Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

02 ARALIK 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

02 ARALIK 2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

 

1. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısında mazeretinden dolayı katılamayacağını bir dilekçe ile beyan eden Meclis Üyesi Muhittin TÜFEKÇİ’nin bugünkü toplantı için izinli sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısı gündemine ilavesi isteilen konulardan, meclis Üyelerinden Ufuk Ova‘nın şehrimizde kurulu bulunan Vakıfbank Ayvalık Şubesi nezdindeki TR 1800 0150 0158 0073 0073 0133 8513 Nolu İller Bankası Hesabıın Kamu Hizmetine tahsis edilmesi ile alakalı talebi ile yine üyelerden Salman Kayran’ın şehrimiz Belediye sınırları içerisinde kalan ve İhalesi yapılmış olan Kilitli Parke Taşı Döşeme işi için yarım kalan yerlerin tamamlanabilmesi amacıyla İller Bankasından mevcutta kullanmış olduğumuz kredimizin üzerine Ek Kredi talebi ile alakalı hususun gündeme ilave edilmesine, Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

3. 10.12.2013 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesi ile 22.12.2015 tarihli ve 5436 Sayılı Kanununun 15. Maddesine istinaden, misyon belirleme, Kurumsal ve Bireysel Hedefler oluşturma, Veri-Analiz ve Araştırma-Geliştirme, Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme, Yönetim Bilgi Sistemi, Bütçe ve Performans Proğramı, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama, İç Kontrol Eylem Planının Yürütülmesi gibi ana başlıklarda görev yapmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde “Strateji Geliştirme Birimi” kurulmasına, ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Belediyemize alınmış olan dayanaklı ve tüketim malzemelerinin ambar girişlerinin ve zimmetlerinin, amortismanlarının detaylı takibi için Mali Hizmetler Müdürlüğünde Alt Birim olarak “Taşınır Kayıt Kontrol ve Takip Servisi Birimi“nin kurulmasının, açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine 02.12.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

4. 5620 sayılı Kanunun geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılması başlıklı 3.maddesinin 2.Fıkrasının c bendinde “Belediyeler ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve mahalli idare birliklerinde, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 24.maddesi çerçevesinde yetkili meclislerden geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz.” hükmü amirdir ile yine belediye ve bağlı kuruluşlar ile Mahalli idare birlikleri Norm kadro ilke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 24.maddesi 1.fıkrasında “Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre Meclis tarafından yıllık olarak belirlenir.Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir ” denildiğinden; 2016 yılında Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden; Belediyemizde 24x%20=43×12=516 adam/ay geçici iş pozisyonunun Belediye Başkanlığınca 5620 sayılı Kanunun 3.maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılabilmesini teminen, 2007 yılında sözleşmeli statüye geçmeyerek 5620’ye tabi geçici (vizeli) işçi personel olarak 30.03.2014 tarihi yerel seçimler itibari ile Altınova Belde Belediyesinden Belediye Başkanlığımıza devir olan Sevtap TUNÇALP, Ahmet ERMİŞ ve Vural YENAL’ın 5620 sayılı kanunun 11.maddesi 1.fıkrasında yer alan hizmet sürelerini geçmemek şartıyla 01.01.2016 tarihi itibariyle çalıştırılmaları ve 2016 mali yılında mevcut sürekli işçi kadrolarında emeklilik, istifa, vefat veya başka bir kuruma devir gibi nedenlerle engelli veya eski hükümlü statüde personel açığı mevzubahis olduğu taktirde kullanmak üzere geçici iş pozisyonunun vize edilmesine; gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

5. Belediyemiz Hizmetlerinin mevzuata uygun ve sağlıklı bir şekilde devamlılığı için, Kanunların ve ilgili diğer mevzuatın Belediyelere verilen yetkiler çerçevesinde; Belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idare yaptırımların yerine getirilmesi amacıyla Belediyemiz sınırları ve mücavir alan içerisindeki bütün belde halkını, belde halkına hizmet veren bütün Belediye birimlerini, belde halkına hizmet sunan ve Belediyenin ruhsatına tabii olarak çalışan tüm işyerleri ile Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde, gerçek ve tüzel kişler ile kamu ve özel, bütün kurum ve kuruluşlarına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 Sayılı Kanun, Belediyeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanan Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Talimatnamesinin Meclisimizde okunduğu şekliyle uygun görülmesine ve kabulüne; gereği için de Zabıta Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde belirtilen Belediye Meclisinin Görev ve Yetkilerinde yer alan (i) fıkrası Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. denildiğinden, Güzel Ayvalık Limited Şirketinin faaliyetlerini yürütmeye yeterli olması amacıyla mevcut sermayesine 300.000,00.-TL.sı Sermaye Artırımı yapılmasına, üyelerden Özge Toygar’ın red, Sinan Oğuz Başkurt, Kamil Volkan Evren ve Ali Gür’ün çekimser oylarına karşı mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

7. Belediyemize bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Güzel Ayvalık Limited Şirketinin yetkili Müdürü Gökay Bacan‘ın görev süresinin Belediyemiz Meclisinin alacağı bir başka karara kadar aynen şirket Müdürü olarak devam etmesine, üyelerden Necip Arif Tünek, Ufuk Turan, Firdes Türkyılmaz, Şeref Akın, Merih Arslan, Halil Gür, Sinan Oğuz Başkurt, Kamil Volkan Evren, Ali Gür ve Özge Toygar ve Nilay TOPRAK’ın ‘ın çekimser oylarına karşı mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

8. Şehrimizde kurulu bulunan Sivil Toplum Örgütleri ile diğer kurumların bünyesinde yer alan hizmetlerin devamlılığı söz konusu olduğundan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde yer alan boş mekanların tespit edilen bir bedel karşılığında yapılacak taleplerin değerlendirilmesi hususunda konunun daha detaylı incelenmesi için Meclis Hukuk Komisyonu ile Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonlar tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması başlıklkı 32. Madde (değişik:4/4 2012-6289/22 Md.) “27/6 1989 tarihli 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Ek 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemizde çalışan memur ve sözleşmeli personele sosyal denge tazminatının ödenmesi için Belediyemiz ile Tüm Bel-Sen arasında Sözleşme yapılmasına, bu hususta Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi gereği Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve Kamu Hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilmez; İller Bankası’ndan aktarılan paylar Vergi Resim ve Harç Niteliğindedir, bu nedenle Vakıfbank AyvalıkŞubesi‘nde bulunan TR 1800 0150 0158 0073 0073 0133 8513Nolu İller Bankası Hesabıın Kamu Hizmetine tahsis edilmesine, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formlaitelerin tamamlanmasına, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

11. Şehrimiz Belediye sınırları içerisinde kalan ve İhalesi yapılmış olan Kilitli Parke Taşı Döşeme işi için yarım kalan yerlerin tamamlanabilmesi amacıyla 350.000,00.-TL.sına tekabül eden iş artışının yapılabilmesi için İller Bankasından; mevcutta kullanmış olduğumuz kredimizin üzerine Ek Kredi talebinde bulunulmasına, iş ve işlemlerin tamamlanması ve gereğinin bu doğrultuda yerine getirilmesi hususunda Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesine, gereği için de Fen İşleri Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

12. Meclis İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu 11.11.2015 tarihli Raporu Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme ve müzakeresi sonucu ;

Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 33/1 pafta 1192 ada 30 ve 31 parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti Hanife Nurten USER ve iştirakçilerine ait taşınmazın 24.07.1970 tarihli tapusunda belirtilen maliklerin güncel olmadığı, yapılacak işlemler için intikallerin yapılarak güncel tapu ile başvurulması gerektiği anlaşıldığından güncel tapu sureti ile başvuru yapıldıktan sonra talebin değerlendirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

13. Meclis İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu 11.11.2015 tarihli Raporu Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme ve müzakeresi sonucu ;

Şehrimizde yeralan 7 adet yere azami 8.00*3.00 m ölçülerinde köşk tipi trafo binası konulması ile alakalı Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebinin yapılan değerlendirmesinde şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesi, Sakarya ve Kemalpaşa Mahallesindeki yerlerin incelendiği geri kalan Trafo Yerlerinin incelenmesi işi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

14. Meclis İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu 11.11.2015 tarihli Raporu Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme ve müzakeresi sonucu ;

2013/1023, E:2014/1817 sayılı Balıkesir İdare Mahkemesi Kararı ile 1/500 ölçekli Ali Bey Adası Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planının taşınmazın bulunduğu alanın iptal edildiği, buna istinaden Belediyemiz Meclisinin 02.09.2015 tarihli ve 186 sayılı karar aldığı, alınan kararda Mahkemeye aykırı her hangi bir işlemin bulunmadığı, Bursa Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 22.01.1994 tarihli ve 3622 sayılı kararında yer alan yol kullanımının Kentsel Sit Alanı için geniş olması ve açılmasının mümkün olmadığından şptal edildiği, alınan Meclis Kararında ise yolun devamlılığının korunması adına Kadastral hat boyunca kentsel sit dokusuna uygun bir yol bırakılması gerektiği ve geri kalan alanın mal sahibi tasarrufuna bırakılması kararlaştırıldığından, itirazın red edilmesi ve Belediyemiz Meclisinin 02.09.2015 tarihli ve 186 sayılı kararının uygun olduğu Meclis İmar Komisyonu raporu doğrultusunda meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

15. Meclis İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu 11.11.2015 tarihli Raporu Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme ve müzakeresi sonucu ;

Şehrimiz Ali Bey Kentsel Sit Alanı dahilinde, 1/500 ölçekli Ali Bey Adası Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarının 3.5 Maddesi c. bendinde yer alan ibarenin değiştirilerek, 3.5. Maddesi d. bendi olarak eklenmesi ile alakalı Plan Notu değişiklik talebinin, mevcut plan notlarında yer alan ibarenin hangi alanlara yönelik olduğu konusunda tereddüt yaşandığı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün verdiği birbiri ile çelişkili görüşler bulunduğu ve Alibey Adası Kentsel Sit Alanında yer alan ÖK.1 ve ÖK.2 alanlarında parsllerde de turistik tesis yapılabilmesi, ifraz şartının kaldırılması gerektiği anlaşılmış, bu sebeple 3.5. c. bendinde yer alan ibarenin, ÖK.1 ve ÖK.2 alanları için geçerli olduğu ve 1000 metrekare ifraz şartının kaldırılarak 3.5. Madde d. bendi olarak ayrı bir plan notu halinde Plan Notlarına eklenmesinin Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda uygun görülmesine ve kabulüne,gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

16. Meclis İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu 11.11.2015 tarihli Raporu Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme ve müzakeresi sonucu ;

Şehrimiz İsmetpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 7 pafta 522 Ada 6 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Kemal Çalışkan‘a ait taşınmaz ile alakalı UİP-232,8 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklişk talebinin, Bursa Kültür Varlıklarının Koruma Kurulu Müdürlüğünün 22.04.1994 tarihli ve 3622 sayılı kararı ile onaylı mevcut imar planına göre bahçe nizamında bulunan taşınmaz üzerine 62,00 metrekare taban alanına sahip öneri bina kitleri işlenen plan değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmenliğinde bahçe diye bir niazmın bulunmaması, Bursa Kültür Varlıklarının Koruma Kurulu Müdürlüğünün 22.04.1994 tarihli ve 3622 sayılı karar eki olan 522 adanın, katı TAKS değeri %73 olup, 118,00 metrekare alana sahip taşınmaz için önerilen yapı büyüklüğünün bu değerin ( 118,00 metrekare alanın ada TAKS değerine göre öneri bina kitlesi büyüklüğü 86,00 metrekare) altında kalması gerekçesi ile önerilen yapının bitişiğinde yer alan Korunması gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli yapının durumu göz önüne alınarak Bursa Kültür Varlıklarının Koruma Kurulu tarafından değerlendirilmesi koşulu ile Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda uygun görülmesine ve kabulüne,gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.11.2015 tarihli ve 20956803/ sayılı yazısı ile ilişiğindeki işlemli evrakları Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme ve müzakeresi sonucu ;

Şehrimiz Vehbibey Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 4 pafta 504 ada 11 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Buğra Yiğit KILIÇ‘a ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı tetkik ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.10.2015 tarihli ve 20956803/ 10644 sayılı yazısı ile ilişiğindeki işlemli evrakları Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme ve müzakeresi sonucu ;

Şehrimiz Ali Bey Adası Mithatpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 45 pafta 1039 ada 6 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Kurtuluş Satlık‘a ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı tetkik ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.11.2015 tarihli ve 20956803/ 11857 sayılı yazısı ile ilişiğindeki işlemli evrakları Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme ve müzakeresi sonucu ;

Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 378 ada 35 parselinde kayıtlı mülkiyeti Zühre Hülya Sonugür‘e ait taşınmaz ile yine 378 Ada 55 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz ile şuyulu durumda olan taşınmazın her ne kadar satışı söz konusu olduğundan konunun daha detaylı tetkik ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne mevcudun tebliğine oybirliği ile karar verildi.

20. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2015 tarihli ve 20956803/ sayılı yazısı ile ilişiğindeki işlemli evrakları Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme ve müzakeresi sonucu ;

Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 22 pafta 205 ada 7, 8, 9, 10 ve 11 sayılı parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı tetkik ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

21. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2015 tarihli ve 20956803/ sayılı yazısı ile ilişiğindeki işlemli evrakları Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme ve müzakeresi sonucu ;

Şehrimiz Fevzipaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 5 pafta 46 ada 5 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı tetkik ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Rahmi GENÇER
Belediye Başkanı

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!