Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AYVALIK BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 3- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; bir müdür, büro personeli ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Aşevi, Sosyal Hizmet Merkezi adı altında Engelli Destek Birimi bünyesindeki Özel Çocuklar Eğitim Evi, Kadın Danışma Evi, Erken Doğmuşlar Konuk Evi, Sosyal Market, Hasta Nakil Aracı, ilaç yardımları ve diğer ayni, nakdi Sosyal Yardımlar, Alo Belediyem, Evde Bakım ve Evde Sağlık hizmetlerini kapsar.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Başkan: Ayvalık Belediye Başkanını,

Belediye: Ayvalık Belediyesini,

Belediye Meclisi: Ayvalık Belediye Meclisini,

Müdür: Sosyal Yardım İşleri Müdürünü,

Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

Personel: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

Madde 5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü;

 1. Ayvalık İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlardan sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli ve toplumdaki diğer kesimlere yönelik sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetleri sunmak,
 2. İlçe halkının çevresel, toplumsal, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini sağlayan projeler hazırlamak ve yürütmek,
 3. Sosyal hizmet uygulamalarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturmak,
 4. Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerektiğinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak,
 5. Erken doğmuşlar konuk evinde barınan kimsesiz ihtiyaç sahibi yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirecekleri sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek,
 6. Engelli (yaş sınırı olmaksızın) ve 65 yaş üstü sağlık hizmeti alabilmek için sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumda olanlara sağlık ve evde bakım hizmeti vermek,
 7. Gerektiğinde tedavi için yaşlı ve engelli hastaların hastanelere “hasta nakil aracı” ile naklini gerçekleştirmek,
 8. Engelli veya 65 yaş üstü ve ekonomik olanakları elverişli olmayan, kimsesiz bakıma muhtaç kişilere evde temizlik hizmeti vermek,
 9. Engelli Destek Birimi bünyesindeki Özel Çocuklar Eğitim Evi’nde çeşitli el sanatları öğreterek ve sosyal etkinlikler düzenleyerek ilçede yaşayan engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
 10. Sosyal yardım ve hizmetler için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak,
 11. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aşevinde ve gerektiği takdirde evlerine hizmeti götürmek suretiyle yemek servisi sunmak,
 12. ALO BELEDİYEM bünyesinde Ayvalık Belediyesi birimleri ile ilgili olarak vatandaşlardan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespitini, birimlere iletilmesini ve değerlendirmeler neticesinde vatandaşlara bilgi verilmesini sağlamak,
 13. Müdürlükçe yapılacak olan ayni ve nakdi sosyal yardımlarda muhtarlıklar, yardım kuruluşları, vakıf, dernek vb. gibi kuruluşlarla görüşülüp koordinasyonu sağlamak, müracaat eden kişilerin uygun kişiler olup olmadığının tespitini yerinde yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılmasını sağlamak,
 14. Yardımda bulunmak isteyen vatandaş veya kuruluşlarla temasa geçerek planlama, organizasyon ve koordinasyon sağlamak,
 15. Ayvalık Belediyesi’nin kendi imkanları ile kurmuş olduğu Sosyal Markette hayırsever vatandaşlar tarafından verilen giyim, ev eşyası vb. gibi malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu

Madde 6- Sosyal Yardım İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinde Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

 1. Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Müdürlük personeline iç işleyişe ilişkin olarak görevlendirme yapmak ve talimatname hazırlamak,
 2. Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak, dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivinin oluşturulmasını sağlamak,
 3. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
 4. Müdürlük görevinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
 5. İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün Gerçekleştirme Görevlisini, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek, taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 6. Müdürlüğün faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas istatistiklerinin ve analizlerinin hazırlanarak, stratejik planın uygulamaya geçirilmesini sağlamak,
 7. Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
 8. Harcama ve İhale Yetkilisi olarak 5018 sayılı ve 4734 sayılı Kanunlarda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 9. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 7- Bu YönetmelikBelediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 8– Ayvalık Belediye Meclisinin 1 Mart 2017 tarihli Birimlerin ve isimlerinin değiştirilmesine ilişkin ilave değişiklik kararı

Yürütme

Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Ayvalık Belediye Başkanı yürütür.

Madde 10- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!