Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU
OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 06/09/2023
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge
TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI,
Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda
ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP,
Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ, Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Ahmet ERKAL, Mehmet İLHAN ve Rüçhan AKGÖL
154 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını, 06.09.2023 tarih ve 30101 sayılı dilekçe ile
belirtilen Ahmet ERKAL, 06.09.2023 tarih ve 30099 sayılı dilekçe ile belirtilen Mehmet İLHAN ve 06.09.2023 tarih
ve 30098 sayılı dilekçe ile belirtilen Rüçhan AKGÖL’ün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden
izinli sayılmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
155 no’lu karar: 05.07.2023 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma
Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim Başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.
156 no’lu karar: Meclis Üyeleri; M.Levent GURUP, M. İbrahim MÜHÜRDAROĞLU ve Sertaç ÖRS
tarafından verilen önerge ile Ayvalık’ta yaşanan su sıkıntısına çözüm bulunması amacıyla araştırma
yapılması hususunun görüşülmesini gündemimize 13’üncü madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
157 no’lu karar: İlçemiz, Tıfıllar Mahallesi, 151 ada 9 parselde kayıtlı 20.212,4 m² yüz ölçümüne sahip
taşınmazın 17.55171 m²’lik bölümü ile alakalı “eko-turizm” amaçlı imar planına esas görüş talebine ilişkin,
okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
158 no’lu karar: İlçemiz, Küçükköy Mahallesi, 355 ada 29-36 sayılı parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye
Hazinesi’ne ait taşınmazlar ile alakalı koruma amaçlı imar planına esas görüş talebine ilişkin, okunan
Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin
13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
159 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi, 323 ada 227 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı, mevcut
imar planında benzin istasyonu lejantına sahip taşınmaza 3 kat, Yençok:10.50 m, TAKS:0.30, KAKS:0.90
yapılanma koşullarına tabi Ticaret-Konut Alanı lejantı ile getirilen nüfus doğrultusunda yeşil alan
önerilmesine ilişkin, okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine,
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy
birliği ile karar verilmiştir.
160 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi 149 ada 1 parselde bulunan 8 adet konut ruhsatlı bağımsız
bölümün, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin (f) bendinin 1. maddesine istinaden
zemin katların ticari kullanımına ilişkin, okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar
Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
161 no’lu karar: İlçemiz, Kazımkarabekir Mahallesi Kışla mevkiinde içkili yer bölgesi tespiti için genel
güvenlik ve asayiş bakımından görüşü alınan bölgenin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin,
okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
162 no’lu karar: İlçemiz, Fethiye Mahallesi Nikita mevkiinde içkili yer bölgesi tespiti için genel güvenlik
ve asayiş bakımından görüşü alınan bölgenin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin, okunan
Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin
13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
163 no’lu karar: İlçemiz, Sefa-Çamlık Mahallesi, Laka Mevkii 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma
Amaçlı İmar Planı’na esas görüş talebine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle
kabulüne, konun daha detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na bir sonraki Meclis toplantısına kadar
süre verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
164 no’lu karar: İlçemiz, Küçükköy Mahallesi, 349 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın içinde bulunduğu
alanın içkili yer bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu
şekliyle kabulüne, konun diğer iki talep ile birlikte değerlendirilmesi için İmar Komisyonu’na bir sonraki
Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden
işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
165 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi 427 ada 73 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan değişikliği talebinden vazgeçildiği anlaşılmış olup, konunun ilgili müdürlüğe iadesine,
bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
166 no’lu karar: İlçemiz, Tıfıllar Mahallesi 142 ada 4 parselde kayıtlı 12.448,46 m² yüz ölçüme sahip
taşınmaz için talep edilen plan değişikliği, “Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” lejantı önerilen imar
planı, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının 8.16.4. maddesinde minimum parsel büyüklüğünün 15.000
m² olması gerekliliğine uymamaktadır. Ancak, çevre düzeni planının 8.16.4. maddesinin değişiklik günü
olan 06.05.2022 tarihinde bahse konu taşınmaz için Valilik kurumlarına plan değişikliği talebinde
bulunulması sebebi ile bu hususun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce plan onayında değerlendirilmesi
gerektiği anlaşılmış olup; 1/5000 ölçekli nazım imar planının, taşınmazın meskun saha dışında yer alması
nedeniyle kendi içinde doğaya zarar vermeden sürdürülebilir ve ekolojik bir sisteme sahip olabilmesi için
ruhsatlandırılması aşamasında geri dönüşüm, havza suyu toplama ve kullanma, altyapı atık projeleri gibi
teknik projeler ile birlikte başvuru yapılmasını sağlayan plan notları ilaveleri eklenmesi koşulu ile uygun
olduğuna, bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; Meclis üyeleri: M.Levent GURUP,
M.Anıl OKYAR ve Mehmet ÇAKIR’ın çekimser oylarına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile karar
verilmiştir.
167 no’lu karar: İlçemiz, Hacıveliler Mahallesi 107 ada 31-33-34 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı
“Eko-Turizm Alanı” lejantına sahip 1/5000 ölçekli nazım imar planının, taşınmazların meskun saha dışında
yer alması nedeniyle kendi içinde doğaya zarar vermeden sürdürülebilir ve ekolojik bir sisteme sahip
olabilmesi için ruhsatlandırılması aşamasında geri dönüşüm, havza suyu toplama ve kullanma, altyapı atık
projeleri gibi teknik projeler ile birlikte başvuru yapılmasını sağlayan plan notları ilaveleri eklenmesi koşulu
ile uygun olduğuna, bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; Meclis üyeleri: M.Levent
GURUP, Mehmet SARI, M.Anıl OKYAR, Z. Gizem YÜKSEL, Sertaç ÖRS ve Mehmet ÇAKIR’ın
çekimser oylarına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.
168 no’lu karar: Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları-3 kapsamında İlçemizin tanıtımının yapılması
amacıyla basımı yapılacak olan kitabın, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde 450,00-TL bedel ile
satışının yapılamasına, plan ve bütçe komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
169 no’lu karar: Meclis Üyeleri; M.Levent GURUP, M. İbrahim MÜHÜRDAROĞLU ve Sertaç ÖRS
tarafından verilen önerge ile gündemimize 13’üncü madde olarak ilave edilen Ayvalık’ta yaşanan su
sıkıntısına çözüm bulunması için araştırma yapılması konusunun, Çevre Komisyonu’na havalesine, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.Bir cevap yazın