Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

AYVALIK BELEDİYESİ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ayvalık Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluş, örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik Ayvalık Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendi gereği hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

a) Başkan : Ayvalık Belediye Başkanını,

b) Başkanlık : Ayvalık Belediye Başkanlığını,

c) Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını,

d) Belediye : Ayvalık Belediyesini,

e) Müdür : Plan ve Proje Müdürünü,

f) Müdürlük : Plan ve Proje Müdürlüğünü,

g) Personel : Plan ve Proje Müdürlüğü personelini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılığı ve Örgütlenme Yapısı

Madde 5-(1) Müdürlük, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerine 28/8/2006 tarihli ve 2006/10911 sayılı ve 6/5/2013 tarihli ve 2013/4747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda Belediye Meclisinin 07/05/2014 tarih ve 014 sayılı kararıyla kabul edilerek kurulmuştur.

 

Bağlılık

Madde 6- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlıdır.

 

Örgütlenme Yapısı

Madde 7- (1) Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

a) Müdür

b) Etüd ve Proje Birimi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

A) Müdürlüğün Görevleri

Madde 8- (1) Bu yönetmelikte sayılan görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; Kamu Kurumları ve vatandaş taleplerinin incelenerek cevaplandırılması ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini yapar.

 

Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- (1) Müdürün Görev ve Yetkileri;

a) Belediyenin stratejik planından yola çıkarak kentleşme ve bayındırlık hizmetleri ile ilgili

projeleri geliştirmek,

b) Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup gerekli her türlü tedbiri almak,

c) Müdürlüğün görev sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlamak,

ç) Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,

d) Diğer Müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile Müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,

e) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,

f) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak,

g) Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılmak,

h) Günün gelişen teknolojisinden de yararlanarak Müdürlükçe yapılan işlerde kalite sistemini geliştirme çabalarında bulunmak,

ı) Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yazılı hale getirilmesini sağlamak,

i) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre personel özlük hakları ile ilgili (sosyal haklar, izin, terfi, disiplin cezası vb.) yetkisi dahilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

j) Hizmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla iyileştirilmesini sağlamak ve aksayan hizmet varsa aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırmak, düzeltici ve

önleyici faaliyetleri başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak,

k) Personelin eğitim gereksinimlerini tespit ederek yeni personelin eğitilmesini sağlamak,

l) Personelin mesai saatlerinde kanun nizam ve genelgelere uygun olarak çalışmalarını temin

ederek, vazifesini yapmayanı ikaz etmek gerektiğinde durumu üst makamlara bildirmek,

m) Personelin iş devamlılığını takip etmek disiplini sağlamak,

n) Planlama,Kentsel Tasarım, Kent Estetiği konusunda yapılacak bütün kurum toplantılarına katılmak,

o) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüyle koordineli çalışarak,mülkiyet sahipleri tarafından sunulan ve ilgili birim tarafından yapılan plan tadilatları,revizyon planı,,1/1000 ölçekli İmar Planı ve diğer planlama işleri için gerektiğinde imar planı değişikliği hazırlamak ve Belediye Meclisine sunulmak üzere İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğüne tebliğ etmek, görüş vermek, bilgi ve belge paylaşımında bulunmak,

ö) İlgili Birimlerle Planlama Etüd toplantıları yapmak,

p) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve Müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.

(2) Müdürün Sorumlulukları;

a) Müdür 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’u 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, 2863 Sayılı Koruma Kanunu ve Yönetmelikleri ,Mekansal Planlama ve Yönetmeliği ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, zamanında kullanılmasından, bağlı olduğu Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanı ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birimlerin Görevleri ve Sorumlulukları

 

Madde 10- Etüd ve Proje Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Bağlı Bulunduğu Makam: Müdür

(2) Sorumluluk Alanı: Müdürün emir ve direktiflerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u, 5393 sayılı Belediye Kanun’u, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun’u, 3194 sayılı İmar Kanun’u ve bu Kanun’un uygulama yönetmeliği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun’u, Plan Yapma ve Uygulama Yönetmeliği, Ayvalık Belediyesi İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesidir.

(3) Görevleri:

Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak, bu amaçla ihaleler gerçekleştirmek, üniversitelerden bilgi alışverişi sağlamak,

Prestij mekanları; parklar, rekreasyon bölgeleri, pasif yeşil alanlar gibi konularda bir bütünlük içinde kentsel tasarım projeleri yapmak, yaptırmak,

Kent içi ulaşımın rahatlaması, şehir estetiğinin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım planlanması, sokak, meydan ve bahçe aydınlatmaları, yaya yolları ve meydanları düzenleme projeleri hazırlamak,

ç) Tarihi ve doğal sit alanlarının mekânsal kalitelerini yükseltmek, altyapı ve üstyapıyı geliştirmek amacıyla proje çalışmaları yapmak,

Kentin gelişim potansiyellerini değerlendirerek ekonomik, sosyal, fiziksel ve kültürel kalkınmaya destek verecek ve/veya sağlayacak araştırma, kamuoyu yoklaması, analitik etüd ve analiz yapmak, yaptırmak

Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak

Kent bütününde oluşan fiziki ve sosyal bakımdan az gelişmiş, kentin çöküntü yada çarpık yapılaşmış alanlarına ilişkin kentsel tasarım projeleri geliştirmek,

Kentin ihtiyaçları ve sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler (her türlü hizmet, sosyal ve kültür içerikli projeler, üstyapı projeleri, kapalı ve açık spor alanları, sokak, meydan ve çevre düzenleme projeleri v.s) hazırlamak,

Taşınmaz kültür varlıklarının envanter çalışmalarının hazırlanması,

ı) Sokak Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması veya Hazırlattırılması

i) Kardeş şehirler, Diğer şehirler ya da kurumlarla ortak projeler geliştirmek

j) Belediyenin uygulayacağı prıjelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek,

k) Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak,

l) Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve koordinasyon sağlamak,

m) Ayvalık İlçesi’nin doğal ve kültürel değerlerinin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek,

n) Mülkiyeti Belediye’ye ait taşınmaz eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması,

o) Özel mülkiyette olan mail-i inhidam sivil mimarlık örneği yapıların rölevelerinin hazırlanması, Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup Belediye’ye tahsis edilmiş sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, kontrolörlüğünün yapılması,

ö) Taşınmaz Kültür Varlıkları ile ilgili tanıtım tabelalarının hazırlanması,

p) Tarihi Kentler Birliği ile koordinasyonun sağlanması,

r) İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünde bulunan ve Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen binaların tescil durum ve envanter fişlerini tebliğ alarak ,yeniden düzenleyip kurul onayına sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirmek,

s) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen mail-i inhidam durumundaki tescilli binaların rölövelerini hazırlayarak Anıtlar Kuruluna onaya sunulmak üzere İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim etmek,

ş) Kent Estetiği Komisyonunda görev almak,

t) Tabela Yönetmeliği oluşturmak.

u) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

 

Madde 11- (1) Müdürlükler ile özel ve tüzel kişiler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ilgili gerekli görülen yazışmaları, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 12- (1) Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, konu ve kapsamı belirtilmek suretiyle, Müdürden sonra gelmek ve Müdüre karşı sorumlu olmak üzere Belediye Başkanının Onayı ile imza yetkilisi görevlendirilebilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 13- (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat

hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

Madde 14- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!