Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

03 ŞUBAT 2016 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

03 ŞUBAT 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

1. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısında mazeretinden dolayı katılamayacağını birer dilekçe ile beyan eden Meclis Üyeleri Necip Arif Tünek ile Ali Gür’ün bugünkü toplantı için izinli sayılmalarına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısı gündemine ilavesi istenilen konulardan, Talatpaşa Caddesi üzerinde yer alan binaların cephelerinin boya badana işlerinin Belediyemiz imkanları ile yapılması hususu ile şehrimiz Kemalpaşa Mahallesi Nuri Özer Caddesi üzerinde yeralan mülkiyeti Belediyemize ait bağımsız meskenin kapı numarasında sehven meydana gelen numarataj hatası ile alakalı hususun ve Cazım Nuri Erman Sağlık Ocağının hizmet dışı kalması nedeniyle yeniden Belediyemizin tasarrufuna bırakılması ile alakalı hususun gündem maddelerine kaydırılarak ilave edilmesi ile alakalı talebin değerlendirilmesine ve Meclisimizce uygun görülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3. 6183 Sayılı Amme Amme alacaklarının Tahsili Usülü Hakkında Kanunun 90.Maddesine ve Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığının 13.10.2010 tarih ve 2437 sayılı yazısına istinaden; Vergi Dairesi Başkanlığında oluşturulan Gayrimenkul Satış Komisyonuna, Belediye Meclisi tarafından, Meclis üyelerimiz arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi gerektiğinden, Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’in önerisi olan Asil Üye olarak Şakir SAKARYA, Yedek Üyeliğe de M.Ali TUNCER’in seçilmesinin yapılan açık oylamasında, oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine 03.02.2016 tarihli toplantıda karar verildi.

4.İlçemizde Muhtelif Mahalle,Cadde ve Sokaklara yapılmış olan Asfalt yol Kaplama işinde ek kredi olarak %20 iş artışı ile beraber KDV ödemesi dahil 1.250.000-TL kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandıracak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye ait iş ve işlemlerin yürütülmesinde Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e tam yetki verilmesine, talebe uygun olarak hazırlanan işbu Meclis Kararımızın güncellenmesine; gereği için de Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine üyelerden Özge Toygar’ın red oyuna karşı mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

5. Yaklaşan yaz sezonu ile yoğunlaşacak Belediye hizmetlerinin aksamalara neden olmadan, sürekliliği söz konusu olduğundan Belediyemiz birimlerinde zaruri olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan İş Makinaları araçlarının alınması hususunda İller Bankası marifetiyle 2.000.000,00.-TL.sı kredi talep edilmesine, her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesine, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine; Üyelerden Özge Toygar’ın red oyuna karşı mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

6. Yaklaşan yaz sezonu ile yoğunlaşacak Belediye hizmetlerinin aksamalara neden olmadan, sürekliliği söz konusu olduğundan şehrimiz sınırları içerisinde mevcut asfalt yolların yapımında kullanılmak üzere lüzum duyulan Asfalt Malzemesinin Tüpraş firmasından satın alınması hususunda İller Bankasından 2.000.000,00.-TL.sı kredi talep edilmesine, her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesine, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine; Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

7. Şehrimiz sınırları içerisinde mevcut sabit nüfusun on misli arttığı yaz aylarında, modern bir kent görünümü, kitlelerin yaşantılarında kolaylık, farklı bir zaman profili meydana getirmek ve turistik şehrimize uzun ömürlü bir turizm sezonu yaşanmasını sağlamak, diğer kentlere emsal teşkil edecek yaşamsal ortamlara kavuşturmak amacıyla, Belediyemizin kendi imkanları ile vücuda getireceği plan ve projeler doğrultusunda hazırlamış olduğu yatırım, alt yapı ve şehrimiz sınırları içerisindeki zaruri ve acil işleri gerektiren çalışmalarda ihtiyaç duyulacak finansın karşılaması ve istenildiğinde kullanıma hazır bulunmak üzere 2016 Yılı içerisinde Vakıfbank’tan 1.500.000,00.-TL.sı kredi talebinde bulunulmasına, yapılması gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasında Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine üyelerden Sinan Oğuz Başkurt’un, Kamil Volkan Evren’in, Merih Arslan’ın, Muhittin Tüfekçi’nin, Şeref Akın’ın, Firdes Türkyılmaz’ın, Ufuk Turan’ın ve Halil Gür’ün red oylerına karşı mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

8. Şehrimiz 150 Evler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde kurulu bulunan ve tapu sicilinin 1818 Ada 29 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan kullanımı Belediyemize ait yeni Gümrük Liman Binası içerisindeki mevcut iki adet işyerlerinin kira sözleşmelerinin sona ereceğinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hüküm ve maddeleri çerçevesinde on (10) Yıl süre ile İhale edilmek suretiyle kiraya verilmesine; İhale işlemlerinde yapılması gerekli diğer yasal formalite ve prosedürlerin tamamlanması işi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine, gereği için de Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

9. Belediyemiz Bünyesinde hizmet vermesi düşünülen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yürürlüğe girerek uygulanmasına; bu hususta hazırlanan ve işbu kararımıza ekli Yönetmeliğin yürütülmesine ilişkin esasları içeren hususların hazırlandığı ve Meclise sunulduğu şekliyle Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine gereği için de İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğüne tebliğine, Sinan Oğuz BAŞKURT’un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabulüne, 03.02.2016 tarihli meclis toplantısında karar verildi.

10. Belediyemiz Meclisinin kararı ile Bünyemizde hizmet vermesi için kurulan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‘nün faal bir konuma geçmesi ile çalışmalarında lüzum duyulacak harcama ve finans durumunu gösterir işbu kararımıza ekli Bütçesinin hazırlandığışekliyle Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğüne tebliğine Sinan Oğuz BAŞKURT’un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabulüne, 03.02.2016 tarihli meclis toplantısında karar verildi.

11. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 21 pafta, 375 ada, 7 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait 22,50 metrekare miktarındaki alana sahip “Arsa” vasfındaki taşınmazın Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.01.1994 tarihli ve 3622 sayılı kararı ile onaylı 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planına göre 375 ada, 6 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz ile şuyulu olduğu ve bu durumun 25.11.2015 tarihli 14155 sayılı beyan ile tapusuna işlendiği anlaşıldığından Meclis İmar Komisyonu raporu doğrultusunda satışının uygun olduğuna; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

12. Şehrimiz Yeniköy Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 114 ada, 1 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde tanzim edilen “Turizm Lejantı” na sahip 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile alakalı husus hakkında her ne kadar raporda görüş ve öneriye yer verilmemiş ise de konunun daha detaylı inceleme yapılması, tetkik ve etüdünün gerçekleşmesi için bahse konu hususun Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda bir sonraki toplantıda değerlenmesine; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

13. Şehrimiz Ali Bey Adası Mithatpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 41 pafta, 1084 ada, 24 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Alibey adası Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği talebinin; söz konusu taşınmaz ile ilgili yapılan planda yer alan İmar yolunun kapatılarak her ne kadar öneri bina kitlesi işlenen plan değişikliği talep edilmekte ise de konunun daha detaylı inceleme yapılması, tetkik ve etüdünün gerçekleşmesi için bahse konu hususun Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda bir sonraki toplantıda değerlenmesine; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

14. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 108/1 pafta, 1761 ada, 3 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz ile ilgili yapılan plan değişikliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin talep ettiği “A” sınıfı karne grubu şehir plancısı imzası bulunmaması ve plan değişikliğine taşınmaz malikinin itirazı bulunması sebebi ile Belediyemiz Meclisinin 05.08.2015 tarihli ve 166 sayılı kararı ile uygun görülen plan değişikliğinin Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda iptaline, 16.03.1995 tarihli onaylı plan hükümlerinin geçerli olduğuna Meclimizce uygun görülmesine ve kabulüne; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

15. Şehrimiz Ali Bey Adası Mithatpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 41 Pafta 1079 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Fatma EL ve İştirakçilerine ait gayrimenkul ile alakalı 14.01.2016 tarih ve 5312 Sayılı BKVKK kararının, yapılan açık oylamasında, Sinan Oğuz BAŞKURT’un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, 03.02.2016 tarihli toplantıda karar verildi.

16. Mülga Küçükköy Belediyesinin almış olduğu karar ile alakalı alınan Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli ve 172 sayılı kararında belirtilen İmar Plan Değişikliğinin şehrimiz Küçükköy Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 6943 sayılı parseli için geçerli olduğu kararı etkilenen diğer alanlar için her ne kadar Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünün 02.06.1997 tarihli ve 5845 sayılı kararının geçerli olması talep edilmekte ise de ; konunun daha detaylı görüşülmesi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi açısında konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

17. Şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 162 pafta 967 Ada, 3 ve 4 sayılı parsellerinde kayıtlı taşınmaz Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünün 14.01.2016 tarihli ve 5308 sayılı kararıgereği, her ne kadar İmar Plan Tadilatı tanzim edilmek istenmekte ise de; konunun daha detaylı görüşülmesi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi açısında konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

18. Şehrimiz Ali Bey Adası Mithatpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1111 Ada, 11 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Ülker Bakırcı‘ya ait taşınmaz üzerine, her ne kadar İmar Plan Tadilatı tanzim edilmek istenmekte ise de; konunun daha detaylı görüşülmesi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi açısında konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

19. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1227 Ada, 5 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine, her ne kadar İmar Plan Tadilatı tanzim edilmek istenmekte ise de; konunun daha detaylı görüşülmesi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi açısında konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

20. Şehrimiz Tıfıllar köyü Kırsal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 131 Ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayılı parsellerinde kayıtlı taşınmaz üzerine, her ne kadar İmar Plan Tadilatı tanzim edilmek istenmekte ise de; konunun daha detaylı görüşülmesi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi açısında konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

21. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 99 pafta, 1620 Ada, 166 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine, her ne kadar İmar Plan Tadilatı tanzim edilmek istenmekte ise de; konunun daha detaylı görüşülmesi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi açısında konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

22. Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 6 P II pafta, 10203 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine, her ne kadar İmar Plan Tadilatı tanzim edilmek istenmekte ise de; konunun daha detaylı görüşülmesi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi açısında konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

23. Şehrimizin Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan ve pilot bölge olarak seçilen Şehir Otel ile Atarabacılar Meydanı arasında yer alan Vehbibey-Fevzipaşa Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 63 adet parselde mevcut binaların sadece bu caddeye bakan cephelerinin Kentsel Sit Yapılanma Koşullarına göre Tabela Düzenlemesinin, Tabela Yönetmeliğine uygun olarak malikleri tarafından yapılmasına, söz konusu binaların bahse konu caddeye bakan cephelerinin boya-badana işlemi ve işçiliğinin Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılmasına, diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de Fen İşleri Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

24. Belediyemiz Meclisinin 06 Ocak 2016 tarihli oturumunda almış olduğu 13 sayılı kararında, şehrimiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1861 Ada 1 sayılı parselinde kayıtlı 5 bağımsız bölüm numaralı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Bağımsız Bölüm Numarasının sehven 3 olarak yazıldığı tespit edildiğinden, bu hatanın farkına varılarak bahse konu kararın düzeltilerek bölüm numarasının 5 olarak değiştirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

25. Belediye Meclisimizin 06.06.2012 tarih ve 112 Sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait ve tapu sicilinin eski 1269 ada 26 sayılı parsel ile 1493 ada 127 sayılı parsel yeni 1493 ada 332 sayılı parselin “Aile Toplum Sağlığı Merkezi” olarak hizmet vermek üzere 15 yıl süre ile kullanımına izin verildiği, ancak Toplum Sağlığı Merkezinin “Sağlık Merkezi” İhtiyacını bundan böyle Müdürlüğün tasarrufundaki başka bir taşınmaz üzerinde karşılanacağı ve söz konusu sağlık hizmetini vereceğinden, müdürlüğe kullanım hakkı verilen bahse konu taşınmaza ihtiyaç duyulmadığından Belediyemiz Meclisinin 06.06.2012 tarihli ve 112 Sayılı kararının iptaline, sözkonusu taşınmazın belediyemiz tasarrufunda kullanılmasına, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!