Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

 T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

07.09.2021 Günü İhaleye Çıkacak Taşınmaz Malların Listesi (21 adet)

 

Sr. No: Mahalle Ada Parsel Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi  İhale Saati
1 Sahilkent 1721/4 761,66 1.302,850,00TL 39.085,50TL 07/09/2021 09:00
2 Mithatpaşa 1050/22 318,03 1.231,413,00TL 36.942,39TL 07/09/2021 09:20
3 Namıkkemal 1009/1 85,09 404.350,00TL 12.130,50TL 07/09/2021 09:40
4 Namıkkemal 1009/2 60,23 298.935,00TL 8.968,05TL 07/09/2021 10:00
5 Mithatpaşa 1077/16 142,08 431.480,00TL 12.944,40TL 07/09/2021 10:20
6 Mithatpaşa 1077/23 118,84 373.400,00TL 11.202,00TL 07/09/2021 10:40
 

7

 

Mithatpaşa

 

1077/24

 

118,66

 

422.490,00TL

 

12.674,70TL

 

07/09/2021

 

11:00

8 Namıkkemal 935/4 491,55 1.781,000,00TL 53.430,00TL 07/09/2021 11:20
9 Küçükköy 356/14 848,95 755,950,00TL 22.678,50TL 07/09/2021 11:40
10 Küçükköy 362/42 396,90 441.610,00TL 13.248,30TL 07/09/2021 12:00
11 Küçükköy 362/43 330,02 367.980,00TL 11.039,40TL 07/09/2021 12:20
12 Küçükköy 362/44 319,93 355.970,00TL 10.679,10TL 07/09/2021 13:30
13 Küçükköy 186/191 545,93 1.009,970,00TL 30.299,10TL 07/09/2021 13:50
14 Altınova 209/5 771,58 1.537,760,00TL 46.132,80TL 07/09/2021 14:10
15 Murateli 103/6 558,29 391.365,00TL 11.740,95TL 07/09/2021 14:30
16 Yeni Mahalle 1952/1 114,11 307.200,00TL 9.216,00TL 07/09/2021 14:50
17 Yeni Mahalle 1641/15 145,13 266.605,00TL 7.998,15TL 07/09/2021 15:10
18 Sakarya 635/10 117,29 264.185,00TL 7.925,55TL 07/09/2021 15:30
19 Namıkkemal 1004/6 62,21 260.600,00TL 7.818,00TL 07/09/2021 15:50
20 Altınova 769/4 2126,78 3.277,430,00TL 98.322,90TL 07/09/2021 16:10
21 Altınova 823/2 2000,57 2.722,780,00TL 81.683,40TL 07/09/2021 16:30

 

Ayvalık Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediye taşınmazları 07.07.2021 tarih ve 140 Sayılı Meclis  Kararı ile  taşınmaz satış ihalesine çıkarılmıştır.
İDARE AYVALIK BELEDİYESİ

İletişim Bilgisi: 444 10 66                                                                                                                                                                                           E mail adresi: info@ayvalik.bel.tr
İHALE TARİHİ VE YERİ : 07.09.2021 tarihinde Salı günü saat: 09:00’de sırasıyla, Fevipaşa Vehbibey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 138/52 Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi salonunda yapılacaktır.
İHALE YÖNETİMİ: 2886 – 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” yalnızca 20. Sıra noda yer alan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35- a . maddesine göre Kapalı Teklif usulü ihale edilecektir.
İHALE KOMİSYONU: Encümen
İLANIN ŞEKLİ: 2 Kez yerel gazete ,1 kez resmi gazete, 1 kez ulusal gazete ,Kaymakamlık İlan Panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.
İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,
1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin nakit olarak yatırılması halinde satın aldığına dair belge.
2. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdan fotokopisi
4. Gerçek kişiler için ikametgah ( İhale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içinde temin edilmiş)
5. Gerçek kişiler için imza beyanı (noter tasdikli olmak kaydıyla) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif                 vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı.  (2021 yılında alınmış)                        6.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanyi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna        dair belge ( Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli       belge ve noter tasdikli imza sirküleri,                                                                                                                                                                                                                7. İsteklilerin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,                                                                                              8. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri                 belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,                                                                                                                                                    9. Ortak girişimin istekli olması halinde iş ortaklık beyannamesi doldurulacaktır.                                                                                            10. Ortak girişimlerde taşınmaz satış şartnamesi bütün ortaklarca yada yetki verilen ortaklarca yapılan yada yetki verilecek                 ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4,5,6,7 ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.                                 11. Ayvalık Belediyesine borcu ( Emlak, İlan Reklam, Kira v.b.) olmadığına dair güncel belge,                                                                        12. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,                                13. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

 

KAPALI TEKLİF İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  1. A) Dış Zarf

1) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

2) İhaleye iştirak Dilekçesi,

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4) İkametgah Belgesi,

5) Yasal tebligat adresini belirten imza adres beyanı,

( İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

6) Geçici teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

7) Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

8) Tüzel kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi,

9) Tüzel kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi,

10) Tüzel kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli imza sirküsü,

  1. B) İç Zarf

Teklif  mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin  aynen kabul edildiği belirtilecektir.

Teklif mektubu bir zarf ( iç zarf )      içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın  yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

İsteklilerin ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri 06.09.2021 saat: 14:00 ‘e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

20.sırada yer alan ihale için, İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkalığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

Satış bedelinin ödenmesi: taşınmazların satış bedeli peşin olarak ödenecektir.

Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri herbir taşınmaz için 2.000,00TL (İki bin lira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden verilecektir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. İhale sonucunda ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır. İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey arttırımı en az 10.000,00TL (On bin türk lirası) olarak uygulanacaktır.Teklifler yapıldığı sırada yapılan arttırımların işi uzatacağı anlaşılırsa 10. tur artırımından sonra komisyon uygun gördüğü aşamada tur sayısı kadar arttırımın akabinde isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirmelerini isteyebilir.

İlan Olunur.

 

 

Mesut ERGİN
Belediye Başkanı

 Bir cevap yazın

E-BELEDİYE

Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .


Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .

This will close in 20 seconds