Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

01 ŞUBAT 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 1 ŞUBAT 2017’DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 35 Meclis Üyeleri Nusret TAŞAN’nın bugünkü toplantı için izinli sayılmalarının oy çokluğu ile, Ufuk OVA, N.Arif TÜNEK’in, bugünkü toplantı için izinli sayılmalarının oy birliği ile kabulüne,
2 36 İlçemiz Ayvalık sınırları içinde yapılacak kadastro yenileme çalışmalarında uygulama ekibi ile birlikte çalışacak bilirkişilerin tekrar belirlenmesi konusunun gündeme alınmasının oy birliği ile kabulüne,
3 37 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12.01.2017 tarih E350 sayılı yazısına istinaden, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan herbir alana ilişkin doğal sit alanlarının derecelendirilmesi ile alakalı konunun incelenmesi için, 7 kişilik oluşacak komisyon kurulması ve kabulüne, komisyonda konunun değerlendirilerek görüş sunulması ve ardından yapılacak olan Olağanüstü Meclis toplantısı ile gündeme alınmasının oyçokluğu ile kabulüne,
4 38 Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Sakarya Mahallesi 21N 1 pafta 1910 ada 1 parselde bulunan Kırlangıç çok amaçlı sosyal ve kültürel yaşam merkezi projesi kapsamında yer alan, daha önce Belediyemiz kullanımında bulunması planlanmış olan A Blok 1.kat ve O Blok zeminkat kafeteryanın da 5393 sayılı Belediye Kanunun 18e bendi çerçevesinde 3.8.2016 tarih 210 sayılı Meclis kararına ilave olarak, sınırlı ayni hak tesis edilmesi karşılığında 29 yıllığına irtifak kullanım hakkı olarak değerlendirilmesi için konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesinin oy birliği ile kabulüne,
5 39 İlçemiz Yeniköy mahallesi 132 ada 4 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait mevcut binaların 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılması konusunun işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
6 40 İller Bankası A.Ş.den genel giderlerimizin karşılanması için 3.000.000 TL (faiz hariç) teminat mektubu alınarak, özel ve kamu bankalarından kredi kullanılmasına oyçokluğu ile kabulüne,
7 41 İlçemiz Cumhuriyet Meydanı ve Alibey Adası sahil düzenlenmesi işi için İller Bankasından 3.000.000-TL+KDV kredi kullanılmasının oyçokluğu ile kabulüne,
8 42 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Big İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mezunu Osman DEMİR’in çalıştırılmasının oy çokluğu ile kabulüne, Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Mezunu Hüseyin YANMAZ’ın, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu Soner BÜYÜKDEMİREL’in, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü mezunu Ali Volkan BULADANLI’nın çalıştırılmasının oy birliği ile kabulüne,
9 43 İlçemizde bulunan Ayvalık Devlet Hastanesi eski binası içerisinde yer alan 1347 ada 23 parselin 106 metrekare miktarındaki alanındaki tahsisin kaldırılmasının oy birliği ile kabulüne,
10 44 İlçemiz Altınova 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan “ada orta çizgileri” ile alakalı talep incelenmiş,konunun daha detaylı incelenmesi için bir sonraki imar komisyonu toplantısında görüşülmesinin uygun olduğunun oy birliği ile kabulüne,
11 45 İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, 7 pafta, 522 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-232,8 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğine esas 22.11.2016 tarih, 6405 sayılı BKVKK kararı incelenmiş, 42m2 öneri bina kitlesi şeklinde yapılan değişikliğin oy birliği ile kabulüne,
12 46 İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı Balıkesir Tabiat Komisyonu’nun 28.05.2013 tarih, 87 sayılı kararı ile onaylı plan değişikliğine 15.11.2016 tarih 1118 sayılı ilçemiz Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait yazı ile yapılan itiraz incelenmiş, plan değişikliğine askı süresi içerisinde mülga Küçükköy Belediyesi’ne itiraz edilmesi gerekmekte olduğu, askı süresi sonrasında yapılan itirazların değerlendirilmeye alınmadığı, konunun revizyon imar planları askı süresinde değerlendirilerek itiraz edilmesi gerektiğinin uygun olduğunun oy birliği ile kabulüne,
13 47 İlçemiz Çakmak Mahallesi, 110 ada, 22 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 1.676,80m2 alana sahip, “kanal” vasfına sahip taşınmaz ile alakalı DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nün 16.12.2016 tarih, 847006 sayılı yazısında söz konusu devir talebi incelenmiş, taşınmazın devrinin oy birliği ile kabulüne,
14 48 İlçemiz 16.03.1995 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Ayvalık Uygulama İmar Plan Notlarının II. I.maddesi ile alakalı UİP-206,11 pin numaralı imar plan notu değişikliği talebi incelenmiş, Yapılan incelemede; “II. I. – Yönetim, Eğitim, Sağlık, Sosyal ve Kültür Alanları” maddesinde yer alan “Planda aksine bir gösterim yoksa binanın görünen azami yüksekliği h:9.50 m. geçemez ve azami KAKS:0.40 geçemez.” hükmünde yapılan, “Planda aksine bir gösterim yoksa binanın görünen azami yüksekliği Yençok:12.50 m. (3 kat) geçemez ve azami Emsal:1.40 geçemez.” şeklinde yapılan değişikliğin, uygun olduğunun oy birliği ile kabulüne,
15 49 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 620 ada, 34 parselde kayıtlı 618m2 yüzölçümüne sahip, mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz ile alakalı UİP-206,12 pin numaralı 1/1000 ölçekli Ayvalık Uygulama İmar Plan değişikliği incelenmiş, Yençok:12.50m (3 kat), E:1.40 yapılanma koşullarının verilmesi şeklinde hazırlanan plan değişikiğinin uygun olduğunun oy birliği ile kabulüne,
16 50 İlçemiz Hayrettinpaşa Mahallesi, 17 pafta, 170 ada, 42 ve 31 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-232,18 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği incelenmiş, mevcut imar planında var olan maddi hatanın düzeltilmesi amacı ile yapılan plan değişikliğinin, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun kararı alınması şartı ile uygun olduğunun oy birliği ile kabulüne,
17 51 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 101 pafta, 1819 ada, 1 ve 2 parsellerde, 1818 ada, 1 ve 2 parselerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli Ayvalık Uygulama İmar Plan değişikliği incelenmiş, mevcut imar planında hmax:4.50m yüksekliğe sahip ticret blokları yer alan taşınmazların Yençok:6.50m yüksekliğe getirilmesi şeklinde hazırlanan plan değişikliğinin uygun olmadığının oy birliği ile kabulüne,
18 52 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 906 ada, 46 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile alakalı UİP-206,13 pin numaralı 1/1000 ölçekli Ayvalık Uygulama İmar Plan değişikliği incelenmiş, Yençok:9.50m, E:1.40 yapılanma koşullarının verilmesi şeklinde hazırlanan plan değişikliğinin oy birliği ile kabulüne,
19 53 İlçemiz Zekibey Mahallesi, 9 pafta, 285 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-232,6 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğine esas 22.11.2016 tarih, 6400 sayılı BKVKK kararı incelenmiş, yeniden değerlendirilmesinin oy birliği ile kabulüne,
20 54 İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1050 ada, 20-21-22-23-24-25 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planı tadilatı Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca değiştirilerek uygun bulunarak, 05.11.2016 tarih 6327 sayılı Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca değiştirilerek onaylanmış olduğundan, yapılan değişikliğinin uygun olduğunun oy birliği ile kabulüne,
21 55 İlçemiz Ayvalık sınırları içinde yapılacak kadastro yenileme çalışmalarında uygulama ekibi ile birlikte çalışacak bilirkişiler Hayrettinpaşa Mahallesinde Abdullah Kocatepe’nin, İsmetpaşa Mahallesinde Kenan Sarıca’nın oy birliği ile kabulüne, 01.02.2017 tarihinde karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!