Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

02 MART 2016 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

02 MART 2016 TARİHLİ 1.OTURUM 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1-Bugünkü Olağan Meclis Toplantısına mazeretinden dolayı katılamayacağını bir dilekçe ile beyan eden Meclis Üyesi Nilay TOPRAK’ın bugünkü toplantı için izinli sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2-Bugünkü Olağan Meclis Toplantısı gündemine ilavesi istenilen 8 adet konunun gündeme ilavesinin yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne,

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun “Norm Kadro ve Personel İstihdamı” başlığını taşıyan 49.Maddesi ve Norm Kadro Yönetmeliğinin 11.Maddesine istinaden; dolu memur kadrolarında kıdem ve terfi nedeniyle derece değişikliği yapılması gerektiğinden; 1 adet T.H.Sınıfı 4.Derece Mimar Kadrosunun 3.Derece ile, 1 adet T.H.Sınıfı 5.Derece Mimar Kadrosunun 3.Derece ile, 1 adet T.H.Sınıfı 5.Derece Arkeolog Kadrosunuın 3.Derece ile, 1 adet T.H. Sınıfı 5.Derece Mühendis Kadrosunun 3.Derece ile, 1 adet T.H. Sınıfı 5.Derece Şehir Plancısı Kadrosunun 3.Derece ile, 1 adet S.H.Sınıfı 4.Derece Veteriner Hekim Kadrosunun 3.Derece ile, 1 adet G.İ.H. Sınıfı 9.Derece Zabıta Memuru Kadrosunun 5.Derece ile, 2 adet G.İ.H. Sınıfı 5.Derece Şef Kadrosunun 3.Derece ile değiştirilmesine ilişkin III Sayılı Memur Dolu Kadro değişikliği Cetvelinin yürülüğe girmesinin yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4-İlçemiz Merkez Cumhuriyet Alanı yol ve meydan düzenlenmesi işi için İller Bankasından 2.500.000-TL+ KDV kullanılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesini oyçokluğu ile kabulüne,

5-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce kullanılmak üzere, İstanbul ili Büyükçekmece Belediyesince, Belediyemize hibe edilecek olan 2005 Model Renault Clio Marka binek Aracın, meclisimizce kabulüne ve 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.Maddesi gereğince Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının oybirliği ile kabulune,

6-Belediyemizce tahsisi yapılacak taşınmazlarla ilgili ek süre talebi konusunda, Bütçe ve Hukuk Komisyonundan gelen görüşün incelenmesi sonucunda;Bütçe ve Hukuk Komisyonuna gelen tahsislerle ilgili dosyanın incelenmesi için gerekli olan dernek tüzüklerininin tamamlanmaması sebebi ile gerekli incelemenin yapılması amacıyla 2 aylık ek süre verilmesini talep etmeye komisyonumuzca karar verilmiş olup, iş bu belgelerin temini sağlandıktan sonra komisyonumuz incelemeye devam edeceğinden Ayvalık Belediye Meclisimizden Mayıs ayı olağan toplantısına kadar ek süre verilmesinin oybirliğiyle kabulüne,

7Probay Şirketinin hakediş alacaklarının ödenmesi için İller Bankasından kredi talebi ile ilgili olarak;01.07.2015 tarih ve 132 sayılı meclis kararının güncellenmesiyle ilave edilerek; toplam 4.250.000 TL (KDV dahil) kredi talebinde bulunulmasına ve iş ve işlemler için Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesinin, oyçokluğu ile kabulüne,

8-İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde yapılacak olan yolların granit taşı, beton parke taşı kaplama işi için İller Bankasından 6.000.0000-TL (KDV dahil) kullanılmasına, krediye ait iş ve işlemlerin yürütülmesinde Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesinin oybirliği ile kabulüne,

9-İlçemiz Kırcalar ve Türközü Mahallelerinde yaşayan köy halkının bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak gençlere kitabı sevdirmek, çocukları kitapla tanıştırmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, köy halkının sosyo kültürel yaşamına katkı sağlamak amacıyla, köyümüzün tahsil seviyesini yükseltmek, Kırcalar Mahallesinde bulunan 147 Ada 1 sayılı parseldeki kırcalar köy kahvesinin 3 yıllığına ve 152 Ada 4 sayılı parseldeki Türközü Mahallesindeki köy kahvesinin, Köy Muhtarlıklarına 3 yıllığına kütüphane olarak ve ihtiyar heyeti için bir toplantı odası yapılması şartıyla tahsisinin yapılmasının oyçokluğu ile kabulüne,

10-İlçemiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 38 Pafta 301 Ada 8 sayılı Parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut “Panagia Phaneromeni Ayazmasının” Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.02.1989 tarihli ve 795 sayılı kararı, 30A Envanter numarası ile tescil edilen sözkonusu Ayazmanın “Payanda Restarayon Şirketi” tarafından herhangi bir ücret talep etmeden Prof.Dr.Ömer ÖZYİĞİT’in kontrol ve danışmanlığında yapılacağından “Payanda Restarayon Şirketi” tarafından şartsız bağış olarak yapılmasının ve Belediyemiz ile sözkonusu şirket arasında hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e yetki verilmesinin oyçokluğu ile kabulune,

04 MART 2016 TARİHLİ 1.OTURUM 2.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11-Bugünkü Olağan Meclis Toplantısında mazeretinden dolayı katılamayacağını bir dilekçe ile beyan eden Meclis Üyeleleri Fahri Güren ve Firdes TÜRKYILMAZ ‘ın bugünkü toplantı için izinli sayılmasına mevcudun oybirliği ile kabulüne,

12-İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 114 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan yapımı ile alakalı görüş talebi incelenmiş, yapılan incelemede; tarla vasfına sahip taşınmaz için hazırlanan “turizm” lejandına sahip 1/5000 ölçekli nazım imar planının, yetkisi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devrolan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına ve plan notlarına göre değerlendirilmesi koşulu ve hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında emsalinin 0.60’ı geçmemesi koşulu İmar Komisyonundan geldiği gibi uygun olduğu görüşünün, komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,

13-Gündemimizde yeralan İmar Komisyonundan gelen Mithatpaşa Mahallesi 41 Pafta 1084 Ada 21 Parselde kayıtlı taşınmaz ile plan yapımına esas görüşün okunarak görüşülmesi sonucunda; ilçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 41 pafta, 1084 ada, 21 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Alibey Adası Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; taşınmaz ile ilgili planda yer alan imar yolunun kapatılarak öneri bina kitlesi işlenen plan değişikliği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden görüş talep edilmiş, 06.11.2015 tarih 11194 sayılı yazı ile verilen görüşe göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. ve 11. maddelerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup, plan değişikliğinin uygun olmadığı görüşünün, komisyondan geldiği şeklinin oybirliği ilekabulüne,

14Gündemimizde yeralan İmar Komisyonundan gelen Küçükköy Mahallesinde yer alan 02.06.1997 tarih 5845 sayılı BKTVKK kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planıyla alakalı talep incelenmiş; yapılan incelemede konunun daha detaylı incelenebilmesi için bir sonraki komisyon toplatısında görüşülmesi ile ilgili teklifin, komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,

15-Gündemimizde yeralan İmar Komisyonundan gelen Namıkkemal Mahallesi 162 Pafta 967 Ada 3-4 Parselde kayıtlı taşınmaz ile plan yapımına esas görüşün okunarak görüşülmesi sonucunda; ilçemiz Namıkkemal Mahallesi, 162 pafta, 967 ada, 3 ve 4 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı UİP-230,3 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Alibey Adası Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik ile ilgili BKTVKK’nın 14.01.2016 tarih, 5308 sayılı kararı incelenmiş, yapılan incelemede; belediye meclisimizin 04.02.2015 tarih, 46 sayılı kararı ile uygun görülen plan tadilatında, “özel proje alanı” olarak onaylanması sebebi ile, yapılan değişikliğin uygun olduğu teklifinin komisyondan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabulüne,

16-Gündemimizde yeralan İmar Komisyonundan gelen Mithatpaşa Mahallesi 1111 Ada 11 Parselde kayıtlı taşınmaz ile plan yapımına esas görüşün okunarak görüşülmesi sonucunda; ilçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1111 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-230,8 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; taşınmazın mevcut 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planında yola terki bulunduğu ve terk sonrasında kalan alanın bahçe nizamına sahip olduğundan bitişik eski eser taşınmaz ile şuyulandırıldığı anlaşılmış, bu sebeple 47m2 öneri bina taban alanı sunulan plan değişikliğinin, bitişiğinde yer alan eski eser taşınmazın cephesi ile olan ilişkisinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından irdelenmesi şartı ile plan değişikliği teklifinin komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,

17-Gündemimizde yeralan İmar Komisyonundan gelen Sakarya Mahallesi 1227 Ada 5 Parselde kayıtlı taşınmaz ile plan yapımına esas görüşün okunarak görüşülmesi sonucunda; ilçemiz Sakarya Mahallesi, 1227 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-1736,7 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre uygun olarak hazırlanan “BHA” lejandına sahip alanın, Emsal:1.40, Yençok:15.50m yapılanma koşullarına sahip “Belediye Hizmet Alanı” ve “Resmi Kurum Alanı” lejandına sahip 2 alan oluşturan plan değişikliğinin teklifinin komisyondan geldiği şekliyle yapılan oybirliği ile kabulüne,

18-Gündemimizde yeralan İmar Komisyonundan gelen Tıfıllar Mahallesi 131 Ada 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Parselde kayıtlı taşınmaz ile plan yapımına esas görüşün okunarak görüşülmesi sonucunda; ilçemiz Tıfıllar Mahallesi, 131 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 parselerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş, yapılan incelemede; konut lejandına sahip taşınmazların ayrı bir imar adası oluşturarak emsal değişikliği yapılmadan “otel” lejandına çevrilmesi ile alakalı plan tadilatı teklifinin komisyondan geldiği şekliyle yapılan oybirliği ile kabulüne,

19-Gündemimizde yeralan İmar Komisyonundan gelen Sakarya Mahallesi 99 Pafta 1620 Ada 166 Parselde kayıtlı taşınmaz ile plan yapımına esas görüşün okunarak görüşülmesi sonucunda; ilçemiz Sakarya Mahallesi, 99 pafta, 1620 ada, 166 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş, yapılan incelemede; 5m’lik imar yolunun kapatılarak, getirilen nüfus doğrultusunda yeşil alan oluşturan plan değişikliğinin uygun olduğunun komisyondan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabulüne,

20-Gündemimizde yeralan İmar Komisyonundan gelen ilçemiz Altınova Mahallesi, 6PII pafta, 10203 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş, yapılan incelemede; “tercihli kullanım alanı” lejandına sahip taşınmazın güneyinde yer alan yeşil alan ile yer değikliği öneren plan değişikliği ile ilgili taşınmaza ait kadastral çapın ve tapu suretinin bir sonraki meclis imar komisyonuna kadar iletilmesi durumunda incelenerek karara bağlanmasının, komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,

21-Gündemimizde yeralan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 tarih 2057 sayılı yazısı ekinde gelen Altınova Mahallesinde bulunan 8*3m ölçülerinde beton köşk tipi trafo binası ilgili konunun, daha iyi incelenmesi için Meclis İmar Komisyonuna sevkinin, oybirliği ile kabulüne,

22-Gündemimizde yeralan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 tarih 2057 sayılı yazısı ekinde gelen Mithatpaşa Mahallesi 44 Pafta 1050 Ada 23 Parselde mülkiyeti Nuri EGELİ’ye ait gayrimenkul ile ilgili plandeğişikliği talebinin, daha iyi incelenmesi için Meclis İmar Komisyonuna sevkinin oybirliği ile kabulüne,

23-Gündemimizde yeralan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 tarih 2057 sayılı yazısı ekinde gelen Namıkkemal Mahallesi 167 Pafta 1017 Ada 19 Parselde mülkiyeti Zerrin ÇAMLIBEL’e ait gayrimenkul ile ilgili plandeğişikliği talebinin, daha iyi incelenmesi için Meclis İmar Komisyonuna sevkinin, oybirliği ile kabulüne,

24-Gündemimizde yeralan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 tarih 2057 sayılı yazısı ekinde gelen Namıkkemal Mahallesi 167 Pafta 1017 Ada 19 Parselde mülkiyeti Zerrin ÇAMLIBEL’e ait gayrimenkul ile ilgili plandeğişikliği talebinin, daha iyi incelenmesi için Meclis İmar Komisyonuna sevkinin, oybirliği ile kabulüne,

25- İlçemiz Küçükköy Mahallesi 197 Ada 11 Parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait 15.085,43 m2 lik gayrimenkulün yola cepheli 10.000 m2’lik kısmında Aktarma İstasyonu kurulmak üzere ve Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili konunun daha iyi incelenmesi için İmar Komisyonuna sevkinin oybirliği ile kabulüne,

26- İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 1347 Ada 21 Parselde bulunan mülkiyeti PTT A.Ş.’ye ait Ayvalık Hizmet ve Santral binasıdna bulunan 534,29 m2 kapalı alan belediyemizce 5 yıllığına kiralanmış olup, bu yerin ilçemizde yaşayan gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak amaçlı “Gençlik Merkezi” olarak kullanılması ile ilgili talebin oybirliği ile kabulüne,

27-İlçemiz Altınova Mahallesinde 323 ada 119 parselde bulunan Taşköşk’ün Belediyemizce Kültürel ve Sosyal amaçlı olarak değerlendirilmesine ve işletmesinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılması ile ilgili talebin oybilirği ile kabulüne,

28-Belediyemiz hizmetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Tüm Özel ve Kamu Bankalarından 1.500.000 TL kredi kullanılmak üzere Belediye Başkanını Rahmi GENÇER’e yetki verilmesinin oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

29-Ahmet ERKAL ve M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU’nun Meclis Başkanlığına vermiş olduğu yazılarında, ilçemiz Altınova Mahallesi 10255 parselde bulunan 410.33m2 taşınmazın, halihazırda üzerinde yapı sahibi olan Altınova Avcılar Kulubüne satış yapılmasına, eğer Altınova Avcılar Kulubü satın almak istemez ise, sözkonusu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık arttırma ile ihale edilmesi ile ilgili talebin daha iyi incelenebilmesi için Tarife Komisyonuna sevkine oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

30-S.Oğuz BAŞKURT, Ali GÜR, K.Volkan EVREN’nin vermiş olduğu yol katılım harcamalarına yapılan ödemelerle ilgili konunun daha iyi incelenebilmesi için yapılan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna sevkine oybirliği ile kabulüne karar verildi.

31-S.Oğuz BAŞKURT, Ali GÜR, K.Volkan EVREN’nin vermiş olduğu “Yol Harcamalarına Katılım Payının Hesaplanacak olan yollar” ile ilgili taleplerini içeren konunun daha iyi incelenmesi için yapılan Hukuk Komisyonuna sevkine oybirliği ile kabulüne karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!