Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYESİ ALTINOVA MAHALLESİNDE BULUNAN 472 ADA 30 PARSEL ÜZERİNE KATKARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İLE BİRLİKTE 425 ADA 3 PARSEL ÜZERİNE ALTINOVA PAZAR YERİ YAPIMİHALE İLANI

1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Ayvalık Belediye Başkanlığına ait olan Altınova mahallesi 472 ada 30 parsel üzerine kat karşılığı konut inşa edilmesi ve 425 ada 3 parsel üzerine Pazar yeri yapımişi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen bedelin arttırımı suretiyle ihale edilmesi işidir.

2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR:

ADRESİ

ALTINOVA MAHALLESİ ŞÜKRÜ NAİL GÜRSOY PAZARYERİ

İLİ

BALIKESİR

İLÇESİ

AYVALIK

MAHALLESİ

ALTINOVA MAHALLESİ

ADA / PARSEL NO

472/30 – 425/3

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 24/01/2023 tarih Salı günü, saat 10:00’da Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:277 adresindeki, AyvalıkBelediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İHALE KOMİSYONU : Belediye Encümeni

5- İLANIN ŞEKLİ: 2 kez Yerel Gazete, 1 kez Ulusal Gazete, 1 kez Resmi Gazete, Kaymakamlık ilan panosu, ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

 6– ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Ayvalık Belediye Başkanlığı Sakarya Mah. Atatürk Blv. No:277adresinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden,  5.000,00 (beşbin)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin kanuni vekillerine verilir.)

 7– İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Balıkesir ili Ayvalıkİlçesi Altınova Mahallesi, 472 ada 30 parsel taşınmazlar üzerine kat karşılığı konut, 425 ada 3 parsel üzerine Pazar yeri inşaedilecektir. 425 ada 3 parsel üzerine Pazar yeri yapımına ilave olarak İdari Şartnamenin 17.Maddesinde belirtilen Belediye’ye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakit bedel en az 1.150.000,00 TL (Bir milyon yüz eli bin lira)dir. Artırımlar 1.150.000,00 TL üzerinden 50.000 TL ve katları olarak yapılacaktır. Belediye’ye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak verilecek nakit bedel olan 1.150.000.00 TL üzerinden en fazla teklifi veren isteklinin uhdesinde bırakılacaktır.İhale sonucu nakit bedel ihale kararının kesinleşmesini takip eden 30 gün içinde Belediye’ye  peşin olarak ödenecektir.

8– TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : Toplam İnşaat alanına göre, İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenlemelere ek olarak Pazar yeri maliyeti toplam muhammen bedel olarak alınmış olup buna göre, Muhammen bedel 228.969.013,38 TL (İki yüz yirmi sekiz milyon dokuz yüz altmış dokuz bin on üç lira otuz sekiz kuruş )’dir. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel toplamının % 3’ü olan 6.869.070,41 TL (Altı milyon sekiz yüz altmış dokuz bin yetmiş lira kırk bir kuruş)’dır.

9- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

İhaleye katılabilmek için, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;                                                                                                                                              Gerçek Kişi Olması Halinde    

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için F/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

D. Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

E.a Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  b. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

Tüzel Kişi Olması Halinde

 F.a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

  b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

Ortak Girişim Olması Halinde

G.a. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait F/a ve E/a bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

     b. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/b ve F/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

    c. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse   oranlarını ve görevlerini belirten belge,

   d. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

Gerçek Kişi, Tüzel Kişi, Ortak Girişim ve Şirketler

 H. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihale tarihinden en fazla 2 (iki) ay önce alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

  İ. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

  J. İşe ait şartnamenin 11. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz veya teminat mektubu.

  K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

  L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Görüldü Belgesi”,

  N. Teklif Mektubu şartname ekinde verilecektir.

  O. İşe ait şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

   P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

 R. İsteklilerin mali durum bilgisini gösterir ilgili bankadan alınacak referans mektubu, ihale konusu işin inşaat maliyetinin %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Banka teyit yazılı)

10-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

11 İsteklilerin ihale ile ilgili istenilen belgeleri 23/01/2023 tarihi Pazartesi günü saat 17:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine asıllarını veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve ihaleye katılma belgesi alınması zorunludur. İhale Komisyonuihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden alınan geçici teminatlar iade edilir. Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektuplada gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

İlan olunur.

 

​                                                                                                                          Mesut ERGİN

                                                                                                                                    Belediye Başkanı

 Bir cevap yazın