T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Sıra Mevkii Ada Parsel Cinsi M2 Geçici Teminat Muhammen Bedel İhale Saati
1 Murateli 103 1 Arsa 522 4.344 TL 144.800,00 TL 11:05
2 Murateli 103 2 Arsa 526 4.377 TL 145.900,00 TL 11:10
3 Murateli 103 3 Arsa 523 4.353 TL 145.100,00 TL 11:15
4 Murateli 103 5 Arsa 521 4.338 TL 144.600,00 TL 11:20
5 Murateli 103 6 Arsa 558 4.644 TL 154.800,00 TL 11:25
6 Murateli 104 3 Arsa 483 4.020 TL 134.000,00 TL 11:30
7 Murateli 105 1 Arsa 544 4.527 TL 150.900,00 TL 11:35
8 Murateli 105 2 Arsa 525 4.371 TL 145.700,00 TL 11:40
9 Murateli 105 3 Arsa 525 4.371 TL 145.700,00 TL 11:45
10 Murateli 105 4 Arsa 519 4.320 TL 144.000,00 TL 11:50
11 Murateli 105 5 Arsa 517 4.302 TL 143.400,00 TL 11:55
12 Murateli 106 1 Arsa 543 4.521 TL 150.700,00 TL 12:00
13 Murateli 106 2 Arsa 539 4.485 TL 149.500,00 TL 12:05
14 Murateli 106 4 Arsa 526 4.377 TL 145.900,00 TL 12:10
15 Murateli 106 5 Arsa 499 4.152 TL 138.400,00 TL 12:15
16 Tellikavak 293 5 31 nolu Dublex   6.660 TL 222.000,00 TL 12:20

İHALE TARİHİ VE YERİ: 23/10/2018 tarihinde saat 11:05’de sırayla Ayvalık Belediyesi Başkanlık Binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecektir)

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

 1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin nakit olarak yatırılması halinde satın aldığına dair belge.
 2. Geçici Teminatın belirtilen saate kadar yatırıldığına dair makbuz.
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. Gerçek kişiler için ikametgah (İhale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içinde temin edilmiş)
 5. Gerçek kişiler için imza beyanı (noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,
 6. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,
 7. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
 8. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,
 9. Ortak girişimin istekli olması halinde iş ortaklık beyannamesi doldurulacaktır.
 10. Ortak girişimlerde taşınmaz satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4,5,6,7, ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
 11. Ayvalık Belediyesine borcu (emlak, ilan reklam, kira vb.) olmadığına dair güncel belge,
 12. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,
 13. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İsteklilerin, ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri 22/10/2018 saat:16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 300,00-TL (üçyüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Salman KAYRAN

   Belediye Başkan V.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR