Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

11.07.2023 Günü İhaleye Çıkacak Taşınmaz Malların Listesi

 

S. No:       Mahalle Ada Parsel        İmar Durumu  Muhammen Bedel   Geçici Teminat İhale Tarihi  İhale Saati
1 Yeni Mahalle 1626/3 101,98 Konut Alanı 1.000.000,00 TL 30.000,00 TL 11/07/2023 10:00
2 Yeni Mahalle 1630/12 110,38 Konut Alanı 1.050.000,00 TL 31.500,00 TL 11/07/2023 10:15
3 Yeni Mahalle 1631/20 99,47 Konut Alanı 975.000,00 TL 29.250,00 TL 11/07/2023 10:30
4 Yeni Mahalle 1631/7 103,88 Konut Alanı 1.000.000,00 TL 30.000,00 TL 11/07/2023 10:45
5 Yeni Mahalle 1632/22 75,93 Konut Alanı 800.000,00 TL 24.000,00 TL 11/07/2023 11:00
6 Yeni Mahalle 1636/12    107,45 Konut Alanı 1.100.000,00 TL 33.000,00 TL 11/07/2023 11:15
7 Yeni Mahalle        1636/6 103,38 Konut Alanı 1.000.000,00 TL 30.000,00 TL 11/07/2023 11:30
8 Yeni Mahalle 1641/17 104,52 Konut Alanı 990.000,00 TL 29.700,00 TL 11/07/2023 11:45
9 Yeni Mahalle 1641/20 103,33 Konut Alanı 990.000,00 TL 29.700,00 TL 11/07/2023 12:00
10 Yeni Mahalle 1642/24 109,09 Konut Alanı 1.210.000,00 TL 36.300,00 TL 11/07/2023 12:15
11 Yeni Mahalle 1743/1 142,02 Konut Alanı 1.670.000,00 TL 50.100,00 TL 11/07/2023 13:30
12 Yeni Mahalle 1949/11 127,68 Konut Alanı 1.270.000,00 TL 38.100,00 TL 11/07/2023 13:45
13 Yeni Mahalle 1949/18 106,16 Konut Alanı 1.150.000,00 TL 34.500,00 TL 11/07/2023 14:00

 

 

Ayvalık Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediye taşınmazları 05/04/2023 tarih ve 91 Sayılı Meclis Kararı ile taşınmaz satış ihalesine çıkarılmıştır.

İHALE TARİHİ VE YERİ :11/07/2023  tarihinde Salı günü. saat: 10:00’da sırasıyla, Fevzipaşa Vehbibey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 150/17 Ayvalık/ BALIKESİR Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi salonunda yapılacaktır.                                                                                                               İHALE YÖNETİMİ: 2886 – 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü”
İHALE KOMİSYONU: Encümen
İLANIN ŞEKLİ: 1 Kez Yerel Gazete, 1 kez İnternet Haber Sitesi, Kaymakamlık İlan Panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:                                                                                                                                  İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,                                                                                                                                     Gerçek Kişi Olması Halinde 
1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( TC. Kimlik Nolu ) (E devlet veya muhtarlıktan alınmış)
2. Tebligat için adres beyanı, İkametgah, (E devlet veya muhtarlıktan alınmış)
3. İmza Beyannamesi, (2023 yılı içinde alınmış)                                                                                                                                                                                                           4. Adli Sicil Kaydı (Adli Sicil Kaydıının bulunması halinde ilgili Mahkeme Kararı)                                                                                                             Tüzel Kişi Olması Halinde                                                                                                                                                                                                     5. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
6. Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,                                                                                                                                                                                           Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin
8. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
9. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,
10. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
11. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
12. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
13İhale Şartnamesinin satın aldığına dair belge.
14. İhalesi yapılacak taşınmazı ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,
Bu belgelerin 10/07/2023 tarihi saat 15:00  kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Servisine Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.

Satış bedelinin ödenmesi: Taşınmazların satış bedeli peşin olarak ödenecektir.

 

Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir 2.000,00TL (İki bin lira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Servisinden verilecektir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. İhale sonucunda ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır. İhale en yüksek teklif üzerinden her pey artırımı en az 10.000,00 TL (On bin türk lirası) olarak uygulanacaktır. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşırsa 10. Tur artırımından sonra komisyon uygun gördüğü aşamada tur sayısı kadar artırımın akabinde isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirmelerini isteyebilir.

İlan Olunur.

Mesut ERGİN
Belediye Başkanı

 Bir cevap yazın