Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

KENT ESTETİĞİ VE MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU

T.C.

AYVALIK BELEDİYESİ

KENT ESTETİĞİ VE MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU

ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

MADDE 1

AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı; Ayvalık Belediyesi yetki ve görev sınırları içerisinde 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan yerlerde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek; geliştirilen ilke kararları ve mevcut değerlere uygun mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli mimarinin uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşmasını sağlamaktır. Yönetmelik, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 10. Maddesi hükmüne istinaden yapıların, şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimari projelerinin ve uygulamalarının kent estetiği açısından değerlendirilmesi ile gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemeyi amaçlar.

 

MADDE 2

KAPSAM

Bu yönetmelik; Kent Estetiği ve Mimari Estetik Komisyonu’nun kuruluş, görev, çalışma esas ve usullerini kapsar.

 

MADDE 3

YASAL DAYANAK

Bu yönetmelik; 3194 sayılı Kanun’nun 1., 21. ve 40. maddeleri, 5393 sayılı Kanunu’nun 15. maddesinin b. bendi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 7., 10., 27. ve 34. maddeleri esaslarına dayanılarak düzenlenmiştir.

 

MADDE 4

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu yönetmelikte geçen;

 Belediye: Ayvalık Belediyesi’ni

Başkan: Ayvalık Belediye Başkanı’nı

            Komisyon: Ayvalık Belediyesi Kent Estetiği ve Mimari Estetik Komisyonu’nu

 Komisyon Başkanı: Ayvalık Belediyesi Kent Estetiği ve Mimari Estetik Komisyon Başkanı’nı

           Sekreterya: Ayvalık Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü

           Raportör: Komisyona havale edilecek konu ile ilgili birimdeki teknik personeli

 Teknik Personel: Mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi ve mühendis ünvanlarından birine sahip kişiyi ifade eder.

MADDE 5

KOMİSYONUN OLUŞUMU

 1. Bu yönetmeliğin uygulanmasında Belediye Başkanlığı’nca “Kent Estetiği ve Mimari Estetik Komisyonu” oluşturulur. Kent Estetiği ve Mimari Estetik Komisyonu;
  1. Belediye Meclis İmar Komisyonu Başkanı,
  2. Ayvalık Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü,
  3. Ayvalık Belediyesi Plan ve Proje Müdürü,
  4. Ayvalık Belediye Başkanı’nın belirleyeceği, belediye bünyesinde yer alan 2 adet teknik personel,
  5. TMMOB Mimarlar Odası Ayvalık Temsilciliği başkanı veya yönetim kurulunun önereceği en az 10 yıl mesleki deneyime sahip bir mimar.
  6. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık Temsilciliği başkanı veya yönetim kurulunun önereceği en az 10 yıl mesleki deneyime sahip bir inşaat mühendisi.
 1. Komisyon, yukarıda ünvan ve görevleri yazılı olan toplam 7 kişiden oluşur. Komisyon üyeliğine başkan onayı ile atama yapılır. Komisyon sekreteryalığını Ayvalık Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yürütür.
 1. 5. madde a.1 bendinde belirtilen Belediye Meclis İmar Komisyonu Başkanı meclis üyesi, komisyona başkanlık yapar. Komisyon başkanının yokluğunda, komisyon başkanının onay verdiği atanan üye başkanlığa vekalet eder. Başkan gerekli gördüğü hallerde komisyon üyelerini görevden alabilir ve yerlerine yeni atama yapabilir.

 

MADDE 6

KOMİSYON ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Komisyon üyelik süresi 1 yıldır. Komisyon üyeliğine yeni atama yapılana kadar komisyon üyesinin üyeliği devam eder. Komisyon toplantılarına üyelerin katılımı mecburi olup, katılmayan üyelerin mazeret göstermeleri gerekmektedir. Boşalan üyeliklere yeni bir üyenin atanması başkanlıktan talep edilir.

 

MADDE 7

KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ

Komisyonun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

  1. Bu yönetmeliğin amaç kısmında belirtilen yerlerdeki her türlü düzenlemelerde ve bu yönetmeliğin uygulanmasında gördüğü her türlü eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinde veya geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve bu konuda ilke kararlarını alarak, kent donatılarının anlam bütünlüğü içinde ele alınmasını sağlamaya yönelik olarak konumları ve tasarımları hakkında görüş bildirmek.
  2. Yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili sorumluluğu altında bulunan alanlarla ilgili olarak gerekli ilke kararları almak.
  3. Görev alanında, ilgili birimlerden komisyona havale edilen, yeni yapılacak yapılar ile mevcutların tadilatlarında cephe, çatı, renk, malzeme ve çevre düzeni açısından inceleme yapmak ve görüş bildirmek, ilke kararları doğrultusunda yapılacak her türlü ölçek ve türde mimarlık, mühendislik, peyzaj, kentsel tasarım projeleri ve yaptırılacak proje ve planlar konusunda esaslar belirlemek.
  4. Reklam ve tanıtım panoları ile şehirciliğin gelişimine veya estetiğine yönelik kent mobilyalarının tip, şekil ve niteliklerinin belirlenmesi, düzenlenmesi için çalışmalar yapmak ve
  5. İlgili birimden komisyona havale edilen, yapıların veya onaylı mimari projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermek.
  6. İlgili idare tarafından komisyon tarafından değerlendirilmesi gerekli görülen konularda görüş bildirmek.
  7. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde belirtilen konularla ilgili karar almak.

 

 

MADDE 8

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

  1. Komisyona havale edilecek konuların, ilgili raportörü tarafından teknik incelemesi yapılır ve raportör tarafından raporlanarak yazılı olarak ekleri ile birlikte sekreteryaya iletilir.
  2. Sekreterya tarafından belirlenen ve komisyon başkanınca onaylanan komisyon toplantı gündemi, yazılı olarak toplantıdan önce üyelere bildirilir. Gündem içeriği için üyeler de öneride bulunabilir. Öneri toplantıda oylanarak, kabul görmesi durumunda gündeme alınır.
  3. Komisyon toplantıları komisyon başkanının onayını almak koşulu ile komisyon sekreteryasının belirlediği tarih ve yerde toplanır.
  4. Komisyon toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
  5. Oylamada eşitlik durumunda komisyon başkanının kullandığı oy doğrultusunda karar alınır. Komisyon olumsuz veya olumlu kararını gerekçeleri ile birlikte açıklar. Kararlar ile birlikte proje ve ekli belgelerin bir örneği komisyon üyelerince imzalanır.
  6. Komisyonun aldığı kararlar ilgili birimlerce denetlenir ve yerine getirilir. Bu kararların uygulamasında oluşabilecek kanuni ve fiziki zorluklar var ise ilgili birim uygulamadaki aksaklıkları geçerli raporla bildirerek kuruldan yeni bir karar almasını talep edebilir.
  7. Gündemdeki konu ile kişisel ve birinci dereceden yakınları açısından ilişkisi veya çıkarı olan üye bu konunun değerlendirilmesi sırasında komisyon toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.
  8. Komisyon üyelerince imzalanan kararlar ile birlikte proje ve ekli belgelerin örnekleri, komisyon sekreteryası tarafından resmi yazışma kurallarına uygun olarak gerekli yerlere dağıtılır.
  9. Komisyonda uzmanlık gerektiren konular görüşülürken konu ile ilgili uzmanlar davet edilebilir. Davet edilen uzman kişiler, komisyona konu ile ilgili olarak görüşlerini bildirir, karara imza atar ancak kararlarda oy hakları yoktur.
  10. Komisyon kararları ve raporları, ilke kararları alenidir. Çeşitli yollarla kamuoyuna duyurulur.
  11. Komisyon Sekreteryası tarafından Kent Estetiği ve Mimari Estetik Komisyon toplantı tutanakları ve genel kayıt defteri tutulur ve tüm belgeler, projeler arşivlenir.

 

MADDE 9

ALINAN KARARLARA UYMA ZORUNLULUĞU

Belediye kendi sınırları içerisinde Kent Estetiği ve Mimari Estetik Komisyonunca getirilen kurallara uymak ve getirilen düzenlemeleri gerçekleştirmekte sorumludur.

 

MADDE 11

HUZUR HAKKI

Kent Estetiği ve Mimari Estetik Komisyonu’nun 5. madde a.1, a.5, a.6 bentlerinde belirtilen üyeleri belediye hizmetlerine gönüllü katılım esasları ile çalışmayı kabul eder.

MADDE 12

YÜRÜRLÜLÜK

Mimari Estetik Komisyonu Çalışma ve Usullerine İlişkin Yönetmelik, Ayvalık Belediye Meclisi’nce onayından sonra yürürlüğe girer.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact to tackle society’s most complex problems. We couldn’t—and wouldn’t want to — do it without them.

placeholder
Donald Simpson
Chairman, Bluewater Corp

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!