Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

02 AĞUSTOS 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C. AYVALIK BELEDİYESİ SIRA NO KARAR NO 02 AĞUSTOS 2017’DE ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1 140 Belediye Meclisimiz 02.08.2017 tarih saat 10.00’da Olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere Orhan Peker Sanat Galerisinde Belediye ve Meclis Başkanı Rahmi GENÇER’ in Başkanlığında toplandı.Meclis Toplantısına mazeretleri sebebiyle katılamayacağını dilekçe ile belirten Ufuk OVA ve Muhittin TÜFEKÇİ’nin    bugünkü toplantıda izinli sayılmasının  mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2 141 Meclis Üyelerinden Salman KAYRAN’nın gündeme ilavesini istediği Sakarya Mahallesi 112 pafta 1349 ada 10 parselde bulunan mülkiyeti Rabia EMİNOĞLU’na ait, 1349 ada 9 parselde kayıtlı mülkiyet Ayvalık Belediyesine ait gayrimenkullerle alakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine sunulacak Nazım İmar planı değişikliğine kurum görüşü verilmesi ile ilgili dilekçenin Meclis gündemine alınmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen talep üzerine, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bütçelerine ödenek aktarımı ile ilgili konunun gündeme alınmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 02.08.2017 tarihinde karar verildi.

3 142 istifa dilekçesi ve Nusret KANTARCI FİSHER’in yerine Ayvalık Belediye Meclisi üyesi istifa dilekçesi ve Nusret KANTARCI FİSHER’in yerine Ayvalık Belediye Meclisi üyesi Fikri ÇALIK, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak Hüseyin BARIŞ’ın belirlendiği Ayvalık Belediyesi Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

4 143 İstifa eden Meclis üyesi Nusret KANTARCI FİSHER’in görevi olan Tarife Komisyon üyeliğinin yerine yeni üye seçimi  için yapılan  gizli oylamanın ve açık tasnifleri sonucunda;  Necip Arif TÜNEK’in   Tarife Komisyonu üyesi    seçilmesine,

5 144 Mali Hizmetlerden sorumlu olarak Başkan Yardımcılığına atanan personel hakkında; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereği “Belediye personeli Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim Müdürlüğü ve üst yönetici kadroların yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur.” dendiğinden, Mali Hizmetlerden sorumlu olarak Başkan Yardımcılığına Mali Hizmetler Müdür Vekili Zuhal KESKİN’nin atandığı, Ayvalık Belediyesi Meclisinin bilgisine sunmuştur.

6 145 Mali Hizmetler Müdür Vekili Zuhal KESKİN’nin Mali Hizmetlerden sorumlu Başkan Yardımcısı olması sebebiyle, Ayvalık Belediyesi imza yetkileri yönergesinin

7.maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı Gökay BACAN’a bağlı olan Müdürlükler; Yazı İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısı Zuhal KESKİN’e bağlı olan Müdürlükler; Mali Hizmetler Müdürlüğü olup, imzalayacağı yazılar ve onaylar şeklinde değiştirilmesi konusunun mevcudun oybirliği ile kabulüne ve bu nedenle Ayvalık Belediyesi Organizasyon Şemasının güncellenmesinin işaretle yapılan oylamasında Özge TOYGAR’ın ret oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile kabulüne, 02.08.2017 tarihinde karar verildi. 7 146 İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait güncellenen Çalışma Yönetmeliği ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar sonucunda ekte sunulan güncellenen yeni yönetmeliğin, mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

8 147 Personel maaş hesaplarının Vakıfbank olarak belirlenmesi ile ilgili konunun; 5393 sayılı Belediye kanunun ile İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki kanun hükümleri ile Yargıtay içtihatları sebebiyle kurumumuzun personel maaş hesabı olan Vakıfbank Ayvalık Şubesi nezdindeki 7302376516 nolu hesabımızın personel maaş hesabı olarak tanımlanmasını ve kamu hizmetine tahsis edilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9 148 Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü Minik Erkek Basketbol Takımı ile Yunanistan’nın Midilli Adası Basketbol Takımlarından Aelos Kulübü minik takımları arasında 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Midilli’de dostluk maçı yapması için, ekibin, ilçemizi temsil etmelerinin oy birliği ile kabulüne,

10 149 07.12.2016 tarih 287 sayılı Meclis kararının istenilen aşağıdaki şekilde güncellenmesi konusun görüşülmesi sonucunda; İlçemize doğal gaz şebekesi döşenmesi ile ilgili 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4.maddesinin 4.fıkrası (g) bendi ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70.maddesi uyarınca; 1-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen AKSA Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.nin dağıtım bölgesine belediyemizin de dahil edilmesine, 2-Dağıtım Bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müştereken hareket edilmesine, 3-Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin; a)Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Ayvalık Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine, gecikmeksizin izin verileceğini, b)Ayvalık Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.) hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep etmeksizin Belediyemiz tarafından yapılacağının, c)Ayvalık şehrinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,d)Dağıtım şebekesinin yapım ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli işbirliğinin yapılacağının; Enerji piyasası düzenleme kurumu nezdinde taahhüt edilmesi konusunun daha iyi incelenebilmesi için Plan Bütçe Komisyonuna sevkedilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11 150 Belediye Meclisimizin 05/07/2017 tarih ve 139 nolu meclis Kararı ile Meclis Üyelerinden S.Oğuz BAŞKURT ve K.Volkan EVREN’nin Meclisimize 05/07/2017 tarih ve 6646 sayılı dilekçe ile öneride bulundukları ; “Ali Çetinkaya Mahallesi pazar yerinde bulunan otoparkın Pazar günleri etkin kullanılabilmesi için, belirlenecek süre üzerindeki otopark kullanımın ücretli hale getirebilmesi dahil olmak üzere düzenleme yapılması konusunun” Tarife Komisyonu raporunda; Ayvalık Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza  ;  Aliçetinkaya Mahallesi Pazaryerinde bulunan otoparkın Pazar günleri etkin olarak kullanılabilmesi için, belirlenecek süre içerisindeki otopark kullanımının ücretli hale getirilmesi dahil olmak üzere düzenleme yapılması konusunun incelenmesi havale edilmiştir. Tarife Komisyonumuzca 14/07/2017 tarihinde yapılan toplantıda aşağıda hususlar tespit edilmiştir. Pazaryerinin mülkiyeti Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olup, müdürlük ile kurumumuz arasında yapılan 02.01.2004 tarihli kira sözleşmesinin 11. Maddesinde “kiracı kiraladığı yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini devredemez, hiçbir nedenle kiralananı kısmen veya tamamen başkasına işgal ettiremez, iş ortağı ve kar ortağı alamaz.” Hükmü yer almaktadır. Sözleşme hükmü uyarınca otopark ücreti alınmasının uygun olmadığı görülmüştür. Yüce Meclisin takdirine arz olunur. Denilmektedir. Tarife Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

12 151 İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1021 ada, 7-10 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı Balıkesir İdare Mahkemesi’nin 2015/1471 esas, 2017/598 sayılı kararı ile karara esas BKVKK’nın 18/05/2017 tarih, 6949 sayılı kararı incelenmiş, yapılan incelemede; 22/01/1994 tarih, 3622 sayılı BKTVKK kararı ile onaylı 1/500 ölçeki koruma amaçlı imar planında mevcut parsellerin bulunduğu bölgenin söz konusu mahkeme kararı ile iptal edildiği, mevcut durumda plansız konuma düşen alanın mülkiyeti tarafımıza ait olmadığından, alanın planlamasının revizyon imar planlarında belediyemizce yapılması gerektiğinin veya malik tarafından plan değişikliğine başvuru yapılması gerektiğinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.  Denilmektedir. İmar Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13 152 İlçemiz Küçükköy Mahallesi kıyıda yer alan “belediye hizmet alanı” lejandına sahip bölge ile alakalı plan değişikliğine esas görüş istenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 14/06/2017 tarih, 16616 sayılı yazısı ve ekleri incelenmiş, yapılan incelemede; konunun daha detaylı incelenebilmesi için bir sonraki komisyon toplantısında görüşülmesinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Denilmektedir. İmar Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14 153 İlçemiz Sakarya Mahalesi, 26 pafta, 91 ada, 16-20-21 parsellerde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı Meclisimizin 04.01.2017 tarih 24 sayılı kararı ile uygun görülen UİP-232,16 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKKK’nın 08/06/2017 tarih, 7000 sayılı kararının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15 154 Kemalpaşa Mahalesi, 87 pafta, 594 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı Meclisimizin 04.01.2017 tarih 29 sayılı kararı ile uygun görülen UİP-239,9 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKKK’nın 08/06/2017 tarih, 7002 sayılı kararının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16 155 Hayrettinpaşa Mahalesi, 17 pafta, 170 ada, 31-42 parselde kayıtlı gayrimenkuller ile alakalı Meclisimizin 01.02.2017 tarih 50 sayılı kararı ile uygun görülen UİP-232,18 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKKK’nın 03/07/2017 tarih, 7118 sayılı kararının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17 156 Fethiye Mahalesi, 13 pafta, 387 ada, 2-35 parselde kayıtlı gayrimenkuller ile alakalı Meclisimizin 04.05.2016 tarih 123 sayılı kararı ile uygun görülen UİP-232,13 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKKK’nın 08/06/2017 tarih, 7003 sayılı kararının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18 157 Gündemimizde yer alan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni gelen konular arasında; 5.Sakarya Mahallesi, 98 pafta, 1705 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti İbrahim USTALI ve iştirakçilerine ait taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği. 6 Kemalpaşa Mahallesi, 595 ada, 24 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz ile alakalı satış talebi, 7.Sakarya Mahallesi, 92 pafta, 845 ada, 35 parselde kayıtlı mülkiyeti İsmail ÜSTEL’e ait taşınmaz ile alakalı kamulaştırma talebi, 8.Küçükköy Mahallesi, 219 ada, 5 parselde kayıtlı mülkiyeti Hüsamettin TOPÇU ve iştirakçilerine ait taşınmaz ile alakalı takas talebi, 9.Küçükköy Mahallesi, 400 ada, 2 parselde kayıtlı mülkiyeti Hamdi GÖNÜLTAŞ ve iştirakçilerine ait taşınmaz ile alakalı talep, 10.Meclis Üyelerinden Salman KAYRAN’nın gündeme ilavesini istediği 02.08.2017 tarih 7580 sayılı dilekçede Sakarya Mahallesi 1349 ada 10 parselde kayıtlı mülkiyeti Rabia EMİNOĞLU’na ait ve 1349 ada 9 parselde kayıtlı mülkiyet Ayvalık Belediyesine ait gayrimenkullerle alakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine sunulacak Nazım İmar planı değişikliğine kurum görüşü verilmesi için konusunun, Yukarıdaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  yeni konular arasında gelen 5, 6, 7, 8, 9 ve gündeme ilave edilen 10. maddelerin  daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19 158 Gündemimize ilave edilen Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bütçelerine ödenek aktarımı konusunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 02.08.2017 tarihli Meclis toplantısında karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!