Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

02 ARALIK 2020 TARİHİNDE ALINAN MECLİS KARARLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

02 ARALIK 2020 TARİHİNDE ALINAN MECLİS KARARLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ
SIRA NUM. KARAR NUM. KARAR ÖZETİ
1 209 Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılamayacaklarını mazeretleri sebebiyle 02.12.2020 tarih ve 31579 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Ahmet ERKAL ve 01.12.2020 tarih ve 31580 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi H.Tülin ÇALIŞICI’nın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmaları hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabulüne,
2 210 04.11.2020 tarihli Meclis Toplantısında alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda işaretle  yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,
3 211 Gündemimizde yer alan: 20.11.2020 tarihinden itibaren yeniden uygulanmaya başlanan pandemi kısıtlamaları nedeni ile Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazların pandemi dönemi ile ilişkili olarak kira ve ecrimisil ödemeleri hakkında düzenleme yapılması ile ilgili olarak; Yeni Koronovirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkına Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanunu’nun ç) bendinde;” Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, tahsil edilmesi gereken kısımlarının ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis, bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulamadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilemez.” Denilmektedir. Bu maddeye istinaden 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren tekrar uygulanmaya başlayan pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak belediyemizin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarda pandemi ile ilgili yayınlanan genelgeler gereği ticari men edilmeler nedeniyle kapanan iş yerlerine kira ve ecrimisil tahakkuk ettirilmemesi ve alınmaması, belediyemiz kiracısı olan ve faaliyeti devam eden diğer işyerlerinin ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan tutar ve bedellerinin (Aralık, Ocak ve Şubat) 3 ay süre ile ertelenmesi hususunda işaretle  yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,
4 212 Gündemimizde yer alan: Namıkkemal Mahallesi, Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) Amaçlı İmar Planı teklifi ile ilgili konunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na havalesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,
5 213 Gündemimizde yer alan: Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parselde; 211 ada, 1 parselde; 210 ada, 1 parselde; 209 ada, 1 parselde; 208 ada, 1 parselde; 197 ada, 184 parselde; 213 ada, 1 parselde; 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı Meclisimizin 12.06.2019 tarih ve 125 sayılı kararına esas Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih, 35562 sayılı yazısı ile ilgili konunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na havalesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,
6 214 Gündemimizde yer alan: Altınova Mahallesi, 198 ada, 38 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği konusunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na havalesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,
7 215 Gündemimizde yer alan: 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna bağlı olarak ilçemizdeki kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek yerlerin tespit ve tayini hususunda İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının görüşüldü.

İmar Komisyonu Raporu

“Meclisimizin 04.11.2020 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 180 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemizde yer alan mahallelerden kırsal mahalle olarak belirlenecek mahallelerin tespiti konusu incelenmiş olup; 06.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren 6360 sayılı yasa kapsamında Balıkesir İl Özel İdaresi’nin yetkisinden belediyemiz yetkisine devredilen ve köy statüsünden mahalle statüsüne geçirilen toplam 16 adet mahallenin ( Yeniköy, Üçkabaağaç, Türközü, Akçapınar, Bağyüzü, Beşiktepe, Bulutçeşme, Çakmak, Çamoba, Hacıveliler, Karaayıt, Kırcalar, Murateli, Mutlu, Odaburnu, Tıfıllar) 16.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7254 sayılı yasanın 10. Maddesine istinaden kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edildiğinden, kırsal mahalle olarak kabul edilmesi ve gereği için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.”

Hukuk Komisyonu Raporu

“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 04/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; 7254 Sayılı Kanun kapsamında ilçemizdeki kırsal mahallelerin ve kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek yerlerin        tespiti hakkında yapmış olduğumuz birinci toplantıda; 7254 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10. Maddesi  ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 uyarınca ilçe belediyelerinin teklifi üzerine köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen yerlerin kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahallelerin kırsal mahalle kabul edileceği, ilçe belediyesinden gelen teklifin Büyükşehir Belediyesi tarafından aynen veya değiştirilerek kabul  ya da reddedileceği hüküm altına alınmıştır. Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda Ayvalık İlçesine bağlı olan köy ya da belde iken mahalleye dönüşen yerlerin şehir merkezine uzaklıklarında bir değişimin olmadığı, sosyo- ekonomik durumunda bir farklılığın gözlemlenmediği, belediye hizmetlerine erişebilirliği ve mevcut yapılaşma durumları değerlendirildiğinde kırsal yerleşim yeri özelliklerini taşımaya devam ettikleri anlaşılmıştır. İş bu sebeplerle ilçemize bağlı olan mahallelerin ( köy iken mahalleye dönüşen yerlerin) kırsal yerleşim özelliğini taşımaya 2 yıl süreyle devam etmesine,  2 yıl sonra yeniden ilgili kanun kapsamında değerlendirilerek Belediye Meclisi tarafından karar alınmasına Komisyonumuz tarafından oybirliği ile karar verilmiştir.”

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile mahalleye dönüşen ilçemizdeki 16 eski köyün (Yeniköy, Üçkabaağaç, Türközü, Akçapınar, Bağyüzü, Beşiktepe, Bulutçeşme, Çakmak, Çamoba, Hacıveliler, Karaayıt, Kırcalar, Murateli, Mutlu, Odaburnu ve Tıfıllar) 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna bağlı olarak ilçemizdeki kırsal mahalleler olarak belirlenmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

 

 

8 216 Gündemimizde yer alan: Vefat eden Gazeteci – Yazar Bekir COŞKUN’un adının yaşatılabilmesi amacıyla isminin ilçemizde bir sokağa veya belediyemizin tesislerinden birine verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporu görüşüldü.

İmar Komisyonu Raporu

“Meclisimizin 04.11.2020 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 183 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, Vefat eden Gazeteci – Yazar Bekir COŞKUN’un adının yaşatılabilmesi amacıyla isminin ilçemizde bir sokağa veya belediyemizin tesislerinden birine verilmesi ile alakalı konu incelenmiş olup; Konunun daha detaylı incelenmesi ve yer incelemesi yapılması gerektiğinden, COVİD-19 önlemleri kapsamında, bir sonraki ay yapılacak komisyon toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.”Denilmektedir.

Vefat eden Gazeteci – Yazar Bekir COŞKUN’un adının yaşatılabilmesi amacıyla isminin ilçemizde bir sokağa veya belediyemizin tesislerinden birine verilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,

9 217 Gündemimizde yer alan: 150 Evler Mahallesi 842 ada 37 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan Şehit Fahri Caddesi’nde zemin katta ticaret kullanımı talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporu görüşüldü.

İmar Komisyonu Raporu

“Meclisimizin 04.11.2020 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 184 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz 150 Evler Mahallesi 842 ada 37 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan Şehit Fahri Caddesi’nde zemin katta ticaret kullanımı talebi ile ilgili konu incelenmiş olup; konunun daha detaylı incelenmesi ve yer incelemesi yapılması gerektiğinden, COVİD-19 önlemleri kapsamında, bir sonraki ay yapılacak komisyon toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.”Denilmektedir.

150 Evler Mahallesi 842 ada 37 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan Şehit Fahri Caddesi’nde zemin katta ticaret kullanımı talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunu komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,