Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

 

T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİRALAMA İHALE İLANI

18.04.2023 Günü İhaleye Çıkacak Taşınmaz Malların Listesi (28 adet)

 

S. No: Mahalle Kiralama Amacı Ada Parsel              Kira Süresi Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi  İhale Saati
1 Altınova Dükkan No:1/D 458/4 18,84 3 Yıl 1.100,00 TL 1.188,00 TL 18/04/2023 10:00:00
2 Altınova Dükkan No:8/A 459/2 6,00 3 Yıl 401,50 TL 433,62 TL 18/04/2023 10:05:00
3  

Altınova

 

Büfe No:4

686/12-686/15 686/22 arası  

18,78

 

3 Yıl

 

1.210,00 TL

 

1.306,80 TL

 

18/04/2023

 

10:10:00

4  

Altınova

 

Büfe No: 14

297/45 Karşısı

641/1 Yanı

 

23,65

 

3 Yıl

 

1.375,00 TL

 

1.485,00 TL

 

18/04/2023

 

10:15:00

5 Altınova Dükkan No:61/5 579/4     18,80 3 Yıl 1.480,00 TL 1.598,00 TL 18/04/2023 10:20:00
6 Altınova Dükkan No:61/6 579/4     18,80 3 Yıl 1.480,00 TL 1.598,00 TL 18/04/2023 10:25:00
7 Altınova Dükkan No:14 459/11     19,00 3 Yıl 1.210,00 TL 1.306,80 TL 18/04/2023 10:30:00
8 Altınova Manav No:11 736/1 – 733/1 Arası     70,37 3 Yıl 2.035,00 TL 2.197,80 TL 18/04/2023 10:35:00
9 Altınova Cafe No:23 778/4 Yanı    26,55 3 Yıl 6.050,00 TL 6.534,00 TL 18/04/2023 10:40:00
10 Altınova Kahvehane No:8/C 459/2    32,00 3 Yıl 1.430,00 TL 1.544,40 TL 18/04/2023 10:45:00
11 Altınova Dükkan No:1/C 579/4    44,69 3 Yıl 5.000,00 TL 5.400,00 TL 18/04/2023 10:50:00
12 Altınova Dükkan No:1/C 458/4   15,00 3 Yıl 1.045,00 TL 1.128,60 TL 18/04/2023 10:55:00
13 Altınova Dükkan No:146/A 458/4 13,12     3 Yıl 2.200,00 TL 2.376,00 TL 18/04/2023 11:00:00
14 Altınova Dükkan No:61/11          579/4 18,50     3 Yıl 1.480,00 TL 1.598,40 TL 18/04/2023 11:05:00
15 Altınova Dükkan No:61/12         579/4 23,50     3 Yıl 1.840,00 TL 1.987,20 TL 18/04/2023 11:10:00
16 Altınova Çay Ocağı No:1F         579/4 17,38     3 Yıl 2.500,00 TL 2.700,00 TL 18/04/2023 11:15:00
17 Altınova Dükkan No:61/8 579/4     16,00     3 Yıl 1.280,00 TL 1.382,40 TL 18/04/2023 11:20:00
18 Altınova Dükkan No:61/13 579/4 23,03     3 Yıl 1.840,00 TL 1.987,20 TL 18/04/2023 11:25:00
19 Altınova Dükkan No:5 445/18 10     3 Yıl 1.700,00 TL 1.836,00 TL 18/04/2023 11:30:00
20 Çakmak Kahvehane No:8 278/2 166,39     3 Yıl 880,00 TL 950,40 TL 18/04/2023 11:35:00
 

21

Fevzipaşa

Vehbibey

 

Dükkan No:12

 

1924/1

 

116

 

3 Yıl

 

24.000,00 TL

 

25.920,00 TL

 

18/04/2023

 

11:40:00

22 Küçükköy Dükkan No:92-G 179/91 17,00 3 Yıl 2.145,00 TL 2.316,60 TL 18/04/2023 11:45:00
23 Küçükköy Dükkan No:92-AP 179/91 17,00 3 Yıl 2.145,00 TL 2.316,60 TL 18/04/2023 11:50:00
24 Küçükköy Dükkan No:92-S 179/91 17,00 3 Yıl 2.145,00 TL 2.316,60 TL 18/04/2023 11:55:00
25 Küçükköy Dükkan No:92-I 179/91 17,00 3 Yıl 2.145,00 TL 2.316,60 TL 18/04/2023 12:00:00
26 Küçükköy Dükkan No:92-L 179/91 17,00 3 Yıl 2.145,00 TL 2.316,60 TL 18/04/2023 12:05:00
27 Tıfıllar Dükkan No:2/C 179/6 23,35 3 Yıl 407,00 TL 439,56 TL 18/04/2023 12:10:00
28 150 Evler Dükkan 10 nolu bağımsız No:4D 623/31 21,60 3 Yıl 1.000,00 TL 1.080,00 TL 18/04/2023 12:15:00

 

Ayvalık Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediye taşınmazları 28/03/2023 tarih ve 182 Sayılı Encümen Kararı ile (3) yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır.
İHALE TARİHİ VE YERİ :18/04/2023  tarihinde Salı günü. saat: 10:00’da sırasıyla, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı No: 277 Ayvalık/ BALIKESİR)
İHALE YÖNETİMİ: 2886 – 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü”
İHALE KOMİSYONU: Encümen
İLANIN ŞEKLİ: 1 Kez Yerel Gazete, 1 kez İnternet Haber Sitesi, Kaymakamlık İlan Panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:                                                                                                                                  İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,                                                                                                                                     Gerçek Kişi Olması Halinde 
1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( TC. Kimlik Nolu )
2. Tebligat için adres beyanı, İkametgah,
3. İmza Beyannamesi,                                                                                                                                                                                                            4. Adli Sicil Kaydı (Adli Sicil Kaydıının bulunması halinde ilgili Mahkeme Kararı)                                                                                                             Tüzel Kişi Olması Halinde                                                                                                                                                                                                     5. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
6. Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,                                                                                                                                                                                           Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin
8. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
9. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,
10. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
11. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
12. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
13İhale Şartnamesinin satın aldığına dair belge.
14. İhalesi yapılacak taşınmazı ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,
Bu belgelerin 17/04/2023 tarihi saat:17:00  kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Servisine Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir 250,00TL (İki yüz elli lira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Servisinden verilecektir.
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

Mesut ERGİN
Belediye Başkanı

 Bir cevap yazın