Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

BAŞKAN MESUT ERGİN: ALINAN KARARLA, EMSALLERİNE UYGUN, HAKKANİYET VE ADALET TESİS EDİLMİŞTİR

BAŞKAN MESUT ERGİN: ALINAN KARARLA, EMSALLERİNE UYGUN, HAKKANİYET VE ADALET TESİS EDİLMİŞTİR
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Nisan ayı meclis toplantısında alınan kararın ardından olumsuz algı yaratılarak kamuoyu oluşturmak istendiğini belirterek, şeffaf belediyecilik anlayışı gereği şu açıklamayı yaptı: Belediye Meclisinde kabul oyu veren üyelerin tek amacı, önceki meclis kararları ile verilen emsallere uygun olarak yapılaşmanın tamamlandığı komşu adalarda olan emsal kadar iş bu taşınmazında hakkaniyete uygun aynı emsalden yani 4 kat olarak yararlanmasını temin suretiyle ayniyet ve adaleti tesisten ibarettir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki anılan taşınmaz için ilgilisinin talebi üzerine 1/5000 Nazım İmar Planında “Geliştirme Konut Alanı” lejantı, “Ticaret-Konut Alanı” olarak dönüşmesi işlemi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisince alınan karar ile yapılmış, bu karara esas olarak Belediyemizin 05.08.2020 tarihli meclis kararı ile son Meclis kararında olumsuz oy kullanan bazı meclis üyeleri de dahil mevcudun oybirliği ile lejant değişikliğine olumlu görüş bildirilmiştir. Bu hususta karar alma yetkisi münhasıran Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olup, Ayvalık Belediyesi sadece görüş bildirebilmektedir.
Ayvalık Belediye Meclisinin 10.04.2021 tarihli oturumunda, diğer gündem maddeleri ile birlikte İlçemiz 150 Evler Mahallesi 1880 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin plan teklifine ilişkin İmar Komisyon Raporunun oylaması da yapılmıştır.
Ayvalık Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki Şehir Plancılarının mevcut plan değişikliği talebinin “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” doğrultusunda planlama ilkelerine uygun olduğu, gerekli yeşil alan artışının sağlandığı yolundaki mütalaasına bağlı olarak toplanan ve Belediye Meclisinin toplam 5 üyesinden oluşan İmar Komisyonunun “1880 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkulün 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği incelenmiş olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre bir sakınca bulunmayıp komisyonumuzca oybirliğiyle uygun olduğuna karar verilmiştir.” şeklindeki raporu oylanarak Oturuma katılan meclis üyelerinden 12’sinin red oyuna karşı 14 kabul oyu ile rapor gereği plan değişikliği teklifinin kabulüne karar verilmiştir.
Her şeyden önce belirtilmesi gerekir ki plan değişikliği parsel bazında değil ada bazında yapılmıştır. Plan değişikliği yapılan taşınmaz mülkiyet değişikliği görmemiş, baştan beri aynı ailenin mülkiyetinde olan bir tapudur. Yani yakın zamanda el değiştirerek yeni malike, değer kazandırılması gibi bir durum söz konusu değildir.
Plan değişikliğine konu 150 Evler Mahallesi 1880 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu mahalde komşu ada – parsellerde 01.12.2008 ve 02.12.2009, 2010 ve son olarak 2014 yıllarında o dönemin mevcut Belediye Meclisinin kararları ile üstelik yeşil alan artışı sağlanmadan plan tadilatları yapılmıştır. Yapılan bu plan tadilatları ile anılan bölgenin yapılaşmasının 4 kat hatta bazı parsellerde 5 kat olması sağlanmıştır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu mahalde önceki dönemlerde ruhsata bağlanmış 5 katlı bloklar da mevcuttur. Esasen söz konusu taşınmaz malikinin ilk talebi 5 kat olarak gelmiş, bu taleplerinin emsalleri olmasına rağmen kesin surette kabul görmeyeceğini anlayınca gene kendileri tarafından geri çekilmiştir.
Belediye Meclisinde kabul oyu veren üyelerin tek amacı, önceki meclis kararları ile verilen emsallere uygun olarak yapılaşmanın tamamlandığı komşu adalarda olan emsal kadar iş bu taşınmazında hakkaniyete uygun aynı emsalden yani 4 kat olarak yararlanmasını temin suretiyle ayniyet ve adaleti tesisten ibarettir. Açıklama ekinde bölgedeki mevcut yapılaşmanın kat yüksekliği olarak gösterildiği kroki mevcuttur. Buna göre Komşu adalardan 22104 ada 1,2,3,4,5 parseller 4 kat; 2104 ada 6,7,8,9,10,11 parseller 5 katlıdır. Gene diğer komşu ada 1832 ada 1 parsel 4 kat, 1832 ada 2 parselde 5 katlı yapılar mevcuttur. Bu yapıların bulunduğu adaların tamamı 2008 ile 2014 yılları arasında yapılan plan tadilatları ile bu yüksekliği kazanmıştır. Talep sahibi bölgenin mevcut kat yüksekliğini emsal göstererek, kendisine de aynı hakkın tanınmasını eşitlik ilkesi gereği talep etmiş, hakkaniyete uygun bu talebi gerekli yeşil alan artışını sağlaması kaydıyla meclisimizde kabul görmüştür.
Gerek Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ve gerekse Meclis İmar Komisyonumuzun plan değişikliği teklifinin “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” doğrultusunda planlama ilkelerine uygun olduğuna dair görüşü ile alınan karar önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve devamında İmar ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulacak, bu mercilerin de denetiminden geçerek uygun bulunması halinde ancak yürürlüğe girecektir. İddia edildiği gibi Plancılık ilkelerine aykırı bir durum varsa değişiklik teklifi zaten bu mercilerde reddolunacak ve Ayvalık Belediyesinin aldığı karar hükümsüz kalacaktır. Yani henüz ortada gerçekleşmiş bir plan değişikliği yoktur. İddia sahipleri de bunu gayet iyi bilmektedir.
Siyaseten yapıldığını düşündüğümüz ve Kamuoyunda alınan karar hakkında şaibe yaratarak haksız rant sağlandığına ilişkin iddiaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Muhalefet, eleştiri ve iddia sınırlarını aşarak iftira suretiyle suç isnadına varan kasıtlı yayınlar hakkında gerekli her tür yasal girişimde bulunulacak, iddia sahiplerine yasal merciiler önünde iddialarını ispat şansı tanınacağı gibi hakaret ve iftira sahiplerinden Ayvalık Halkının iradesini temsil eden meclisinin hakları sonuna kadar korunacaktır.


Bir cevap yazın