Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

04-06 MART 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

04 – 06 MART 2015 MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisimiz 04.03.2015 Tarihinde MART ayı olağan toplantısını yapmak üzere Belediye ve Meclis Başkanı Rahmi GENÇER’in başkanlığında toplandı.

1. Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Mukarabe Heyeti seçimlerinin uzun bir zaman alacağı göz önünde bulundurularak gündemimizde yer alan diğer meclis maddelerinin 06 Mart 2015 Cuma günü aynı yer ve saat 10:00’da 2. Birleşim olarak müzakerelere açılması ile alakalı Belediye ve Meclis Başkanı Rahmi Gençer’in meclis üyelerine vermiş olduğu bilginin ardından; Belediyemiz Meclisinin, Ayvalık Ticaret Odası Meclis Üyelerinin ve Ayvalık Ziraat Odası Meclis Üyelerinin hazır bulunması ile ekseriyet temin edildiği Hazirun listelerinde yapılan kontrollerden anlaşıldığından; yapılan Saygı duruşunun ardından, Divan Heyetinin belirlenmesi için Halil Cevdet Kantarcı, Hasan Kıtay ve Hüseyin Şalmanlı isimleri üyelerin yüzlerine karşı teklif edildi, yapılan açık oylama ile divan heyetine üyelerden Halil Cevdet Kantarcı divan başkanlığına, Hasan Kıtay ve Hüseyin Şalmanlı divan katipliği görevlerine seçilmelerine oybirliği ile karar verilerek, Meclis Divanı, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Mukarabe Heyeti seçimini gerçekleştirecek olan seçim divan heyetine terk ederek Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimlerine geçildi.

2. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısına mazeretinden dolayı gelemeyeceğini beyan eden meclis üyelerinden Kamil Volkan Evren ile Necip Arif Tünek’in bu günkü toplantı için izinli sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3.  Bu günkü Olağan Meclis Toplantısı gündemine ilavesi istenilen konulardan, meclis üyelerinden Ufuk Ova’nın Demart Yapı Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Belediyemize şartsız ve karşılıksız bağış olarak verilecek çeklerin vadesinden önce banka nezdinde nakde çevrilmesi ile alakalı hususunda gündeme ilave edilmesi ile alakalı talebinin meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemimizde yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İnsan Kaynakları Şefliğince  hazırlanan; Disiplin Amirleri  Yönetmeliği Meclis huzurunda okunarak gereği düşünüldü,

 

 

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince;

Ayvalık Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik,
Ayvalık Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin amirleri
MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.
Memurların disiplin işleri
MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Ayvalık Belediye Meclisi Kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği Ayvalık Belediye Başkanı yürütür.

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda;  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Meclis Genel Kurulunda okunduğu şekliyle Meclisimice uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemimizde yer alan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan; Orhan PEKER Sanat Galerisi Yönetmeliği Meclis huzurunda okunarak gereği düşünüldü,

 

 

AYVALIK BELEDİYESİ ORHAN PEKER SANAT GALERİSİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönetmelik, plastik sanatlar konusunda öncelikle sergi, yan faaliyet olarak konferans açık oturum, film, dia gösterisi, atölye, kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim sağlayarak halkımızın sanat zevk ve kültürünü geliştirmek, plastik sanatlara olan ilgisini artırmak, bu alanda çalışan usta ve amatör sanatçılarımıza imkan sağlamak amacı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce uygulanması gereken Ayvalık Belediyesi Galerilerinin çalışma esaslarını kapsar.

Kısaltmalar
Madde 2-Bu yönetmelikte gecen kısaltmalar
“Sanatçı”; Plastik Sanatlar (resim, heykel, grafik, fotoğraf, seramik vb.) alanında çalışanları,
“Seçici Kurul”; bu yönetmeliğin 11 nci maddesi uyarınca oluşturulan kurulu, ifade eder.

Galerilerin Görevleri Madde
3- Galerilerin görevleri şunlardır
a) Plastik sanatlar zevkini yaymak ve geliştirmek,
b) Halkımızda gerçek plastik sanat eserlerini ayırt edecek değer yargısı uyandırmak,
c) Sanatçılara plastik sanat eserlerini sergileme kolaylığı sağlamak,
d) Halka ve sanatçılara dünya plastik sanatını ve eserlerini tanıtmak,
e) Mahallindeki imkanları değerlendirerek plastik sanatlar alanında konferans, açık oturum, film ve dia gösterileri düzenlemek,
f)) Yetenekli sanatçıları desteklemek ve tanıtmak,
g) Plastik sanatlar alanında kurs ve seminerler düzenlemek.

Amaç Dışı Kullanma Yasağı
Amaç 4- Galeri amaçı dışında bir hizmet için kullanılamazlar.Galeride sergi açmak üzere izin alan sanatçı veya kuruluşlar, izin aldıkları faaliyetin kapsamı dışında herhangi bir faaliyet veya gösteride bulunamazlar.

Özel madde- Orhan Peker Sanat Galerisi her ayın ilk çarşambası Ayvalık Belediyesi tarafından meclis toplantı salonu olarak kullanılacağından söz konusu tarihte açılış kokteyli yapılamayacağını taraflar kabul eder.

Yönetim
Madde 5- Ayvalık Belediyesine bağlı Galeriler Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olup ilgili müdürlük tarafından yönetilir. Galerinin işleyişinden, personelin yönetiminden ve iş bölümünden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü sorumludur.

Madde 6- Galerilerin demirbaş eşyasının korunmasında Kültür ve Sosyal İşler  Müdürü ve yetkili memurları sorumludur. Plastik sanat eserleri ile ilgili defter ve çizelgeler örneklerine uygun olarak düzenlenir.

Madde 7- Galeride tutulması gereken defter ve dosyalar şunlardır:
a) Gelen ve giden yazı defteri,
b) Demirbaş eşya defteri,
c) Demirbaş eser defteri,
d) Depo giriş ve çıkış dosyası,

Seçici Kurul
Madde 8- Ayvalık Belediyesi Galerilerinin en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşan Seçici Kurulu bulunur.
Ayvalık Belediyesi  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Seçici Kurulun tabii üyesidir.
Seçici Kurul Üyeleri, sanatçılar, sanat eleştirmenleri ve plastik sanatlar alanında eğitim görmüş kişiler arasından seçilerek, Mart ayının sonuna kadar Ayvalık Belediyesi onayına sunulur. Seçici Kurul, Meclis onayından sonra kesinlik kazanır ve çalışmalara başlar. Seçici Kurul üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında başkan seçer.

Madde 9- Seçici Kurulun görev süresi bir yıldır. Seçici Kurul hizmetleri fahri olarak yapılır.

Madde 10- Seçici Kurul, her yıl sergi dönemi içinde düzenli aralıklarla en az beş olağan toplantı yapar. Bu toplantılarda Ayvalık Belediyesince öngörülen resmi, nitelikli düzenlemeler hariç, sergi açma isteklerini inceleyip gerektiğinde eserlerin tümünü veya birkaçını görerek sergilerin açılıp açılamayacaklarını karara bağlar.

Madde 11- Seçici Kurul kararlarını çoğunlukla verir. Toplantıya katılamayan asıl üyelerin yerine yedek üyeler çağırılır.
Seçici Kurul, gerektiğinde Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce toplantıya çağırılabilir.
Seçici Kurul üyeleri sergi açmak isterlerse bu isteklerinin görüşüleceği toplantıya katılamazlar.

Sergi Açma : 2 şekilde olabilir.
1.Dönem:      1 Haziran 2015-15 Mart 2016
Ulusal ve Uluslar arası Profesyonel Sanatçıların Eserlerinin sergilenmesi için kullanılacaktır.
2.Dönem:      1 Nisan 2015-30 Mayıs 2015
Amatör Sanatılar, STKların yıl sonu etkinlikleri ve atölye çalışmaları ve kamu Kuruluşları özel gün sergi kullanımları için kullanılacaktır.

Madde 11- 1. Dönem sergi açmak isteyen :
a)Sanatçı veya kuruluş bir dilekçe ile Ayvalık Belediyesine başvurur. Seçici Kurulca sergilenmeye değer görülen eserlerin sergi tarihleri, başvuru sahiplerinin istekleri göz önünde bulundurularak Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğünce belirlenir.
b)- Sergi süresi 10-15 gün olabilir.
2. Dönem sergi açmak isteyen :
a)Sanatçı bir dilekçe ile Ayvalık Belediyesine başvurur. Seçici Kurulca sergilenmeye değer görülen eserlerin sergi tarihleri, başvuru sahiplerinin istekleri göz önünde bulundurularak Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğünce belirlenir. Gerektiğinde seçici kurul oy birliği ile seçilen sanatçıları sergi için Ayvalık’a davet ederler.
b)- Sergi süresi 15-20 gün olabilir. Gerektiğinde bu süre Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce en çok beş gün daha uzatılabilir.

Madde 12- Sergi tarihlerinde herhangi bir nedenle yapılacak değişiklik Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce en az onbeş gün önce sergi sahiplerine yazı ile bildirilir.

Madde 13-Galeri kullanım Kosulları
1. Dönem sergi açan sanatçı ve kuruluşlar
Galerilerde açılacak sergilerin her türlü giderleri Ayvalık Belediyesine aittir. (elektrik, su ve sergi için gerekli sabit malzemeler gibi)
a)Sanat Galerindeki  teknik işler, eserlerin nakliyesi, sanatçının ulaşımı, sanatçının konaklaması, sergi davetiyesi ve  afiş basımı ve dağıtımı, açılış kokteyli belediyeye aittir.
b) Galeri düzenlenmesi ve sergilenecek eserlerin yerleştirilmesi belediyeye aittir.
c) Profesyonel sergi döneminde eserlerini sergileyen sanatçılar sergi takvimi boyunca satacakları eserlerin bedelinin % 30 unu belediye yatırmakla yükümlüdür.
d) Gelecek olan sanatçı sergi bünyesideki bir eserini Ayvalık Belediyesi’ne bağışlayacaktır.
e) Konuk sanatçıdan alınacak bağış eseriyle ilgili sözleşme örneği ektedir.
f) Sergi öncesi sanatçı galeri yönetmeliğini okur ve imzalar.

2. Dönem sergi açan sanatçı ve kuruluşlar
Galerilerde açılacak sergilerin her türlü giderleri sergiyi düzenleyen sanatçı ve kuruluşlara aittir.
(elektrik, su ve sergi için gerekli sabit malzeme hariç) Sergi açan sanatçı veya kuruluşlar, sergi mekanlarında meydana gelebilecek her türlü hasardan sorumludurlar.
a)Sergi tarihleri 1 Nisan –30 Mayıs arasında olacaktır
b)Sergiye ait Afiş istenirse Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanacaktır. Eğer sergi sahibi kendisi afiş hazırlamak istiyorsa son onayı Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden alacaktır.
c)Eser Nakliyesi, sergi davetiyesi, açılış Kokteyli sergiyi açacak sanatçı ve kuluşlara aittir.
d) Galeri düzenlenmesi ve sergilenecek eserlerin yerleştirilmesi belediyeye aittir.
e)Sergi öncesi sanatçı ve kuruluşlar galeri yönetmeliğini okur ve imzalar.

Özel Günler için Orhan Peker Sanat Galerisi Ayvalık belediyesi kullanımına ayrılacaktır.
(8 Mart,23 Nisan,1 Mayıs, 19 Mayıs vb.)

Madde 14- Galeride sergi açılışlarında ve sergi süresince Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün denetiminde müzik yayını yapılabilir.
Galeride sergilenen eserlerin satışları serbesttir. Galeriler bu satışlardan pay almazlar. ( Profesyonel sergi takvimindeki satışlar hariç. Bkz. 13. maddenin c bendi.
Sergide satılan eserlerin alıcısına teslimi sergi sonunda yapılır.

Madde 15 – Orhan Peker Sanat Galerisinde açılan Kişisel sergiler aynı sanatçı tarafından en erken  iki yılda bir açılabilir.

Madde 16- Seçici Kurulun görev süresi bir yıldır. Seçici Kurul hizmetleri fahri olarak yapılır.

Madde 17- Seçici Kurul, her yıl sergi dönemi içinde düzenli aralıklarla en az beş olağan toplantı yapar. Bu toplantılarda  sergi açma isteklerini inceleyip gerektiğinde eserlerin tümünü veya birkaçını görerek sergilerin açılıp açılamayacaklarını karara bağlar.

Madde 18- Seçici Kurul kararlarını çoğunlukla verir. Toplantıya katılamayan asıl üyelerin yerine yedek üyeler çağırılır.
Seçici Kurul, gerektiğinde Ayvalık Belediye başkanlığı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından toplantıya çağırılabilir.
Seçici Kurul üyeleri sergi açmak isterlerse bu isteklerinin görüşüleceği toplantıya katılamazlar.

Madde 19- Sergilenen eserler, serginin kapanmasından itibaren bir hafta içinde geri alınır. Bu süre sonunda alınmayan eserlerin hasar görmesinden veya kaybından Ayvalık Belediyesi sorumlu tutulamaz.

Madde 20- Galerilerde sergilenen eserlerin normal gözetim ve korunması Ayvalık Belediyesince yerine getirilir. Ancak, ilave tedbirlerin alınması ve eserlerin sigorta ettirilmesi, sergileyen kuruluş veya sanatçıya aittir. Meydana gelebilecek zararlardan Ayvalık Belediyesi sorumlu tutulamaz.

Madde 21- Sergilenen eserlerin fotoğraf, diapozitif ve filmlerinin alınabilmesi eser sahiplerinin izinlerine bağlıdır.
Tatiller

Madde 22- Galeriler, Pazartesi günü haricinde hergün kış dönemi için saat 09.00 – 17.00, yaz dönemi için saat 10.00 – 19.00 saatleri arasında aralıksız olarak izleyicilere açık tutulur. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise, galerideki mevcut personel durumuna göre, memur ve hizmetliler nöbetleşe görevlendirilebilir.
Nöbet tutan görevliler nöbeti takip eden hafta içerisinde Müdürün uygun göreceği bir günde izinli sayılır.

Madde 23-  9 Mart – 20 Mart arası Orhan Peker Sanat Galerisi tadilat için kullanılacaktır. Bu süre içerisinde galeri kapalı kalacaktır.
Yürürlük

Madde 24- Bu yönetmelik, Ayvalık Belediyesi Meclis kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 25- Bu yönetmelik hükümlerini Ayvalık Belediyesi  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yürütür.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce okunan yönetmeliğin Meclis huzurunda okunması sonucunda yapılan açık oylamasında, oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine, 06.03.2015 tarihli toplantıda oybirliği ile karar verildi.

 

6. İlçemiz Sakarya Mahallesi 21 MIII pafta 636 ada 41 parselde kayıtlı mülkiyeti Can Yapı Pazarlama LTD. ŞTİ’ye it taşınmaz ile ilgili UİP-232.3 numaralı plan tadilatı incelenmiş olup, yapılan inceklemede; Ayvalık Kentsel sit alanı içersinde yer alan 22.05.2013 Tarih ve 1949 sayılı BKVKK kararı ile tescilinden yapının mevcut 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulması şartı ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir Meclise ait olmak üzere iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce kabulüne,  gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7. İlçemiz Sakarya Mahallesi 21 MIII pafta 636 ada 41 parselde kayıtlı mülkiyeti Can Yapı Pazarlama LTD. ŞTİ’ye it taşınmaz ile ilgili UİP-232.3 numaralı plan tadilatı incelenmiş olup, yapılan inceklemede; Ayvalık Kentsel sit alanı içersinde yer alan 22.05.2013 Tarih ve 1949 sayılı BKVKK kararı ile tescilinden yapının mevcut 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulması şartı ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir Meclise ait olmak üzere iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.
İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce kabulüne,  gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8. İlçemiz Vehbibey Mahallesi 4 pafta ,504 ada 11 parselde kayıtlı mülkiyeti Buğra Yiğit KILIÇ’a ait taşınmaz ile ilgili UİP-232,4 numaralı plan tadilatı ile ilgili 11.02.2015 tarihinde hazırlanan İmar Komisyon Raporu okunarak gereği düşünüldü.

 

İMAR KOMİSYON KARARI
İlçemiz Vehbibey Mahallesi 4 pafta , 504 ada 11 parselde kayıtlı mülkiyeti Buğra Yiğit KILIÇ’a ait taşınmaz ile ilgili UİP-232,4 numaralı plan tadilatı incelenmiş.
Yapılan incelemede;  Ayvalık Kentsel sit sınırı içerisinde yer alan mevcut 22.01,1994 tarih, 3622 BKTVKK onaylı 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planına göre “Resmi Kurum Alanı” lejandına sahip olan taşınmazın, Tarım Kooperatifine ait iken 21 dükkan, 9 büro, 1 idari bölüm amaçlı 15.06.1998 tarihli 19/36 sayılı yapı kullanma belgesi bulunduğu, 25.06.1998 tarihinde Tarım Kooperatifinden satışı yapıldığı sebebi ile yapı kullanması bulunan taşınmazın vaziyetinde yer alan kitle ölçülerinde “mevcut bina” lejandı ile plana işlenmesi öngören plan değişikliğinin Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayına sunulması şartıyla uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Taktir Meclise ait olmak üzere iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.Denilmektedir.
İmar Komisyonundan geldiği şekliyle yapılan açık oylamasında meclisimizce kabulüne,  gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9.  Şehrimiz Ali Bey Adası Mithatpaşa Mahallesi, 43 pafta,1076 ada, 4 parselde kayıtlı mülkiyeti Hüseyin GÜLER’e ait taşınmaz ile ilgili UİP-230,5 numaralı plan tadilatı incelenmiş
Alibey Adası Kentsel Sit Sınırları içerisinde yer alan taşınmazın lejandı, mevcut 22.01.1994 tarih 3622 BKTVKK onaylı 1/500 ölçekli koruma amçlı imar planında “sağlık ocağı” olarak belirlenmiş, ancak bugüne kadar özel mülkiyete ait taşınmaza böyle bir tasarrufta bulunulmadığı anlaşılmış ve İl Sağlık Müdürlüğü’nü 31.12.2014 tarih, 10939 sayılı yazısı ile plan değişikliği yapılmasında sakınca olmadığı anlaşılmıştır.
22.01.1994 tarih, 3622 sayılı BKTVKK karar eki TAKS değerlerine göre 1076 adanın TAKS değerinin 0.53 olması sebebi ile 416,29 m2 yüzölçümüne sahip “sağlık ocağı” lejandlı taşınmaza 104 m2 ve 116 m2 taban alanına sahip öneri bina kitlesi işlenen plan değişikliğinin İl Sağlık Müdürlüğü’nün uygun görüşü olması sebebi ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunulması şartıyla, Konununun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne,  gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10.  Belediyemiz Meclisinin 04 Şubat 2015 tarihli ve 55 sayılı kararı gereği İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen “Cem ve Kültür evlerinin açılması” ile alakalı husus Meclis Genel Kurulunda müzakere edildi, buna göre;
Anayasımızın 14. ve 24. Maddelerine göre ülkemiz yurttaşlarımızdan kendilerini İslam dininin Alevi inancına dahil olarak tanımlayan kişilerin kendi dini ve inanışlarından dolayı yerine getirmek istediklerini dini rituel ve ibadetlerinde hür olmaları elzemdir, Anayasımızın 10. Maddesinin 1. paragrafı herkesin kanun önünde eşit olduğuna vurgu yaparken 4. ve 5. paragrafı hiç kimseye ayrıcalık tanımayacağına ve devletin bütün organlarının ve idare makamlarının eşitlik ilkesine uygun hareket etmesini emreder, yukarıda Anayasamızdan yaptığımız tespitler neticesinde ülkemizde yaşayan ve Alevi inancını taşıyan vatandaşlarımızın devletimizin hizmetlerinden eşit olarak yararlanması, devletimizin sağlayacağı ibadethanelerde dini vecibelerini yerine getirme hürriyetleri anayasal haklarıdır, Ayvalık İlçemizde  yaşayan Alevi yurttaşlarımızın kendi inanışlarına göre dini ibadetlerini yapabilecekleri cem ve kültür evlerinin (Cem Vakıfları) İmar Planlarımızda gösterilme istekleri son derece haklı anayasal nedenlere dayandığı, bu nedenle cem ve kültür evlerinin açılmasında bir sakınca bulunmadığından, cem ve kültür evlerinin yapılmasının uygun olduğunun yapılan açık oylamasında,  üyelerden  Ufuk Ova ve Nilay Toprak’ın çekimser, Firdes Türkyılmaz, Muhittin Tüfekçi, Şeref Akın, Halil Gür, N. Arif Tünek, Merih Arslan, Ufuk Turan, Ali Gür, S. Oğuz Başkurt, Özge Toygar’ın red oylarına karşılık mevcudun oyçokluğu ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine 06.03.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

11.  Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 574 Ada, 1 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait taşınmaz ile alakalı Peyzaj Projesi ve Tahsis edilecek 50,00. metrekare miktarındaki alanın her ne kadar belirlenmesi ile alakalı talepte bulunulmuş ise de  konunun daha iyi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine; komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

12. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 22 pafta 1389 Ada 20 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait 33,00 metrekare miktarındaki taşınmazın satışı ile alakalı Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, üyelerden  Firdes Türkyılmaz, Muhittin Tüfekçi, Şeref Akın, Halil Gür, N. Arif Tünek, Merih Arslan, Ufuk Turan, Ali Gür, S. Oğuz Başkurt, Özge Toygar’ın çekimser oylarına karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

13. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 08.01.2015 tarihli ve 114-2114192 sayılı yazıları, Nevin Özal’a ait 23.01.2015 tarihli ve 631/745 sayılı dilekçesi, Halit Kayandan, Emin Kayandan’a ait 07.01.2015 tarihli ve 118/166 sayılı dilekçesi, Ertuğrul Baysan’ın 01.08.2014 tarihli ve 8676/5934 sayılı dilekçesinde bahsi geçen Kamulaştırma İşlemlerine esas olacak 5 Yıllık İmar Proğramının Kamulaştırma Bölümünün; 6360 Sayılı Kanuna istinaden mülga Küçükköy Belediyesi ve Altınova Belediyesi 5 Yıllık İmar Proğramları ile birlikte değerlendirilmesine, 2015 – 2020 yıllarını kapsayan 5 Yıllık İmar Proğramı Kamulaştırma Bölümü’nün hazırlanmasına; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

14.   Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 14.01.1983 tarihinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yer Ada Orta Çizgilerinin kullanımı ile alakalı 3194 Sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve 18. Maddelerine istinaden yapılan uygulamalarda tereddüt yaşandığı ve her ne kadar “Planda yer alan Ada Orta Çizgilerinin İmar Uygulaması kısmen tamamlanmış yapı adalarında sembolik olup, belirlemeye Belediyesinin yetkili olduğu; henüz imar uygulaması görmemiş yapı  adalarında ise planda gösterilen Ada Orta Çizgisine göre uygulama yapılacağı” denilmekte ise de konunun daha iyi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine; komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

15. Belediyemiz Meclisinin 04 Şubat 2015 tarihli ve 55 sayılı kararı gereği İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen “Cem ve Kültür evlerinin açılması” ile alakalı husus Meclis Genel Kurulunda müzakere edildi, buna göre;
Anayasımızın 14. ve 24. Maddelerine göre ülkemiz yurttaşlarımızdan kendilerini İslam dininin Alevi inancına dahil olarak tanımlayan kişilerin kendi dini ve inanışlarından dolayı yerine getirmek istediklerini dini rituel ve ibadetlerinde hür olmaları elzemdir, Anayasımızın 10. Maddesinin 1. paragrafı herkesin kanun önünde eşit olduğuna vurgu yaparken 4. ve 5. paragrafı hiç kimseye ayrıcalık tanımayacağına ve devletin bütün organlarının ve idare makamlarının eşitlik ilkesine uygun hareket etmesini emreder, yukarıda Anayasamızdan yaptığımız tespitler neticesinde ülkemizde yaşayan ve Alevi inancını taşıyan vatandaşlarımızın devletimizin hizmetlerinden eşit olarak yararlanması, devletimizin sağlayacağı ibadethanelerde dini vecibelerini yerine getirme hürriyetleri anayasal haklarıdır, Ayvalık İlçemizde  yaşayan Alevi yurttaşlarımızın kendi inanışlarına göre dini ibadetlerini yapabilecekleri cem ve kültür evlerinin (Cem Vakıfları) İmar Planlarımızda gösterilme istekleri son derece haklı anayasal nedenlere dayandığı, bu nedenle cem ve kültür evlerinin açılmasında bir sakınca bulunmadığından, cem ve kültür evlerinin yapılmasının uygun olduğunun yapılan açık oylamasında,  üyelerden  Ufuk Ova ve Nilay Toprak’ın çekimser, Firdes Türkyılmaz, Muhittin Tüfekçi, Şeref Akın, Halil Gür, N. Arif Tünek, Merih Arslan, Ufuk Turan, Ali Gür, S. Oğuz Başkurt, Özge Toygar’ın red oylarına karşılık mevcudun oyçokluğu ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine 06.03.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

16.  Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1198 Ada 92 sayılı parselinde kayıtlı  mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz ile alakalı hazırlanan İmar Plan Tadilatı  talebinin daha iyi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine; komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

17.  Şehrimiz Küçükköy Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 2087 ve 5396 sayılı parselleri arasında doğu batı uzantılı yolun kaldırılması ile alakalı hazırlanan İmar Plan Tadilatı  talebinin daha iyi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine ve komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudu oybirliği ile karar verildi.

18. Meclis Üyelerinden Ufuk Ova’nın Meclis Başkanlığına sunmuş olduğu takrir ile bugünkü olağan meclis toplantısı gündemine ilave edilen konulardan Demat Yapı Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Belediyemize şartsız ve karşılıksız bağış olarak verilmiş 30.07.2015 tarihli ve 180.000,00.-TL.sı ile 30.09.2015 tarihli ve 200.000,00.-TL.sı miktarındaki çeklerin vadesinden önce kullanılmak amaciyla banka nezdinde nakte çevirmek üzere Belediye Başkanı Rahmi GENÇER ile Mali Hizmetler Müdür Vekili Uğur DÜNDAR’a tam yetki verilmesine, bu hususta yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine uyelerden Özge Toygar ve Ali Gür’ün red oylarına karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

19.  Şehrimizde meydana gelen trafik kazalarının genellikle yetersiz donanım ve tedbirsizlik yüzünden meydana geldiği, can ve mal kaybının en aza indirgenmesi için Belediyemiz tarafından motobisiklet kullanan sürücülere kask dağıtılması konusunda Belediyemizin öncülük yapması;
Belediyemiz Yönetimi ile alakalı Belediyemiz tarafından tanıtımının yapıldığı bir kitapçığın bastırılması;
Şehrimiz Nikata deresi olarak bilinen alanda ıslah çalışmalarının başlatılması;
Şehrimizin gelir kaynaklarından olan zeytinin işlenmesi sırasında meydana gelen zeytin kara suyunun çevreye vereceği zararın önlenmesi için Arıtma Tesisinin yapılması hususunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündemine alınması;
Ayvalık Belediyesi olarak şehir esnafının korunması ile alakalı afişlerden yola çıkılarak, yeni yasa ile “izlenebirliği sağlayan belge” olmayan kasap esnafa para cezası kesildiği, kasapların köfte satışının engellendiği  bahisle mağdur olan esnafa Belediyemizce destek olunması; gibi konuların söz alarak Meclis Genel Kuruluna taşıyan Meclis Üyelerinin başlıklar halinde izahatı yapıldı.

Rahmi GENÇER
Belediye  Başkanı

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!