Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

04 EKİM 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA – KARAR NO                                     04 EKİM 2017’DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1    176       Mehmet Ali TUNCER,Firdevs TÜRKYILMAZ  bugünkü toplantıda izinli sayılmasının oy birliği ile kabulüne,

2    177      Meclis Üyelerinden Mehmet Ali Yalçın TAŞ’ın gündeme ilavesini istediği; ilçemizde yapılmakta olan Gençlik Merkezi adının, bağış olarak inşaatını yapan Cihan ŞİŞMAN’nın da adını içeren “Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman 19 Mayıs Gençlik Merkezi” olarak belirlenmesi konusunun Meclis gündemine alınmasının, Meclis Üyelerinden Ahmet ERKAL’ın Balıkesir Valiliğinin 07.07.2017 tarihli E.26761 sayılı yazısına istinaden, 01.07.2017 tarihli 30111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanunun13.madde 2.fıkrasında “OSB kuruluşuna katılacak Kurum ve Kuruluşlar, Müteşebbis Heyeti bulunduracakları her bir temsilci için 100.000 TL’den az olmamak şartı ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına açılacak hesaba yatırılması” ile ilgili konunun Meclis gündemine alınmasının oy birliği ile kabulüne,

3    178      Tarife Komisyonundan gelen 2018 yılı Gelir Tarifesinin okunması sonunda oy çokluğu ile kabulüne,

4    179      Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin oy çokluğu ile kabulüne,

5    180      Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen Belediyemize ait kira sözleşmesi biten taşınmazların, kira sürelerinin 10 yıla kadar kiralanmasına ve bu işlemlerin Encümen tarafından yapılmasına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne,

6    181     Belediye Başkan Yardımcılığına ataması yapılan Belediye Meclis Üyesi M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU’nun maaşının Belediye Meclis tarafından onaylanması ile ilgili olarak; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre “Meclis Üyelerine Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. “ amir hükmü bulunduğundan oy çokluğu ile kabulüne,

7    182    5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve 18.Maddesi L fıkrası ve Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11.maddesine istinaden Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan 1 adet boş Avukatlık Hizmetleri sınıfı 3.derece Avukat kadrosunun, 1 adet Avukatlık Hizmetleri sınıfı 1.derece Avukat kadrosu olarak değiştirilmesi konusunun oy birliği ile kabulüne,

8    183    5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve 3.fıkrası gereğince 15.10.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü mezunu Sabiha AYDOĞDU’nun Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan Avukatlık Hizmetleri sınıfı 1.derece Avukat Kadrosu karşılığı tam zamanlı sözleşmeli avukat olarak çalıştırılmasının oy birliği ile kabulüne,

9    184     Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde inşaatı halen devam etmekte olan Gençlik Merkezi inşaatının tamamının projeye uygun olarak yapılmak ve isminin Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman 19 Mayıs Gençlik Merkezi” olmak şartıyla Cihan ŞİŞMAN tarafından yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine göre oy birliği ile kabulüne,

10  185    Balıkesir Valiliğinin 07.07.2017 tarihli E.26761 sayılı yazısına istinaden, 01.07.2017 tarihli 30111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanunun 13.madde 2.fıkrasında OSB kuruluşuna katılacak Kurum ve Kuruluşlar, Müteşebbis Heyeti bulunduracakları her bir temsilci için 100.000 TL’den az olmamak şartı ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına açılacak hesaba yatırılması ile ilgili oy birliği ile kabulüne,

11  186    İlçemiz Sakarya Mahallesi 112 pafta 1349 ada 9-10 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş, yapılan incelemede; 02/10/2013 tarih 159 sayılı Meclis Kararı ile taşınmazların 1/100 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılarak turistik tesis alanından konut alanına çevrildiği anlaşılmış, çalışmalarının başladığı revizyon imar planlarında konunun değerlendirilmesinin, oy çokluğu ile kabulüne,

12  187    İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 38 pafta 302 ada 10-11 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut imar planında “mevcut bina” lejandına sahip taşınmazların “zorunlu tevhit” gösterimi ile tevhidini ve oluşacak parselde ada Taks değeri doğrultusunda 58m2 taban alanına sahip öneri bina kitlesi öneren plan değişikliğinin, yapı yoğunluğunun değiştirilmemesi sebebi ile uygun olduğu oy çokluğu ile kabulüne,

13  188    İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi 42 pafta 1021 ada 7-8-10 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş, yapılan incelemede; Balıkesir İdare Mahkemesinin 2015/1471 esas 2017/598 sayılı kararına istinaden mevcut imar planında yer alan yolun iptal edildiği anlaşılmış, önerilen değişiklik ile mahkeme kararına istinaden tescilli taşınmazın sınırlarının, yolun devamlılığını sağlayacak şekilde, korunduğu ve 8 parselde kadastro kayıtlarına istinaden mevcut bulunan yapının plana işlendiği anlaşılmış olup, öneri plan değişikliğinin oy birliği ile kabulüne,

14  189    İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi 54 pafta 1501 ada 34 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut imar planında “ağaçlandırılacak alan” lejandına sahip alanın; BASKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi amacı ile “Atıksu Tesisleri Alanı Atıksu Terfi Merkezi” lejandına çevrilmesini öngören plan değişikliğinin, yapılacak olan sistemin çevresine koku ve kirlilik yaratmayacak şekilde yapılması şartı ile uygun olduğu, İmar Komisyonu kararına ilaveten Belediye ve Meclis Başkanı Rahmi GENÇER’in “park yerinin “Ceyhun KARAGÖZOĞLU adının kalması,yeşillendirmenin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak, koku çıkarsa durdurulması şartının eklenmesi ile uygun olduğunun,  oy birliği ile kabulüne,

15  190    İlçemiz Altınova Mahallesi 630 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı satış talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut imar planında TKA (Tercihli Kullanım Alanı) lejandına sahip 2.552,84 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın belediyemize ait hissesinin 14490/255727 (144,64 m2) satışının uygun olduğu oy çokluğu ile kabulüne,

16  191    Gündemimizde yer alan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni gelen konular arasında; Sakarya Mahallesi, 101 pafta 1669 ada 1 parselde; 1818 ada 34 parselde; 1819 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, Fethiye Mahallesi, trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, Altınova Mahallesi, 677 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, İsmetpaşa Mahallesi, 257 ada 30 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği, Mithatpaşa Mahallesi 41 Pafta 1084 ada 21-33 parseller ile 1106 ada 15-26 parsellerle kayıtlı taşınmaz ile alakalı plan değişikliği ile ilgili maddelerin daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesinin oy birliği ile kabulüne, 04.10.2017 tarihli Meclis toplantısında karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!