan Vakıfbank Ayvalık Şubesi nezdindeki TR 44 0001 5001 5800 7298 03 39 34 numaralı hesabın Personel maaş hesabı olarak kamu hizmetine tahsis edilmesini,  ayrıca yine Vakıfbank Ayvalık Şube nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7307 7475 82 numaralı hesabın da İller Bankası Hisse hesabı olarak kabul edilmesininin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne,
23 206 Belediyemizde boş kadro olarak bulunan Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1. Derece Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosunun kaldırılarak, yerine Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1. Derece Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin ve ekte bulunan III sayılı boş kadro cetveli değişikliğinin onaylanmasının işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne.
24 207 2. Birleşim olarak müzakere açılması ile ilgili Belediye ve Meclis Başkanı Mesut ERGİN'in meclis üyelerine vermiş olduğu bilginin ardından; Belediyemiz Meclisinin, Ayvalık Ticaret Odası Meclis Üyeleri ve Ayvalık Ziraat Odası Meclis üyelerinin hazır bulunması ile ekseriyet temin edildiği, Hazirun Listesinde yapılan kontrollerden anlaşıldığından; Divan Heyetinin belirlenmesi için, Meclis üyelerinden Merih ARSLAN Divan Başkanı olarak; İsa ASLAN'ı Katip üye olarakta; Özge TOYGAR ve M.Levent GURUP'u önerdi, işaretle yapılan oylamada Divan Başkanlığına; İsa ASLAN, Özge TOYGAR ve M.Levent GURUP Divan Katipliği görevlerine seçilmelerine oybirliği ile 04.09.2019 tarihli toplantıda karar verildi ve Devamında Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimlerine geçildi.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR