Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

İLAN – İRAP PLANI VE İRAP SORUMLULUKLARIMIZ

İRAP – İL AFET RİSK AZALTMA PLANI

Bu plan, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi tarafından oluşturulmuş olan
İRAP Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda hazırlanmıştır.

Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://balikesir.afad.gov.tr/kurumlar/balikesir.afad/E-Kutuphane/Il-Planlarim/BALIKESIR-IRAP.pdf

 

 

Tablo 4.2. Balıkesir İRAP Amaç, Hedef ve Eylemler Tablosu
BALIKESİR İRAP AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER TABLOSU
AMAÇ: Mevcut ve olası afet risklerinin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi ile birlikte doğa olaylarının afete dönüşmesinin engellenmesi
HEDEF 1: Depreme dayanıksız yapı stoğunun yoğun olduğu özellikle eski yerleşim alanlarında kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması
KOD EYLEM ADI Afet Türü Sorumlu
Kurum(lar)
Destekleyici Kurum(lar) Gerçekleştirme
Dönemi
A1- H1-E1 Yapı stoku envanterinin Belediye başkanlıkları tarafından binaların tâbi olduğu deprem yönetmeliklerine göre sınıflandırılarak bina kimlik kartlarının oluşturulması Deprem İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyesi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
Balıkesir Üniversitesi
2021-2024
A1- H1-E5 Her belediye kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacaktır. Deprem İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyesi
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2021-2024
A1- H1-E6 Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Karesi, Altıeylül, Bandırma ilçeleri öncelikli olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır. Deprem Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2021-2026
A1- H1-E7 İl genelinde afet ve acil durum müdahalelerini zorlaştıracak dar yolların tespiti ve bu alanlarda kentsel dönüşüm uygulamasına öncelik verilmesi Deprem Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
Balıkesir Üniversitesi
2021-2026
A1- H1-E Üzeri kapalı derelerin etki alanındaki yerleşim yerlerine kentsel dönüşümde öncelik verilmesi ve/veya bu alanlarda yeni yerleşime izin verilmemesi Taşkın Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü
2021-2026
HEDEF 2: Afet riskinin bulunduğu bölgelerde yerleşimin engellenmesi veya gerekli tedbirler alınarak yerleşime uygun hale getirilmesi
KOD EYLEM ADI Afet Türü Sorumlu
Kurum(lar)
Destekleyici Kurum(lar) Gerçekleştirme
Dönemi
A1- H2-E1 Geçmiş afetlerde ağır hasarlı olarak tespit edilen binalar
yıktırılmalıdır.
Deprem Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
İlçe Belediyeleri,
Balıkesir AFAD
2021-2024
A1- H2-E2 Metruk binaların ve Afete Maruz Bölge içerisindeki yapıların tespit edilip mevzuata uygun şekilde yıkılması Deprem Kaymakamlıklar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
YİKOB, İlçe Belediyeleri
2021-2024
A1- H2-E3 Kırsal mahallelerde yığma ve kerpiç binalarla ilgili gözlemsel
incelemelerin ivedilikle tamamlanarak, riskli binaların belirlenmesi
Deprem İlçe Belediyeleri Kaymakamlıklar,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2021-2024
A1- H2-E4 Yüzey faylanması sakınma zonunun belirlenmesi ve bu alanlarda yeni yerleşime izin verilmemesi Deprem Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
Balıkesir Üniversitesi
2021- 2026
A1- H2-E5 Deprem anında meydana gelecek oturma miktarı kabul edilemeyecek büyüklükte olan alanların ve zemin büyütmesi büyük olan alanlarda yerleşimin kısıtlanması ve/veya yerleşime uygun hale getirmek için önlemlerin belirlenmesi/uygulanması Deprem Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
Balıkesir Üniversitesi
2021- 2024
A1- H2-E6 Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Ayvalık, Manyas, Susurluk
ilçeleri başta olmak üzere Balıkesir ili sınırlarındaki sıvılaşma
potansiyelinin belirlenerek, sıvılaşma haritalarının güncellenmesi
Deprem İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyesi,
Balıkesir Üniversitesi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2021- 2024
A1- H2-E7 Kuvvetli yer sarsıntıların tetikleyeceği heyelan alanlarında yerleşimin kısıtlanması ve/veya önlemlerin alınması Deprem Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
Balıkesir Üniversitesi
2021- 2024
A1- H2-E8 Sıvılaşma tehlikesi altındaki alanlardaki yerleşimin kısıtlanması
ve/veya yerleşime uygun hale getirmek için önlemlerin
belirlenmesi/uygulanması
Deprem Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
Balıkesir Üniversitesi
2021- 2024
A1- H2-E9 İl genelinde bodrum katlarının mesken olarak kullanılmamasının
sağlanması
Taşkın Büyükşehir
Belediyesi
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sürekli
A1- H2-E10 Ormana bitişik veya çok yakın yerleşim yerlerinde yangına karşı
gerekli önlemlerin alınması
Yangın Orman Bölge Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri,
Balıkesir AFAD
2021- 2026
A1- H2-E51 Kütle hareketleri nedeniyle kalıcı konutları teslim edilen afetzedelere ait Afete Maruz Bölge içerisinde kalan eski konutların yıkılması sağlanmalıdır. Kütle
Hareketleri
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
Balıkesir AFAD,
İlçe Belediyeleri
2021- 2026
A1- H2-E52 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre genel hayata etkililik şartlarını taşımayan afet olaylarında, mahalli imkânlarla alınması gereken tedbirlerin maliyetinin ekonomik olmaması durumunda, kalıcı konut yapılması gereken afetzedelerden maddi imkânları yetersiz olanlara konut yapımında mahalli imkânlarla gerekli desteğin sağlanarak Afete Maruz Bölge sınırları içerisinde ikametin önlenmesi gerekmektedir. Kütle
Hareketleri
Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri 2021- 2026
A1- H2-E53 Afete Maruz Bölge (AMB) Kararı alınmış olan alanı içerisindeki
binalar ile önceden tahliye kararı alınmış ancak içerisinde halen
ikamet edildiği tespit edilen hasarlı ve riskli binaların tahliye edilmesi ve bu alanlarda yeni yerleşime izin verilmemesi
Kütle
Hareketleri
UEDAŞ Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
Balıkesir AFAD,
Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü
2021- 2026
A1- H2-E54 Belediyeler tarafından ruhsat verilirken sıhhi koruma bandı dâhil gerekli tedbirlerin aldırılması sağlanacaktır. Endüstriyel
Kazalar
İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyesi,
İl Sağlık Müdürlüğü,
OSB Müdürlükler
2021-2025
A1- H2-E55 Büyük Endüstriyel Tesislerin etki alanı içerisinde bulunan yapılar tespit edilecek, yeni imar izni verilmeyerek kullanılması
engellenecektir.
Endüstriyel
Kazalar
Büyükşehir
Belediyesi
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
İlçe Belediyeleri,
OSB Müdürlükleri,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
2021- 2024
HEDEF 3:  Afetlerin ulaşım ve altyapı hizmetlerine vereceği zararın belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
KOD EYLEM ADI Afet Türü Sorumlu
Kurum(lar)
Destekleyici Kurum(lar) Gerçekleştirme
Dönemi
A1- H3-E6 Enerji nakil hatlarının yer altına alınması işlemlerinin tamamlanması ve işlemlerde önceliklendirme sıralaması yapılacaktır. Yangın UEDAŞ Balıkesir İşletme Müdürlüğü İlçe Belediyeleri 2021- 2026
A1- H3-E14 Yüzey faylanması, sıvılaşma ve depremin tetikleyeceği tsunami gibi nedenlerle deniz ulaşım alt yapısının etkilenebilirliğinin araştırılması ve önlem alınması Deprem Büyükşehir
Belediyesi
Balıkesir Üniversitesi,
Bandırma Belediyesi,
Erdek Belediyesi,
Marmara Belediyesi
Edremit Belediyesi,
Burhaniye Belediyesi,
Gömeç Belediyesi,
Ayvalık Belediyesi
2021- 2024
A1- H3-E15 Deprem sırasında oluşacak yüzey faylanması, sıvılaşma, zeminde çökme ve yükselmelerle veya depremin tetikleyeceği olaylarla (heyelanlar, tsunami, ani oturmalar vb.) oluşacak zemin deformasyonundan etkilenebilecek kentsel altyapıların belirlenmesi ve önlem alınması Deprem Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri
Balıkesir Üniversitesi
2021-2025
A1- H3-E17 Aşırı yağışlar nedeniyle ortaya çıkacak olan yüksek akıştaki suyun derelerden akışını engelleyen veya engelleyebilecek Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki köprü, menfez vb. yapıların tespit edilmesi ve gerekli standarda göre yeniden
düzenlenmesi/düzeltilmesi veya yeniden yapılması
Taşkın Büyükşehir
Belediyesi
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü,
İlçe Belediyeleri
2021- 2026
A1- H3-E18 Aşırı yağışlar nedeniyle ortaya çıkacak olan yüksek akıştaki suyun derelerden akışını engelleyen veya engelleyebilecek Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü, menfez vb. yapıların tespit edilmesi ve gerekli standarda göre yeniden
düzenlenmesi/düzeltilmesi veya yeniden yapılması
Taşkın Karayolları 14.
Bölge Müdürlüğü
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü,
İlçe Belediyeleri
2021- 2026
A1- H3-E19 İlçe merkezlerinde belediyelerce şehir taşkınlarını önlemek için yağmur suyu drenaj hatları geliştirilmesi, yağmur suyu mazgallarının tamiratının, temizliğinin ve imalatının
usulune uygun şekilde yapılması gerekmektedir.
Taşkın İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyesi,
BASKİ Genel Müdürlüğü
2021- 2026
A1- H3-E23 İlçe merkezlerinde atık su ve yağmur suyu hattı ile kanalizasyon
hattının birbirinden ayrılması işlemininin ivedilikle
gerçekleştirilmesi.
Taşkın İlçe Belediyeleri BASKİ Genel Müdürlüğü 2021- 2026
HEDEF 4:  Muhtemel taşkın ve şehiriçi su baskını riski bulunan alanların tespiti ve gerekli tedbirler alınarak risklerin ortadan kaldırılması
KOD EYLEM ADI Afet Türü Sorumlu
Kurum(lar)
Destekleyici Kurum(lar) Gerçekleştirme
Dönemi
A1- H4-E38 İl ve ilçe merkezinde bulunan üzeri kapalı derelerin tespiti Taşkın DSİ 25. Bölge
Müdürlüğü
20 İlçe Belediye Başkanlığı,
Büyükşehir Belediyesi
2021- 2026
A1- H4-E39 İlçe merkezlerinde şehiriçi su baskını meydana gelebilecek alanların tespiti ve taşkın riski bulunan alanlarda altyapı çalışmaları vb. önlemler alınarak riskin ortadan kaldırılması Taşkın İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyesi,
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü
2021-2026
A1- H4-E40 Çatı üzerinden gelen yağmur sularının zemine ulaşım süresinin
yavaşlatılması için uygun çatı malzemesi kullanılmasını teşvik etmek amacıyla kamu binaları, seçilmiş konut adalarında pilot uygulamalar yapılması ve yaygınlaştırılması
Taşkın Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2021-2026
HEDEF 5: Kritik tesislerin afet risklerinin azaltılması
KOD EYLEM ADI Afet Türü Sorumlu
Kurum(lar)
Destekleyici Kurum(lar) Gerçekleştirme
Dönemi
A1- H5-E1 İncinebilir gruplara yönelik tahliye ve toplanma ile ilgili özel bir planlama yapılarak, kadın sığınma evleri, çocuk yuvaları ve huzur evlerinin depreme dayanıklı hale getirilmesi Deprem Aile ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü
Balıkesir AFAD,
Büyükşehir Belediyesi,
20 İlçe Belediye Başkanlığı
2021-2024
A1- H5-E18 Balıkesir OSB Müdürlüğü sorumluluğundaki fabrikalarda yangın
söndürme sistemlerine ait elektrik hatlarının yangına karşı korunaklı yapıda olması sağlanacak ve işletmeye ait elektrik sisteminden ayrılacaktır.
Yangın Balıkesir OSB
Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri,
UEDAŞ Balıkesir İşletme
Müdürlüğü
Sürekli
A1- H5-E22 OSB dışında kalan fabrikalarda yangın söndürme sistemlerine ait elektrik hatlarının yangına karşı korunaklı yapıda olması sağlanacak ve işletmeye ait elektrik sisteminden ayrılacaktır. Yangın Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
Balıkesir OSB Müdürlüğü,
Bandırma OSB Müdürlüğü,
Gönen Deri İhtisas ve Karma
OSB Müdürlüğü,
Dursunbey OSB Müdürlüğü,
UEDAŞ Balıkesir İşletme
Müdürlüğü
Sürekli
A1- H5-E32 Bandırma ve Gönen başta olmak üzere il genelinde İtfaiye
teşkilatının kapasitesi, bölgedeki endüstriyel tesislerin hacmi ve mevsimsel nüfus değişiklikleri göz önüne alınarak analiz edilecektir.
Endüstriyel
Kazalar
Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri 2021-2025
A1- H5-E33 İş yerlerinin Yangın Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi
sağlanacak ve denetlenecektir.
Endüstriyel
Kazalar
Yangın
Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyelerı,
Balıkesir OSB Müdürlüğü,
Bandırma OSB Müdürlüğü,
Gönen Deri İhtisas ve Karma
OSB Müdürlüğü,
Dursunbey OSB Müdürlüğü
Çalışma ve İşkurumu İl
Müdürlüğü
2021-2025
A1- H5-E34 Önleyici tedbirler kapsamında İşletme üretimine göre sistemlerin standartlara uygun hale getirilmesi ve projelendirilmesi sağlanacaktır. Endüstriyel
Kazalar
Sanayi ve
Teknoloji İl
Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri,
Balıkesir OSB Müdürlüğü,
Bandırma OSB Müdürlüğü,
Gönen Deri İhtisas ve Karma
OSB Müdürlüğü,
Dursunbey OSB Müdürlüğü
2021-2025
A1- H5-E39 Tesis içi yangın söndürme sistemleri revize edilecek; Söndürme sistemleri uluslararası standartlara uygun şekilde kurulumu sağlanacaktır. Endüstriyel
Kazalar
Yangın
Büyükşehir
Belediyesi,
İlçe Belediyeleri,
Balıkesir OSB Müdürlüğü,
Bandırma OSB Müdürlüğü,
Gönen Deri İhtisas ve Karma
OSB Müdürlüğü,
Dursunbey OSB Müdürlüğü
2021-2025
A1- H5-E40 Tesislerde, patlama ve sızıntıya sebep olabilecek tankların,
standartlarda belirtilen kimyasal ürüne uygun malzemeden seçilmesi sağlanacaktır
Endüstriyel
Kazalar
Sanayi ve
Teknoloji İl
Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri,
Balıkesir OSB Müdürlüğü,
Bandırma OSB Müdürlüğü,
Gönen Deri İhtisas ve Karma
OSB Müdürlüğü,
Dursunbey OSB Müdürlüğü
2021-2025
A1- H5-E41 Plansız sanayileşmenin (tehlike barındıran tesislerin yanyana
bulunmaması gerektiği vb.) olmaması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır
Endüstriyel
Kazalar
Büyükşehir
Belediyesi
Balıkesir OSB Müdürlüğü,
Bandırma OSB Müdürlüğü,
Gönen Deri İhtisas ve Karma
OSB Müdürlüğü,
Dursunbey OSB Müdürlüğü
İlçe Belediyeleri,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
YİKOB,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
2021-2025
HEDEF  7: Erken uyarı sistemlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması
KOD EYLEM ADI Afet Türü Sorumlu
Kurum(lar)
Destekleyici Kurum(lar) Gerçekleştirme
Dönemi
A1- H7-E5 İlimizdeki muhtemel tsunami tehlikesinin risk modellemesi
yapılacak, modelleme sonuçlarına göre gerekirse erken uyarı sistemi kurulacaktır
Deprem Balıkesir Üniversitesi Balıkesir AFAD,
Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri
2021-2026
A1- H7-E6 Belediyelerin hoparlör sistemlerinin ikaz ve alarm amaçlı
kullanımının ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde uyarıların
yabancı dilde de yapılmasının sağlanması
Tüm Afetler Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü,
İl Göç İdaresi Müdürlüğü,
Balıkesir AFAD
2021-2024
A1- H7-E10 Teknik kapasitenin geliştirilmesine yönelik üretim kazanlarındaki ve depolama tanklarındaki sensör ve dedektörlerin sisteme bağlı olması veya entegre edilmesinin sağlanması Endüstriyel
Kazalar
Çalışma ve İş
Kurumu İl
Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri,
Balıkesir OSB Müdürlüğü,
Bandırma OSB Müdürlüğü,
Gönen Deri İhtisas ve Karma
OSB Müdürlüğü,
Dursunbey OSB Müdürlüğü,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdülüğü
2021-2025
A1- H7-E11 Yangın sensörlerinin büyük endüstriyel tesislerde kurulumunun koordine edilmesi Endüstriyel
Kazalar
Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2021-2025
HEDEF  8: Afet risklerini azaltma kültürü oluşturmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılması
KOD EYLEM ADI Afet Türü Sorumlu
Kurum(lar)
Destekleyici Kurum(lar) Gerçekleştirme
Dönemi
A1- H8-E1 Afet riskleri ve afet risk azaltma alanında bilginin yayılması için
farklı grupların ihtiyaçlarını da gözeterek etkinlikler düzenlenmesi, kampanyalar yürütülmesi ve bu çalışmaların (sosyal medya vb.) yaygınlaştırılması
Tüm Afetler Balıkesir AFAD İlçe Belediyeleri,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk
Eğitim Merkezleri)
Sürekli
A1- H8-E2 Okullarda okul afet planları yapılarak tatbikatlar ile planlar test
edilecektir.
Tüm Afetler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Balıkesir AFAD,
Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri
Sürekli
A1- H8-E7 İncinebilir gruplara yönelik tahliye ve toplanma ile ilgili özel bir planlama yapılarak, kadın sığınma evleri, çocuk yuvaları, okullar ve huzur evlerinde grup çalışmaları teşvik edilecek, eğitim ve tatbikatlar planlı hale getirilecektir Deprem Aile ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü
Balıkesir AFAD,
Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri,
İl Jandarma Komutanlığı
Sürekli
A1- H8-E16 Ormanlara yakın alanlardaki arazi sahibi vatandaşların, kadastral
yolları ve tarlalara ulaşımı sağlayan tali yollara zarar verilmemesi konusunda muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilme yapılacaktır.
Yangın Orman Bölge
Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri
Sürekli
A1- H8-E23 Kent yangınlarına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan eğitim materyalleri, işitme ve görme engelli gruplara uygun hale getirilecektir. Yangın Büyükşehir
Belediyesi
Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri,
Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü
2021-2025
A1- H8-E24 Orman içinden geçen yollara, orman yollarına ve mesire alanlarına yangın ikaz levhaları, veciz sözler içeren tabelaların sayısı arttırılacaktır Yangın Orman Bölge
Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri
2021-2025
A1- H8-E31 Kamu kurum ve kuruluşları ile toplu konut ve sitelerde, şehir
yangınlarına yönelik olarak eğitim verilerek tatbikatlar yapılacaktır.
Yangın Büyükşehir Belediyesi  Balıkesir AFAD,
İlçe belediyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü
Sürekli
A1- H8-E47 Alt ve üst seviyeli kuruluşların, tehlike ve riskleri hakkında düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesi Endüstriyel
Kazalar
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
İlçe Belediyeleri Sürekli
HEDEF  9: Afet risklerinin mekânsal planlamalarda dikkate alınması
KOD EYLEM ADI Afet Türü Sorumlu
Kurum(lar)
Destekleyici Kurum(lar) Gerçekleştirme
Dönemi
A1- H9-E3 Balıkesir Deprem Master Planının Hazırlanması Deprem Büyükşehir
Belediyesi
Balıkesir Üniversitesi,
Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi,
İlçe Belediyeleri,
MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge
Müdürlüğü,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
Balıkesir AFAD,
Akademik Odalar Birliği
2021-2026
A1- H9-E5 Geçici barınma merkezlerinin alt yapıları tamamlanacaktır. Deprem Balıkesir AFAD Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri,
BASKİ Genel Müdürlüğü,
UEDAŞ Balıkesir İşletme
Müdürlüğü,
Telekom İl Müdürlüğü
2021-2026
A1- H9-E8 İl genelinde VS30 dağılım haritası ve yeraltısuyu seviyesi haritası
oluşturulacaktır
Deprem Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Üniversitesi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
YİKOB,
İlçe Belediyeleri
2021-2024
A1- H9-E10 İmar planlarında doğal dere yataklarında yapılaşmaya müsaade
edilmemesi
Taşkın Büyükşehir Belediyesi DSİ 25. Bölge Müdürlüğü,İlçe Belediyeleri Sürekli
A1- H9-E13 Taşkın/sel tehlikesi altındaki bölgeler belirlenerek, arazi kullanım planlarına dâhil edilmesi (park ve piknik alanları, yeşil alanlar, doğal bitki örtüsünü koruyan tedbirler, ağaçlandırılacak alanlar ile sulak alan kullanımını teşvik edilmesi vb.), taşkın yatağı ve kıyı bölgesi yönetiminin havza yönetimi ile beraber kapsamlı planlamaya dâhil edilerek imar planlarına altlık oluşturması Taşkın Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü,
Orman Bölge Müdürlüğü,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2021-2026
A1- H9-E16 Çevre Düzeni Planlarında sel/taşkın afeti ya da taşkına maruz alanlar belirtilecektir. Taşkın Büyükşehir Belediyesi DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2021-2026
A1- H9-E21 Tehlikeli madde üreten tesislerde oluşabilecek kazaların etkilerinin azaltılması için tesislerin İmar planlarına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır (Eski yapılarda revizasyona gidilmesi) Endüstriyel
Kazalar
Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
Balıkesir OSB Müdürlüğü,
Bandırma OSB Müdürlüğü,
Gönen Deri İhtisas ve Karma
OSB Müdürlüğü,
Dursunbey OSB Müdürlüğü,
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü
2021-202
HEDEF  10: Afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarda Kurumlararası işbirliğini arttırmak
KOD EYLEM ADI Afet Türü Sorumlu
Kurum(lar)
Destekleyici Kurum(lar) Gerçekleştirme
Dönemi
A1- H10-E8 Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ayrılan ödeneğin afet risk azaltma faaliyetlerinde etkin olarak kullanımının sağlanması Tüm Afetler Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri Sürekli
HEDEF  11: Afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarda personel, araç, gereç ve ekipman kapasitesinin artırılması ve teknolojik gelişmelerden faydalanılması
KOD EYLEM ADI Afet Türü Sorumlu
Kurum(lar)
Destekleyici Kurum(lar) Gerçekleştirme
Dönemi
A1- H11-E6 Akıntıyı azaltmak ve yeraltı suyu geçirgenliğini artırmak için asfalt yerine yerele özgü ya da sıcaklığa, aşırı yağışa duyarlı yol
döşemelerinin kullanılması (Kilit Taş)
Taşkın Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri 2021-2026


Bir cevap yazın