Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

02 EYLÜL 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

02 EYLÜL 2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

 

1. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısında mazeretin dolayı katılamayacağını bir dilekçe ile beyan eden Meclis Üyesi ve divan katiplerinden Nilay Toprak’ın bugünkü toplantı için izinli sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısı gündeme ilavesi istenilen konulardan, şehrimizde müziğe ve sanatın her dalında yeteği olan çocuklarımızı başarılarına destek ve kendilerini daha başarılı kılmak amacıyla istikbalinin daha geniş çerçeveye yaymak için Boğaziçi Üniversitesi ile Belediyemiz arasında bir protokol hazırlanması ile alakalı meclis üyelerinden Ufuk Ova‘nın takrinin, yine meclis üyelerinden Halil Gür‘ün dış ortamlarda sağlıksız bir şekilde satışa sunulan zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin Belediyemiz kontrolleri altında olması ve ihalesi tamamlanan 4,5 G ile birlikte GSM Operatör Baz İstasyonlarının artacağı bahisle şehrimizde mevcut Baz İstasyonlarının bulunduğu yerlerin meclisimiz tarafından yeniden tespiti ile alakalı takririnin gündemin diğer maddelerine ilave edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3. Belediyemizde Park ve Bahçeler Müdürlüğü kurulması konusu ile ilgili olarak hazırlanan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme ve müzakereleri sonucu, buna göre ;

.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Ayvalık Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye : Ayvalık Belediyesini

b) Başkanlık : Ayvalık Belediye Başkanlığını

c) Başkan : Ayvalık Belediye Başkanını

ç) Başkan Yardımcısı : Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısını

d) Müdürlük : Park ve Bahçeler Müdürlüğünü

e) Müdür : Park ve Bahçeler Müdürünü

f) Şef lik : Park ve Bahçeler Şefliğini

g) Şef : Park ve Bahçeler Şefini

h) Çalışanlar : Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet, memur, işçi, sözleşmeli Memur ve Diğer personeli

ı) Yönetmelik : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık Teşkilat

MADDE 5 – (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memurlar

c) İşçiler

d) Sözleşmeli Memurlar

e) Diğer personel

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Park ve Bahçeler Şefliği

c) Kalem Memurları

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “ Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

MADDE 6 – (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7 – (1) Ayvalık İlçe sınırları dahilindeki tüm mezarlıklar, her türlü park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerin bakımı (temizlik, budama, form budama, çim biçimi, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, sulama vs.) ve onarımını yapmak veya ihale veya doğrudan temin yolu ile yaptırmak,

(2) Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak,

(3) Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,

(4) İlçe sınırlarındaki cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları yapmak, mevcut ağaç ve süs bitkilerinin hem daha sağlıklı büyümeleri hem de yaya yollarında vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde form budama ve iyileştirme budamalarını yapmak,

(5) İlçe sınırları içerisindeki haşerelerle mücadele işleminin yapılmasını sağlamak,

(6) Halk sağlığını korumaya yönelik haşere mücadelesi çalışması yapmak, bu amaçla ilçe sınırları içerisindeki açık ve kapalı alan larva-uçkun ve konak mücadelesi programı oluşturup uygulamaya koymak ve denetlemek,

(7) İlçe sınırları içerisinde larva-uçkun ve haşere ilaçlaması hizmet alımı ihalesini yapmak,

(8) Mevcut Ağaçların hem insan sağlığını tehdit eder konumda bulunması hem de tehlike arz eden ve yıkılma tehlikesi gösterdiği durumlarda ıslah edilmesini sağlamak,

(9) Bitkisel hastalık ve zararlarına karşı zirai mücadele yapmak,

(10) Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak,

(11) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,

(12) Zorunlu hallerde (imar duruma müsait yol ya da inşaat yapılması durumunda) nakledilmesi gereken ağaçların nakil iznini vermek,

(13) Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

(14) Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, açık hava spor aletleri, pergole, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

(15) İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,

(16) Park, bahçe, refüj, koruluk vb. alanlardaki bitkilendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak veya satın almak,

(17) Vatandaşların talepleri doğrultusunda budama, kesim, ilaçlama vb. işlerini yapmak,

(18) Müdürlük için gerekli makine ve teçhizatın temini ve bunların işletilmesini sağlamak,

(19) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

(20) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, çevre düzenlemesi, spor alanı oluşturulması ve kentsel donatı elemanlarının temini konusunda yardımcı olmak,

(21) Vatandaşların hizmetine güzel bir çevre sunmak ve çevre bilincinin arttırılması için ilgili birimlerle işbirliği içinde aktiviteler düzenlemek,

(22) Müdürlüğün görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla yapmak,

(23) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, kalifiye eleman yetişmesini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek,

(24) Müdürlüğün yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak,

Müdürlüğün satın alma, ihale işlemleri, kiralama ve avans işlemleriyle ilgili sözleşme ve şartname tanzimleri gibi hususları ile ayniyata ait tüm işlemleri ve yazışmaları yapmak,

Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlamaktır.

Müdürlük yetkisi

MADDE 8 – (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10 – (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

(3) “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

(4) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

(5) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(6) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlar.

(7) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.

(8) Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu”nu hazırlar.

(9) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.

(10) Müdürlüğün geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

(11) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

Park ve Bahçeler Şefinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11 – (1) Parkların ve yeşil alanların bakım onarımıyla ilgili ön tespit çalışması yaparak bakım onarım planı hazırlar.

(2) Müdürlük kapsamında hazırlanacak bakım-onarım hizmet işi ve park bakım onarım işleri ile ilgili ihale dosyalarının hazırlanmasını sağlar.

(3) Müdürlüğün görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarını doğrudan temin ya da diğer ihale usullerine göre temini için hazırlık yapar.

(4) Park donatılarının tamir, bakım ve onarımı ile ilgili çalışmalar yapar.

(5) Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında bulunur.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde yardımcı olur.

(7) Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlar.

(8) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

(9) Müdüre karşı sorumludur.

Teknik eleman, memur, sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12 – (1) Teknik Eleman, Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi ve Diğer Personelin Görevleri: Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre karşı sorumludur.

Kalem memurları görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 13 – (1) Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, amirin bilgisine sunmak.

(2) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak.

(3) Standart Dosya Planına göre müdürlükte dosyalama sistemi oluşturmak. Birime gelen yazışmalar ile birim tarafından üretilen yazışmaların paraflı nüshalarını Standart Dosya Planına uygun olarak arşivlemek.

(4) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgilisine aktarmak.

(5) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

(6) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(7) Müdüre karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 14 – (1) Kalem memuru dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması

MADDE 15 – (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 16 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 17 –(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 18 – (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 19 – (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 20 – (1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası konusuna göre Standart Dosya Planı’na uygun olarak muhafaza edilir.

(2) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.

(3) İşlemi biten evraklar “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak arşive kaldırılır.

(4) Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.

(5) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 21 – (1) Park ve Bahçeler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Park ve Bahçeler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(3) Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi,

ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. Denilmektedir.

Belediyemizin halen Fen işleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin daha kapsamlı yürütülmesi amacıyla ayrı bir müdürlük olarak kurulmasının ve bu kapsamda Hazırlanan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait hazırlanan yönetmeliğin okunduktan sonra, yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

4. Tabela Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11.08.2015 tarih ve 53 sayılı yazısı ve ekindeki Tabela Yönetmeliğinde;

 

 

AYVALIK BELEDİYESİ CEPHE VE TABELA YÖNETMELİĞİ

1. AMAÇ

Ayvalık ilçesi Cephe- Tabela Rehberi ve Yönetmeliği, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek için her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esaslarıbelirlemeyi amaçlanmaktadır.

2. KAPSAM

Ayvalık ilçesi Cephe-Tabela Rehberi ve Yönetmeliği, Ayvalık Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını ve bu yönetmelikle belirlenen hükümlerin uygulanmasını kapsar.İlçenin tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek amacından yola çıkan “Ayvalık Belediyesi Cephe ve Tabela Yönetmeliği” kapsamında, ilçenin karakterinde önemli bir rol oynayan yapı cepheleri, tarihi kent kimliğinde yeniden bir uyumu tesis etmek için renk, doku, malzeme ve ritim açısından bütünlük sağlayan ve vitrin , vitrin önü tasarımları, ticari işletmeler ve mağazalarda kullanılan tabelalar, brandalar, aydınlatma öğeleri, yer, yön ve bilgilendirme tabelaları kapsamında, bütüncül bir kent peyzajını yakalayabilmek hedefiyle ele alınmaktadır.

Ayvalık ilçesi Cephe- Tabela Rehberi ve Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu1, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı imar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 3257 sayılı Sinema Video Eserleri Hk. Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Büyükşehir, ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

1)5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi’nin ‘b1 ve ‘n1 bendleri aşağıdaki gibidir;

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek..

3. TANIMLAR

Ayvalık ilçesi Cephe- Tabela Rehberi ve Yönetmeliğinde yer alan tanımlar şunlardır:

3.1 Belediye: Ayvalık Belediyesi

3.2 Müdürlük: Plan ve Proje Müdürlüğü.

3.3 Sit: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin, sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.(2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3 )

3.4 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen varlıklardır.

3.5 Koruma ve Korunma: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı muhafaza, bakım onarım, restitüsyon, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleridir. (2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3.)

3.6 Koruma Alanı: Taşınmaz kültür ve Tabiat Varlıklarının muhafazaları veya tarihi çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alanlardır.

3.7 Sit Alanları: Kentsel ve çevresel alanlarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve imar Kanunu’nda tanımlanan ve usulüne uygun olarak tespit ve tescil işlemleri tamamlanan tarihsel, arkeolojik, doğal sitler ile kentsel sit alanlarında yerleşme Fiziksel planlar ile koruma ve kullanmaya ilişkin özel hükümler getiren alanlardır.

3.8 Tarihsel Çevre: Tescil edilmiş tarihsel ve kentsel sit alanları ile tek yapı olarak tespit edilen kültür varlıkları ve bunların yanı sıra tescil edilmemiş de olsa bozulmamışlıkları ve bütünlükleri açısından korunmaları ve sağlamlaştırılmaları uygun görülen yerleşik kent alanlarındaki karakteristik dokulardır.

3.9 Taşınmaz Kültür Varlıkları: Tarih öncesi ve tarihi devletlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yeraltında veya su altındaki bütün taşınmaz varlıklardır(2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3).

3.10 Koruma Amaçlı Proje: Taşınmaz kültür ve tabiat alanları ile sit alanlarının bütünü için veya bir kısmı için ya da taşınmaz kültür varlıkları için münferiden hazırlanmış olup, bunların muhafaza, bakım, onarım, restitüsyon ve restorasyon işleri veya bilimsel yöntemlerle koruma, değerlendirme ve geliştirmeleri amacıyla koruma imar planlarına ve 2863 sayılı yasada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak onanan projelerdir.

3.11 İlan: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlardır.

3.12 İlan Panosu: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı veya sergilendiği alanlardır.

3.13 Reklam: insanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir yada kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü yada tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurudur.

3.14 Reklam Panosu : Reklam elemanlarının asıldığı veya sergilendiği alanlardır.

3.15 Reklam Tabelası: lşıklı ve ya ışıksız, reklam amaçlı konulan reklam levhalarıdır.

3.16 Tanıtım: Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamalardır.

3.17 Tanıtım Panosu: Kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanıdır.

3.18 Direkli Tanıtım Panosu (Totem): Kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabeladır.

3.19 Tanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı ve ya ışıksız, tanıtım amaçlı konulacak uygulamalardır (ticari mağaza tabelaları ).

3.20 Reklam veren: Ürettiği yada pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün-hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek ve ya tüzel kişidir.

3.21 Reklam Alanları: Her türlü reklam unsurunun konulup asılabildiği hareketli ve hareketsiz alanlardır.

3.22 İlgili Belediye: 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Ayvalık Belediyesi’ni ifade eder.

4. UYGULAMA İLKELERİ

Tarihi çevreyi oluşturan ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları”tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş yapıların (eski eser) geniş kapsamlı onarımlar dışında (restorasyon) cephelerinin rehabilitasyonunda;

4.1 Cephelerdeki bozulmuş özgün açıklıkların (pencere-kapı) eski haline döndürülmesi (eski fotoğraflar veya yapıdaki izlerden hareketle ve onaylı restorasyon projesine göre),

4.2 Cephelerin yapının özgün mimarisini bozan uygunsuz eklerden (reklam panoları, tanıtım tabelaları, tenteler, kablolar, klimalar, vb.) arındırılması ve yapının mimari karakterini bozmayacak şekilde ekler yapılması (tanıtım panosu, uygun tenteler, saklanmış tesisat vb.) sağlanacaktır.

4.3 Cephelerdeki dökülmüş-kabarmış özgün sıvaların, kaplamaların (ahşap,taş) onarılması (eski fotoğraflar veya yapıdaki izlerden hareketle ve onaylı restorasyon projesine göre) sağlanacaktır.

4.4 Cephelerin (ahşap veya kagir yapılarda) özgün renkleri bilinmiyor ise kütle ve renk ilişkisinin değişmemesi gözetilecek, ilçe ve sokak dokusunun karakteri ile örtüşen pastel tonlar kullanılacak, fosforlu vb. nitelikte renkler kullanılmayacaktır.

4.5 Yapıda kaybolmuş olan bant, korniş (silme), açıklıkların boyutları, subasman vb. ögeler tamamlanırken bütünle uygun olması gözetilecektir. Artistik ve tarihi tanıklığı yanlış yansıtmaması için restitüsyonu yapılarak orijinalden ayırt edilebilecek şekilde yapılmasına dikkat edilecektir.

4.6 Bina cephelerinde metal cephe giydirmeleri kullanılmayacaktır.

4.7 Ayvalık ilçesi’nin tarihi ve mimari dokusu gereği, cephe giydirmelerinde binanın orijinal dokusuna uygun olarak ahşap, taş, sıva gibi özgün malzemeler kullanılacaktır.

4.8 Bina cephesi boyunca kaldırımı işgal edecek herhangi bir unsur kullanılmayacaktır. ( Buzdolabı , Meyve tezgahı vb.)

4.9 Yapının kapısının çerçevesi ortaya çıkarılacak giriş vurgulanacaktır.

4.10 Diğer yapı cephelerinde ise “etrafındaki mimari mirasla bütünleşme” ilkesi göz önünde bulundurulmak suretiyle; kontür, gabari, renk ve açıklık bazında eski eseri gölgelemeden süreklilik içerisinde olması sağlanacaktır.

4.11 Tescilsiz yapıların bina cepheleri , tescilli yapıların cephe özelliklerine uygun olacaktır.

4.12 Ayvalık ilçesi ticari mağaza cephesi vitrin çerçevelerinde ahşap, taş gibi özgün malzeme kullanımı uygundur.

4.13 Vitrinler, cephelerin mimari kompozisyonunda açıklık, saçak, silme ve balkon konsollarını gizlemeden veya kaplamadan düzenlenecektir.

4.14 Mevcut vitrinin tarihi veya mimari bir özelliği varsa öncelikle vitrinin bakım veya onarımının yapılması sağlanacaktır.

4.15 Eski vitrinler içerikleri ile bütünleştirerek onarılacaktır.

4.15 Vitrinler cephe ile uyumlu şekilde bütünleşecektir. Önerilen malzemeler ve renklerde, yapının mimarisi ve özgün kimliği ile uyum aranacaktır.

4.16 Renklerin sayısı mevcut yapının ve yapının etrafındaki mirasın temel karakterine uygun olarak sınırlandırılacak, bina/ işletme sahibi tarafından başvuru belgelerinde belirtilecek ve Ayvalık Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün onayına sunulacaktır.

4.17 İşçilikte kaliteye dikkat edilecek (detaylar, eklemeler, ince doğramalar vb.) ve yapıya zarar vermeyen uygulamalar benimsenecektir.

4.18 iki kat ya da daha yüksek seviyede vitrinler (ara kat-asma katı olan zemin katlarda) binanın mimarisi izin verdiği ya da bu yönde tasarlandığı zaman uygulanacaktır.

4.19 Asma katlar korunacak ya da yenilecektir: doğramaların, demirlerin, vitrinlerin eteğinin ritmine ve inceliğine dikkat edilecektir.

4.20 Kesintisiz vitrin camlarının varlığı yapının cephesinin devamlılığını korumak için gerekli olduğundan vitrinler cephe hizasına uyacak şekilde yerleştirilecektir.

4.21 Camlar açık renkte ve yansıtmayan özellikte olacaktır.

4.22 Asma tavan uygulaması yapılabilen binalarda, asma tavan vitrinin yüksekliğini azaltmayacaktır.

4.23 Çift giriş kapısı içeren açıklıkların korunmasına azami özen gösterilecektir.

4.24 Boyalı ya da natürel vernikli ahşap kapılar ve ahşap çerçeveler kullanılacaktır. Alüminyum kapı ve kapı kasaları, alüminyum pencere ve alüminyum kaplamalı aksesuarlar, PVC doğrama ve kapı kasaları kullanılmayacaktır.

4.25 Kapılar, yasal zorunluluklar veya teknik imkansızlıklar dışında vitrinlerle bir bütün oluşturacak biçimde tasarlanacaktır.

4.26 Emniyete bağlı gerekliliklerin eksiksiz sağlanması kaydıyla, koruma sistemlerinin seçimi görsel geçirgenliği sağlayacak biçimde yapılacaktır.

4.27 Vitrinlerin camlı kısımlarının yüksekliğini indirmemek amacıyla kapılar lentonun altına yerleştirilecektir.

4.28 Vitrin koruma sistemi her yapıya göre ayrıca çözülecektir.

4.29 Gerektiğinde koruma sistemleri çıkıntı yapan bölümlerin dolu kısımlarının içine veya girintilerin yuvasına girecek şekilde çözülmelidir.

4.30 Tescilli yapılarda orijinal girişler korunacak, onaylı restorasyon projelerine göre uygulama yapılacaktır.

5. TANITIM UYGULAMALARI

5.1 Ticari Mağaza Vitrinleri için tasarlanan tabelalar “tanıtım uygulamaları” kapsamında yer alır.

5.2 Kent/ ilçe estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Ayvalık Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, ilçe estiğini ve tarihi karakterini olumsuz etkileyen tüm tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.

5.3 Kentin silüetini bozacak, doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım uygulamaları konulamaz.

5.4 Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları; Konsolosluklar, Emniyet Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Okullar, Milli istihbarat Teşkilatı ve benzeri kamuya ait bina cephelerinde, çatılarında, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde yer alamaz.

5.5 Tanıtım amaçlı tabelalar bina cephesindeki vitrin açıklığının sınırları içine entegre edilecek, taşıyıcı sistemleri yağmur, rüzgar, deprem gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacak ve binaya zarar vermeyecek biçimde uygulanacaktır.

5.6 Tescilli olmayan, banka şubesi gibi yeni yapılarda tanıtım amaçlı tabelalar giriş katı ile birinci kat aralığında cephe üzerinde, genişlikleri bulundukları cephenin 2/3’ünü aşmamak, eleman yükseklikleri azami 50 cm olmak kaydıyla yerleştirilebilir.

5.7 Tabela malzemesi RAL 7021 antrasit rengi mat boyayla boyanmış ahşap, çelik, alüminyum veya kompozit alüminyum olacaktır. Üzerinde yer alan logo veya yazı fontları satine paslanmaz çelik veya RAL 9001 beyaz renkli mat boyayla boyanmış ahşap, çelik, alüminyum veya kompozit alüminyum düz veya kabartma kutu harf olmalıdır. Bu uygulama, tabela fon renginin üzerine (RAL 7021) sadece boyayla da (RAL 9001) yapılabilir.

5.8 Kaldırım ve yol üzerine ticari tanıtım tabelası konulamaz.

5.9 Ticari tanıtım tabelalarında totem tipi tabelaların kullanımı yasaktır.

5.10 İmar planlarında ve fiili durumda, konut olarak kullanılan binalarda hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz.

5.11 Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım tabelaları yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/6’sından fazla olamaz ve cephe başına birden fazla tanıtım tabelası konulamaz. Tanıtım tabelası satış birimine yatay veya dikey çıkıntı oluşturacak şekilde konulamaz

5.12 İmar planında konut olarak düzenlenen yapıların, uygulamada zemin katlarının ticaret fonksiyonu kazandırılması halinde; tanıtıcı levha, derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla konulabilir. Bununla birlikte tabela uygulanacak yapının eski eser olması ve / veya karakteristik mimari özellikler içermesi durumunda, mimari özelliklerin açıkça vurgulanması ilkesi gereği tabela yüksekliği ve genişliği Plan ve Proje Müdürlüğü’nce yapının orijinal durumuna uyumlu olarak belirlenecektir.

5.13 Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır.

5.14 Konut+Ticaret alanlarında bulunan ve imar planlarında ticaret fonksiyonunda olan veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazanan binalarda, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına tanıtım uygulamaları konulamaz.

5.15 Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimleri, kendi parsel sınırları içine, Ayvalık Belediyesi’nin işbu yönetmelik doğrultusunda, ilçe kimliği ve estetiği kapsamında uygun gördüğü ticari tanıtım tabelaları tasarımlarına uygun tabelalar koyabilir.

5.16 Tescilsiz binalarda, bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde bina çatısına tanıtım panosu, amblem veya logo konulamaz. Aksi uygulamada Ayvalık Belediyesi tarafından bu reklam elemanları sökülür ve söküm işlemiyle ilgili masraflar bina sahiplerinden %20 fazlası ile tahsil edilir. Tescilli binalarda çatıda hiçbir şekilde tanıtım/reklam elemanı uygulaması yapılamaz.

5.17 Tabelalar katın üst kotuna değil vitrinin sınırlarının içine yerleştirilecektir.

5.18 Tabelaları sabitleyen elemanlar olabildiğince saklanacaktır.

5.19 İşleyen açıklıklara tabela yerleştirilmeyecektir.

5.20 Tasarlanacak tabela vitrinin dış sınırları dışına taşmayacak, mimari hatların görünümünü engellemeyecektir.

5.21 Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar cepheye dik olarak asılırlar. Sokakta sınırlı boyutta ve doğru konumlandırılmış bir biçimde yerleştirilmeli, yaya geçişlerinde tehlike ve engel oluşturmamaması gözetilmelidir.

5.22 Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar, kapı ve pencere açıklıklarının arasında kalan sağır yüzeylerdeki uygun alanlara yerleştirilmelidir. Bayrak tabelaların boyutları 35cm x 70cm’den büyük olmamalıdır.

5.23 Her dükkan için iş adı, dükkan adı ya da grafik logoyu içeren yalnızca bir tabela sokağa bakabilir. Zorunlu durumlarda, diğer tabela türlerine ek olarak pencere tabelaları kullanılabilir.

5.24 Neon tekniği ile yapılacak reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının kullanımı yasaktır.

5.25 Boyut, ışık şiddeti, renk ve bina temasıyla uyumu sağlanmak şartıyla LED’lerden oluşan harflendirmeler pencere içlerinde kullanılabilir. Ancak bu uygulamalarda ışıklı LED’lerden oluşan hafrler, pencere camı ya da vitrin camı yüzeyinin %20’sinden fazlasını kaplayamaz.

5.26 Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arefelerinde bina ve işyerlerinde,süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.

5.27 Sokak numaraları kapının üstüne aplike edilebilir ya da doğrudan kapının üst kısmına yazılarak sergilenebilir. iş saatleri de kapıların iç kısmında ya da kapının bitişinde yer alan pencerelerin içinde sergilenebilir.

5.28 Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgeler ile sahil şeridindeki elektrik direklerine tanıtım levhaları asılamaz. Ancak Ayvalık Belediyesi’nin izin vermesi halinde hafif ağırlıkta malzemeden yapılması kaydıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün belirleyeceği boyutlarda ve süreli olarak asılabilir.

5.29 Her bir tabela için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır. Izni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levha ve reklamlar, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Ayvalık Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.

5.30 İzinli tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Ayvalık Belediyesi tarafından firma uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar, Ayvalık Belediyesi’nce kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir.

5.31 lşıklı pencere tabelaları (pencerelerin iç kısmında yer alacak biçimde) kullanılabilir.

5.32 Yer, yön ve bilgilendirme tabelaları, ticari amaçlı olmayan ilan panoları kapsamında ele alınmaktadır.

5.33 Kentin silüetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekildeki uygulamalar kullanılamaz.

5.34 Ana arterler üzerindeki “Meydan Aydınlatma Direği” özelliğindeki elektrik direklerine reklam ve yönlendirme ve tanıtım tabelası asılamaz.

5.35 Elektrik direklerine reklam ve yönlendirme panosu asılabilmesi için üçüncü şahıslara karşı sigorta poliçesi ve asılacak reklamın içeriği hakkındaki bilgilerle Ayvalık Belediyesi’ne başvurularak izin alınması zorunludur.

5.36 Elektrik direklerine asılacak reklam,tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının 80cm x125cm ebatlarını geçmemesi, her tabelaya bir numara verilmesi ve emniyet açısından reklam, tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının elektrik direklerine emniyet zinciri ile irtibatlandırılması gerekir.

5.37 Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgelere ve bu alanlardaki elektrik direklerine reklam levhaları asılamaz.

6. YER VE YÖN GÖSTERİCİ TABELALAR

6.1 Kaldırım üzerine yerleştirilecek yön ve yer gösterici tabelalar, cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte projelendirilerek yer alacaktır.

6.2 Tabelaların sıralanmasında en üstte cadde ve sokak isimleri, ikinci sırada acil ünitesi olan hastaneler, üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır.

6.3 Yer ve Yön gösterici tabelalar, ilçenin tarihi dokusu , karakteri ve sokak peyzajı ile uyumlu olan ahşap, ahşap, ferforje ve seramik gibi malzemelerden oluşacaktır.

6.4 Sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği bulunduğu kottan itibaren max. 3.60m.’dir.

6.5 Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yerden olan yükseklik en az 2.40 m’den başlayacaktır.

6.6 Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri engelli insanların dolaşımını engellemeyecek ve kent estetiğini bozmayacak şekilde konulması esastır.Ilan vermek, duyuru yapmak isteyen gerçek ve ya tüzel kişiler kamu kuruluşlart dahil 7 gün önceden kamu ile paylaşmak istedikleri ilan, duyuru, kutlama, anma vb. metinleri içeren bir dilekçe ile Ayvalık Belediyesi’ne başvuracaklardır.

6.7 Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları Ayvalık Belediyesi’nin iznine tabidir.

6.8 Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarını koyacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yüklenici, üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludur.

6.9 Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.

6.10 Ağaçların üzerine hiçbir şekilde reklam panosu, tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.

6.11 Yol ve meydanlara cephesi olan binaların bahçelerine ve bahçe duvarlarına tanıtım ve yönlendirme tabelası konulabilir, reklam tabelası konulamaz.

6.12 Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Ayvalık Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Kent estetiğini olumsuz etkileyen tüm reklam ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.

6.13 Her bir tabela türü için Ayvalık Belediyesi’nden ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levha ve reklamlar, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde ilgili Belediye tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.

6.14 İzinli Reklam panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda ilgili Belediye tarafından reklam firması uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar ilgili Belediye’ce kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir.

6.15 Bu Yönetmelik Belediye Meclisi’nce kabul edilmesini müteakip, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

6.16 Ayvalık İlçesi’nde yer alan ve idari ve ticari faaliyet sürdüren kamu kurum kuruluşları, özel kuruluşlar ve ticarethaneler, işbu yönetmeliğin madde ve esasları kapsamında yer alan kural ve uygulamaları en geç yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl (365) sonra yerine getirmiş olacaklardır. Bu süre bitiminde, Ayvalık Belediyesi Cephe -Tabela Rehberi ve Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara uyulmaması halinde, söz konusu kurum ve kuruluşların tabela, ilan ve ya reklamları, görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde ilgili Belediye tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.

7. PROJE BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

7.1 Dilekçe

7.2 Boyutları, bitişik/komşu özellik ve yapıları gösteren vaziyet planı ve peyzaj, aydınlatma, derecelendirme ve direnaj planlarının hazırlanması,

7.3 1/200 ölçekte projenin bütün cephelerinden mimari görünüşü.

7.4 Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği.

7.5 Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bu fotoğraf üzerine pano yerinin işaretlenmesi.

7.6 Var olan yapıyı temizleme, koruma, yenileme ya da geliştirilmesiyle ilgili metodların tanımlanması.

7.7 Kira kontratı veya tapu örneği.

7.8 iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği.

8. İZİN BELGESİ

8.1 İlan, bilgilendirme ve tanıtım elemanının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile yerleştirme başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi Ayvalık Belediyesi’nce düzenlenir.

9. İZİN SÜRESİ

9.1 Tanıtım elemanları, tanıtım elemanının bulunduğu güzergahta Ayvalık Belediyesi’nce Kentsel Tasarım Cephe Rehabilitasyonu Projeleri uygulamaya başlanılması veya verilen izin kriterlerine aykırı uygulama yapıldığının belirlenerek ilgilisine tebliğ edilmesi durumunda ilgilisi tarafından 15 gün içinde kaldırılır. ilgilisi tarafından kaldırılmayan aykırı uygulamalar Ayvalık Belediyesi’nce kaldırılır, masrafı %20 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir.

10. DENETİM VE GÖZETİM YETKİSİ

10.1 İlçe bütünlüğü içinde denetim yapılır. Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan izin ile teknik ve estetik yönden denetim, oluşturulacak denetim komisyonu tarafından yapılacaktır.

10.2 Vergi denetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü elemanlarınca yürütülür.

10.3 Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım levha ,tabela ve panoları Ayvalık Belediyesi elemanlarınca tespit edildiğinde, Ayvalık Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’ne bildirilir, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda Ayvalık Belediyesi’ne bağlı denetim birimlerince kaldırılır denilmektedir.

 

 

Konununun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Koruma Amaçlı İmar Planı olan yerler ve Kentsel Sit alanlarında Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayı alınması şartıyla uygulanacak olan ve Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan cephe ve tabela yönetmeliğinin geldiği şekliyle yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için de Plan ve Proje Müdürlüğü’ne, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, Zabıta Müdürlüğü’ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

5. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.08.2015 tarihli ve 31684724-2015 sayılı yazısı Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme sonucu ;

Ayvalık Renkleniyor Projesi” kapsamında şehrimiz Ayvalık Vehbibey ve Hayrettinpaşa Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Barbaros Caddesi üzerinde daha önce dokuz (9) adet binanın (429 Ada, 1 sayılı parsel, 428 Ada 14 sayılı parsel, 494 Ada 12 sayılı parsel, 496 Ada 6, 8, 9 ve 13 sayılı parseller, 430 Ada 1 sayılı parsel) Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından boya-badanası için izin verildiği ve dyo boya fabrikaları sanayii ve ticaret a.ş. inşaat boyaları iş ünitesi tarafından söz konusu dokuz (9) adet binanın boya badanasının yapılması kabul görüldüğü, aynı projenin devamı niteliğinde olan ve Barbaros Caddesi ile kesişen Talatpaşa Caddesinde de Belediyemizce cephe Sokak sağlıklaştırılması yapılması düşünülen ve cephe röleveleri çizilmeye başlanılan yaklaşık cephe uzunluğu 5138,22 metrekare olan ellialtı (56) adet parselde yer alan binaya da Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı alınması şartıyla, dyo boya fabrikaları sanayii ve ticaret a.ş. inşaat boyaları iş ünitesi tarafından boya ihtiyacının hibe olarak karşılanması ile alakalı Talatpaşa Cadde silüetlerinde belirtilen renk kartellerindeki boyaların Belediyemize hibe edilmesi ile alakalı Sözleşme ve Protokolün hazırlanmasına; söz konusu iş ve işlemlerin tamamlanmasında sözleşme ve prototkollerin imzalanmasında Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer‘e tam yetki verilmesine, gereği için de Plan ve Proje Müdürlüğüne tebliğine Meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

6. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarih ve 2662 sayılı yazısı ve ekindeki araç listesinin okunması sonucunda;

Belediyemize ait, aşağıda plakaları, cinsi ve hangi amaçla kullanıldığı belirtilen araçların, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesine istinaden, kamu hizmetine tahsis edilmesinin yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Destek Hizmetlerine bağlı Makine İkmal Şefliğine tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7. Belediyemizin 2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinde tespit edilen rakamların Encümenimiz tarafından kabul edildiği şekliyle Meclise karşı okunması ve bu hususta yapılan müzakereleri sonucu, Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin daha detaylı tetkik ve incelenmesi için konunun Meclis Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

8. Belediyemizin 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinin daha detaylı irdelenmesi, tetkiki ve incelenmesi için konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, bu hususta yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

9. İlçemiz sınırlarında yapılan yollarla ilgili olarak, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86.maddesine istinaden yol harcamalarına katılım payı alınması ve bu payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren 2 yılda dört eşit taksitle ödenmesine, peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödeme halinde %25 indirimli olarak tahsil edilmesinin yapılan açık oylamasında, oybirliği ile kabulüne, gereği için de Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10. Şehrimizin kanun, nizam ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi kapsamında; Belediye tarafından Beldenin düzeni, esenliği, huzur, sağlık ve temizliği ile, nizam ve intizamının sağlanması, belde halkının yaşam kalitesinin artırılması çerçevesinde, genel çevre trafik v.b. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile Belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde; Belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların yerine getirilmesi amacı ile Belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki bütün belde halkını, Belde halkına hizmet veren bütün Belediye birimlerini, Belde halkına hizmet sunan ve Belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde, gerçek ve tüzel kişiler ile Kamu ve Özel, bütün Kurum ve Kuruluşlarına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanun, Belediyeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak, Ayvalık Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Talimatnamesi hazırlanmasına, Talimatnameyi hazırlamak için konunun Zabıta Müdürlüğü’ne ve Hukuk Komisyonuna Havalesinin, yapılan açık oylamasında, oybirliği ile kabulüne, gereği için de Zabıta Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

11. İlçemizde Muhtelif Mahalle,Cadde ve Sokaklara yapılmış olan Asfalt yol Kaplama işinde ek kredi olarak %20 iş artışı ile beraber KDV ödemesi dahil 1.250.000-TL kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandıracak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye ait iş ve işlemlerin yürütülmesinde Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesine, gereği için de Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

12. Şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 164 pafta 1001 ada 49 parselinde kayıtlı taşınmaza ait Balıkesir İdare Mahkemesinin 2013/1023 Esas, 2014/1817 Sayılı kararı ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.03.2015 tarihli ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.01.1994 tarihli ve 3622 sayılı kararı ile onaylı 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında “yol” olarak planlanan taşınmazın Balıkesir İdare Mahkemesinin 2013/1023 Esas, 2014/1817 Sayılı kararına istinaden alınan 07.03.2015 tarihli ve 4172 sayılı kararı ile taşınmazın yer aldığı alanın planı iptal edilmiş, kararlarda belirtilen koşullar doğrultusunda her ne kadar yol iptal edilmiş ise de taşınmazın batı ile doğu cephelerinde yer alan yollar arasında bir servis yolu bulunması gerektiği, aksi taktirde imar planı doğrultusunda oluşacak yoğunluğun servis edilemeyeceği gerekçesi ile taşınmazın doğusunda yer alan 1022 Ada ile 945 Adanın kadastral hatları ile oluşan kadastral yol genişliği baz alınarak, imar planında batı ile doğu cephesinde yer alan yollar arasında bir servis yolu oluşturan plan tadilatı yapılmasının Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

13. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 9 pafta 285 Ada 12 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Abdullah Vahdi Erdoğan‘a ait “kargir ev” vasfına sahip taşınmaza ait 1/1000 ve 1/500 ölçekli İmar Plan Tadilatı talebinin, taşınmaza ait 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında iki adet 36,00 metrekare taban alanlı öneri bina kitlesi bulunduğu, ancak kadastro çapında işli olan bina parselin kuzeybatı cephesinde konumlanmış olduğu gerekçesi ile toplamda verilen 72,00 metrekare taban alanını tek bina olarak kadastro çapında yer alan bina konumu ile aynı konuma getiren plan tadilatının her hangi bir emsal artışı oluşturmadığından Meclis İmar Komisyonua Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

14. Balıkesir İdare Mahkemesi’nin 2015/717 Esas No kararı incelenmiş,Yapılan inceleme sonucunda; İlçemiz Alibey Adası, Namıkkemal Mahallesi, Patriça Karagöz Mevkii’nde yer alan parseller ile alakalı Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu’nca 14.11.1980 tarih, 12330 sayılı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planı onaylanmış olup, belediye meclisimizce 13.02.1989 tarih, 29 sayılı karar ile alanda 1/5000 nazım imar plan revizyonu ve 1/1000 uygulama imar planı onaylanmıştır. Ancak sit alanında yer alan bölgede 21.07.1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince koruma amaçlı imar planı yapılması ve ilgili kurullarca onaylanması gerektiğinden, onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, Anıtlar Yüksek Kurulu’nca onaylı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile uyumlu olmaması, sınırların genişletilmiş olması ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29.10.1989 tarih, 795 sayılı karar eki olan 1/25000 ölçekli sit paftasında bölgenin 1. derece doğal sit sınırı içerisine alındığından ve bu doğrultuda Korunacak Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik’in 5. maddesinin a. bendind “Bir alanın doğal sit alanı olarak ilanı veya statü değişikliği, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdururSit alanının etkileşim-geçiş sahası göz önünde bulundurularak varsa çevre düzeni plan kararları ve notları, alanın sit statüsü, doğal sit ilanına dair gerekçe raporu veya biyoçeşitlilik raporu dikkate alınarak yeniden gözden geçirilir ve Bakanlıkça onaylanır.” hükmü gereğince GEYAK tarafından 14.11.1980 tarih, 12330 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma ve Geliştirme Nazım Planı’nın uygulamasının yürürlüğünün durduğu, 21.04.1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde yer almakta olup, planların Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarından olurunun bulunmaması nedeni ve 2863 sayılı kanunun 17. maddesinde belirtilen “Subasman seviyesi tamamlanmamış yapıların yapı ruhsatları iptal edilir.” ifadesinden dolayı subasmanı tamamlamayan yapı ruhsatlarının dahi müktesep hakkı olmadığı gibi imar planlarının herhangi bir müktesep hakkı olmadığından, belediye meclisimizin 13.02.1989 tarih, 29 sayılı kararının ve eki olan 1/1000 ölçekli planların iptal edilmesinin, 1/5000 ölçekli planların da bahsedilen sebepler doğrultusunda iptali için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesinin gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Taktir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır. Denilmektedir.

İmar Komisyonumuzun 3.Maddesi ile ilgili kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

15. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 22 pafta 205 Ada 7, 8, 9, 10 ve 11 sayılı parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı görüşülmesi ve tetkiki için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

16.  Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 108/1 pafta 1761 Ada 3 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti My Villa ve Konut Konseptleri İnşaat Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketine ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı görüşülmesi ve tetkiki için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

17.  Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 10235 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı görüşülmesi ve tetkiki için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

18. Şehrimiz Ali Bey Adası Mithatpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 41 pafta 1079 Ada 1 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Fatma El ve iştirakçilerine ait taşınmaz üzerineher ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı görüşülmesi ve tetkiki için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

19.  Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 134/1 pafta 1493 Ada 150 sayılı parselinde kayıtlı taşınmazın cephe aldığı yolun kot mesafesinin belli olmaması nedeniyle bina yüksekliğinin farklılık meydana getireceği bahisle söz konusu 150 sayılı parselde üzerinde yer alan taşınmazda her ne kadar bir kat fazlalık görülmekte ise de konunun daha detaylı görüşülmesi ve tetkiki için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

20. Şehrimizde ikamet etmekte olan müziğe ve sanatın her dalında yeteneği olan çocuklarımızın yapılacak bir araştırma ile tespitedilip profesyonel ortamlarda eğitilerek yetiştirilmesi geliştirilmesi ve yerel kalkınma proje ve araştırmaların bir parçası olarak ülkemizin önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi ile Belediyemiz arasında yapılacak bir protokol eşliğinde hayata geçirilmesi için hazırlanacak Protokolün imzalamasında bu hususta yapılacak her türlü yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasında Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer‘e tam yetki verilmesine, gereği içinde Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

21. Şehrimizin muhtelif günlerinde halkımızın zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan semt pazarlarında şehrimizin yoğun olduğu kalabalık ana yol kenarlarında; esnaf olmakdıkları gibi işlerinin de ehli olup olmadıkları belli olmayan kişi ve kişiler tarafından zeytinyağı adı altında çeşitli yağların karışımından meydana gelen yağların sağlıksız ve elle tutulabilecek açık ortamlarda satışa sunulduğu bu da şehrimizde üretilen zeytin ve zeytinyağı kalitesinin dışarıdaki itibarını azaltarak üreticiye de olumsuz yönde yansıdığı gibi insan sağlığını yakından ilgilendiren tüm gıda maddelerinin elle tutulabilir ortamlardan uzakta, açıkta ve sağlıksız ortamlarda satılmasının önlenmesi amacıyla Meclis Üyelerinden Firdes Türkyılmaz, Şeref Akın, Halil Gür, Ufuk Turan, Arif Necip Tünek, Muhittin Tüfekçi ve Merih Arslan‘ın imzalarını taşıyan takrirlerinin, daha detaylı incelenmesi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için konunun Meclis Sağlık ve Hukuk Komisyonlarına havale edilmesine, komisyonlar tarafından hazırlanacak raporların yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de Zabıta Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

22. Ülkemizde İhalesi tamamlanan “4,5 G” ile birlikte, GSM Baz İstasyonları sayılarının yüzde otuz oranında artış göstererek yüzbinlerden yüzotuzbinlere tırmanış göstereceği; insan sağlığını olumsuz bir şekilde etkisi altına alan, kalıcı rahatsızlıklar vererek ölümle sonuçlanan nahoş gelişmeleri yanında getirdiği bahisle, şehrimizde mevcut Baz İstasyonlarının artabileceği endişe ile karşı karşıya kalınması açısında mevcudiyetin korunması ve yerleşim alanlarından uzakta kalmasına özen gösterilerek alternatif arayışlar içerisine girilmesi, iletişim firmalarının GSM Baz İstasyonlarının artışı ile alakalı taleplerinin, sağlığımıza vereceği sorunları da göz önünde bulundurularak yerleşim alanlarından uzakta sağlıklı alanlar tespit edilmesi amacıyla Meclis Üyelerinden Firdes Türkyılmaz, Şeref Akın, Halil Gür, Ufuk Turan, Arif Necip Tünek, Muhittin Tüfekçi ve Merih Arslan‘ın imzalarını taşıyan takrirlerinin, daha detaylı incelenmesi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için konunun Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!