Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYESİ ALTINOVA MAHALLESİNE BULUNAN 472 ADA 30 PARSEL ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İLE BİRLİKTE 425 ADA 3 PARSEL ÜZERİNE ALTINOVA PAZAR YERİ YAPIM İHALE İLANI

1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Ayvalık Belediye Başkanlığına ait olan Altınova mahallesi 472 ada 30 parsel üzerine kat karşılığı konut inşa edilmesi ve 425 ada 3 parsel üzerine Pazar yeri yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen bedelin arttırımı suretiyle ihale edilecektir.

2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR:

ADRESİ ALTINOVA MAHALLESİ ŞÜKRÜ NAİL GÜRSOY PAZARYERİ
İLİ BALIKESİR
İLÇESİ AYVALIK
MAHALLESİ ALTINOVA MAHALLESİ
ADA / PARSEL NO 472/30 – 425/3

 

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 07/07/2022 tarih Perşembe günü, saat 10:00’da  Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:277 adresindeki, Ayvalık Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Ayvalık Belediye Başkanlığı Sakarya Mah. Atatürk Blv. No:277 adresinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden,  5.000,00 (beşbin)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

 

5- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Balıkesir ili Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi, 472 ada 30 parsel taşınmazlar üzerine kat karşılığı konut, 425 ada 3 parsel üzerine Pazar yeri inşa edilecektir. 425 ada 3 parsel üzerine Pazar yeri yapımına ilave olarak Belediye’ye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakit bedel en az 900.000,00 TL (Dokuz yüz bin lira)’dir. Artırımlar 900.000,00 TL üzerinden minimum 50.000 TL olarak yapılacaktır. İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli kesinleşen ihale kararını takiben 2886 sayılı kanunda belirtilen süreler içinde peşin ödenecektir.

 6- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ :  Toplam İnşaat alanına göre, İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenlemelere ek olarak Pazar yeri maliyeti toplam muhammen bedel olarak alınmış olup buna göre, Muhammen bedel  228.969.013,38 TL (İki yüz yirmi sekiz milyon dokuz yüz altmış dokuz bin on üç lira otuz sekiz kuruş )’dir.

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel toplamının % 3’ü olan 6.869.070,41 TL (Altı milyon sekiz yüz altmış dokuz bin yetmiş lira kırk bir kuruş)’dır.

7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

 1. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)
 2. Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
 4. a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 5. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.
 7.     İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,
 8.   Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,
 9. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,
 10. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
 11. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse   oranlarını ve görevlerini belirten belge,
 12. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
 13. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

İ. İşe ait şartnamenin 11. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz veya teminat mektubu.

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
 2. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
 3. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
 4. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi”,
 5. Teklif Mektubu şartname ekinde verilecektir.
 6. İşe ait şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,
 7.     İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,
 8. İsteklilerin mali durum bilgisini gösterir ilgili bankadan alınacak referans mektubu, ihale konusu işin inşaat maliyetinin %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Banka teyit yazılı)

8-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

9- İsteklilerin ihale ile ilgili istenilen belgeleri 06/07/2022 tarihi Çarşamba günü saat 17:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine asıllarını veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve ihaleye katılma belgesi alınması zorunludur. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden alınan geçici teminatlar iade edilir. Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektuplada gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

İlan olunur.

 

Mesut ERGİN

Belediye BaşkanıBir cevap yazın