T.C.

                                                                               AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                    KİRALAMA İHALE İLANI

 

Mahalle

Kiralama amacı

Ada

Parsel

No

Kira süresi

Aylık muhammen bedel

Geçici teminat

İhale tarihi

İhale saati

1

Murateli

Tarla (3294 m2)

155

1

 

3 Yıl

1.200,00-TL (yıllık)

108,00-TL

03/07/17

13:40

2

Altınova

Tarla (771,90 m2)

281

11

 

3 Yıl

1.250,00-TL (yıllık)

112,50-TL

03/07/17

13:45

3

Ali Çetinkaya

Büfe Yeri

889 ada 50 parsel ile 889 ada 48 parsel arası

 

3 Yıl

650,00-TL

702,00-TL

03/07/17

13:50

4

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-22

3 Yıl

1.100,00-TL

1.188,00- TL

03/07/17

13:55

5

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-28

3 Yıl

1.100,00-TL

1.188,00- TL

03/07/17

14:00

6

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-29

3 Yıl

1.100,00-TL

1.188,00- TL

03/07/17

14:05

7

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-35

3 Yıl

1.250,00-TL

1.350,00- TL

03/07/17

14:10

8

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-36

3 Yıl

1.400,00-TL

1.512,00- TL

03/07/17

14:15

9

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

610

61

26

3 Yıl

1.250,00-TL

1.350,00-TL

03/07/17

14:20

10

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

436

36

Z-11

3 Yıl

1.100,00-TL

1.188,00- TL

03/07/17

14:25

11

Ali Çetinkaya

Dükkan

1696

2

12/B

3 Yıl

400,00-TL

432,00-TL

03/07/17

14:30

12

Sahilkent

Büfe

862

128

 

3 Yıl

750,00-TL

810,00-TL

03/07/17

14:35

13

Altınova

Büfe

198 ada 30 parsel ile 198 ada 36 parsel arası

 

3 Yıl

500,00-TL

540,00-TL

03/07/17

14:40

14

Altınova

Dükkan

459

2

33/B

3 Yıl

650,00-TL

702,00-TL

03/07/17

14:45

15

Altınova

Dükkan

459

2

C-3

3 Yıl

500,00-TL

540,00-TL

03/07/17

14:50

İHALE TARİHİ VE YERİ: 03/07/2017 tarihinde saat 13:40’da sırasıyla, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın aldığına dair belge.

Bu belgelerin 03/07 /2017 tarihi saat 12:00’ye kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.
Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 100,00-TL (yüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALE İLANI

 

Mahalle

Kiralama amacı

Ada

Parsel

No

Kira süresi

Aylık muhammen bedel

Geçici teminat

İhale tarihi

İhale saati

1

Murateli

Tarla (3294 m2)

155

1

 

3 Yıl

1.200,00-TL (yıllık)

108,00-TL

03/07/17

13:40

2

Altınova

Tarla (771,90 m2)

281

11

 

3 Yıl

1.250,00-TL (yıllık)

112,50-TL

03/07/17

13:45

3

Ali Çetinkaya

Büfe Yeri

889 ada 50 parsel ile 889 ada 48 parsel arası

 

3 Yıl

650,00-TL

702,00-TL

03/07/17

13:50

4

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-22

3 Yıl

1.100,00-TL

1.188,00- TL

03/07/17

13:55

5

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-28

3 Yıl

1.100,00-TL

1.188,00- TL

03/07/17

14:00

6

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-29

3 Yıl

1.100,00-TL

1.188,00- TL

03/07/17

14:05

7

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-35

3 Yıl

1.250,00-TL

1.350,00- TL

03/07/17

14:10

8

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-36

3 Yıl

1.400,00-TL

1.512,00- TL

03/07/17

14:15

9

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

610

61

26

3 Yıl

1.250,00-TL

1.350,00-TL

03/07/17

14:20

10

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

436

36

Z-11

3 Yıl

1.100,00-TL

1.188,00- TL

03/07/17

14:25

11

Ali Çetinkaya

Dükkan

1696

2

12/B

3 Yıl

400,00-TL

432,00-TL

03/07/17

14:30

12

Sahilkent

Büfe

862

128

 

3 Yıl

750,00-TL

810,00-TL

03/07/17

14:35

13

Altınova

Büfe

198 ada 30 parsel ile 198 ada 36 parsel arası

 

3 Yıl

500,00-TL

540,00-TL

03/07/17

14:40

14

Altınova

Dükkan

459

2

33/B

3 Yıl

650,00-TL

702,00-TL

03/07/17

14:45

15

Altınova

Dükkan

459

2

C-3

3 Yıl

500,00-TL

540,00-TL

03/07/17

14:50

İHALE TARİHİ VE YERİ: 03/07/2017 tarihinde saat 13:40’da sırasıyla, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın aldığına dair belge.

Bu belgelerin 03/07 /2017 tarihi saat 12:00’ye kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.
Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 100,00-TL (yüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

25.05.2017 tarihli ve 5231 sayılı resmi ilandır

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

           İlçemiz Sakarya Mahallesi pafta, 906 ada, 46 parselde katıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait plan tadilatı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 01/02/17 tarih, 52 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’uun 7b maddesine istinaden 25.04.2017 tarih ve 488 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete Madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

           Tüm halkımıza bildirilir.

Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

16/05/2017 tarihli ve 4832 sayılı resmi ilandır

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Tıfıllar Mahallesi .. pafta, 146ada, 3 parselde katıtlı mülkiyeti REN-GES ait mevzii imar planı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 03/05/2017 tarih ve 101 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’uun 7b maddesine istinaden 16.03.2017 tarih ve 352 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete Madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

Tüm halkımıza bildirilir.

Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

1- İŞİN ADI VE MİKTARI : Sakarya Mahallesi 21N1 Pafta 1910 Ada 1 Parselde Bulunan 20.336,77 m2 Arsa Üzerine Sınırlı Ayni Hak Tesisi Yaptırılarak İhale Sonucu Belirlenecek Süreyle İdare Tarafından Hazırlatılan Fikir Konsept Avan Projesine Göre Belirli Alanların İrtifak Kullanımı, Her Türlü Borçtan Ari, Bakımlı Ve Kullanılır Durumda Bedelsiz Olarak İdareye Devri İşi

2-TAHMİN EDİLEN BEDEL : İhale konusu işin keşif bedeli 19.934.224,23 TL (ondokuzmilyondokuzyüzotuzdörtbinikiyüzyirmidörtlirayirmiüçkrş.) ’dir. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

Eksiltmeye esas olarak yapım süresi dahil en çok 336 (üçyüzotuzaltı) ay irtifak kullanım süresi esas alınacaktır. Kapalı tekliflerin açılmasından sonraki 2. Oturumda ise irtifak kullanım süresinden 3’er (ay) eksiltme baz alınarak isteklilerden teklifleri alınacaktır. İsteklilerin teklifleri sonucunda en çok 336 (üçyüzotuzaltı) ay süresinden başlamak üzere, ihale en az süreyle irtifak kullanım hakkını vaat eden isteklinin uhdesinde bırakılacaktır.

3-GEÇİCİ TEMİNAT : Geçici teminat miktarı; tahmin edilen keşif bedeli üzerinden 598.026,73 TL (beşyüzdoksansekizbinyirmialtılirayetmişüçkrş.) ’dir.

4- İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 35/a Maddesi gereğince Kapalı teklif usulü

5- İHALE KOMİSYONU : Belediye Encümeni

6- İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, 1 kez Türkiye geneli gazete, 1 kez resmi gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

7- ŞARTNAME VE EKLERİNİN BEDEL KARŞILIĞI VERİLİP VERİLMEYECEĞİ:

Şartname ve ekleri 5.000,00 TL (beşbinlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

8-SÜRESİ: İrtifak kullanım süresi ihale sonrası oluşacak süredir. İhale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandıktan itibaren yapım işine istinaden anahtar teslim süresi 540 (beşyüzkırk) gündür.

9- İHALE TARİH VE SAATİ: 13/06/2017 tarihine tesadüf eden cuma günü Saat: 11:00'deencümen toplantı odasında (Başkanlık Makamı) yapılacaktır.
10- İHALE YERİ: Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Başkanlık Makamı) Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR

İSTENEN BELGELER:

Gerçek Kişilerden;

1. Kanuni ikametgahı olması,

2. Türkiyede tebligat için adres göstermesi,

3. Noter tasdikli imza sureti,

4. Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

5. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sureti vermesi,

Tüzel Kişilerden;

6. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

7. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

8. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

9. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

10. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (6, 7, 8)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı İhale şartnameleri ve sözleşmenin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.)

11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi, (grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya noter onaylı vekil tayin edecekleri kişi veya kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden;

12. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

13. İsteklinin ihaleye ilişkin keşif bedelinin son on beş yıl içerisinde en az %50 oranında iş gerçekleştirdiğine ilişkin iş deneyimini gösteren belge,,

14. Ayvalık Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

15. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

16. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

18. Bu ihalede; yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan B Üst Yapı (Bina) işleri III. Grup işler, benzer iş olarak kabul edilecektir. Bunlarla ilgili resmi iş bitirme belgesi ve/veya ilgili belediyesinden alınacak inşaat ruhsatları ve yapı kullanma belgeleri iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir.

İsteklilerin, (içerisinde istenen belgelerin asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin bulunduğu) kapalı teklif zarflarını 13/06/2017 tarih ve saat 10:50’e kadar Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve iştirak belgesi almaları zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Hüküm bulunmayan hallerde 2886 Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

İlan olunur.

27.04.2017 tarihli ve 3922 sayılı resmi ilandır

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

           İlçemiz KemalpaşaMahallesi 62 pafta, 728ada, 42 parsel Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31/03/2017 tarih, 6757sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

           Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

           Bilgilerinize arz ederiz.

Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR