Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 07.12.2022 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde yapılacak Meclis Toplantı gününün belirlenmesinin görüşülmesi.
2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde Belediye Meclisinin bir ay süre ile tatil edilmesi hususunun görüşülmesi.
3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 2023 Yılında gerçekleştirilecek toplantılarının sesli, görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ve Belediyemiz web (sosyal medya) hesaplarından yayınlanmasının görüşülmesi.
4- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt, iş ve işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu oluşturulmasının görüşülmesi.
5- Denetim komisyon toplantılarına, Belediye ve Bağlı kuruluşlar dışındaki kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek kişilere ve kamu personeli dışındaki kişilere denetim komisyon üyelerinin ücret tespitinin yapılması, çalıştırılacak kişi ve gün sayısının görüşülmesi.
6- İller Bankası ve diğer kamuözel kuruluşlarında borçlanma yapılmasına ve bu hususta her türlü iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Belediyemizin genel hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesi.
7- Meclis üyelerine 2023 yılında verilecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.
8- Belediyemizde görevli 3 adet geçici işçinin 2023 yılı için vizelerinin uzatılmasının görüşülmesi.
9- Zabıta memurlarına 2023 yılında verilecek maktu mesai ücretlerinin görüşülmesi.
10- 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesinin 3. fıkrasına göre tam zamanlı çalıştırılan ve çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin 2023 yılı ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.
11- İlçemiz Sınırları içerisinde yer alan sanayi bölgeleri için oluşturulacak yatay kat irtifak projelerinde alınacak harç bedellerinin belirlenmesinin görüşülmesi.
12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2023 yılı harç tarife ücretlerinin bir kısmının güncellenmesinin görüşülmesi.
13- İlçemiz sınırlarında bulunan yerlerde sabit, mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin uygulanacak ücret tarifesinin ”3,07 TL /mt” olarak belirlenmesinin görüşülmesi.
14- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilecek olan Ustalı İmam Hatip Lisesi’ne ait spor salonunun saatlik ücretinin aboneler için 150,00 TL, abone olmayanlar için 300,00 TL olarak ücretlendirilmesinin görüşülmesi.
15- İlçemiz Çamoba ve Akçapınar Mahallerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların içinde kalan halihazırda ki yolların açılması ve ihtiyaç duyulan yerlerde yolların genişletilmesi çalışmalarının 5 Yıllık Yatırım Programına alınması hususunun görüşülmesi.
16- Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Tic.Ltd.Şti’nin ana sermayesinin yeniden değerlendirilerek, ayni sermaye artırımı yapılmasının görüşülmesi.
17- Mülkiyeti Belediyemize ait bir kısım taşınmazın 5393 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince ayni sermaye artırımı için Güzel Ayvalık Gıda Turizm Ve Ticaret Ltd.Şti’ne devredilmesinin görüşülmesi.
18- Mülkiyeti Belediyemizde kalan Yenimahalle Mahallesinde bulunan gecekondu önleme bölgesindeki sosyal konut alanı olarak ayrılmış 26 adet arsa satışının görüşülmesi.
19- Aliçetinkaya Mahallesi, 2132 ada, 7 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Atatürk İlkokulu olarak kullanılan taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması ile alakalı plan değişikliği konusunun görüşülmesi.
20- Hayrettinpaşa Mahallesi 485 ada, 4 parselde kayıtlı Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında “Bahçe” lejantında kalan, “kargir ev” vasıflı taşınmaza ait hazırlanan 1/500 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi.
21- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İlçemiz Altınova Mahallesi 246 ada 2 parselde bulunan mera vasıflı 97925.97 m² yüzölçümlü taşınmazın, 200.00 m² lik kısmının Baski Genel Müdürlüğünce sondaj kuyusu olarak kullanılma talebine ilişkin tahsis değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu Müşterek Raporu
22- Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 1636 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaz 1989 yılında Belediyemiz tarafından Gecekondu Önleme Bölgesi’nde Nurtekin İŞTEN’e satın alma hakkı tanınmış olup, mirasçılar tarafından devir alma taleplerine ilişkin düzenlenen imar komisyonu ile temel haklar ve hukuk komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.
Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu Raporu
23- İç Kontrol Sistemi Yönergesi, Hassas Görevler Yönergesi ile Ön Mali Kontrol Yönergesi’ ne ilişkin düzenlenen temel haklar ve hukuk komisyonu raporunun görüşülmesi.
İmar Komisyon Raporları:
24- İlçemiz, Kazımkarabekir Mahallesi 148 ada, 12-13 parsellerde kayıtlı taşınmazlar hakkında öneri yapı planlamasını içeren 1/500 ve l/l000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği hakkında düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
25- İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi, 1501 ada, 34-42-43-44-45 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği hakkında düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
26- İlçemiz, 150 Evler Mahallesi, 2082 ada 1 parselde, 2083 ada 1-2-5-7-9-10-11 parsellerde, 2084 ada 1-6-7-8 parsellerde ve 2087 ada 7-8-11 parsellerde kayıtlı taşınmazların Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün onayına esas yolcu taşıma limanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifi hakkında düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
27- İlçemiz, Altınova Mahallesi, 599 ada, 37 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği hakkında düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
28- İlçemiz, Küçükköy Mahallesi, Küçükköy Kentsel Sit ve Nitelikli Doğal Koruma Alanının Koruma Amaçlı İmar Planı ile alakalı çakışan alan sebebiyle Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayı ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü onayına esas kurum görüşümüzün belirlenmesi konusunda düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
29- İlçemiz, Tıfıllar Mahallesi, 157 ada, 222326 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkında düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın