Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

03 HAZİRAN 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

03 HAZİRAN 2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

1. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısına rahatsızlığından dolayı gelemeyeceğini bir dilekçede beyan eden meclis üyelerinden Nilay Toprak‘ın bugünkü toplantı için mazeretli sayılarak izinli sayılmasının, yapılan açık oylamasında, meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

2. Belediyemiz Meclis Üyelerinden Sinan Oğuz Başkurt, Ali Gür ve Kamil Volkan Evren’in şehrimiz sınırları içerisinde bulunan çeşitli gayrimenkullerin Emlak Vergisi değerleri arasında dengesizlik bulunduğu bahisle gerçek emlak değerlerine eşit oranda tespiti ile alakalı husus ile yine şehrimiz Küçük Sanayii Sitesi karşısında yer alan S.S.Ayvalık Motorlu Taşıyıcılar ve Kamyoncular Kooperatifine ait Kamyon ve Tır garajının daha önceki dönemlerde Belediyemiz tarafından tahsis edilerek Kamyon ve Tır garajı olarak hizmet verdiği ancak tahsis işleminin yapılmasından sonra Maliye Hazinesine ait olan garaj yeri ile alakalı ödemeler Ayvalık Belediyesi tarafından yapılması gerekirken bu zamana kadar yapılmadığı hususlarının gündeme alınması ile alakalı taleplerinin Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

3. Unesco Dünya Kültür Mirası ve Alan Yönetimi Birimi oluşturulması ile ilgiliAyvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesine, bu hususta gerekli girişim ve teşebbüslerde bulunulmasına; yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.  

4. Zeynep Gülden Can’ın belediyemize oğlu Ogan Cemal Can’ın ismi verilmek üzere yaptırmış olduğu “Hayvan Tedavi Merkezi”nin ve içinde ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin şartlı bağış olarak kabulünün ve bahse konu yere “T.C.Ayvalık Belediyesi Ogan Cemal Can Hayvan Tedavi Merkezi” isminin verilmesinin, Hayvan Tedavi Merkezi binasının işlevi ve amacına yönelik hizmetini sürdürebilmesi için bu husus ile alakalı hazırlanan Protokolün Belediyemiz adına karşılıklı imzalamak üzere Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesine, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamllanmasına, gereği için de Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tebliğine oybirliği ile karar verildi.

5. Belediyemizin akar nevinde bulunan Belediyemiz kira gelirlerini, Belediyemize ait otobüs, itfaiye araçları, ambulans, cenaze aracı, çöp kamyonları, traktörler, iş makineleri, kamyonlar ve diğer tüm ulaşım araçlarının tamir, bakım, yedek parça ve akaryakıt ihtiyacına harcandığından söz konusu araçlar ile bu araçlara ait bütün gelirlerin ve tüm kira gelirlerinin, belediyemiz sınırları dahilindeki tüm yolların bakım ve onarımının yeniden yapılmasına, yeni yolların açılmasına, parasal açıdan yardıma muhtaç kişilere maddi aylık imkanı gibi kamu hizmetinin devamlılığı ve bu gibi hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için Belediyemize ait menkul, gayrimenkul, ve bağış yoluyla gelecek her tülü menkul ve gayrimenkuller ile bunların satışından ve kiralanmasından elde edilecek gelirler ve vergi, resim ve harç gelirleri ile şartlı ve şartsız tüm bağışların, kamu hizmetine tahsisinin ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin son paragrafına istinaden “Belediyelerin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” denildiğinden, Belediyemizin Garanti Bankası Ayvalık Şubesi nezninde bulunan 6298232 nolu hesapta personele ait maaş hesabımızın hacz’edilememesi için kamuya tahsisinin, yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6. Şehrimiz Küçükköy Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 17.L.III pafta 7129 Sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine “T.C. Ayvalık Belediyesi Kültür Merkezi”nin şartlı bağış olarak yapmak isteyen Doğuş Holding A.Ş.‘nin talebinin Meclisimizce uygun görülmesine ve şartlı bağış olarak kabulüne, bahse konu yere yapılacak “Kültür Merkezi” nin işlevi ve amacına yönelik hizmetini sürdürebilmesi hususunda hazırlanan Protokolün Belediyemiz adına karşılıklı imzalamak üzere Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

7. ŞehrimizKemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 85 pafta 1263 Ada 23 sayılı parselinde kayıtlı (UİP-239,5 numaralı) mülkiyeti Gülten Kesen‘e ait taşınmaz üzerine İmar Plan Tadilatı talebinin, 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında yer alan eski eser lejandlı korunması gerekli kültür varlığı taşınmaz ile mevcut bina lejandlı yapının Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile onaylı mimari projesinde bulunan vaziyet planı doğrultusunda yapılan düzeltmenin uygun olduğu, tadilat üzerine işlenen ifraz hattının Bursa Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.01.1994 tarihli ve 3622 sayılı kararı ile onaylanan plan notlarının 2. maddesine uygun olmadığına, yeniden düzenlenmesine; bu doğrultuda hazırlanan Meclis İmar Komisyonu Raporunun Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.  

8. Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 11S4 pafta 323 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 Parsellerinde kayıtlı (UİP-4987,7 numaralı) Altınova Küçük Esnaflar Bölgesinde yer alan taşınmazlar üzerine tanzim ettirilen İmar Plan Tadilatı talebinin;İmar Adası bazında kitle önermek suretiyle yapılan plan değişikliği ile getirilmiş emsal değerlerinin 0,45 olduğu ve mevcut onaylı plan notunda Küçük Sanayi Sitesi için Emsal değeri 0,70 ve hmax: 5,50 metre olduğundan emsal ve yükseklik değerinde her hangi bir artış olmadığından Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

9. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 112 Pafta 1198 Ada 32 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine tanzim edilen İmar Plan Tadilatı talebinin; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “İlk Yardım Sağlık Merkezi” lejandında sahip alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sağlık alanı ve ibadet alanına çevrilmesi ile alakalı Nazımİmar Planı değişikliğinin “A” sınıfı şehir plancısının imzası tamamlandıktan sonra incelenmek üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesine havale edilmesine, Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

10. Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 10 R 2 pafta 9624 ve 9625 sayılı parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Mustafa Bacak‘a ait taşınmaz üzerine tanzim ettirilen (UİP-4987,8 numaralı) İmar Plan Tadilatı talebinin, yapılaşma şartlarında her hangi bir değişiklik yapılmadan değişikliğe konu parsellerin kuzeyindeki oyun alanı ile 9624-9625 parseller arasında kalan ihdas parçası park alanına katılmış, imar ada hattı mülkiyet sınırına çekilerek parsellerin mağduriyeti giderilmiş, 45 metrekare yeşil alan artışı sağlandığından Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

11. Şehrimiz İsmetpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 7 pafta 618 Ada 4 ve 16 sayılı parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Alev Katrinli ve iştirakçilerine ait taşınmaz üzerine tanzim ettirilen (UİP-232,5) İmar Plan Tadilatı talebinin 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında yer alan eski eser lejandlı korunması gerekli kültür varlığı taşınmazın plandaki kitlesinin yanlış işlendiği ve taşınmazın yalnızca 4 ve 16 sayılı parsellere oturduğu iddia edilerek taşınmaz kitlesinin sınırları düzeltilmiş, ancak taşınmazın 182 numaralı envanter fişinde 3, 4 ve 5 sayılı parsellerinde bulunduğu belirtilmiş olup konunun Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca değerlendirilip karara bağlanarak tescil fişinde düzeltme yapıldıktan sonra Meclis Genel Kurulu tarafından görüşülmesine Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

12. Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 648 Ada 4 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait taşınmaz üzerinde yer alan Sakarya İlköğretim Okuluna tahsis edilmesine; Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

13. Şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 164 pafta 1001 Ada 49 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Fatma Ebru Bozok‘a ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı incelenmesi ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

14. Şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 162 pafta 1838 Ada 2 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz ile alakalı her ne kadar Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.04.2015 tarihli ve 4378 sayılı kararı alınmış ise de konunun daha detaylı incelenmesi ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.    

15. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 128 pafta 1227 Ada 5 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar İmar Plan Tadilatı tanzim edilmek istenmekte ise de konunun daha detaylı incelenmesi ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

16. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 22 pafta 205 Ada 7, 8, 9, 10 ve 11 sayılı parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı incelenmesi ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

17. Şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 163 pafta 944 Ada 11 ve 12 sayılı parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Hüseyin Kuray‘a ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı incelenmesi ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

18. Şehrimiz Ayvalık Merkez, Ali Bey Adası, Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notları ile alakalı her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı incelenmesi ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

19. Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1386 Ada 1 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait “Yat Limanı” amalı dolgu alanında bulunan taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile alakalı her ne kadar görüş istenmekte ise de konunun daha detaylı incelenmesi ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

20. Belediyemiz Meclis Üyelerinden Sinan Oğuz Başkurt, Ali Gür ve Kamil Volkan Evren’in şehrimiz sınırları içerisinde bulunan çeşitli gayrimenkullerin Emlak Vergisi değerleri arasında dengesizlik bulunduğu kimi emlak rayiçleri emlağın gerçeğin değerinin bazen iki katını bulduğu bazı emlak vergisi rayiçleri de gerçek değerinin çok altında olduğu bu nedenle Emlak Vergisi değerlerinin gerçek emlak değerlerine eşit oranda yakın olacak şekilde her ne kadar yeniden düzenlenmesi ile alakalı takrirlerinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı incelenmesi ve etüdü için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

21. Belediyemiz Meclis Üyelerinden Sinan Oğuz Başkurt, Ali Gür ve Kamil Volkan Evren‘in Meclis Genel Kuruluna sunmuş oldukları takrirleri gereği; şehrimiz Küçük Sanayii Sitesi karşısında yer alan S.S.Ayvalık Motorlu Taşıyıcılar ve Kamyoncular Kooperatifinin merkezinin de bulunduğu Kamyon ve Tır garajının daha önceki dönemlerde Belediyemiz tarafından tahsis edilmiş olup halen Kamyon ve Tır garajı olarak hizmet verdiği ancak tahsis işleminin yapılmasından sonra Maliye Hazinesine ait olan garaj yeri ile alakalı ödemeler Ayvalık Belediyesi tarafından yapılması gerekirken bu zamana kadar yapılmadığı bu kerre ecrimisil borcu olarak S.S.Ayvalık Motorlu Taşıyıcılar ve Kamyoncular Kooperatifine çıkarıldığı ve mağduriyete sebebiyet verdiği bahisle konunun daha detaylı incelenmesi ve etüdü için Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!