Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

                                                                                                T.C.
                                                                    AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı : E­20956803­000­17496 27.08.2021
Konu : B a l ı k e s i r  İ l i ,  A y v a l ı k  İ l ç e s i ,  7 3  N o . l u
Devlet Hastanesi Mevkii Doğal Sit Alanının
tescili hk.
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi :20.08.2021 tarihli ve E­46981554­252.01.02[252.01.02]­1562964 sayılı yazınız

 

Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

İLAN

 

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

 

  • l ç e m i z 7 3 . N o l u D e v l e t H a s t a n e s i M e v k i i D o ğ a l S i t A l a n ı n ı n k o r u m a s t a t ü s ü , 1 N o l u Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2. maddesine göre 02/08/2021 tarihli ve 1424468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile 2863 sayılı yasa kapsamında “Doğal Sit­Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.

 

Bilgilerinize arz ederim.

 

İsa Cihangir YAKICI

 

İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

Dağıtım :

 

Yazı İşleri Müdürlüğüne

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

 

 

 

 Bir cevap yazın