Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

04 KASIM 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

04 KASIM 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARARLARI

 

1. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısında mazeretinden dolayı katılamayacağını bir dilekçe ile beyan eden Meclis Üyesi Firdevs TÜRKYILMAZ ve N.Arif TÜNEK’in bugünkü toplantı için izinli sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısında gündeme ilavesi istenilen konulardan; Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’in Altınova Mahallesinde yapılmakta olan OSB ile ilgili olarak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e yetki verilmesinin gündeme ilavesinin ve Meclis Üyelerinden Ali GÜR, Sinan Oğuz BAŞKURT ve Volkan EVREN’in, İlçemizde geçtiğimiz günlerde meydana gelen afetle ilgili zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması konusunun gündeme ilave edilmesinin yapılan açık oylamasında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3. Şehrimizin yurtdışında ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek şehrimizin tanıtımını ve değerini arttırmak amacıyla ilçemizde varolan ve devam eden yatırımcı-fon gruplarının vizyonu ile oluşabilecek yeni projeler için ulusal ve Uluslararası yatırımcıları ilçemize çekmek için; Balıkesir Büyükşehir Belediye temsilcilerinin de katılacağı 15-18 Mart 2016 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük Gayrimenkul fuarı olan MİPİM’e 5393 Sayılı Belediye Kanununun 74.Maddesine istinaden, belediyemizi temsilen, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BARIŞ‘ın katılmasına; oybirliği ile kabulüne, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4. Ayvalık Belediye Başkanlığında Başkan adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri belli ilkelere bağlamak; yöneticilik sıfatı bulunanlara yetki tanıyarak, üst makamların önemli konularda daha etkin kararlar almasını kolaylaştırmak için kendilerine zaman kazandırmak, hizmetlerde sürat ve verimliliği arttırmak amacıyla hazırlanan, Ayvalık Belediyesi İmza Yönergesinin okunduğu şekliyle güncellenmesine, meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

5. Şehrimiz Sakarya Mahallesi, 22 Pafta, 362 ada, 6 parselde kayıtlı, mülkiyeti Hüseyin ÖZGEN ve İştirakçilerine ait taşınmaz ile alakalı UİP-232,7 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı plan değişikliği talebinin; “arsa” vasıflı taşınmazın mevcut 22.01.1994 tarih 3622 BKTVKK onaylı 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit koruma amaçlı İmar Planında yol olarak planlanmış olup, 26.05.1934 tarihli tapusunda “hane” olarak kayıtlı olduğu anlaşılmış; ada TAKS değeri doğrultusunda 54 m2 taban alanlı öneri bina getirilen plan değişikliğinin, mevcut kadastral yolun korunması ve yolun devamlılığının sağlanmış olması sebebi ile, 5 parselde yer alan eski esere cephe alan taşınmazın bu durum göz önüne alınarak Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca değerlendirilmesi koşulu ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir Meclise ait olmak üzere, işbu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır. Denilmektedir. Komisyondan geldiği şekliyle meclimizce kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6. Şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 163 Pafta 1024 ada 3 Parselde kayıtlı mülkiyeti Işık ÖZTÜRK‘e ait taşınmaza ait daha önce hazırlanan Plan Değişikliğinin Meclisimizce uygun görülmüş olduğu, ancak Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile plan değişikliğinin uygun görülmediği ve Belediyemiz tarafından kamulaştırılması gerektiği anlaşılmış; 5 yıllık imar programlarının bitiminde hazırlanacak olan 5 yıllık İmar Programı Kamulaştırma bölümüne şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 163 Pafta 1024 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın, 1/500 ölçekli Alibey Adası Koruma Amaçlı İmar Planında yeşil alanda kalması sebebiyle, eklenmesi gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir Meclise ait olmak üzere, işbu tutanak imza altına alınmıştır denilmektedir. Komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce uygun görülmesibne ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi

7. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 21.N.IV Pafta, 1615 ada, 5-6 sayılı parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazlar ile ilgili plan değişikliğinin daha detaylı görüşülmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

8. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 21NIV pafta, 1615 ada, 5 – 6 parsellerde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile alakalı UİP-206,4 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli 175 sayılı kararı ile uygun gördüğü değişiklik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmüş ve 17.09.2015 tarih, 810 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin, değiştirilerek onaylanmış olduğu anlaşılmış, onaylanan 1/5000 ölçekli mazım imar plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi

9. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 27 Pafta 623 ada 27 sayılı Parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkul ile alakalı Belediyemiz Meclisinin 05.08.2015 tarihli ve 169 Sayılı karırında sehven hata yapılarak parsel numarası “23” olarak belirtilmiş olduğundan, sehven yapılan bu işlemin 27 Pafta 623 ada 27 parsel olarak düzeltilmesine, mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait bu taşınmazın yine 27 pafta 623 Ada 5 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Muhittin Gökhan Coşkun ve Müzeyyen Jülide Baker‘e ait taşınmaz ile şuyulu durumunda bulunması nedeniyle Kıymet Takrinin yapılarak satışının yapılmasına, diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

10. Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 33/1 pafta 1192 ada ve 31 parselde kayıtlı, mülkiyeti Hanife Nurten USER ve iştirakçileri adına kayıtlı gayrimenkul ve 31 parsel ve mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait 30 parsel ile alakalı 04.03.1977 tarih 87 sayı ile Ayvalık Belediyesince bedel farkı aramaksızın trampa yapılabilir kararı alınmıştır. Sözkonusu işlem Ayvalık Belediyesi’nin 02.08.1977 tarihi 563 sayılı yazısı ile Tapu Müdürlüğü’ne yazılmıştır. Ancak sözkonusu parseller alakalı tapuda işlem yapılmamıştır. 30 parsel ve 31 parsel arasında bedelsiz trampa yapılması talep edilmektedir. Konunun daha detaylı görüşülmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

11. Şehrimizde yeralan 7 adet yere azami 8.00*3.00 m ölçülerinde köşk tipi trafo binası konulması ile alakalı Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait dilekçeler ve konunun daha detaylı görüşülmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

12. Şehrimiz Ali Bey AdasıNamık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 164 pafta 1001 ada 49 parselde kayıtlı mülkiyeti Meral Barok‘a ait gayrimenkul ile alakalı Belediyemiz Meclis kararına her ne kadar itiraz etmekte ise de konunun daha detaylı görüşülmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

13. Şehrimiz Ali Bey AdasıMithatpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1272 ada 9 parselde kayıtlı gayrimenkulün maliki Gülşen Otan‘ın 22.01.1994 tarih 3622 BKTVKK sayı ile onaylı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Alibey Adası Kentsel Sit koruma Amaçlı İmar Plan Notları “ÖK1” alanları ile ilgili plan notu değişiklik talebinin ve konunun daha detaylı incelenmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

14. Şehrimiz İsmetpaşa Mahallesi 7 pafta 522 ada 6 parselde kayıtlı mülkiyeti Kemal Çalışkan’a ait taşınmaz üzewrine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı görüşülmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

15. Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1977 ve 1980 parsellerinde kayıtlı yaklaşık 50 ha lık taşınmaz üzerinde Ayvalık Belediyesi tarafından Ayvalık Gıda Ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için projesi hazırlanıp, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmiş ve sonuç olarak Bakanlık tarafından oluşturulan Yer Seçimi Komisyonu tarafından uygun görülen Ayvalık Gıda Ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında belediyemizce Jeolojik Etüd Raporu,Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Raporu,Harita ve Kadastro İşlemleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. 16. ve 18. Maddelerine (Yola terk,İhdas,İfraz ve Tevhid) göre işlem yapılması,Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi, Tapu Sicil Müdürlüğünde Devir, Cins Değişikliği, Satış vb. işlemler, Tahsis İşlemleri ve Araziye ait Ot Bedeli , gerektiğinde İmar Planı Yapımı ile ilgili işlemlerin yapılması ile alakalı Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e yetki verilmesinin yapılan açık oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,gereği için karardan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Plan ve Proje Müdürlüğü’ne gönderilmesine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

16. Şehrimizde geçtiğimiz günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle, çeşitli mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın evi ve işyerlerine su baskınları meydana gelmesi nedeniyle, maddi zarara uğrayan vatandaşlarımızın, zararlarının tespit edilerek belediyemizce karşılanması önerisinin, Sosyal İşler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından müşterek yapılacak çalışmalar ve tespitlerin değerlendirilmesi hususunda Encümenimize havale edilmesine, gereği için de Sosyal İşler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Rahmi GENÇER
Belediye Başkanı

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!