Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

 

T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİRALAMA İHALE İLANI

11.04.2023 Günü İhaleye Çıkacak Taşınmaz Malların Listesi (25 adet)

 

S. No: Mahalle       Kiralama       

        Amacı

Ada Parsel         Kira Süresi Yıllık

Muhammen Bedel

Geçici Teminat İhale Tarihi  İhale Saati
 

1

 

Altınova

 

Tarla

 

281/11

 

771,90

 

3 Yıl

 

2.200,00 TL

 

198,00 TL

 

11.04.2023

 

10:00:00

 

2

 

Altınova

 

Tarla

 

283/39

 

987,75

 

3 Yıl

 

1.950,00 TL

 

175,50 TL

 

11.04.2023

 

10:05:00

 

3

 

Altınova

 

Tarla

 

282/6

 

824,22

 

3 Yıl

 

1.650,00 TL

 

148,50 TL

 

11.04.2023

 

10.10:00

 

4

 

Altınova

 

Tarla

 

283/1

 

282,62

 

3 Yıl

 

600,00 TL

 

54,00 TL

 

11.04.2023

 

10:15:00

 

5

 

Altınova

 

Tarla

 

239/12

 

24.402,49

 

3 Yıl

 

23.250,00 TL

 

2.092,50 TL

 

11.04.2023

 

10:20:00

 

6

 

Altınova

 

Tarla

 

305/4

 

383,40

 

3 Yıl

 

800,00 TL

 

72,00 TL

 

11.04.2023

 

10:25:00

 

7

 

Altınova

 

Tarla

 

180/8

 

2.975,33

 

3 Yıl

 

6.000,00 TL

 

540,00 TL

 

11.04.2023

 

10:30:00

 

8

 

Altınova

 

Tarla

 

160/5

 

807,22

 

3 Yıl

 

450,00 TL

 

40,50 TL

 

11.04.2023

 

10:35:00

 

9

 

Altınova

 

Tarla

 

162/7

 

1.638,76

 

3 Yıl

 

1.700,00 TL

 

153,00 TL

 

11.04.2023

 

10:40:00

 

10

 

Altınova

 

Tarla

 

228/20

 

179,61

 

3 Yıl

 

600,00 TL

 

54,00 TL

 

11.04.2023

 

10:45:00

 

11

 

Altınova

 

Tarla

 

280/17

 

536,15

 

3 Yıl

 

500,00 TL

 

45,00 TL

 

11.04.2023

 

10:50:00

 

12

 

Altınova

 

Tarla

 

283/46

 

877,31

 

3 Yıl

 

850,00 TL

 

76,50 TL

 

11.04.2023

 

10:55:00

 

13

 

Altınova

 

Tarla

 

256/33

 

1.429,78

 

3 Yıl

 

1.550,00 TL

 

139,50 TL

 

11.04.2023

 

11:00:00

 

14

 

Altınova

 

Tarla

 

221/6

 

264,14

 

3 Yıl

 

550,00 TL

 

49,50 TL

 

11.04.2023

 

11:05:00

 

15

 

Altınova

 

Tarla

 

221/17

 

75,98

 

3 Yıl

 

350,00 TL

 

31,50 TL

 

11.04.2023

 

11:10:00

 

16

 

Altınova

 

Tarla

 

289/4

 

374,38

 

3 Yıl

 

600,00 TL

 

54,00 TL

 

11.04.2023

 

11:15:00

 

17

 

Beşiktepe

 

Tarla

 

102/2

 

17.085,33

 

3 Yıl

 

7.500,00 TL

 

675,00 TL

 

11.04.2023

 

11:20:00

 

18

 

Çakmak

 

Tarla

 

110/23

 

3.948,70

 

3 Yıl

 

12.000,00 TL

 

1.080,00 TL

 

11.04.2023

 

11:25:00

 

19

 

Çakmak

 

Tarla

 

110/21

 

11.770,35

 

3 Yıl

 

35.750,00 TL

 

3.217,50 TL

 

11.04.2023

 

11:30:00

20 Çakmak Tarla 150/1  11.846,68 3 Yıl 30.000,00 TL 2.700,00 TL 11.04.2023 11:35:00
21 Çakmak Tarla 151/1 4.354,82 3 Yıl 11.000,00 TL 990,00 TL 11.04.2023 11:40:00
 

22

 

Fethiye

 

Tarla

 

801/13

 

1.860,07

 

3 Yıl

 

2.400,00 TL

 

216,00 TL

11.04.2023 11:45:00
23 Üçkabaağaç Tarla 103/5 5.153,84 3 Yıl 8.750,00 TL    787,50 TL 11.04.2023 11:50:00
24 Üçkabaağaç Tarla 102/3 15.217,58 3 Yıl 10.000,00 TL 900,00 TL 11.04.2023 11:55:00
25 Üçkabaağaç Tarla 108/2 6.172,67 3 Yıl 5.500,00 TL 495,00 TL 11.04.2023 12:00:00

 

Ayvalık Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediye taşınmazları 23/03/2023 tarih ve 148 Sayılı Encümen Kararı ile (3) yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır.
İHALE TARİHİ VE YERİ :11/04/2023  tarihinde Salı günü. saat: 10:00’da sırasıyla, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı No: 277 Ayvalık/ BALIKESİR)
İHALE YÖNETİMİ: 2886 – 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü”
İHALE KOMİSYONU: Encümen
İLANIN ŞEKLİ: 2 Kez yerel gazete, Kaymakamlık İlan Panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:                                                                                                                                  İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,                                                                                                                                     Gerçek Kişi Olması Halinde 
1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( TC. Kimlik Nolu )
2. Tebligat için adres beyanı, İkametgah,
3. İmza Beyannamesi,                                                                                                                                                                                                            4. Adli Sicil Kaydı (Adli Sicil Kaydıının bulunması halinde ilgili Mahkeme Kararı)                                                                                                             Tüzel Kişi Olması Halinde                                                                                                                                                                                                     5. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
6. Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,                                                                                                                                                                                           Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin
8. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
9. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,
10. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
11. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
12. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
13İhale Şartnamesinin satın aldığına dair belge.
14. İhalesi yapılacak taşınmazı ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,
Bu belgelerin 10/04/2023 tarihi saat:17:00  kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Servisine Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir 250,00TL (İki yüz eli lira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Servisinden verilecektir.
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

Mesut ERGİN
Belediye Başkanı

 Bir cevap yazın