Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

01 NİSAN 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

01  NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

1. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısı Gündeminde yer alan birinci, ikinci ve üçüncü maddelerin daha içerikli ve ayrıntılı olarak incelenmesi ve müzakere edilmesinin faydalı olacağı görüşü ile 03 Nisan 2015 tarihinde saat 15:00’de aynı yerde yapılmasına, bugünkü oturumda diğer gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasına; Meclis üyelerinden Sinan Oğuz Başkurt, Ali Gür ve Kamil Volkan Evren’in çekimser oylarına karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14. Maddesinin (a) bendinde “defin mezarlıklar hizmetlerini yapar ve yaptırır” hükmü ile 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin (z) bendinde “mezarlık hizmetlerinin” Belediye Meclis Kararıyla ilçe Belediyelerine devredileceği hükmü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.08.2014 tarihli ve 8077 sayılı kararıyla defin hizmetlerine hızlı ulaşılması, mezarlık bakım ve işletme işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait mezarlıkların işletilmesi ve devin işlemleriyle ilgili işlemler Ayvalık Belediyesi’ne devredildiğinden bahse konu olan Meclis kararıyla Ayvalık Belediye Başkanlığına devir olan Mezarlık ve Devin hizmetleriyle ilgili oluşacak gelir ve giderlerin Ayvalık Belediye Bütçesinde ayrı tutulmasıyla birlikte yapılan tüm gelir ve giderlerin ilgili olduğu yılın sonunda çıkartılmasına, bir önceki yılın gelir gider farkını ilgili Belediyenin hesabına bir sonraki yılın Mart ayı içerisinde mahsuplaşma yoluyla yatırılmasına söz konusu hususların yerine gtirilmesi için hazırlanacak Protokole Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Rahmi Gençer’e tam yetki verilmesine; gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

3. Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 574 Ada 1 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz ile alakalı Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli ve 165 sayılı kararı ile onaylı peyzaj projesinde yer alan Windsurf Alanının güneye alındığı anlaşıldığından güneyde yer alan plaj alanı ve burada bağlı bulunan tekneler ile uyumsuzluk sağlayacağı gerekçesiyle 1/200 ölçekli Peyzaj Projesinin uygun olmadığına; Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli ve 165 sayılı kararı ile uygun görülen 1/200 ölçekli Peyzaj Projesinin Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

4. Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 14.01.1983 tarihinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yer Ada Orta Çizgilerinin kullanımı ile alakalı 3194 Sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve 18. Maddelerine istinaden yapılan uygulamalarda tereddüt yaşandığı ve her ne kadar “Planda yer alan Ada Orta Çizgilerinin İmar Uygulaması kısmen tamamlanmış yapı adalarında sembolik olup, belirlemeye Belediyesinin yetkili olduğu; henüz imar uygulaması görmemiş yapı  adalarında ise planda gösterilen Ada Orta Çizgisine göre uygulama yapılacağı” denilmekte ise de konunun daha iyi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için yeniden Meclis İmar Komisyonuna tarafındnan incelenmek üzere havale edilmesine; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

5. Şehrimiz Fethiye Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 140 pafta 840 Ada 11 sayılı parselinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait (UIP-1736,6 pin) taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “ayrık nizam, hmx: 9,50 metre, (3 kat) TAKS: 0,25, KAKS: 0,75” yapılanma koşullarına tabii konut alanının, “E:0,75, Yençok:serbest” yapılanma koşullarına tabii Camii Lejantı öngören plan tadilatının, Belediyemiz Meclisinin 04.02.2015 tarihli ve 48 sayılı kararına istinaden farklı Lejant getirilmesi nedeniyle taşınmazın kuzey ve güneye cephelerine 7,00 metrelik yaya yolu işlenerek imar adasının ayrıştırması nedeni ile Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müğdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

6. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1198 Ada 92 sayılı parselinde kayıtlı  mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz ile alakalı hazırlanan İmar Plan Tadilatı talebinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “KAKS:0,40, hmax:9,50” yapılanma koşullarına tabi “İlk Yardım Sağlık Merkezi”  lejantına sahip alanının, “E:0,40,Yençok:serbest” yapılanma koşullarına tabi Cami lejantı ve “E:0,40, Yençok:6,50” yapılanma koşullarına tabi “Aile Sağlık Merkezi” lejantı öngören plan tadilatının, Belediyemiz Meclisinin 04.02.2015 tarihli ve 49 sayılı kararına istinaden kaldırılan ilk sağlık merkezi alanına ve sağlık tesisinin alanının  azaltılarak aile sağlık merkezine dönüştürülmesine yönelik Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğünün 25.02.2015 tarihli ve 2024 sayılı yazısı ile 1.000,00 metrekare alanının Ayvalık Müftülüğü tarafından kullanılmasının uygun görüldüğü anlaşıldığından yapılan plan değişikliğinde Camii Alanının  1.117,00 metrekare miktarında olduğu gerekçesiyle Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmemesine ve reddine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7. Şehrimiz Küçükköy Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 2087 ve 5396 sayılı parselleri arasında doğu batı uzantılı yolun kaldırılması ile alakalı hazırlanan İmar Plan Tadilatı  talebinin, bahse konu 2087 ve 5396 sayılı parselleri arasında yer alan  7,00 metrelik yolun kaldırılması ve güney yönünde kıvrılarak sahile uzatılması sonucu yolun sürekliliğinin bozulacağı, yolun kaldırılması ile oluşacak imar adalarının bütünlüğünün bozulacağı tespit edildiğinden Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmemesine ve reddine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8. Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 85 pafta 1263 Ada 23 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Gülten Kesen’e ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliğ iile karar verildi.

9. Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 11S4 pafta 323 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 Parsellerinde kayıtlı Altınova Küçük Esnaflar Bölgesinde yer alan taşınmazlar üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliğ iile karar verildi.

10. Belediyemiz sınırları içerisinde Asansörlü Binaların, Yapı Kullanma İzninden önce Tescil Belgesi kontrolü ve Asansörün yerinde kontrollerine ilişkin İşbirliği Protokolünün yapılması hususunda Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e tam yetki verilmesine, bu hususta yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

Rahmi GENÇER
Belediye Başkanı

 

03  NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

1.  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Belediyeler tarafından tanzim edilen bir önceki yılın Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin Kayıt ve işlemlerinin Denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonunun hazırlamış ve tanzim etmiş olduğu, 03 Mart 2015 tarihli Denetim Komisyonu Raporu Meclis Genel Kurulunda okundu ve Meclisin bilgisine sunuldu.

2. Bugünkü olağan Meclis Toplantısı Gündemimizin ikinci maddesini teşkil eden; 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasını kapsayan Ayvalık Belediye Başkanlığının “Faaliyet Raporu” Belediyemiz Meclisinde hazır bulunan meclis üyelerine okundu, Faaliyet Raporlarının okunmasının ardından Belediye Başkanı divanı terk ederek,  Meclis 1. Başkan Vekili Aydın Derinova yerini almasıyla Mecliste okunan Faaliyet Raporu hakkında leyhte ve aleyhte söz almak isteyen meclis üyesinin olup olmadığı  soruldu, Ayvalık Belediyesinin 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014  tarihleri arasını kapsayan  Faaliyet Raporu’nun oylanmasına geçildi; yapılan oylamada toplantıda hazır bulunan üyelerden Nusret Taşan’ın, Ufuk Ova’nın, Nilay Toprak’ın, M.Ali Yalçın Taş’ın, Ahmet Erkal’ın, Hüseyin Barış’ın, Dilek Saraçoğlu’nun, Fahri Güren’in, Murat İbrahim Mühürdaroğlu’nun, Salman Kayran’ın, Şakir Sakarya’nın, Gökay Bacan’ın, Mehmet Ali Tuncer’in, Aydın Derinova’nın, Firdes Türkyılmaz’ın, Muhittin Tüfekçi’nin, Şeref Akın’ın, Halil Gür’ün, Necip Arif Tünek’in ve Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in “Faaliyet Raporunun Yeterli” oyları ile yine üyelerden Özge Toygar’ın red, Ali Gür’ün, Kamil Volkan Evren’in, Sinan Oğuz Başkurt’un çekimser oy kullanmaları ile Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Meclisçe yeterli görülmesine, söz konusu Faaliyet Raporunun bir örneğinin İçişleri Bakanlığı’na sunulmasına, bu hususta yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine meclis mevcudunun  oyçokluğu  ile karar verildi.

3. Belediye Encümen Üyeliği seçimleri gizli oy ile yapıldı, yapılan gizli oylama ve açık tasnifler sonucu ondokuzar (19) oy ile üyelerden Ahmet ERKALile Dilek SARAÇOĞLU’un seçilmelerine (bu oylama  Nusret Taşan’a, Fahri Güren’e, Halil Gür’e ve Özge Toygar’a birer oy, 3 oy pusulası da boş çıkmıştır.) ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespit edilmesine,  Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin 5 kişiden meydana geleceği hususu Meclis Başkanı tarafından yapılan açıklamanın ardından seçimlere geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnifler sonucu yirmibir (21) oy ile Firdevs TÜRKYILMAZ’ın, yirmişer (20) oy ile üyelerden Ufuk OVAve Gökay BACAN’ın’ ondokuzar (19) oy ile Hüseyin BARIŞ Mehmet Ali TUNCER’in seçilmelerine (bu oylamada iki Nusret Taşan’a, birer oy da Ahmet Erkal’a, Dilek Saraçoğlu’na, Aydın Derinova’ya ve Halil Gür’e ayrıca 3 oy da boş çıkmıştır) ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespit edilmesine, Meclis İmar Komisyonu üyelerinin 5 kişiden meydana geleceği hususu Meclis Başkanı tarafından yapılan açıklamanın ardından seçimlere geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnifler sonucu yirmiüç () oy ile Şakir SAKARYA’nın, yirmiiki (22) ile Murat İbrahim MÜHÜRDAROĞLU’nun, yirmibir (21) oy ile Mehmet Ali Yalçın TAŞ’ın, yirmi (20) oy ile Hüseyin BARIŞ ve Şeref AKIN’ın seçilmelerine (bu oylamada ikişer oy Gökay Bacan ve Halil Gür’e, birer oy Nusret Taşan’a, Nilay Toprak’a, Ahmet Erkal’a, Fahri Güren’e, Mehmet Ali Tuncer’e, Necip Arif Tünek’e çıkmıştır) ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespit edilmesine, Meclis Sağlık Komisyonu üyelerinin 5 kişiden meydana geleceği hususu Meclis Başkanı tarafından yapılan açıklamanın ardından seçimlere geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnifler sonucu ondokuzar (19) oy ile Nilay TOPRAK’ın, Dilek SARAÇOĞLU’nun ve Salman KAYRAN’ın, onsekiz (18) oy ile Murat İbrahim MÜHÜRDAROĞLU’nun ve Halil GÜR’ün üyelerden (bu oylamada birer oy Şeref Akın’a ve Necip Arif Tünek’e çıkmıştır ayrıca dört oy da boş çıkmıştır.) ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespit edilmesine, Meclis Hukuk Komisyonu üyelerinin 5 kişiden meydana geleceği hususu Meclis Başkanı tarafından yapılan açıklamanın ardından seçimlere geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnifler sonucu yirmişer (20) oy ile Nilay TOPRAKile Mehmet Ali TUNCER’in, ondokuzar (19) oy ile Nusret TAŞAN, Ufuk OVA’nın, onüç (13) oy ile oy ile Necip Arif TÜNEK’in seçimelerine, (bu oylamada dört oy Şeref Akın’a, üç oy Halil Gür’e, birer oy Mehmet Ali Yalçın Taş’a, Ahmet Erkal’a, Firdes Türkyılmaz’a, Muhittin Tüfekçi’ye, Özge Toygar’a çıkmıştır ayrıca üç oy da boş çıkmıştır.) Meclis Tarife Komisyonu üyelerinin 5 kişiden meydana geleceği hususu Meclis Başkanı tarafından yapılan açıklamanın ardından seçimlere geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnifler sonucu  ondokuz (19) oy ile Merih ARSLAN’ın, onsekiz (18) oy ile Nusret TAŞAN’ın, Ahmet ERKAL’ın, Salman KAYRAN’ın, Aydın DERİNOVA’nın seçimelerine, (bu oylamada bir oy Necip Arif Tünek’e ayrıca üç oy da boş çıkmıştır.)   ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespit edilmesine,yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne ğine Meclis mevcudunun oyçokluğu ile karar verildi.
Rahmi GENÇER

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!