Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

AYVALIK BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye kanunları ve diğer kanunlar çerçevesinde kent halkını ve kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, sosyal ve kültürel faaliyet gösteren tüm işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, 3.7.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesi, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediyeye yetki veren diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Ayvalık Belediyesi

b) Belediye Başkanı: Ayvalık Belediye Başkanı

c) Meclis: Ayvalık Belediye Meclisini

d) Müdür: Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürü

e) Müdürlük : Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü

f) Amir: Ayvalık Belediyesi Zabıta Amiri

g) Birimler: Karakollar Birimi, İdari İşler Birimi.

h) Belediye Zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,

ı) Memur: Ayvalık Belediyesi Zabıta Memurları ve Birim Memurları

j) Belediye zabıta personeli: Belediye zabıta biriminde ki müdür, amir, komiser ve memurları,

k) Zabıta Amirliği, Zabıta Birimi ve Zabıta Noktası: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen birimleri ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 4-Ayvalık Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetim ve ilçeyi ilgilen kararlara katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır

İKİNCİ BÖLÜM

Zabıta Teşkilatı

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Belediye zabıta teşkilatı; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

(2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak birimler kurulabilir.

(3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik, turizm, gibi birimlere ayrılabilir.

(4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya birlikte görev yapar.

Kadro ve unvanlar

MADDE 6- (1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. Müdüre yardımcı olmak bakımından, yeteri kadar üst sorumlu görevlendirilir.

Bağlılık

MADDE 7- (1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir.

(2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir.

Görev alanı

MADDE 8- (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

Çalışma düzeni

MADDE 9 – (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısının az olması durumunda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

MADDE 10 – (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisinin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerinin çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

11) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

12) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

13) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

14) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

15) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

16) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

17) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

18) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

19) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

20) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesislerin, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına engel olmak.

21) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

3) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri

MADDE 11 – (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımların işgallerini önler,

f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Sorumluluğu

MADDE 12 – (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zabıta Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- (1) Zabıta Müdürü, görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu

Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

g) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

ğ) Harcama Yetkilisi harcama yetkisini devredebilir. Ancak devir idari sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

h) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ı) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

i) Müdürlükler arası görev ve koordinasyonlarda gerekli çalışma ve desteği sağlamak,

j) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Şube Birim Sorumlularının Görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- İktisat ve Küşat Birimi Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Birim Sorumluluğuna gelen yazıları inceleyip, ilgili kısma sevk ederek gereğinin yapılmasını sağlar.

c) Küşat Ruhsatlarının hazırlanması için gerekli araç, alet ve ekipmanlarının teminini sağlar.

d) Başkanlık Makamı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve ilgili diğer birim kurum ve kuruluşların İktisat ve Küşat Birim Müdürlüğü ile düzenledikleri faaliyet ve toplantılara katılır.

e) Birim Sorumluluğu ile ilgili Kanun ve Yönetmelikleri takip eder ve ilgili kısımlara kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi verir.

f) Yapılan tahsilatların aylık kontrollerini ve defter kayıtları ile karşılaştırmasını sağlar.

g) Zabıta Müdürüne bağlı olarak görev yapar Zabıta Müdürünün vermiş olduğu emirleri yerine getirmekle sorumludur.

MADDE: 15- İktisat ve Küşat Birimi Çalışma Usul ve Esasları

a)Ruhsatlandırma İşlemi; İlçe sınırlarımız içerisinde açılıp kendiliğinden müracaat eden yada Zabıta veya İktisat Müfettişleri tarafından tutulan tutanak doğrultunda müracaat yapan İmalathane ve işyerlerine ruhsat yada izin vermek. Birimimizde yapılan tüm ruhsat işlemleri Ruhsat şefliği ve İdari işler şefliği olarak yürütülmektedir. Birimimiz bu işleri 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili kanun ve buna bağlı yönetmelikler 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıhha kanunun 2559 sayılı Polis Vazife Selahiyetlerı kanunu, 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetlerı kanunda değişiklik yapılması ile ilgili kanun, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye kanunu ile bu kanunlara bağlı yönetmeliklerden yararlanılmaktadır.

b) Ruhsat Şefliğinde Yapılan İşlemler; Bu şeflikte Sıhhi Müessese, Gayri Sıhhi Müessese Umuma Açık işyerlerini ruhsatlandırma sınıflandırma, Hafta Tatili Ruhsat ve Müzik Eserleri Ruhsat işlemleri yapılmaktadır.

Bu işler yapılırken istenen belgeler;

Vergi levhası,Ticaret oda veya Esnaf ve sanatkarlar kaydı,Kira kontratı, Ustalık Belgesi, Satış Elemanlığı Belgesi, Ticaret Sicil gazetesi, İmza Sirküsü, Ç.T. Makbuzu ve İlan reklam kaydı.

c) Sıhhi İşyerlerinin Ruhsatlandırılması; Gerek Kendiliğinden, gerekse tebligat sonucu ruhsatlandırma için gerekli evraklar tamamlayan ilgililer ZBT.F.(7.5).17- ZBT.F.(7.5).18 müracaat formunu doldurarak dosyayı ilgili memura teslim eder. Dosya müracaat defterine kayıt edilerek müracaat numarası verilir.Ruhsat harçları Tahakkuk edilerek bir sureti müracaat eden ilgiliye verilir Mali Hizmetler Müdürlüğüne yönlendirilir, Tahakkukun bir sureti ise dosyasına konur. Müracaat tarihini takiben 1 işgünü içinde Ruhsat defterine kayıt edilerek ruhsat tanzim edilir. ZBT.F.(7.5).35

Ruhsatlandırma için gerekli evrakları tamamlamayan ilgililere 1 ay ek süre içinde eksikliklerini tamamlayamayan ilgililerin iş yerleri Başkanlık Oluruna istinaden Ruhsatı alınarak iptal edilir.

d) Ruhsatın Şekli Kapsamı; Ruhsatın rengi, şekli düzeni kısaca dizaynı Başkanlık Makamınca belirlenir. Ancak kapsamı 3572 sayılı kanun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerinde belirtildiği gibidir. Gerekli görüldüğünde ruhsat üzerine açıklayıcı bilgi ve notlar yazılabilir.

e) Ruhsatların Düzenlenmesi; Ruhsat iki nüsha halinde düzenlenir. Asıl olanı işletme sahibine vekiline veya temsilcisine imza karşılığında verilir. Ruhsat Mühürleri iki nüsha içinde Resim ve Başkanın isminin bulunduğu bölüme olmak üzere 3 yere vurulur. Müdürün Ruhsatın birinci aslı ve ikinci nüshasında Başkanın veya Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının ve Müdürün imzası, İkinci nüshasında ise bu imzalar ile birlikte Şefin imzası bulunur. Ruhsat müracaatında bulunan işyerleri müracaat tarihini takiben 30 gün içerisinde Ruhsat Heyetince tetkik edilir.

f) Küşat Heyeti Teşkili; Ruhsat işlemlerinin hızlı ve randımanlı bir şekilde neticelenmesi için Küşat Heyeti gereklidir. İşyerinin özelliğine göre heyet azaltılıp artırılabilir. (Örneğin Kasaplar için Veteriner Hekim, Gürültülü çalışan işyerleri için Temizlik İşleri Müdürlüğünden bir eleman) Her tip Müesseseler (Sıhhi ve Gayri Sıhhi ve diğer işyerleri) için ayrı ayrı heyet olabileceği gibi, aynı heyet üyeleri her heyette de görev alabilirler.

Ruhsat Heyeti Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının Başkanlığında veya Başkanlıkça yetki verilen Müdürün Başkanlığında;

  • Zabıta Müdürünün görevlendireceği en az şef düzeyinde bir personel.
  • İmar ve Şehircilik Müdürü veya görevlendireceği bir inşaat Mühendisi, mimar, şehir plancısı gibi teknik eleman (en azından iskan belgesine imza atmaya yetkili veya söz konusu belgeyi rahatça okuyacak vasıfta olmalı.)
  • Makine Mühendisi veya elektrik mühendisi.Komisyondaki her üye kendi görev alanı ile ilgili inceleme yapar ve buna göre raporunu tanzim eder.

İşyerinin özelliğine göre gerektiğinde;

  • Sağlık İşleri Müdürü veya görevlendireceği Veteriner Hekim.
  • Temizlik İşleri Müdürü veya görevlendireceği bir teknik eleman gibi ilgili olabilecek Müdürlüklerden de eleman istenilerek heyet üyeleri artırılabilir.

Komisyon Başkanlığını Başkan Yardımcısı, Müdürlüğü temsilen komisyona katılan görevli yapar. Müdürlükçe tespit ve teklif edilen heyet ve çalışma programı Başkanlık Makamının onayı ile kesinleşir ilgili Müdürlüklere gereği için duyurulur.

Müdürlükçe tespit edilen gün ve saatte komisyon üyeleri ekip halinde kendilerine tahsis edilen bir araçla, dosyası ile birlikte işyeri mahalline giderek kontrolü yapar, kararını yerinde yazar ve imzalar. Kontrolde herhangi bir eksiklik tespit edilirse ilgilisine bu eksikliklerin giderilmesi için15 gün yasal süre verilir. Noksan Tutanağına eksikliklerle birlikte verilen süre yazılır, ilgilisine imzalatılır.

Her üye kendi branşı ile ilgili hususları belirterek raporunu tutar Heyet raporu Zabıta Müdürlüğü adına görev yapan Heyet Memuru gerekli formu hazırlar ZBT.F.(7.5).24

g) Uygun Olduğunda; Müracaatı uygun bulunan ilgilinin Ruhsatı müktesep hak kazanır.

ğ) Süre Verilmesi; 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün süre verilir.

h) Uygun Olmadığı; Verilen süre sonunda yapılan kontrolde aykırılığı giderilmediği anlaşılması üzerine 3572 sayılı yasanın 13.maddesine istinaden ruhsat iptal edilmesi için Başkanlık Oluru tanzim edilir, Ruhsatı aldırılıp iptal işlemi yapılır.

 

ı) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri; 3572 sayılı yasa kapsamında 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet kanununa göre ruhsatlandırılmaktadır. Bu iş kollarının müracaatları 5-1-20 maddesinde belirtildiği gibi heyet aşamasına kadar aynen uygulanmaktadır. Heyet raporundan sonra Emniyet ve Asayiş yönünden incelenen işyeri raporu Müşteri tarafından getirilir. Dosya Ruhsat defterine kayıt edilerek Ruhsat numarası alıp bilgisayar programından 5-1-22 maddesinde belirtildiği gibi Ruhsat 3 nüsha düzenlenerek Aslı ilgiliye, Bir nüshası üst yazıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne, bir nüshası da dosyaya takılır

i) Ruhsatın İptali; İşyerinin Ruhsatta belirtilenin dışında çalıştırıldığının, İşyerinin Ruhsat özelliklerini kaybetmesi, Kamu güvenliği, sağlığı, dirlik, esenliği, ahlaki, hususu için gerekli tedbirleri almaması ve bunda ısrar etmesi üzerine; İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başkanlığımız birimleri veya vatandaşların Müdürlüğümüze yaptığı yazılı ihbarlar değerlendirilir. Gelen yazılar kayıt edilerek ilgili dosya ile birleştirilir, gerekirse encümene havale edilir. Ayrıca işyerinin uzun zaman kapalı kalması veya ilgilinin işyerini kapattığına dair iptal dilekçesi vermesi veya vermemesi durumunda dosya hıfz edilir, dosya arşive kaldırılır.

j) Sınıflandırma; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almış bir işyeri için söz konusudur. İşyerlerinden sınıfı belli olmayanlar ile sınıfı belli olmakla birlikte bir üst sınıfa yükseltilmek, nadiren de olsa bir alt sınıfa inmek isteyenler Müdürlüğümüze dilekçe ve İşyeri Ruhsat fotokopisi ile müracaat edilir. Dilekçe ilgili memurca kayıt edilir birim Sorumlusu tarafından Küşat Heyetine sevk edilir. Heyet uygun görürse bir üst sınıfa yükselmek isteyenlerden harç tahsil edilerek Ruhsatı kesilir, bir alt sınıfa geçenlerden harç tahsil edilmeyerek Ruhsat üzerinde değişiklik yapılır.

k) Hafta Tatili Ruhsatları; 394 Sayılı Hafta Tatili hakkındaki kanunda belirtildiği gibi işyerleri haftada bir gün faaliyeti tatil etmek mecburiyetindedirler. Hafta Tatili Ruhsatı almak isteyen işyeri ilgilileri önce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak zorundadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi ve form ile ZBT.F.(7.5).20 Müdürlüğümüze müracaat ederler, dilekçeler kayıt edilir. Hafta Tatili Ruhsatları 2 nüsha halinde kesilir 1 nüshası ilgiliye ikinci nüshası da Ruhsat dosyasına takılır. Her yılın 12. son gününe kadar geçerlidir. Bir sonraki yılın Ocak ayının 1-31 arası yenileme dönemidir.

l)Gayri Sıhhi Müessese İşyerlerinin Ruhsatlandırılması; İçişleri Bakanlığının 27.01.2005 tarih ve 9 sayılı Genelgeye istinaden 2. ve 3. Gayri Sıhhi Müesseseler İlçe Belediyelerince ruhsatlandırılıp denetlenecektir. Ruhsat müracaatı sırasında istenilen evraklar ZBT.F.(7.5).18 formunda belirtilmektedir. Ruhsatlandırma işlemleri 5.1.20 – 5.1.23 ve 5.1.28 maddelerinde belirtildiği gibi yapılır. Ruhsat müracaat formu ZBT.F.(7.5) 18 ruhsatı ise ZBT.F.(7.5).35 formu işlem görmektedir. Ayrıca Gayri Sıhhi işyerleri için Ruhsat işlemleri veya süre uzatımı yapıldığı sırada işyerine ait Motorların gürültü ölçümünün yapılması istenir. Gelen raporlar dahilin de gürültü yönünden sınırı aşmayan işyerlerine ruhsat tanzim edilir. Fakat rapor sonucu gürültü ölçümünü aşan işyeri varsa ilgiliye tebligat yapılarak gürültü ölçüm raporunu uygun hale getirmesi istenir. Olumlu raporu üzerine ilgiliye ruhsat düzenlenir. İkinci raporu da olumsuz olan işyerlerine ruhsat verilmez verilmiş ruhsat var ise ruhsatı iptal edilir.

m) Ruhsatların Düzenlenmesi; Ruhsat en az iki nüsha halinde düzenlenir. Asıl olanı işletme sahibine, vekiline veya temsilcisine imza karşılığı verilir. Ruhsatta Resim ve Başkan veya birimin bağlı olduğu Başkan Yardımcısının olduğu üst nüshaya iki, alt nüshaya bir olmak üzere üç yer mühürlenir Ruhsatın aslı ve suretinde Başkanın veya Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ile Müdürün imzası bulunur, İkinci nüshasında ise bu imzalar ile birlikte Şefin imzası bulunur.

n) Müzik Eserleri Ruhsatlandırılması; 3257 Sayılı Sinema Video, Müzik Eserleri kanununun 7.maddesi gereğince Müzik kaseti plak, video film satanlar, kiraya verenler belediyelerden işletmeci ruhsatı almak mecburiyetindedirler. Evrakları getiren ilgili ZBT.F.(7.5).22 belirtilen form doldurularak harç kesilir Mali Hizmetler Müdürlüğüne yönlendirilir, Müracaat defterine kayıt yapılır ve dosya numarası verilir. Ruhsatı iki nüsha halinde kesilir aslı ilgiliye Sureti dosyasına takılır.

o) Gıda Üreten İşyerlerine ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi; Gıda Maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk gıda kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir. Gıda Sicil Belgesi almak isteyen ilgiliye ZBT.IAS.(7.5.1).35 formdaki uygulama yapılır.

ö) Mesul Müdürlük Belgesi; Yönetmeliğin “Mesul Müdür” başlıklı 35. maddesinde ; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Gerçek kişilerde işyerine Mesul Müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilir. İlgili ZBT.F.(7.5).30 formu ve belgeleri hazırlayıp başvuruda bulunur, evrakları tam ise müracaatı alınıp tahakkuku kesilip Mali Hizmetler Müdürlüğüne yönlendirilir. Mesul Müdürlük Belgesi üç nüsha halinde kesilir, üst nüshası şahsa, ikinci nüsha üst yazıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne, bir nüshası da dosyasıyla birleştirilerek arşive kaldırılır.

p) Ölçüler ve Ayar Memurluğu ; Belediye sınırları içerisinde ve mücavir alanlarda gruba bağlı belediyelerde ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damga işlerini ölçüler ve ayar mevzuatı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı genelgeleri uyarınca yürütmek, şikayet üzerine ve gerek görmeleri halinde ansızın muayene ve denetim yapmak, yaptıkları denetim ve muayene sonuç raporlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermekle yükümlüdür.

MADDE 16- İdari İşler Birimi Sorumlusu;

a) İdari İşler Birim Sorumlusu, Müdür ve üst makamlardan aldığı emirleri yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlar, sonuçlarını bağlı bulunduğu makama bildirir.

b) Gerekli görüldüğünde Müdürlüğe vekalet eder.

c) Zabıta Müdürüne her konuda yardımcı olur. Kendisine bağlı kısımların iş ve işleyişinden sorumludur. Gerekli gördüğünde kısımları denetler.

d) Kendisine bağlı Müdüriyet kısımlarının evraklarını kontrol eder ve imzalar, müdüre sunar.

e) Zabıta Müdürüne bağlı olarak görev yapar Zabıta Müdürünün vermiş olduğu emirleri yerine getirmekle sorumludur

MADDE 17- Karakollar Birimi Sorumlusu;

a) Karakollar birim Sorumlusu, Müdür ve üst makamlardan aldığı emirleri yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlar, sonuçlarını bağlı bulunduğu makama bildirir.

b) Gerekli görüldüğünde Müdürlüğe vekalet eder.

c) Zabıta Müdürüne her konuda yardımcı olur. Zaman Zaman tüm karakolların işleyişini denetler gördüğü olumsuzlukları Zabıta Müdürüne bildirir.

d) Pazarları ve tüm bölgeyi denetler, eksikliklerin giderilmesi için personellere gerekli talimatları verir.

e) Zabıta Müdürlüğünün yaptığı Pazar denetimi, esnaf denetimi, inşaat denetimi, şikayetler, seyyarlar ve zabıtayı ilgilendiren tüm konularda işlerin işleyişi ile ilgili herhangi bir eksiklik gördüğünde Zabıta Müdürüne bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Zabıta Amiri ve Bölüm Sorumlularının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 18- (1) Zabıta Amiri veBölüm Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan bölümün iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Gerektiğinde üst sorumluya görevlerinde yardımcı olmak ile görevli ve yetkili,

c) Müdüre ve üst sorumluya karşı sorumludur.

Zabıta Komiserinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 19- (1) Amir, Üst sorumlu ve Zabıta Müdürünün verdiği yazılı ve sözlü emirler ile yönetmelikte belirtilen görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak en etkin ve verimli biçimde yerine getirmesini sağlamak.

Zabıta Memurunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 20- (1) Kendisine verilen görevleri alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik, verimli ve koordineli olarak yerine getirmek.

(2) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak.

Zabıta Karakol Amirlikleri

MADDE 21- (1) Zabıta karakollarının, iş yükü yoğunluğu, nüfus, ekonomik ve sosyal yaşamın gerekleri gibi kriterlere bağlı olarak ihtiyaca göre Zabıta Müdürünün teklifi ve Başkanlık Makamının Olur’u ile kurulur. Zabıta karakollarının iş ve işlemlerinin mevzuata yasa ve yönetmeliklere uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli koordinasyon ve denetimi yapmakla görevli ve yetkilidir.

a) Bu Yönetmelikte belirlenen görev ve yetkilere uygun olarak bölgelerinde düzeni ve esenliği, imar, sağlık, trafik ve yardımla ilgili görevleri yapmak,

b) Bölge sınırları içinde faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek, bu bilgileri kullanarak bölge esnaf denetim planları oluşturmak,

c) Bölgesinde Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikayetlere müdahale etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları uygulamak,

ç) Karakolun görevi ile ilgili tüm yazışmaları, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve karakol arşivi oluşturmak,

d) Karakolun zimmetine verilen her türlü araç, gereç ve tesis ile kullanımına tahsis edilen araçların bakımlı ve işler durumda olmalarını sağlamak,

e) Belediyemiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait tebligatları gerçekleştirmek,

f) Bölgelerindeki pazar yerlerinin yerleşim planlarının hazırlanması, pazar esnafının sicil fişlerinin tutulması, pazarcıların önlük-yaka kartı kullanması, tahsis edilen yerlerin başkasına kullandırılmaması, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılmaması ve pazarda yolların sürekli açık olmasını sağlamak,

g) Semt pazarı alanlarının temizlik, ışıklandırma, ulaşım vb. sorunları ile pazar esnafının günlük insani ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri almak,

ğ) Denetimler sonucu tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar için kesilen maktu cezalar ve verilen ihtarlar ile tanzim edilen durum tespit tutanaklarının dökümünü içeren günlük ve aylık faaliyet raporları düzenleyerek Müdürlüğe göndermek,

h) Maktu ve ceza kararı tahsilatlarını süresi içinde Ceza Sicil Bürosuna göndermek,

ı) Müdürlük tarafından verilecek benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Zabıta Noktaları

MADDE 22- (1) Direkt Müdüriyet Makamına bağlı olarak görev yapmakta olup, bulunduğu bölgede görev alanına giren her türlü belediye suçlarına yasa ve yönetmelikler dahilinde müdahale etmekle görevli lokal destek birimleridir.

Çevre Denetim Amirliği

MADDE 23- (1) İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, izinsiz seyyar satıcıların men edilmesi, beldenin temiz, düzenli, güvenli ve esenlik hizmetlerinin en uygun bir şekilde yerine getirilmesi konularında yetkili ve görevlidir.

(2) Belediyemiz sınırları içindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD, DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım vb. yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek.

(3) Yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

 

Çevre Denetim Ekipleri

MADDE 24- (1) Çevre DenetimAmirliğine bağlı olup, en az bir sorumlu idaresinde yeteri kadar personel ile bölgenin seyyar satıcı ve diğer Belediye suçlarına müdahale edebilecek personelle desteklenmiş, belirli bir alandan sorumlu lokal destek birimleridir.

Depo

MADDE 25- (1) Çevre DenetimAmirliğine bağlı olup;seyyar ekiplerin veya karakolların faaliyetleri esnasında emanete alınan malzemelerin, depoda emanete alınıp, muhafazasını sağlamak.

(2) Depoya emanete alınan malların cins ve adedine göre kayıt defterine işlemek.

(3) Sahipleri tarafından talep edilen malzemelerin yasal iadeleri esnasında, Müdüriyet Makamının emirleri doğrultusunda işlem yapmak.

Denetim Amirliği

MADDE 26- (1) Belediye yasa, yönetmelik ve mevzuatlarına göre her türlü denetim ve kontrolleri yapmakla yetkili ve görevlidir. Çevre Denetim Ekibi, Esnaf Denetim Ekibi, Gece Denetim Ekibi, Müracaat ve Nöbetçi Ekibinden oluşur.

(2) Maktu ceza tahsilat makbuzlarını ilgili deftere işlemek, tahsil edilen para cezalarını süresi içinde Ceza Sicil Bölümüne yatırmak ve karşılığında alınan teslimat fişlerini ilgili deftere işleyerek muhafaza etmek.

Çevre Denetim Ekibi

MADDE 27- (1) Denetim Amirliğine bağlı olarak görev yapar, bölgede görülen her türlü Belediye suçlarına anında müdahale etmekle görevli ve yetkilidir.

(2) Denetimler sonucu tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar için kesilen maktu cezalar ve verilen ihtarlar ile tanzim edilen durum tespit tutanaklarının dökümünü içeren günlük ve aylık faaliyet raporları düzenlemek.

Esnaf Denetim Ekibi

MADDE 28- (1)Belediyemiz sınırları içinde halka hizmet sunan işyerlerinin, faaliyet alanına özgü mevzuat ile belediye emir ve yasaklarına uygunluğunun denetimini yapmak.

(2) Denetim işlevinin etkili, ekonomik, verimli ve dengeli yürütülmesini sağlamak üzere denetim programı ve gerektiğinde belediyemizin ilgili diğer denetim birimleri ile ortak denetim ekipleri oluşturmak; denetimin yalnızca cezalandırıcı değil düzenleyici ve rehberlik hizmeti veren bir anlayışla yürütülmesi için önceden haber vererek ve ilgili sektör temsilcilerinin katılımına açık vb. denetim yöntemleri geliştirip uygulamak.

(3) Belediyemiz sınırları içinde faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek, bu bilgileri kullanarak esnaf denetim planları oluşturmak.

Gece Denetim Ekibi

MADDE 29- (1) Belediyemiz sınırları içinde özellikle Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile gece halka hizmet sunan işyerlerinin, faaliyet alanına özgü mevzuat ile belediye emir ve yasaklarına uygunluğunun denetimini yapmak.

(2) Belediyemiz sınırları içinde özellikle Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile gece faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek.

(3) Gece denetiminde; gece faaliyeti olan Müdürlüklerle işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmak.

Müracaat ve Nöbetçi Ekibi

MADDE 30- (1) Müracaat ekibi;her türlü Belediye suçları ile ilgili şikayetleri, kayıt defterine işlemek ve anında bakılması gereken şikayetleri ilgili birimlere telsiz yada telefon aracılığı ile iletmek.

(2) Nöbetçi Ekibi; tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında görev yaparak, birimine intikal eden her türlü belediye suçları ile ilgili gelen şikayetlerin gereğini yapar.

(3) Kendisine tutanakla zimmet olunan her türlü zabıt, maktu ve demirbaş eşyaları korumak ve kollamakla görevlidir.

(4) Nöbeti esnasındaki her tülü faaliyetini rapor halinde Müdüriyet makamına sunmakla görevlidir.

İdari ve Mali İşler Bölümü

MADDE 31- (1) İdari ve Mali İşler Bölümü; İdari ve Mali İşler Bürosu, Garaj Bürosu, Telsiz Haberleşme Merkezi ve Ceza Sicil Bürosundan oluşur.

(2) İdari ve Mali İşler Bölümü; bağlı büroların iş ve işlemlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik, verimli ve koordineli yürütülmesini sağlar.

İdari ve Mali İşler Bürosu

MADDE 32- (1) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

(2) Müdürlüğün, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak; bilgisayar veri taban oluşturmak, istatistikler hazırlamak ve Müdürlük faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü raporlamayı gerçekleştirmek.

(3) Müdüriyet Makamının emirleri doğrultusunda, birimler arası personel görev yeri değişikliği ile ilgili yazışmalar yapmak, Nöbet Talimatnamesi uyarınca aylık nöbet listesini hazırlamak.

(4) Belediye Bütçesinin hazırlanması kapsamında Müdürlük Bütçesini hazırlamak.

(5) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ait işyerlerinin denetimi ile ilgili evrakların, Encümen kararlarının takibi,tebliği ve gereğinin yasalara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

(6) Vatandaşların şikayet ve dilekçelerine ait evraklarla ilgili işlemlerin yapılmasını takip etmek, Belediye gelirleri ile ilgili evrakların tebliğinin yapılmasını sağlamak.

(7) Müdüriyetin tüm yazışmalarını, gelen ve giden evrakların kayıtlarının usulüne uygun tutulması ve dosyalarının düzenlenmesini ve arşivlenmesini yapmak.

(8) Müdürlük hizmet binası ve eklentilerinin genel güvenliği, aydınlatma, ısıtma, haberleşme ve temizliğini sağlamak; diğer büro hizmetlerini yürütmek.

(9) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini ilgili Yönetmeliğe göre gerçekleştirmek.

(10) Personelin giyimine, kuşamına ve ihtiyacına ait melbusatları zamanında alıp, dağıtımını yapmak, zorunlu ve ivedi demirbaş ve kırtasiye türü ihtiyaçlar için avans alıp,zamanında kapatmak.

(11) Müdürlüğün bütçe taslağının her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.

(12) Belediye Bütçesinden ayrılan ödenekleri, Müdürlüğün gereksinimleri için satın alma işlemlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile uygulama yönetmelikleri ve ilgili diğer düzenlemelere uygun olarak yapmak.

(13) Personelin sağlık giderleri ile ilgili evraklar veMüdürlüğün hizmet birimlerinde kullanılan su, doğalgaz, elektrik vb. giderlerin yazışmalarını yaparak, ilgili Müdürlüğe göndermek.

Garaj Bürosu

MADDE 33- (1) Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, kullanılmak üzere tahsis edilen araçların bakım, onarım ve temizliğini, araçların sefer ve çalışma durumlarını takip etmek.

(2) Şoförlerin çalışma, izin, mesai ve nöbet saatlerini programlamak.

(3) Araçların sigorta, muayene vb. işlemlerini yaptırmak.

  1. Zabıta Müdürlüğü hizmet birimlerinde kullanılan araçların her türlü yazışmalarını ve takibini yapmak.

Telsiz Haberleşme Merkezi

MADDE 34- (1) Telsiz Yasası ve Yönetmeliğine uygun olarak, belediyemizin telsiz haberleşme sistemini yürütmek, birimlerin telsiz ihtiyaçlarının tespit ve teminini sağlamak.

(2) Telsizlerin ilgili personele zimmet karşılığı verilmesini ve görev sonunda Telsiz Merkezine teslimini sağlamak, tüm telsizlerin kayıtları, düşümleri, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.

  1. Telsiz Merkezine iletilen ihbar ve şikayetleri kayıt altına alarak, ilgili birimlere bildirmek ve takibini yapmak.

Ceza Sicil Bürosu

MADDE 35- (1) İlgili mevzuat gereğince verilen para cezalarının tahsili, takibini ve belediye veznesine yatırılması işlemlerini yapmak.

(2) Maktu ceza tahsilat makbuzlarının zimmet karşılığı dağıtımını ve teslim alınan tahsilatların kayıtlarını tutmak; tahsildar makbuzlarının kullanımında devamlılığı sağlamak, makbuz ciltlerinin açılış ve kapanış kayıtlarının eksiksiz yapılmasını kontrol etmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Emre Aykırı Davranışlar

MADDE 36- Gerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, ve gerekse İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına tabi işyerleri ve yönetmelikte belirtilen genel esaslar ile ilgili emir ve yasaklar, ayrıca Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri çerçevesin

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!