Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

01 TEMMUZ 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

1. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısına mazeretlerinden dolayı gelemeyeceklerini yazılı olarak beyan eden meclis üyelerinden Nusret Taşan‘ın, Şeref Akın‘ın ve Ufuk Turan‘ın mazeretlerinin kabul edilerek bugünkü toplantı için izinli sayılmalarına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısı Gündemine ilavesi istenilen konular arasında, Ayvalık Semt Pazarlarının Tarifeleri ile alakalı hazırlanan Komisyon Raporunun, Altınova Mahallesi İskele mevkii Akademiler Sitesinde iki adet Büfenin ihalesine lişkin hazırlanan Protokolün, Belediyemizde Sözleşmeli Veteriner ve Sözleşmeli Avukat çalıştırılması ile alakalı konunun, Vergi Gelirlerinin Tahsilat hesabı olarak anılması ile alakalı konunun ve meclis üyelerinden Özge Toygar’ın Bahçeşehir Anaokuluna yakın bulunan Baz İstasyonunun gündem maddelerine sırasıyla ilave edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemimizin 1.Maddesinde yer alan Veteriner İşleri Müdürlüğünün Kurulması ve Görev ve Çalışma Yönetmeliğinle ilgili olarak hazırlanan yönetmelikte;

T.C.

BALIKESİR

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİ

2015

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Amaç ve Kapsam:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri

Müdürlüğünün teşkilatını, hukuki statüsünü, görev ve yetkileriyle, çalışma usul ve esaslarını

belirleyerek hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Dayanak:

Madde 2– Bu yönetmelik;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

5393 sayılı Belediye Kanunu,

Başkanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge, Talimat ve

Bildirilerine,

 1. 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu,

2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu,

6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği

ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun

 1. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

4857 sayılı İş Kanunu,

Yukarıda sayılan kanunların uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan Tüzükler,

Yönetmelikler,

 1. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği’ne

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte yer alan;

 1. Belediye: Ayvalık Belediyesi’ni

Meclis: Ayvalık Belediye Meclisi’ni

Başkanlık: Ayvalık Belediye Başkanlığı’nı

Başkan: Ayvalık Belediye Başkanı’nı

Encümen: Ayvalık Belediyesi Encümeni’ni

Müdürlük: Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü

Müdür: Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü’nü

Yönetici: Müdür ve Müdür olmadığında Veteriner Hekim veya görevlendirilen kişiyi

Personel: Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm

Veteriner Hekimler, Yardımcı Sağlık personeli, memur, işçi ve diğer personeli,

İfade eder.

İkinci Bölüm

Kuruluş, Unvan, Nitelikler Görevler

Madde 4- Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na bağlı bir

müdürlüktür. Bir Müdür, Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenleri,

yeteri kadar memur ve işçi personelden oluşur.

Veteriner İşleri Müdürünün Görev Ve Sorumlulukları

Madde 5- Müdür, veteriner hekimler arasından Başkanlık onayıyla atanır. Belediye

Başkanına bağlı olarak aşağıdaki görevleri yapar.

 1. Ayvalık Belediye sınırları içinde ki veteriner hekimlikle ilgili tüm işlerin tıbbi ve idari

amiridir.

 1. Çalışmaların yasal mevzuata, Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun, zamanında

yapılmasını sağlar.

 1. Veteriner İşleri Müdürlüğünü temsil eder, mesleki görüş bildirir.

Çalışma programlarını hazırlar, stratejileri belirler ve uygulatır.

Belediye Başkanı’nın danışman veteriner hekimi sıfatıyla mesleki konularda Belediye

Meclisi’ni bilgilendirir.

 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, Sağlık

Bakanlığı’nın ilgili Müdürlükleriyle, koordinasyon ve sürekli teması sağlar.

 1. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait tüm birimlerin koordineli çalışmasını denetler,

Hastalık çıkışlarını Gıda Tarım Ve Hayvancılık il Müdürlüğüne bildirir,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu gereği harcama yetkilisi olarak

Müdürlükle ilgili satın alma işlerini denetler, alımlara karar verir,

 1. Stratejik plan, bütçe vs. gibi çalışmalar yapıp, raporlar hazırlar.

Belediye dâhilinde ve resmi kurumlarda yapılan tüm toplantılara iştirak eder,

Yeni projeler üretir, Başkanlığa sunar, yürümekte olan projelerin işleyişini denetler.

Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projeleri koordine eder,

Hizmet içi eğitim ve kursların düzenlenmesini sağlar,

10. Maddede belirtilen Veteriner İşleri Müdürlüğünün görevlerinin mevzuata uygun

olarak yürütülmesini sağlar.

ö) Mevzuatın takibini yapar.

Veteriner Hekimin Görevleri

Madde 6- Müdürün talimatları doğrultusunda;

 1. Sahipli hayvanların, Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydını yapar ve marka verir,

Sokak hayvanlarının gerekli muayene ve tedavilerini yapar, kayıt işlemlerini

gerçekleştirir.

 1. Koruyucu aşılama ve antiparaziter tedavi yapar.

Üremenin denetlenmesi amacıyla, sahipsiz hayvanları kısırlaştırır, rehabilite edip,

alındıkları yere bırakılmalarını sağlar.

 1. Isırma yapan hayvanları muayene eder, müşahede yazışmalarını takip eder.

Gerektiğinde laboratuara marazi madde yollar.

 1. Acil durumlarda (kaza, yaralı, hasta ihbarı), hastaya ilk müdahaleyi yapar,

gerektiğinde kliniğe sevk eder.

 1. Geçici Hayvan Bakımevi’ni işletir, yaralı ve hasta hayvanların günlük bakımını yapar,

temizlik, dezenfeksiyon ve beslenmelerini denetler, gıda ve ilaç stokunu takip eder,

hayvan sahiplendirme prosedürünü kontrol eder. Bakımevi ile ilgili her türlü aksaklık

ve tavsiyeyi rapor eder, müdüre bildirir.

 1. Laboratuar analizlerini yapar,

Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla

mücadele eder, bunları tanıtmak, korunma ve çözüm yolarını belirlemek için eğitim

çalışması yapar.

 1. Karantina bölgelerinde temizlik ve dezenfeksiyonu denetler, hayvan hareketlerinin

kontrolünü sağlar. Diğer karantina gereklerini yerine getirir.

 1. Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projelerde ve Müdürlüğümüzce

yürütülen projelerde yer alır.

Veteriner Sağlık Teknikeri/Veteriner Sağlık Teknisyeninin Görevleri

Madde 7- Müdürün talimatları doğrultusunda;

 1. Veteriner Hekimin yönlendireceği şekilde bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılama

yapar.

 1. Salgın hastalık durumunda karantina tedbirleri uygular.

Sahipsiz hayvanlara veteriner hekim gözetiminde tıbbi müdahalede bulunur, aşı, iğne,

pansuman yapar, gerektiğinde operasyonları asiste eder.

 1. Sahipli ve sahipsiz hayvanları kayıt eder, takibini yapar.

Güçten düşmüş, sakat, yaralı hayvanların hayvan bakım evinde bakımını sağlar,

belirlenen tedaviyi uygular, beslenmelerini ve temizliği denetler.

 1. Ameliyatlardan sonra ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.
 2. Yapılan işlerin kayıtlarını tutar..

Memur Personelin Görevleri

Madde 8

 1. Müdürlüğün resmi yazışmalarını yapar. Evrakların zamanında Cevaplandırılmasının

takibini ve kontrolünü yapar. Yazışmalarla ilgili bürokratik işlemleri yürütür.

 1. Bütün kanuni defter ve fişlerin, kıymetli evrakların muhafazasını sağlar.

Gelen-Giden evrak kayıtlarını yapar.

Giden evrakları zimmet defterine kaydeder ve ilgili yere teslim eder.

Evrak ve dosyaları usulüne uygun olarak arşivler.

Müdürlüğün hesap, ayniyat, demirbaş malzeme ve avans hizmetleri ile ilgili evrakların

tanzim ve takibini yapar.

 1. Müdürlüğün sürdürdüğü faaliyetleri haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlar.

Satın alma işlemlerini Müdürle birlikte “gerçekleştirme görevlisi” olarak yürütür.

 1. Müdürün verdiği diğer görevleri yapar.

İşçi, Şoför, Teknik Ve Yardımcı Personelin Görevleri

Madde 9

 1. Yöneticilerin talimatları ve ilgili mevzuat çerçevesinde, müdürlüğü ilgilendiren her

konuda görev yaparlar.

 1. Sokak hayvanlarını usulüne uygun olarak toplar, geçici bakımevine sevkini yapar.

Rehabilite edilmiş sokak hayvanlarını alındıkları ortama geri bırakır.

Sokak hayvanlarının bırakıldıkları ortamda beslenmeleri işini yürütür.

Geçici bakımevine getirilen sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini yapar.

Geçici bakımevinin temizliğini yapar.

Müşahede işlemlerinin yürütülmesinde Veteriner Hekimlere yardımcı olur.

Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, tedavisi, ameliyatı gibi her türlü işlem sırasında

Veteriner Hekimlere ve Teknisyen/teknikerlere eşlik eder.

 1. Hayvanlarla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi işlemlerini Veteriner Hekimlerin

direktifleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak yürütür.

 1. Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele işlemlerini Veteriner Hekimlerin talimatları

doğrultusunda birlikte yürütür.

 1. Aracın temizlik ve dezenfeksiyonunu yapar, aracın sürekli temiz, bakımlı ve hazır olmasını sağlar.

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

Madde 10

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri şunlardır;

Belediye sınırları içinde yaşayan tüm sokak hayvanların veteriner tıp, bölge insanlarının veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.

Belediyemiz sınırları içinde yaşayan sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını

kayıt altına alır, bunları kimliklendirir. ( Marka, karne, soğuk damgalama, v.b.g.

yöntemlerle).

Sahipsiz hayvanlara ücretsiz olarak tıbbi ilk yardım hizmetlerinde bulunur.

Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse

müdürlüğe ait padoklarda 10 gün süreyle müşahede altına alır. Konu ile ilgili hastane

ve laboratuar yazışmalarını yapar. Gerekirse laboratuara marazi madde sevk eder.

Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki

hayvanların, geçici hayvan bakım evinde rehabilite edilene kadar, bakımını sağlar. Bu

hayvanların sahiplendirilmesi işini gerçekleştirir.

Müdürlüğe ulaşan hayvanla ilgili şikâyetleri değerlendirir, şikâyete konu olayı ya da

hayvanı yerinde inceler, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır.

Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit eder ve uygular. Bölgede başıboş ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona

erdirilmesi için çalışır. Kısırlaştırılan ve aşılanarak tedavileri yapılan hayvanları

alındıkları yere geri bırakır.

Çeşitli okullardan katılan öğrencilere yönelik eğitimler düzenleyerek çocuklarımızın

hayvanları tanımalarını sağlar ve ruhsal gelişiminde olumlu rol oynayacak eğitim

faaliyetlerine katkıda bulunur.

Düzenlenen eğitimlerle bulaşıcı hastalıklar ve hayvan sevgisi konularında bilinç

oluşmasına katkıda bulunur.

Petshoplar , Hayvan satış yerleri ve Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine yönelik eğitimler düzenler.

Kişisel hijyen, gıda hijyeni, zararlılarla mücadele, hayvan sağlığı, zoonozlardan

korunma, çevre sağlığı, Veteriner Halk Sağlığı v.b. hekimliği ilgilendiren pek çok

konuda eğitim verir, seminer, doküman, broşür ve kitapçık hazırlar.

Petshopları, Hayvan satış yerlerini, kurban ve diğer kesim yerlerini denetler ve hijyenik koşullarda işletilmesini sağlar. Hayvan üretim ve satış yerlerini kayıt altına alır,

Gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinin kontrol ve denetimi

Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapar;

ortamlarının mevzuata uygunluğunu denetler; gerektiğinde ihtar vererek,

yönetmeliklere aykırı durumların giderilmesini sağlar.

Zoonotik hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır.

Salgın hastalık durumlarında, İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte karantina gereklerini

yerine getirir.

Müdürlükle ilgili stratejik plan ve bütçeyi oluşturur, ihale yapıp müdürlüğün

gereksinimlerini satın alır.

Belediyenin diğer birimleri, Diğer Belediyelerin Veteriner İşleri Müdürlükleri, Valilik,

Kaymakamlık, Tarım İl Müdürlüğü, İl Hayvanları Koruma Kurulu, İl Orman ve Su

İşleri Şube Müdürlüğü v.b. kurumlarla ortak projeler yürütür.

İKİNCİ KISIM

Birinci Bölüm

Gelirler, Giderler, Personel Kadroları

Gelirler

Madde 11

Müdürlüğün gelirleri, müdürlüğün teklifi ve Belediye Meclisinin kabulüyle, Valilik Makamı onayladıktan sonra yürürlüğe giren ücret tarifesine göre düzenlenir.

Giderler

Madde 12

Müdürlüğün tüm harcamaları bütçe kanununa göre hazırlanan ve onaylanan müdürlük bütçesinin ilgili harcama kalemlerinden yapılır.

Personel Kadroları

Madde 13

Müdürlüğün personel kadroları, müdürlüğün teklifiyle her yıl bütçe ile kabul edilen kadro ve ödeneklerle tayin ve tespit edilir. Personelin kadrosuna uygun görevlerde çalıştırılması esastır. Ancak aynı kadro ile müdürlüğün farklı hizmet birimlerinde görevlendirme müdürlüğün yetkisindedir.

İkinci Bölüm

Yürürlülük ve Yürütme

Madde 14

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Ayvalık Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Madde 15

Bu yönetmelik hükümleri Ayvalık Belediye Başkanı tarafından yürütülür

Üçüncü Bölüm

Diğer Esaslar

Madde 16

Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar Müdürlüğün bilgisi dahilinde mevcut yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanır.

Madde 17

Yayımlanacak yeni yasa ve yönetmeliklere göre bu yönetmeliğe eklemeler ve çıkartmalar yapılması Müdürlüğün teklifi ile Belediye Meclisinin onayı ile yapılabilir.

Madde 18

Bu Yönetmelik 18 Maddeden ibarettir. denilmektedir.

4. 2015 Yılının yoğun yatırım ve hizmet projeleriyle geçiren belediyemiz, gelirlerimizi yatırım ve hizmetlere dönüştürmek ve hizmetlerimizde aksama yaşamamak amacıyla hizmet birimlerinden gelen talepler doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61.Maddesi hükmüyle hazırlanarak uygulanmakta olan 63.877.000,00-TL lik (altmış üç milyon sekiz yüz yetmiş yedi bin ) 2015 Mali yılı bütçesinin bazı gider kalemlerine konulan ödeneklerin yeterli hale getirilmesi için 2015 Mali yılı belediye bütçemize toplam 24.995.000,00-TL’lik (yirmi dört milyon dokuz yüz doksan beş bin) ek ödenek verilmesi ve bu ödeneklerin ihtiyaç bulunan gider kalemlerine aktarım yapılması ile ilgili ekte bulunan 2015 Gelir ve Gider ek bütçe ile hazırlanan tabloların okunması sonucunda yapılan açık oylamasında, Şakir SAKARYA, Nilay TOPRAK, Kamil Volkan EVREN, Oğuz BAŞKURT, Ali GÜR’ün çekimser oylarına karşı mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

5. Şehrimizde kanalizasyon hattı çalışmalarından dolayı kısmen bozulan yollarda yapılan çalışma ve yenilenmesi konusunda geçmiş dönemde her ne kadar Belediyemiz ile Probay İnşaat arasında hizmet sözleşmesi yapılmış ise de Hakedişlerinin adı geçen firmaya geri ödenmesi ve yapımı devam eden muhtelif yol yapım işi için İller Bankasından (BirmilyonsekizyüzbinTürk Lirası) 2.000.000,00.-TL.sı kredinin 120 Ay vadeye kadar İller Bankasından talep edilmesine, İller Bankasından talep edilecek krediye karşılık ipotek verilmemesine; her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e tam yetki verilmesine, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, Meclis üyelerinden Nilay Toprak, Özge Toygar ve Şakir Sakarya’nın red, Halil Gür, Firdes Türkyılmaz, Merih Arslan, Muhittin Tüfekçi, Sinan Oğuz Başkurt, Ali Gür ve Kamil Volkan Evren’in çekimser oylarına karşılık Mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

6. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1841 ada 1 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 9800,00 metrekare miktarındaki planda “Resmi Kurum Alanı” olarak yer alan taşınmazın Maliye Hazinesinden Belediyemize tahsisinin istenmesine, yapılacak plan değişikliği ile “Belediye Hizmet (kamyon garajı) Alanı” olarak kullanımı için talepte bulunulmasına, ancak Kooperatifin kullanımına ait her hangi bir iznin olmaması tahsis veya kiralama işlemi yapılmadığından İdari mevzuata ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa aykırı bulunması nedeniyle Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun Komisyondan geldiği şekliyle Meclisimizce kabulüne, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

7. 6360 Sayılı Büyükşehir Yasasından önce mülkiyeti Çamoba (köyü) muhtarlığına ait olup, Ancak Tescili bulunmayan, 1988 Model 65/46 Fiat Traktörün, evraklarda yapılan incelenmesinde, 16.08.2011 Tarihinde Köy Muhtarlığınca Bergama ÖZ ALTAYLAR Otomotiv Taşımacılık İnşaat Tarım Hayvansal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satılması yönünde karar alınarak, NEW T.480 Holland 2011 Model Traktör alınmış olup; Tescili yapılmayan 1988 Model 65/46 Fiat Traktörün, Tescilinin Belediyemizce yaptırılarak Bergama ÖZ ALTAYLAR Otomotiv Taşımacılık İnşaat Tarım Hayvansal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine, Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

8. Meclis üyelerinden Sinan OĞUZ başkurt , Ali GÜR ve Kamil Volkan EVREN’ in şehrimiz sınırları içerisinde bulunan çeşitli gayrimenkullerin emlak vergisi değerleri arasında dengesizlik bulunduğu kimi emlak rayiçleri emlağın gerçeğin değerinin bazen iki katını bulduğu bazı emlak vergisi rayiçleride gerçek değerlerinin çok altında olduğu bu nedenle Emlak Vergisi değerlerinin gerçek emlak değerlerine eşit oranda yakın olacak şekilde her ne kadar yeniden düzenlenmesi ile alakalı takrirlerinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı incelenmesi ve etüdü için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine ,gereği içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oy birliği ile karara bağlandığı belirtilmiştir.

2013/1 Seri olu Emlak Vergisi Kanunun İç Genelgenin VII/7 nci bölümünde ,”Defterdarlıklarca ,vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde vergi dairesi başkanlıklarınca , kendilerine gönderilen takdir komisyonu kararlarına ve listelere dayanarak o il’e ait tüm ilçelere ilişkin takdirleri ihtiva edecek bilgilerin yer aldığı CD hazırlanacaktır.Yeteri kadar çoğaltılacak olan söz konusu CD’ lerden biri exzel formatında diğeri pdf formatında olmak üzere ikişer adedi en geç 25 aralık 2013 tarihine kadar Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilecektir.” denilmektedir.

Bilindiği üzere 2013 yılında asgari ölçüde arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerlerinin tespiti ile ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıldır.Ayvalık Belediyesinin, 17/06/2013 tarihinde asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri takdir edilerek 18/09/2013 tarihinde karara bağlanmıştır.Altınova Mahallesinin, 18/03/2013 tarihinde asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri takdir edilerek 03/05/2013 tarihinde karara bağlanmıştır.Küçükköy Mahallesinin, 28/05/2013 tarihinde asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri takdir edilerek 28/11/2013 tarihinde karara bağlanmıştır. Gereği yerine getirilmiştir.

2013 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 ncu maddesinin (b) fıkrasında,

” Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler , tarh ve tahakkuk işleminin (Emlak Vergisi Kanununun 33 .üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasına göre yapılacak takdirler dahil) yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karar bağlanarak , arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına , ziraat odalarına, ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığı verilir.

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları, vali veya vekalet vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya vekalet vereceği memur , vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve esnaf ve sanatkarlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonuna imza karşılığında verilir.Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları onbeş gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir.Merkez Komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır.

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum , teşekkürler ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler.Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeş gün içinde Danıştaya başvurulabilir.

Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri , ilgili belediyelerde ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı yılın başından Mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir.

Bakanlar Kurulu bu fıkrada yer alan dört yıllık süreyi sekiz yıla kadar artırmaya veya iki yıla kadar indirmeye yetkilidir.hükmü yer almaktadır.

Öte yandan anılan maddenin (d) fıkrasında,

”a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri gerektiği ölçüde kısaltmaya Makiye Bakanlığı yetkilidir.” denilmektedir.

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda: “Emlak Vergisi değerlerinin tespiti ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunun raporu”konusu ile ilgili olarak Plan Bütçe Komisyonunumuzun hazırlamış olduğu raporun okunması sonucunda, yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gerei için karardan bir suretin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 01.07.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

9. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi Uzman Çavuş olarak görev yaparken kendi isteği ile sözleşmesi feshedilenlerden; Başkanlık Makamı tarafından 15.06.2015 tarihi itibari ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesi son fıkrası hükmü uyarınca Belediyemizde münhal bulunan G.İ.H. Sınıfı 5. Derece Memur Kadrolarına açıktan atanan 3 (üç) adet personelin (mükteseplerine göre) dolu kadro derece değişikliklerinin yapılması gerektiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden; 2 (iki) adet dolu G.İ.H. Sınıfı 5. Derece Memur Kadrosunun 7. Derece ile, 1 (bir) adet dolu G.İ.H. Sınıfı 5. Derece Memur Kadrosunun 6. Derece ile değiştirilmesine, işbu kararımıza ekli Dolu Kadro Değişikliği (III) Sayılı Cetvelinin (Memur) onaylanmasına, gereği için de Yazı İşleri (İnsan Kaynakları) Müdürlüğüne tebliğine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

10. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca; 15 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfı 1. Derece Avukat Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılmasına, görev yapacak olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Canan YILDIRIM’ın aylık net ücretin (ek ödemeler hariç) 2.114,16.-TL olarak belirlenmesine, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de Yazı İşleri (İnsan Kaynakları Birimi) Müdürlüğüne tebliğine üyelerden Nilay Toprak’ın çekimser oyuna karşı mevcudunun oyçokluğu ile karar verildi.

11. Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 648 Ada 4 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait taşınmaz her ne kadar Belediyemiz Meclisinin 03 Haziran 2015 tarihli ve 118 sayılı kararı ile Sakarya İlköğretim Okuluna tahsisi uygun görülmüş ise de tahsis süresi sehven tespit edilmediğinden, bahse konu sürenin 29 (yirmidokuz) yıl olarak tespit edilmesine, Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

12. Şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 164 pafta 1001 Ada 49 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Fatma Ebru Bozok‘a ait taşınmaz üzerine tanzim ettirilen İmar Plan Tadilatı talebinin, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.01.1994 tarihli ve 3622 sayılı kararı ile onaylanan 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında “yol” olarak planlanan taşınmazın Balıkesir İdare Mahkemesinin 2013/1023 Esas, 2014/1817 sayılı kararına istinaden alınan 07.03.2015 tarihli ve 4172 sayılı kararı ile taşınmazın yer aldığı alanın planı iptal edilmiş yeni bir karar alınabilmesi için konunun daha detaylı incelenmesi hususunda Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

13. Şehrimiz Ali Bey Adası Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notları ile alakalı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.04.2015 tarihli ve 4378 sayılı kararına istinaden hazırlanan plan notu değişikliği teklifinin, Ali Bey Adası Kentsel Sit Alanında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32. Maddesinin 3. fıkrasının uygulanabilmesi için mevcut plan notlarına ek olarak “4.9. Ali Bey Adası ÖK.1 ve ÖK.2 alanlarında konut kullanımı koşullarına tabi olarak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32. Maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “Konut Alanında kalmakla birlikte, ilgili idarece uygun görülen yol güzergahlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir.” hükmü uygulanabilir ibaresi olarak hazırlanan plan notunun Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

14. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 128 pafta 1227 Ada 5 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine tanzim ettirilen 1/5000 ölçekli İmar İmar Plan Tadilatı talebinin, İlçe Malmüdürlüğünün 17.04.2015 tarihli ve 613 sayılı yazısı ile talep edilen “BHA” (Belediye Hizmet Alanı) lejantına sahip alanın yeşil alan ve otopark alan miktarları azaltılmadan, “BHA” (Belediye Hizmet Alanı) ve “KHA” (Kamu Hizmet Alanı) olarak iki ayrı İmar Adası olacak şekilde tanzim edilen İmar Plan Tadilatı değişikliğinin Meclis İmar Komisyonu Raporu ışığı doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

15. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 22 pafta 205 Ada 7, 8, 9, 10 ve 11 sayılı parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine tanzim ettirilen İmar Plan Tadilatı talebinin Balıkesir İdare Mahkemesinin 2008/921 Esas, 2010/842 sayılı kararı ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.04.2015 tarihli ve 4334 sayılı kararına istinaden 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planında “Yeşil Alan” lejantı iptal edilmiş ve Kurul Kararı ile “otopark” olarak plan tadilatı istendiği anlaşılmış ancak Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.01.1994 tarihli ve 3622 sayılı kararında taşınmazların yer aldığı alan planda “katlı otopark” lejantına sahip olduğundan taşınmazların yer aldığı bölgede Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.01.1994 tarihli ve 3622 sayılı kararı ile onaylı Plana geri dönülerek kararda belirtilen lejantın her ne kadar Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun kararının alınması gerektiği şartı istenmekte ise de Meclis İmar Komisyonu Raporunun meclisimizce uygun görülmemesine ve reddine, bahse konu katlı otoparkın kent görünümü ve silüetine aykırı bir yapı teşkil edeceğinden, şehrin merkezinde bulunmasından dolayı mevcut halinin muhafaza edilmesine açık otopark alanı olarak plana işlenmesine, bu alan üzerinde katlı otopark hakkı verilmemesine; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

16. Şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 163 pafta 944 Ada 11 ve 12 sayılı parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Hüseyin Kuray‘a ait taşınmaz üzerine tanzim ettirilen İmar Plan Tadilatı talebinin, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.01.1994 tarihli ve 3622 sayılı kararı ile onaylı 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planına göre 11 ve 12 sayılı parseller şuyulu olup 58,00 metrekare öneri bina kitlesine sahip olduğu, ancak Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.11.2002 tarihli 1501sayılı kararı ile 11 sayılı parselin “bahçe lejantı” na dönüştürüldüğü ancak 12 sayılı parsel de kalan öneri bina kitlesine her hangi bir öneri plan teklifi getirilmediği ve bu durumun belirsizlik oluşturduğu anlaşılmış, taşınmazların yer aldığı bölgede yapılan Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.11.2002 tarihli ve 1501 sayılı kararı ile iptal edilerek Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.01.1994 tarihli ve 3622 sayılı kararı ile onaylı plana geri dönülerek kararda belirtilen 58,00 metrekare öneri bina lejantının, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun kararının alınması gerektiği şartı ile Meclis İmar Komisyonu Raporu ışığı doğrultusunda meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

17. Şehrimiz Ayvalık Merkez, Ali Bey Adası, Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarının 2. Maddesinde yapılan değişiklil ile alakalı tanzim edilen İmar Plan Tadilatı talebinin, daha iyi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için yeniden Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

18. Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1386 Ada 1 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait “Yat Limanı” amaçlı dolgu alanında bulunan taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin, kıyı alanında yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama Dolgu İmar Planı Notlarında lejanta yönelik emsal belirtilmediği anlaşıldığından; ancak plana açıklama raporunda %20 emsal verildiği, Ayvalık Kentsel Sit Alanında yer alan taşınmaza yönelik verilen %20 emsal değerinin kentsel sit alanının silüetini olumsuz yönde etkileyeceğinden %9 (E:0,09) olarak belirlenerek plan notlarına eklenmesi şartı ile Meclis İmar Komisyonu Raporu ışığı doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

19. Şehrimiz Sakarya Mahallesi 29 Mayıs Caddesi Sanayii Sitesi alanında kalan ve tapu sicilinin 21.N.III Pafta, 1572 Ada 2 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait taşınmaz İmar Planımızda Camii Alanı olarak onaylanarak Belediyemiz tarafından da tescili yapılan bahse konu yerin 29 (yirmidokuz) yıl süre ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesine, Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

20. Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 59 pafta 3298 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Fatma Sabahat Yardım‘a ait ve Tercihli Kullanım Alanında (TKA) kalan iki adet İmar Adasının tek bir imar adası olarak kullanılması için tanzim ettirilen İmar Plan Tadilatının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre 10,00 metrelik yolun doğusunda kalan parsel ile şuyu durumunun giderilerek kadastral hatlara göre düzenlendiği ve yeni İmar Adasının yoğunluğu doğrultusunda yeterli yeşil alan miktarı oluşturulması nedeniyle tanzim ettirilen İmar Plan Tadilatı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2015 tarihli ve 534 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

21. Şehrimiz Altınova Mahallesi 2. Gece Kondu Önleme Bölgesi‘nde dağıtımı yapılan arsaların hak sahipliği Altınova Belediye Meclisinin 04 Temmuz 2013 tarihli ve 2013/38 sayılı kararı ile her ne kadar 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerine kadar uzatılmış ise de başlanmayan inşaatlar hakkında hak sahipliğinin süre uzatımı ile alakalı talebinin Danıştayın 14. Daire 2011/10738 E. 2011/331 Karar Sayılı İlamı gereği Kanalizasyon ve Alt Yapının tamamlanmamış olması durumunda her ne kadar Belediyemiz Meclisinin 04 Haziran 2014 tarihli ve 63 sayılı kararında (1) yıl daha uzatılmış ise de bahse konu sürenin bir (1) yıl daha uzatılmasına, bu husus ile alakalı keyfiyetin ilgililerine bildirilmesine, Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine; Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

22. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 108/1 pafta 1761 ada 3 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti My Villa Konut A.Ş.ne ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de daha detaylı görüşülmesi ve tetkiki için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine; mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

23. Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesi ile Sakarya Mahallesinde bulunan ve U.E.D.A.Ş. Firması tarafından mevcut imar planında üç (3) Trafo Alanının mevcut İmar Planlarında yeşil alana işlenmesi ile alakalı talep her ne kadar Belediyemiz Meclisinin 04 Haziran 2014 tarihli ve 054 sayılı kararında bahis konusu edilmiş ise de daha detaylı görüşülmesi ve tetkiki için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine; mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

24. MECLİS TARİFE KOMİSYONU RAPORUDUR

Ayvalık Semt Pazar Yerlerinin devir ve işgaliye ücretlerinin belirlenmesi için Ayvalık Belediye Meclis’ i Tarife Komisyonu Üyeleri olarak aşağıda maddeler halinde belirtilen kararlar alınmıştır.

 • Ayvalık Perşembe pazarı talatpaşa caddesi bir metre tahsis ve devir ücreti 1.250.00.-TL
 • a) Dalkıran Mehmet Ağa caddesi (dereboyu) coşkun kömürcülük sonuna kadar 1.000.00.-TL

b) Dalkıran Mehmet Ağa caddesi (dereboyu) coşkun kömürcülükten sonra 750.00.-TL

 • At arabacılar meydanı komple 1.250.00.-TL

Sebze pazarı girişi metresi 1.250.00.-TL

 1. a) Sebze pazarı girişinin ara sokakları 500.00.-TL
 • Barbaros Caddesi Yıldız Çeyiz’ e kadar 1.000.00.-TL
 1. a) Yıldız çeyizden bakkal hüseyinin dükkanına kadar 750.00.-TL

b) Bakkal Hüseyinden Camlı Kahveye kadar 500.00.-TL

Ayvalık Aliçetinkaya Mahallesi Semt Pazarı metre tahsis ve devir ücreti metresi 500.00.-TL

Ayvalık Alibeyadası Semt Pazarı metre tahsis ve devir ücreti metresi 500.00.-TL

Ayvalık Altınova Semt Pazarı metre tahsis ve devir ücreti metresi 500.00.-TL

Ayvalık Küçükköy Sarımsaklı Semt Pazarı metre tahsis ve devir ücreti metresi 500.00.-TL

İlçemizdeki tüm semt pazarlarında 1. derece akraba (eşi, çocuğu, gelini ve damadı) ücretsiz devir.

İlçemizdeki tüm semt pazarlarındaki sebze ve meyveci esnaflardan Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında metresi 20.00.-TL ücret alınacak.

Peynirci, Yumurtacı, Baharatçı, Çerezci, Tavukçu, Balıkçı ve Zeytincilerden Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında metresi 30.00.-TL ücret alınacak.

Tuhafiye, Züccaciye, Oyuncakçı ve Ayakkabıcılardan Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında metresi 30.00.-TL ücret alınacak.

İlçemizdeki tüm semt pazarlarındaki kayıtı esnaf haricinde sezonluk tezgah açan, karpuzcu ve çiçekçilerden 1.000.00.-TL diğer esnaflardan beş metreye kadar açan 250.00..-TL beş metrenin üzerinde açanlaradan 500.00.-TL ücret alınacaktır.

İlçemizdeki tüm semt pazarlarındaki esnaflaımız belediyemizce verilen kimlik kartını taşımak ve kendi tezgahı başında bulunmak zorundadır.

İlçemizdeki tüm semt pazarlarındaki yerler belediyemizden habersiz tezgah sahibi tarafından başkasına kiraya verilemez, kiraya verildiği tespit edildiği takdirde tezgah yeri iptal olur.

İlçemizdeki tüm semt pazarlarındaki esnaflarımız sattıkları ürünlerinin üzerine fiyat etiketi bulundurmak zorundadır.

Yukarıda belirtilen hususlar komisyonumuzun görüşüdür. Denilmektedir.

Ayvalık Pazaryeri ile ilgili hazırlanan tarife raporunun okunması sonucunda yapılan açık oylamasında, oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Zabıta Müdürlüğü’ne, bir suretinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine 01.07.2015 tarihli toplantıda oybirliği ile kabul edildi.

25.Altınova Mahallesi İskele Mevkiinde bulunan Akademililer Sitesine ait alanda iki (2) adet Büfe yapılacak yerin Belediyemiz ile Akademililer Sitesi arasında 10 yıl süre ile karşılıklı Protokol yapılmasına, ihale işlemleri ile diğer şartları ilgilendiren hususların yerine getirilmesi için Encümenimize yetki verilmesine, yapılması gerekli yasal iş ve işlemlerin tamamlanmasına, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

26. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca; 15 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Belediyemizde münhal bulunan S.H. Sınıfı 1. Derece Veteriner Hekim Kadrosu karşılığı tam zamanlı sözleşmeli Veteriner Hekim olarak görev yapacak olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Bölümü mezunu Gönenç OLGUN’un aylık net ücretin (ek ödemeler hariç) 2.143,37.-TL olarak belirlenmesine, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de Yazı İşleri (İnsan Kaynakları Birimi) Müdürlüğüne tebliğine üyelerden Nilay Toprak’ın çekimser oyuna karşı mevcudunun oyçokluğu ile karar verildi

27. Belediyemizin Vergi Gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinde (Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez) denildiğinden Belediyemize ait Garanti Bankası Ayvalık Şubesi nezdindeki 6298654-6297997, Akbank Ayvalık Şubesi nezdindeki 82578 ve Vakıfbank Ayvalık Şubesi nezdindeki 7301284890 numaralı hesaplarımızın Vergi Gelirleri Tahsilat Hesapları olarak tanımlanmasına, bu hususta yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis üyelerinde Özge Toygar’ın red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

28. Şehrimiz Ali Çetinkaya Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yer alan bölgede mevcut Bahçeşehir Koleji Ana Okulu binası yakınlarında mevcut Baz İstasyonunun bulunduğu alanın hassasiyeti ve insan sağlığına verdiği zarar da göz önüne alınarak şu anki durumu ile alakalı meclis üyelerinden Özge Toygar‘ın sözlü teklifinin daha detaylı görüşülmesi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonu ile Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!