İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;nün 03/12/2018 tarihli 20956803-115.01.06-E.9631 nolu ilanıdır.

 

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, Fethiye Mahallesi, 803 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-1736,10 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 01/08/2018 tarih, 145 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 13/11/2018 tarih, 1341 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

28/11/2018 tarihli 20956803-115.01.06-E.9366sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilanı

 

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, Altınova Mahallesi, 756 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-4987,18 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 04/07/2018 tarih, 124 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 30/10/2018 tarih, 1180 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

                                   

 

                                                                                                                                                                      Murat GÜLER

                                                                                                                                                                 İmar ve Şehircilik Müdürü

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALE İLANI

Sıra Mahalle Kullanım Amacı Ada Parsel No Kira Süresi Geçici Teminat Aylık Kira Bedeli İhale Saati
1 Sefa Çamlık Kültürel amaçlı bina 1347 23 5/3 3 216-TL 200-TL 11:00

İHALE TARİHİ VE YERİ: 06/11/2018 tarihinde saat 11:00’da, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge.

10. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

Bu belgelerin 05/11/2018 tarihi saat 16:00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 100,00-TL (yüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

                                                                                                                                                                    Gökay BACAN

Belediye Başkan V.

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 275 ada, 2 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27/09/2018 tarih, 648 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

Murat GÜLER         

İmar ve Şehircilik Müdürü

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İlçemiz Hayrettinpaşa Mahallesi, 423 ada, 6 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27/09/2018 tarih, 680 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

 

 

Murat GÜLER         

İmar ve Şehircilik Müdürü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR