Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

03.03.2021 TARİHİNDE ALINAN MECLİS KARARLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

MART 2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

42 nolu karar: Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılamayacaklarını mazeretleri sebebiyle 15.02.2021 tarih ve 6297 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Tülay ÇANKAYA ve 01.03.2021 tarih ve 6323 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Mehmet ÇAKIR’ın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmaları hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43 nolu karar: 03.02.2021 tarihli Meclis Toplantısında alınan kararlarda, 03.02.2021 tarih ve 41 karar numaralı Belediye Meclis Kararı dışında, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda işaretle  yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,

44 nolu karar: Ayvalık Belediye Meclis Başkanlığı’na sunulan 03.03.2021 tarih, 6554 sayı ve Meclis Üyeleri İsa ASLAN, Hatice Tülin ÇALIŞICI, Dilek SARAÇOĞLU, Mehmet İLHAN ve Hüseyin BARIŞ imzalı dilekçede:” Belediye Meclisimizin 03.02.2021 tarihli oturumunda gündemimizin 12. Maddesinde yer alan konu ile ilgili yapılan meclis oylamasında, konunun imar komisyon çoğunluk raporu ve imar komisyonu azınlık raporu olarak okunup sonuç bölümünde azınlık raporunun oylatılması neticesinde oluşmuş kargaşa ve belirsizlikten dolayı bir çok meclis üyemiz durumu anlamlandıramayıp tereddüt yaşarken oylama sona erdirilmiştir. Meclis üyelerinin gerçek görüşü karara yansıyamamıştır. Meclis oylama sonucunu değiştirmese de İsa ASLAN, Hatice Tülin ÇALIŞICI, Dilek SARAÇOĞLU, Mehmet İLHAN ve Hüseyin BARIŞ’ın kullandıkları oylar ret oyu olarak düzeltilerek onaylanmasını arz ederim.” Denilmektedir. Bu hususta yapılan kontrol ve 03.03.2021 tarih ve 6554 sayılı dilekçe ile sunulan beyana istinaden, 03.02.2021 tarihli ve 41 sayı numaralı meclis kararının aşağıdaki şekliyle düzeltilmesine,
“Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parselde; 211 ada, 1 parselde; 210 ada, 1 parselde; 209 ada, 1 parselde; 208 ada, 1 parselde; 197 ada, 184 parselde; 213 ada, 1 parselde; 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı meclisimizin 12.06.2019 tarih ve 125 sayılı kararına esas Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih, 35562 sayılı yazısı ile ilgili İmar Komisyonu çoğunluk görüş raporu görüşüldü.
İmar Komisyonu Raporu
“Meclisimizin 02/12/2020 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 213 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Küçükköy Mahallesi 197 ada, 105 parsel,211 ada, 1 parsel, 210 ada, 1 parsel, 209 ada, 1 parsel, 208 ada, 1 parsel, 197 ada, 184parsel, 213 ada, 1 parsel, 214 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkuller il alakalı; Küçükköy Kentsel Sit Alanı girişinde yer alacak yüksek katlı binaların, kentsel sit alanına kötü etkisinin önüne geçilmesi amacıyla 12/06/2019 tarih 125 sayılı Meclis kararı alınmıştır. Bu Meclis Kararı ile revizyon imar planında “Toplu Konut” alanındaki yüksek katlı yapılaşmanın tekrar değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ancak revizyon imar planı çalışmalarının uzaması sebebi ile parsel sahiplerinin mağdur olmasının önüne geçilmesi amacıyla 12/06/2019 tarih 125 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine ve 16/09/2005 tarih 1343 sayı ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onaylı planın geçerli olduğuna oy çokluyu ile karar verilmiştir. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”Denilmektedir.
Konu ile ilgili olarak İmar Komisyon raporuna karşı görüşte olan Meclis Üyeleri Özge TOYGAR ve Ali JALE; ” İlçemizi kapsayan ve Çevre Şehircilik bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ETBAR (Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu) çalışmalarının hangi aşamada olduğunun ve ETBAR sonuç raporu kapsamında ilçemizde yer alan Doğal Sit Alanlarının değerlendirilerek belirlenecek revize doğal sit sınırlarının ne zaman ilan edileceği hususlarının Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel müdürlüğünden sorulması,  Bakanlıktan gelen yanıtın İmar Planlarının geçerliliği açısından önem arz etmesi ve sonuca müessir olması nedeniyle anılan hususun araştırılarak gelen yanıta göre karar verilmesi gerekeceğini” Azınlık Komisyon görüşü olarak meclisin takdirine arz etmişlerdir.
Konunun meclisimizce görüşülmesi ve konu ile ilgili komisyon görüşlerinin okunması sonucunda Belediye Başkanı Mesut ERGİN’in tarafından Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parselde; 211 ada, 1 parselde; 210 ada, 1 parselde; 209 ada, 1 parselde; 208 ada, 1 parselde; 197 ada, 184 parselde; 213 ada, 1 parselde; 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı meclisimizin 12.06.2019 tarih ve 125 sayılı kararına esas Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih, 35562 sayılı yazısı ile ilgili olarak, İlçemizi kapsayan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ETBAR (Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu) çalışmalarının hangi aşamada olduğunun  ve ETBAR sonuç raporu kapsamında ilçemizde yer alan Doğal Sit Alanlarının değerlendirilerek belirlenecek revize doğal sit sınırlarının ne zaman ilan edileceği hususlarının Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden sorulması,  Bakanlıktan gelen yanıtın İmar Planlarının geçerliliği açısından önem arz etmesi ve sonuca müessir olması nedeniyle anılan konunun araştırılarak gelen yanıta göre karar verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında;, Meclis Üyeleri Onur SATICI, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Fırat GÜREN, Ahmet ERKAL, İsa ASLAN, Hatice Tülin ÇALIŞICI, Dilek SARAÇOĞLU, Mehmet İLHAN ve Hüseyin BARIŞ’ın ret oyuna karşılık Meclis ve Belediye Başkanı Mesut ERGİN; Meclis Üyeleri Ali JALE, Z.Gizem YÜKSEL, Merih ARSLAN, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, M.Serdar TUÇ, M.Levent GURUP, Mehmet SARI, M.Anıl OKYAR, Rüçhan AKGÖL, Mehmet ÇAKIR ve Sertaç ÖRS’ün kabul oyuyla  oyçokluğu ile kabulüne, İş bu karardan gereği için bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sevkine 03.02.2021 tarihli meclis toplantısında karar verildi.”

45 nolu karar: Gündemimizin 7. Sırasında yer alan “ Küçükköy Mahallesi 179 ada, 137 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait gayrimenkul ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi.” konusunun; ” Küçükköy Mahallesi 179 ada 130, 132 ve 137 parsellerde kayıtlı mülkiyeti maliye hazinesine ait gayrimenkul ile alakalı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi” olarak değiştirilmesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

46 nolu karar:Başkanlık makamınca teklif edilen “Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na destek olunması maksadıyla Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile Ayvalık Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunun gündeme ilavesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

47 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Körfez Belediyeler Birliği olarak faaliyet gösteren ve üyesi olduğumuz kurumun adının İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği olarak değişmesine bağlı olarak yeni birlik tüzüğü gereği ilave  olarak (mevcut üyelerimiz: Asil; Mehmet SARI ve Özge TOYGAR yedek; Ali JALE)bir asil, bir yedek üye seçilmesine ilişkin, CHP grubundan asil üye olarak M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, yedek üye olarak Fırat GÜREN teklif edilmiş, başka gruptan üye teklifi yapılmaması üzerine, İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği’ne Meclis üyeleri M. İbrahim MÜHÜRDAROĞLU’nun ilave asil üye, Fırat GÜREN’in ise ilave yedek üye seçilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. Bu netice ile İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği çalışmalarında belediyemizi, Belediye Başkanı Mesut ERGİN doğal üye, Meclis Üyeleri Mehmet SARI, Özge TOYGAR ve M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU asil üye, Ali JALE ve Fırat GÜREN ise yedek üye olarak temsil edecektir.
48 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği nezdinde İlçemize doğal gaz şebekesi döşenmesi ile ilgili yapılacak çalışmaların içeriğinin görüşülmesi neticesinde, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4. Maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70. Maddesi uyarınca;
1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından dağıtım lisansı verilirken Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketinin dağıtım bölgesine belediyemizin dahil edilmesine,
2- Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyeler ile müşterek hareket edilmesine,
3- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;
a- Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Ayvalık Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
b- Ayvalık Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı faaliyetleri kapsamında belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.) hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad adında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının,
c) Ayvalık ilçesinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
ç) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliği yapılacağının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Nezdinde taahhüt edilmesine ve bu konuda Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

49 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Elektronik tahsilât yöntemiyle emlak vergisi, ilan reklam vergisi, çevre temizlik vergisi, para cezaları ile diğer ödemelerin tahsil edilmesi amacıyla kurumumuz adına hesap açılması ve bu açılacak hesabın vergi, resim harç hesabı olarak tanımlanması hususunun görüşülmesi neticesinde, Elektronik tahsilât yöntemiyle emlak vergisi, ilan reklam vergisi, çevre temizlik vergisi, para cezaları ile diğer ödemelerin tahsil edilmesi amacıyla kurumumuz adına Halk Bankası’nda hesap açılması ve bu açılacak hesabın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi’nde ifade edilen “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin hacz edilemeyeceği” hükmüne istinaden anılan hesabın vergi, resim, harç gelirleri hesabı olarak tanımlanmasına dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

50 nolu karar: Gündemimizde yer alan, ilçemizde deprem öncü işaretleri izleme istasyonu kurulumu ve değerlendirmesine ilişkin, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği ile belediyemiz arasında protokol imzalanması hususunda Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi konusunun görüşülmesi neticesinde, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği tarafından ilçemizde deprem öncü işaretleri izleme istasyonu kurulması planlanmaktadır. Kurulacak izleme istasyonlarıyla çeşitli disiplinlere ait parametreler ile ilçenin yakınında bulunan jeolojik hareketlerin yakından izlenmesine olanak sağlanarak olası depremlerin tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. İzleme istasyonlarından elde edilen veriler belediyemize ait www.ayvalik.bel.tr adresinde canlı olarak yayımlanacaktır. Ayrıca Doğa Hareketleri Araştırma Derneği ile Ayvalık Belediyesi arasında ortak hizmet projesinin yapılması Ayvalık Kaymakamlığı’nın 24.02.2021 tarih ve 540 sayılı yazısı ile Ayvalık Kaymakamlığınca da uygun görülmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda toplumsal ve bilimsel faydanın azami olduğu adı geçen proje için Doğa Hareketleri Araştırma Derneği ile belediyemiz arasında protokol imzalanmak üzere Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

51 nolu karar: Gündemimizde yer alan, vergi levhasında günü birlik konaklama yeri olarak geçen işletmelere, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi esaslarının görüşülmesi neticesinde, Vergi levhasında günü birlik konaklama işletmesi olarak geçen yerlerin ruhsatlandırılması hususunun daha iyi incelenebilmesi için Hukuk Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

52 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Ayvalık Amfitiyatro için 2021 mali yılında belirlenen kiralama ücret tarifesinin pandemi koşulları gözetilerek uyarlanmasının görüşülmesi neticesinde, Ayvalık Amfitiyatro için 2021 mali yılında belirlenen kiralama ücret tarifesinin pandemi koşulları gözetilerek uyarlanması hususunun Plan  Bütçe Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

53 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Küçükköy Mahallesi 179 ada 130, 132 ve 137 parsellerde kayıtlı mülkiyeti maliye hazinesine ait gayrimenkul ile alakalı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi neticesinde, Küçükköy Mahallesi 179 ada 130, 132 ve 137 parsellerde kayıtlı mülkiyeti maliye hazinesine ait gayrimenkul ile alakalı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

54 nolu karar: Küçükköy Mahallesi 179 ada 130, 132 ve 137 parsellerde kayıtlı mülkiyeti maliye hazinesine ait gayrimenkul ile alakalı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde;
İMAR KOMİSYONU RAPORU
“Meclisimizin 03/03/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülmüş ve Meclis toplantısına ara verilerek Küçükköy Mahallesi 179 ada, 130, 132 ve 137 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait gayrimenkulün 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar plan değişikliği incelenmiş olup; Söz konusu 179 ada, 137 parselde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı BASKİ’nin talebi üzerine 14/10/2020 tarih 177 sayılı meclis kararı ile “Belediye Hizmet Alanı” olarak onaylanan plan değişikliğinin, “Teknik Altyapı Alanı” olarak hazırlanması ve 137 parseldeki yeşil alan ihtiyacının 130 ve 132 parsellerde karşılanarak hazırlanan plan değişikliğine esas görüşümüz komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.
Küçükköy Mahallesi 179 ada 130, 132 ve 137 parsellerde kayıtlı mülkiyeti maliye hazinesine ait gayrimenkul ile alakalı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

55 nolu karar: Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesi hakkında yapmış olduğumuz toplantıda; Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesinin hukuka uygun olduğuna, komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclisin takdirine arz ederim.”            Denilmektedir.
Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,
56 nolu karar: Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan Çakmak Mahallesi 150 ada, 1 parsel ve 151 ada, 1 parselde bulunan tarla vasfındaki taşınmazların S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile yapılacak ortak projeye tahsis edilmesi hususu ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,

HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 03.02.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan Çakmak Mahallesi 150 ada 1 parsel ve 151 ada 1 parselde bulunan tarla vasfındaki taşınmazların S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile yapılacak ortak projeye tahsis edilmesi talebi ile alakalı olarak, yapmış olduğumuz toplantıda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 47. maddesinde “Kamu idareleri, kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz. ”5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin d bendinde “ Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.” 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin c bendinde ise , “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.” Kanun maddeleri uyarınca ; Belediyenin tahsis işleminin mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılabileceği, ortak projenin ise Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile gerçekleştirilebileceği açık olup, anılan kooperatif kanunun aradığı niteliklere haiz olmaması sebebi ile ilgili kooperatifle yapılacak olan projeye tahsis işleminin hukuka uygun olmadığına, Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclisin takdirine arz ederiz.” Denilmektedir.
Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan Çakmak Mahallesi 150 ada, 1 parsel ve 151 ada, 1 parselde bulunan tarla vasfındaki taşınmazların S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile yapılacak ortak projeye tahsis edilmesi hususu ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

57 nolu karar: İşyeri Ruhsatlarının Verilmesinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’nin hazırlanması hususunda İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde;

İMAR KOMİSYONU RAPORU
“Meclisimizin 06/01/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 16 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen İş yeri Ruhsatı Verme Usul ve Esasları hakkındaki yönerge ile ilgili olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu maddeler ;
1- İlçemiz Ayvalık sınırları içerisinde faaliyet gösterecek olan kargo işletmelerinin Atatürk Bulvarı üzerinde İsmet İnönü Kültür Merkezi başlangıç noktası olarak belirlenip Lukoil petrole kadar olan güzergah üzerinde ve 29 Mayıs Caddesinde üzerinde Sanayi bölgesi bitimine kadar olan güzergahlar üzerinde ve civarında faaliyet göstermelerine izin verilecektir.
2- İlçemiz Ayvalık Sınırları içerisinde faaliyet gösterecek olan motorsiklet ve benzeri araç tamir işletmelerinin Küçük Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet göstermelerine izin verilecektir.
Komisyonumuzca Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından hazırlanan maddeler ve eki harita örneği incelenmiş olup; komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”Denilmektedir.
İşyeri Ruhsatlarının Verilmesinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’nin hazırlanması hususu ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

58 nolu karar: 150 Evler Mahallesi 1880 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
İMAR KOMİSYONU RAPORU
“Meclisimizin 03/02/2021 tarih 35 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 150 Evler Mahallesi 1880 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin komisyonumuzca daha iyi incelenebilmesi için 1 ay komisyonumuzda bekletilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”Denilmektedir.150 Evler Mahallesi 1880 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun komisyonundan geldiği şekliye işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

59 nolu karar: Küçükköy Mahallesi’nde bulunan yel değirmenleri ile ilgili imar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
İMAR KOMİSYONU RAPORU
“Meclisimizin 03/02/2021 tarih 36 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Küçükköy Mahallesi 186 ada, 89 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait gayrimenkulün 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar plan değişikliği incelenmiş olup; Söz konusu 186 ada, 89 parselde kayıtlı gayrimenkulde yer alan 5 adet Yel Değirmenini de kapsayan alanda “Belediye Hizmet Alanı” olarak hazırlanan plan değişikliği Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Komisyonununda uygun görüşünün alınması şartıyla komisyonumuzca plan değişikliğine esas görüşümüz oy birliğiyle uygundur. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir. Küçükköy Mahallesi’nde bulunan yel değirmenleri ile ilgili imar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyon raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

60 nolu karar: Gündeme ilave edilen, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na destek olunması maksadıyla Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile Ayvalık Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na destek olunması maksadıyla Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile Ayvalık Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,