Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

04 ŞUBAT 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

1.  Bugün yapılan Olağan Meclis Toplantısında mazereti dolayısıyla katılamacayacğını beyan eden Meclis üyelerinden Mehmet Ali Yalçın TAŞ’ın bugünkü toplantı için izinli sayılmaları ile alakalı taleplerinin Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne; bugünkü toplantı için izinli sayılmalarına; gereği içinde Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine Meclis mevcudunun oy birliği ile karar verildi.

2. Bugünkü olağan Meclis Toplantısı gündemine ilavesi istenilen konular arasında 1. İlave madde olarak Cemevlerinin İbadethane olarak Sayılmasının gündeme alınması, 2. İlave madde olan Kamu ve Özel Bankalardan 4.000.000-TL borçlanma için Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e yetki verilmesinin gündeme alınması, 3. İlave madde olarak; Termal Araştırma Ruhsatlarının Yenilenmesi gündeme alınması 4. İlave madde olarak Altınova Küçük Cami Projesinin Hazırlanması konuların görüşülmesi için gündeme ilave edilmesinin  yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine 04.02.2015 tarihli toplantıda  oybirliği ile karar verildi.

3. Ayvalık Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 09.12.2014 Tarih ve 35614 sayılı yazısı görüşülerek gereği düşünüldü;
Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; 6183 Sayılı Amme  Amme alacaklarının Tahsili Usülü Hakkında Kanunun 90.Maddesine ve Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığının 13.10.2010 tarih ve 2437 sayılı yazısına istinaden; Vergi Dairesi Başkanlığında oluşturulan Gayrimenkul Satış Komisyonuna, Belediye Meclisi tarafından,  Meclis üyelerimiz arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi gerektiğinden,  Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’in önerisi olan Asil Üye olarak Şakir SAKARYA, Yedek Üyeliğe de M.Ali TUNCER’in seçilmesinin  yapılan açık oylamasında, oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine 04.02.2015 tarihli toplantıda karar verildi.
4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi  (b) bendine istinaden; hazırlanan Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usül ve Esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelikte;

 

AYVALIK BELEDİYESİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Ayvalık Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Ayvalık Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışanları,çalışanların görevlerini ve çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;
a)Belediye      : Ayvalık Belediyesini,
b)Başkanlık    : Ayvalık Belediye Başkanlığını,
c)Başkan       : Ayvalık Belediye Başkanını,
ç)Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,
d)Müdürlük     : Hukuk İşleri Müdürlüğünü,
e)Müdür         : Hukuk İşleri Müdürünü ,
f)Avukat         : Avukat sıfatını haiz, kadrolu veya kadro karşılığı sözleşmeli avukatları,
g)Kalem         : Müdürlüğün yazı işlerini yürüten servisini,
ğ)Kalem çalışanları : Şef, memurlar ve diğer personeli, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Bağlılık ve Örgütlenme Yapısı

Kuruluş
MADDE 5- (1) Ayvalık Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesi ve 10.04.2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazete’deYayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuştur.

Bağlılık
MADDE 6- (1) Ayvalık Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

Örgütlenme Yapısı
MADDE 7- (1)Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibidir:
a)Müdür
b)Avukat
c)Kalem
d)Kalem çalışanları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 8- (1) Belediye Başkanına veya yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapan Müdürlük;
a)Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile diğer müdürlükler tarafından istenen konularda hukukî görüş bildirir.
b)Diğer müdürlükler tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğünden Başkanlık Oluru ile görüş istenebilir. Görüş istenirken, görüş istenen konunun ve yapılacak işlemlerin tanımı yapılır. Tereddüt edilen noktanın ne olduğu açıklanır. Görüş isteyen müdürlüğün konuya ilişkin düşüncesi ile konu ile ilgili bilgi ve belgeler yazıya eklenir. Görüş isteyen müdürlük görevlileri, görevleriyle ilgili yasal düzenlemeleri bilmek zorunda olduklarından bu düzenlemelerde açıkça belirtilen konularda görüş isteyemezler. Hukuki görüş ancak kanun, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların olması, düzenlemelerdeki hükümlerin kolay anlaşılamaz olması ve yoruma ihtiyaç duyulan durumlarda istenebilir. Görüş talebi; Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürürlüktek yasal düzenlemelere göre incelenir ve düzenlenen hukuki görüş ilgili müdürlüğe gönderilir. Hukuk İşleri Müdürü, bizzat kendisi görüş verebileceği gibi kendi gözetiminde meseleyi inceleyip görüş hazırlamak üzere bir veya bir kaç avukatı görevlendirebilir. Avukatlar Hukuk İşleri Müdürü tarafından havale edilen konuyu yürürlükteki yasal düzenlemelere göre inceleyip, en geç 15 iş günü içinde hazırlayıp sonuçlandırmak zorundadırlar. Hukuk İşleri Müdürlüğünce bildirilen görüşler bağlayıcı değildir. Yapılan hizmet açıklama ve yorumlama hizmetidir. Bu sebeple görüş veren avukatın sorumluluğunu gerektirmez.Hukuki görüş istemekle ilgili müdürlüğün sorumluluğu ortadan kalkmaz.
c) -b- bendinde belirtilen birimler dışında, iş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemeyeceği gibi verilen görüşler hakkında da iş sahiplerine bilgi verilemez.
(2)Müdürlük, Belediye adına veya belediye aleyhine açılan davalar ile icra takip  işlerini ve diğer yargıyla ilgili iş ve işlemleri izleme, sonuçlandırma; davaya esas olacak ön işlemleri (ihtarname keşide etmek, ilgili müdürlüklerle ve/veya ilgili kurum ve makamlarla yapılacak yazışmalar sonucu delil tespiti yaptırmak vs) izleyerek sonuçlandırmak görevini yürütür.
(3)Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile  davaların sonuçlandırılması, davadan vazgeçilmesi işlerini; 5393 S.K. md:18/h ve md:34/f bendi hükümleri dikkate alınarak, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısının uygun görüşüyle Başkanlık Makamı tarafından yapılacak havale ile dava konusuna göre yetkili olan Belediye Encümeni veya Belediye Meclisinin kararı olması koşulu ile yürütür. Kanun yoluna gidilip gidilmeyeceği konusunda Başkanlık
Oluru alınması gereken durumlarda, dosyanın yasal süreci ve geldiği nokta özetlenir, konu bu şekilde Olura sunulur. Kanun yoluna gidilip gidilmemesi konusundaki takdir, değerlendirme ve karar Olur veren amire aittir.
(4)Avukatlar, dava ve icra işlerinin yürütülmesi için diğer müdürlüklerden Müdürlükyazısı ile bilgi ve belge isteyebilirler. Acil durumlarda müdürlük yazısı olmaksızın da bilgi ve belge isteyebilirler.
(5)Davalardaki sav ve savunmalar, icra takiplerindeki talepler ve itirazlar; ilgili müdürlükler tarafından verilen bilgi ve belgelere dayandırılır. İlgili müdürlüklerin yanlış veya eksik bilgi vermesi ile hukuken geçerli delil gösterilmemesi durumlarında avukatlar sorumlu tutulamaz. Avukatların süre belirterek istemiş olduğu bilgi ve belgelerin, belirtilen sürede ilgili müdürlük tarafından eksiksiz olarak gönderilmesi zorunludur. Bu zorunluluktan dolayı belgelerin gecikmesinden avukatlar sorumlu
tutulamaz.
(6)Delil tespiti yaptırıldığı ve tebliğ edildiği hallerde buna ait belge ve rapor, Müdürlük tarafından bekletilmeden ilgili müdürlüklere gönderilir.İlgili müdürlük tespite itiraz edilmesini istediği takdirde, itiraz nedenlerini belge ve bilgi ile birlikte açık ve eksiksiz olarak Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderir. İlgili müdürlük en kısa zamanda incelenmesini bitirerek savunmanın yapılabilmesi içinsürenin bitimine en az 3 gün kala görüşünü Hukuk İşleri Müdürlüğüne vermek zorundadır. Aksi halde gecikmeden doğacak sorumluluk ilgili müdürlüğündür.
(7)Belediye tüzel kişiliği adına diğer kişiler tarafından belediyeye gönderilen ihtarnameler Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüğe havale edilir. İlgili müdürlük gerekli görürse Hukuk İşleri Müdürlüğünden alacağı hukuki görüşe göreihtarnameye cevap verir.
(8)Belediye tüzel kişiliği adına belediye tarafından diğer kişilere gönderilecek ihtarnameler ilgili müdürlük tarafından gönderilir. İlgili müdürlük gerekli görürse Hukuk İşleri Müdürlüğünden, yukarıdaki maddelerde yazılı koşullara uygun olarakhukuki görüş ister.
(9)Yargılama sonucunda mahkeme, parasal ödemeye ilişkin karar verdiği takdirde,müdürlük, gerekli ödemenin yapılması için ilgili müdürlüğe yazı ile bildirir. İlgilimüdürlük ödemeye yönelik belgeleri düzenleyerek, ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir. Gecikilen hallerde veya ödenmemesi durumunda oluşacak sorumluluk ilgili müdürlüğe aittir. Yargılama sonucunda verilen karar ister edaya, ister parasal ödemeye ilişkin olsun, hukuk işlerinin müdürlüğünün yükümlülüğü, kararın ilgili müdürlüğe bildirilmesi ile sona erer. Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün, kararın gereğinin ilgili müdürlük tarafından yapılıp yapılmadığını takip zorunluluğu bulunmamaktadır. Kararın gereğini yerine getirme sorumluluğu Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bildirim yapılan ilgili müdürlüğe aittir.

(10)Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri tarafından istenilen bilgi ve belgeler, ilgili olan müdürlükler tarafından isteyen kuruma gönderilecektir.Gönderilen bilgi ve belgelerden kaynaklanan sorumluluklar, ilgili müdürlüklere aittir.
(11)Müdürlüğün görev alanına giren tüm işlemlerde Belediyenin hak, yetki ve çıkarlarının kurulmasına özen gösterilmesi, meslek kurallarının gerektirdiği özen vesadakatin gösterilmesi zorunludur. Hukuk İşleri müdürlüğünden yapılması istenen yasal işlemlerle ilgili talimat/olur işin
başında ilgili müdürlük tarafından alınarak gönderilir. Bu talimat – olayın özelliği gereği sonradan ortaya çıkan durumlar ayrık kalmak üzere- işin her aşaması için
geçerli olup, hukuki işlemin her aşamasında ayrıca olur/talimat alınması gerekmemektedir. Her dava ve icra takibinde kanuni prosedür izlenir. Yargı kararlarının, dava dosyalarının ve takiplerin düzenli olarak arşivlenmesi ve mevzuatın takibine özen gösterilir.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9- (1) Müdürün görev ve yetkileri;
a)Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
b)Müdürlüğün bütçesini yapmak ve harcama yetkilisi sıfatıyla uygulamak,
c)Müdürlükte görevliler arasında görev bölümü yapmak; izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine bir başkasını görevlendirmek ve hizmetin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
ç)Müdürlük personelinin işe devamsızlığını izlemek,
d)Kalemin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
e)Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve adli yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak,
f)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
g)Müdürlüğün çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli emir ve talimatları vermek,
ğ)Müdürlük çalışanlarına teslim edilen kamu mallarının ve malzemelerinin tasarrufla ve
özenle kullanılmasını denetlemek,
h)Müdürlüğün kuruluşuna ve yapılan görevler için ileriye dönük hedefler göstermek.
ı)Müdürlüğün, iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, Müdürden sonra gelmek, Müdüre karşı sorumlu olmak ve sınırları belirtilmek suretiyle Müdürün teklifi üzerine Belediye Başkanı onayı alınarak imza yetkilisi görevlendirilebilir.
(2)Müdürün sorumlulukları;
a)Hukuk İşleri Müdürü, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Avukatların Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10- (1) Avukatların görev ve yetkileri;
a)1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Başkanlığa izafeten Belediye Başkanınca verilen vekaletnamede belirtilen yetkiler çerçevesinde, adli, idari, mali yargı yerleri ile hakem heyetlerinde Belediye Başkanlığının lehine dava açmak, takip başlatmak ve aleyhte  açılmış tüm dava ve icra-iflas takiplerini her aşamada yürütmek ve sonuçlandırmak,
b)Duruşma, keşif ve yüksek yargı organlarındaki duruşmalarda hazır bulunmak,
c)Diğer müdürlüklerce istenecek hukuki görüşleri bildirmek,
ç)Müdürlük temsilcisinin de bulunması gereken Müdürlükler arası kurul veya toplantılara
Müdür tarafından görevlendirilmek kaydıyla Müdürlüğü temsilen katılmak,
d)Müdürlükçe kendilerine verilen işlerde kanunların, tüzüklerin ve bu yönetmeliğin gerektirdiği yükümlülükler çerçevesi içinde görev yapmak,
e)Müdürlükçe görevlendirilecekleri konu ve alanlarda meslek kuralları ile bağlı olarak savunma, inceleme, danışma ve temsil görevlerini yürütmek ve yetkileri kullanmak,
f)Avukatlar kendilerine verilen dava ve icra takip işlerindeki hukuki kararlar açısından bağımsızdırlar. Avukatlara asli görevleri ile bağdaşmayacak hiçbir görev verilemez ve asli görevleri dışındaki işlerde çalıştırılamazlar. Belediye içinde ve belediyenin görevleri ile ilgili olsa bile hiçbir kurul, komite, komisyon üyesi olarak atanamazlar. Başka mercilerce Belediye’den talep edilmesi halinde İlçe Hakem Heyeti, İnsan Hakları Komisyonu gibi hukuki konularda oluşturulan kurul ve komisyonlarda, avukatın rızası alınmak koşuluyla, avukata görev verilebilir.
g)Avukatlar kendilerine teslim edilen kamu mallarını tasarrufla ve özenle kullanır.
(2)Avukatların sorumlulukları;
(a)Avukatlar görev ve çalışmaları yönünden Hukuk İşleri Müdürüne, bağlı Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Kalem Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 – (1) A)Kalem Şefi: Müdürlüğün kayıt, yazışma daktilo işlemleri, dosya düzenlenmesi, davalar ile ilgili takip işleri, mahkeme ve icra giderleri ile ilgili hizmetler,  yapılan giderlere ilişkin işlemler kalem şefi gözetiminde yürütülür. Havale olunan belgeler ile işlemlerin tamamlamasını sağlar, yazışmaları parafa eder.
B)Kalem Personelinin görev dağılımı; yazman, evrak kayıt personeli, arşiv görevlisi ve adliye personeli şeklindedir. Bu görevliler, aşağıdaki işbölümü içinde çalışır.

Yazman;

1. Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, bildirimde bulunulacak birimleri gözden geçirip eksik kalmamasına dikkat ederek, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak,

2. Yapılan yazışmaların imzalarını tamamlayarak, çıkışlarının yapılması için evrak kayıt personeline teslim etmek,

3. Büro işlerinde gizliliğe dikkat etmek ve amirinin bilgisi dışında hiçbir evrakın dışarıya çıkarılmasına izin vermemek,

4. Büro işlerinde ve tüm faaliyetlerin sürdürülmesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun hareket etmek,

5. Amiri tarafından kendisine verilen dosya ve belgelerle ilgili işlemleri tamamlamak,

6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

7. İzin, mazeret, görev …v.s. nedeniyle iş başında bulunmayan personelin işlerini, işleyişin aksamaması için diğer büro elemanları ile birlikte yerine getirmektir.

8. Organizasyondaki yeri itibarıyla müdüre bağlıdır.

9. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, müdür, avukat ve kalem şefine karşı sorumludur.

Evrak Kayıt Personeli;

1. Müdürlük bünyesindeki defterlere gerekli bilgilerin işlenmesi ve defterlerin düzenlenmesi,

2. Birime gelen ve giden evrakları teslim almak, evrakları şbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı “Standart Dosya Planı” esas alınarak, gerekli kayıt işlemlerini yapmak,birimler arası yazışmaları dağıtmak, adliyeye gidecek evrakları çıkış yapıldıktan sonra kalem şefine teslim etmek,

3. Büro işlerinde gizliliğe dikkat etmek ve amirinin bilgisi dışında hiçbir evrakın dışarıya çıkarılmasına izin vermemek,

4. Büro işlerinde ve tüm faaliyetlerin sürdürülmesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun hareket etmek,

5. Amiri tarafından kendisine verilen dosya ve belgelerle ilgili işlemleri tamamlamak,

6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

7. İzin, mazeret, görev …v.s. nedeniyle iş başında bulunmayan personelin işlerini, işleyişin aksamaması için diğer büro elemanları ile birlikte yerine getirmektir.

8. Organizasyondaki yeri itibarıyla müdüre bağlıdır.

9.Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, müdür, avukat ve kalem şefine karşı sorumludur.

Arşiv Görevlisi;

1. Arşiv kayıt ve düzenini sağlamak,

2. Duruşması olan dosyaları çıkarıp duruşma listelerini düzenlemek, duruşması biten dosyaları işlendikten sonra yerine kaldırmak,

3. Büro işlerinde gizliliğe dikkat etmek ve amirinin bilgisi dışında hiçbir evrakın dışarıya çıkarılmasına izin vermemek,

4. Büro işlerinde ve tüm faaliyetlerin sürdürülmesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun hareket etmek,

5. Amiri tarafından kendisine verilen dosya ve belgelerle ilgili işlemleri tamamlamak,

6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

7. İzin, mazeret, görev …v.s. nedeniyle iş başında bulunmayan personelin işlerini, işleyişin aksamaması için diğer büro elemanları ile birlikte yerine getirmektir.

8. Organizasyondaki yeri itibarıyla müdüre bağlıdır.

9. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, müdür, avukat ve kalem şefine karşı sorumludur.

Adliye Personeli;

1.icra takip dosyası hazırlama, tebliğ, haciz, satış, tahsilat-ödeme işlemlerini takip etmekle, işlemlerin yürütülmesini sağlamakla ve icra dairelerinde avukatın yapması gereken işlemler dışındaki tüm işlemleri yapmak,

2.Adliye ve diğer kurumlar nezdinde yürütülmesi gereken işleri takip etmek, sonuçlarından üstlerine/avukatlara haber vermek,

3. Yapmış olduğu işle ilgi ayniyat işlemlerini takip etmek,

4. Büro işlerinde gizliliğe dikkat etmek ve amirinin bilgisi dışında hiçbir evrakın dışarıya çıkarılmasına izin vermemek,

5. Büro işlerinde ve tüm faaliyetlerin sürdürülmesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun hareket etmek,

6. Amiri tarafından kendisine verilen dosya ve belgelerle ilgili işlemleri tamamlamak,

7. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

8. İzin, mazeret, görev v.s. nedeniyle iş başında bulunmayan personelin işlerini, işleyişin aksamaması için diğer büro elemanları ile birlikte yerine getirmektir.

9. Organizasyondaki yeri itibarıyla müdüre bağlıdır.

10.Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, müdür, avukat ve kalem şefine karşı sorumludur.

Tüm Kalem personeli ve avukatlar kendilerine verilen görevleri, yasal süreler ve üstleri tarafından istenen süreler dikkate alınarak, gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evrak ve Arşivleme

Gelen-Giden Evraka Yapılacak İşlemler:
MADDE 12- (1) Evrak memuru tarafından gelen ve giden evrak için; Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı “Standart Dosya Planı” esas alınarak, gerekli kayıt işlemleri yapılır.
(2)Müdürlük dışına yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir. Yazışmalarda, Belediyemizce birimlere göre düzenlenen yazışma kodları kullanılır.
(3)Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen ve evrak memuru tarafından alınan tüm belgeler, gerekli kayıt işlemleri yapıldıktan sonra Müdür tarafından ilgililere havalesi yapılır ve avukatlarla diğer personelin zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine teslim edilir.
(4)Belediye birimleri arasındaki yazışmalar, Hukuk İşleri Müdürü ya da görevlendireceği personelin imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür. Ancak, dava konusu işlemler, ihtarnameler, icra işlemleri ve diğer yasal işlemler için mahkemelere ve ilgili yerlere gönderilecek her türlü dilekçeler ve beyanlar vekalet gereği avukat imzası ile gönderilir.

Arşivleme ve Dosyalama:
MADDE 13- (1) Arşivleme ve dosyalamalarda, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı “Standart Dosya Planı” esas alınır.
(2)Müdürlükten çıkan hukuksal görüşler ile dosyalı yazışmaların örnekleri ayrı ayrı klasörlerde saklanır.
(3)Sonuçlanan, kesinleşen ve belediye açısından hukuken yapılması gereken işlemi  kalmayan dava dosyaları da Müdürün onayı ile arşive kaldırılır.
(4)Müdürlükten giden hukuki görüş yazıları ile her türlü evrakın birebir sureti ilgili klasörde saklanır. Adli veya idari inceleme için getirtilen belge veya dosya asılları ilgili birimlere zimmetle iade edilir.                                                                                                                                                                                                                                                       (5)Dava dosyalarıyla Müdürlükten çıkan hukuksal görüşler ve dosyalı yazışmaların örneklerinin ilgili yerlerde saklanmasından, istendiğinde çıkarılmasından kalem şefi, büro memuru, takip memuru ve icra takip memuru sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Planlama ve Koordinasyon
MADDE 14 –(1) Planlama ve koordinasyon aşağıdaki hükümler doğrultusunda  yürütülür:
a)Yapılacak iş ve işlemlerle ilgili planlama ve koordinasyon Müdür veya Müdür’ün yetkili kıldığı konularda Kalem Şefi tarafından yapılır.
b)Hukuk İşleri Müdürlüğünün tüm yazıları, kalemde toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
c)Hukuk İşleri Müdürü gelen dava dosyalarını, hukuksal görüş isteklerini, diğer evrak ve yazıları avukatlar arasında uzmanlıklarına göre tevzi eder.

(2)Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin görevden ayrılma, emeklilik veya başka yerlere atanmaları halinde, görevlerinden ayrılabilmeleri için, kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleri ile diğer konulardaki dosyaları, belgeleri, her türlü yazıları, yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara teslim etmeleri, devir alanların ise dosyaları, belgeleri, her türlü yazıları inceleyerek, teslim almaları zorunlu ve gereklidir.

(3)Yukarıda adı geçen görevlilerin ölümü halinde, daha önce kendilerine verilmiş olan her türlü dava ve diğer işlerle ilgili dosyalar, belgeler ve yazılar Kalem Şefi tarafından yeni görevliye teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim                                                                                                                                                                                                                                                       MADDE 15 – (1) üdürlük çalışmaları ve sonuçları Ayvalık Belediye Başkanı tarafından denetlenir. Müdürlük, Başkanın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yılsonu raporunun dışında da belli konularla ilgili raporlar Başkanlığa sunulabilir. Belediyenin denetleme organı tarafından yapılacak inceleme ve denetim yalnızca kalem işlemleri, defter kayıtları ile bunların idari ve mali sonuçlarını kapsar. Müdürlüğün ve avukatın görev ve takdir alanına giren hukuki konular denetleme organının inceleme ve denetleme konusuna alınmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                Çeşitli Hükümler

Avukatlık Ücretinin Dağılımı
MADDE 16 – (1) Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin avukatlara dağıtımında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 82. maddesi hükmüne göre uygulama yapılır.

Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller                                                                                                                                                                                                     MADDE 17– (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                        Yürürlük ve Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra belediye internet sitesinde ilan edilmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. Denilmektedir.

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz bünyesinde Kurulması zorunlu olan müdürlükler sınıfında olan Hukuk İşleri Müdürlüğünün kurulmasının ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi  (b) bendine istinaden; hazırlanan Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usül ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğinin meclis huzurunda okunması sonucunda yapılan açık oylaması sonucunda, Özge TOYGAR’ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin, Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne, bir suretinin de Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine 04.02.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi ve Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden II Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği,

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Norm Kadro ve Personel İstihdamı” başlığını taşıyan 49. Maddesi ve Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden; II Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliğine istinaden 1 adet T.H. Sınıfı 1.drece Mimar Kadrosunun 1 adet T.H. Sınıfı 1.derece Kimyager Kadrosu ile değiştirilmesisinin ve ekte hazırlanan II Sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik cetvelinin onaylanmasının yapılan açık oylamasında, Özge TOYGAR’ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Yazı İşleri-İnsan Kaynakları Şefliği’ne, bir suretinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine 04.02.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

6.  Gündemimizde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi 3.Fıkrası uyarınca tam zamanlı sözleşmeli personel alımı (1 adet Mühendis, 1 adet Kimyager)  konusu görüşülerek gereği düşünüldü;
Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi 3.Fıkrası uyarınca 15 Şubat -31 Aralık 2015 tarihlerinde çalıştırmak üzere Belediyemiz T.H. Sınıfı 1.Derece Mühendis Kadrosu karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu Gizem  ELKAN’ın (ek ödemeler hariç) 2.285,87-TL net aylık ücretle çalıştırılması, Belediyemiz T.H. Sınıfı 1.Derece Kimyager Kadrosu Karşılığı tam zamanlı personel olarak Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü mezunu Umut AKÇAY’ın (ek ödemeler hariç) 2.088,89  net aylık ücretle çalıştırılmasının yapılan açık oylamasında, Özge TOYGAR’ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Yazı İşleri İnsan Kaynakları Şefliğine, bir suretinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine 04.02.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

7.  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinde belirtilen Belediye Meclisinin Görev ve Yetkilerinde yer alan  (i) fıkrası  Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. denildiğinden,   Güzel Ayvalık Ltd. Şti.’nin sermayesinin faaliyetlerini yürütmeye yeterli olan 750.000,00 TL’ye yükseltilmesinin yapılan açık oylamasında Özge TOYGAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne; gereği içinde karardan bir suretin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine 04.02.2015 tarihli Meclis Toplantısında karar verildi.

8. 2015 YILI MEVCUT VE YENİ AÇILAN MÜDÜRLÜKLER İÇİN YAPILACAK BÜTÇE AKTARIM ÇALIŞMASI
Madde-1
46 10 05 35 Bütçe kodlu İmar ve Planlama Müdürlüğü’ nün toplam 2.422.000,00 TL  bütçesi bulunmaktadır, bu bütçenin üçte biri (807.000,00 TL ) rakamının yeni açılan Etüd Proje Müdürlüğüne aktarılması.
Madde-2
46 10 05 10 Bütçe kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün 2.541.000,00 TL bütçesi bulunmaktadır, bu bütçenin dörte biri (635.000,00 TL ) rakamının yeni açılan Sosyal İşler Müdürlüğüne aktarılması.
46 10 05 33 Bütçe kodlu Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 7.695.000,00 TL bütçesi  bulunmaktadır, bu müdürlükte bulunan  Cari Transferler  (46 10 05 33 01 1 2 00 5 05 –  Hane Halkına Yapılan Transferler  ve  Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluşlar vb. ) bütçe kaleminden  905.000,00 TL’ nin Sosyal İşler Müdürlüğü’ne aktarılması.
Madde-3
46 10 05 30 Bütçe kodlu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 16.800.000,00 TL bütçesi bulunmaktadır,bu müdürlükte bulunan Menkul Mal , Gayrimenkul Alımları ( 46 10 05 30 04 1 1 00 5 03  – Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri ) bütçe kaleminden 1.000.000,00 TL’ nin, Zabıta Müdürlüğü’ nün Hizmet Alım İşleri bütçe kalemine aktarılması.
Madde-4
46 10 05 30 Bütçe kodlu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 16.800.000,00 TL bütçesi  bulunmaktadır,bu müdürlükte bulunan Menkul Mal , Gayrimenkul Alımları ( 46 10 05 30 04 1 1 00 5 03  – Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri ) bütçe kaleminden  500.000,00 TL’nin, yeni açılan Hukuk İşleri Müdürlüğü’ ne aktarılması.

2015 YILI MECLİS MÜNAKALESİ

46-10-05-35  06-2-0-00  5    01-1-1-01     İmar ve Planlama Müdürlüğü Memur Temel Maaşlardan
46-10-05-41  06-1-0-00  5    01-1-1-01    Etüd ve Proje Müdürlüğü Memur Temel Maaşlara 150.000,00

46-10-05-35  06-2-0-00  5    01-1-2-01     İmar ve Planlama Müdürlüğü Memur Zamlar Tazminatlardan
46-10-05-41  06-2-0-00  5    01-1-2-01    Etüd ve Proje Müdürlüğü Memur Zamlar ve Tazminatlara 65.000,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5    01-1-4-01   İmar ve Planlama Müdürlüğü Memur Sosyal Haklardan
46-10-05-41   06-2-0-00  5    01-1-4-01   Etüd ve Proje Müdürlüğü Memur Sosyal Haklara 3.000,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5    02-1-6-01   İmar ve Planlama Müdürlüğü Memur Sosyal Güvenlik Prim Ödemelerinden
46-10-05-41   06-2-0-00  5   02-1-6-01   Etüd ve Proje Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Prim Ödemelerine 25.000,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5    03-2-1-01    İmar ve Planlama Müdürlüğü Kırtasiye Alımlarından
46-10-05-41   06-2-0-00  5    03-2-1-01    Etüd ve Proje Müdürlüğü Kırtasiye Alımlarına  3.000,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5    03-2-3-03    İmar ve Planlama Müdürlüğü Elektrik Alımlarında
46-10-05-41   06-2-0-00  5    03-2-3-03    Etüd ve Proje Müdürlüğü Elektrik Alımlarına     1.500,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5    03-2-6-90    İmar ve Planlama Müdürlüğü Diğer Özel Malz. Alımlarından
46-10-05-41   06-2-0-00  5    03-2-6-90    Etüd ve Proje Müdürlüğü Diğer Özel Malz. Alımlarına   8.000,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5    03-2-9-90   İmar ve Planlama Müdürlüğü Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımlarından
46-10-05-41   06-2-0-00  5   03-2-9-90  Etüd ve Proje Müdürlüğü Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımlarına 6.000,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5   03-3-1-01   İmar ve Planlama Müdürlüğü Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarından
46-10-05-41   06-2-0-00  5   03-3-1-01   Etüd ve Proje Müdürlüğü Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarına 1.500,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5    03-4-2-04   İmar ve Planlama Müdürlüğü Mahkeme Harç ve Giderlerinden
46-10-05-41   06-2-0-00  5    03-5-1-01   Etüd ve Proje Müdürlüğü Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderlerine  1.500,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5    03-5-1-05   İmar ve Planlama Müdürlüğü Hizmet Alımlarında
46-10-05-41   06-2-0-00  5    03-5-1-05   Etüd ve Proje Müdürlüğü Hizmet Alımlarına 15.000,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5   03-5-2-02   İmar ve Planlama Müdürlüğü Telefon Abonelik KullanımÜcretlerinden
46-10-05-41   06-2-0-00  5    03-5-2-02  Etüd ve Proje Müdürlüğü Telefon Abonelik Kullanım Ücretlerine  1.500,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5    03-5-4-01  İmar ve Planlama Müdürlüğü İlan Giderlerinden
46-10-05-41   06-2-0-00  5    03-5-4-01  Etüd ve Proje Müdürlüğü  İlan Giderlerinden   7.000,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5   03-5-9-03   İmar ve Planlama Müdürlüğü Kurslara Katılma Giderlerinden
46-10-05-41   06-2-0-00  5   03-5-9-03   Etüd ve Proje Müdürlüğü Kurslara Katılma Giderlerine 1.500,00

46-10-05-35   06-2-0-00  5   06-5-9-01    İmar ve Planlama Müdürlüğü Diğer Giderlerinden
46-10-05-41 06-2-0-00 5 06-5-9-01 Etüd ve Proje Müdürlüğü Diğer Giderlere10.000,00                                                                                                                                             —————————————————————————————————————————————————-                                                                                                                 TOPLAM                                                                       299.500,00-TL

2015 YILI MECLİS MÜNAKALESİ

46-10-05-30   04-1-1-00   5    03-8-9-01      İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5    01-1-1-01      Hukuk İşleri Müdürlüğü Memur Temel Maaşlara              45.000,00

46-10-05-30   04-1-1-00   5     03-8-9-01    İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5    01-1-2-01      Hukuk İşleri Müdürlüğü Memur Zamlar ve Tazminatlara  8.000,00

46-10-05-30   04-1-1-00   5     03-8-9-01    İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5     01-1-4-01   Hukuk İşleri Müdürlüğü Memur Sosyal Haklara                 2.000,00

46-10-05-30   04-1-1-00   5    03-8-9-01    İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5   01-2-1-02      Hukuk İşleri Müdürlüğü Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaşına     70.000,00

46-10-05-30  04-1-1-00   5  03-8-9-01     İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5  02-1-6-01    Hukuk İşleri Müdürlüğü Memur Sosyal Güvenlik Prim Ödemelerin          10.000,00

46-10-05-30   04-1-1-00   5  03-8-9-01     İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5  02-3-4-01     Hukuk İşleri Müdürlüğü İşsizlik Sigorta Ödemelerine                              2.000,00

46-10-05-30   04-1-1-00   5     03-8-9-01    İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5     02-3-6-01      Hukuk İşleri Müdürlüğü Sürekli İşçilerin Sosyal Güvenlik Prim Ödemelerine  10.000,00

46-10-05-30   04-1-1-00   5     03-8-9-01    İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5     03-2-1-01      Hukuk İşleri Müdürlüğü Kırtasiye Alımlarına                                        5.000,00

46-10-05-30   04-1-1-00   5     03-8-9-01    İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5    03-2-6-90   Hukuk İşleri Müdürlüğü Diğer Özel Malzeme Alımlarına                          20.000,00

46-10-05-30   04-1-1-00   5     03-8-9-01    İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5    03-3-1-01     Hukuk İşleri Müdürlüğü Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarına    5.000,00

46-10-05-30   04-1-1-00   5     03-8-9-01    İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5     03-4-2-04      Hukuk İşleri Müdürlüğü Mahkeme Harç ve Giderlerine    200.000,00

46-10-05-30   04-1-1-00   5     03-8-9-01    İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5     03-5-2-02    Hukuk İşleri Müdürlüğü Telefon Giderlerine                    5.000,00

46-10-05-30   04-1-1-00   5     03-8-9-01    İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-24   01-3-9-05   5     06-5-9-01      Hukuk İşleri Müdürlüğü Diğer Giderlerine  20.000,00

————————————————————————————————————————————————-
TOPLAM                                                                                                     402.000,00

2015 YILI MECLİS MÜNAKALESİ

46-10-05-30   04-1-1-00   5     03-8-9-01    İşletme ve İştirakler Müdür. Diğer Taşın. Yapım Bakım ve Onarım Giderlerinden
46-10-05-37   03-9-9-00   5     03-5-1-05    Zabıta Müdürlüğü Hizmet Alımlarına                                 1.000.000,00

2015 YILI MECLİS MÜNAKALESİ

46-10-05-10   08-2-0-00   5     01-1-1-01        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Memur Temel Maaşlardan
46-10-05-18   10-9-9-00   5     01-1-1-01       Sosyal İşler Müdürlüğü Memur Temel Maaşlara                9.000,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5     01-1-2-01        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Memur Zamlar ve Tazminatlardan
46-10-05-18   10-9-9-00   5     01-1-2-01        Sosyal İşler Müdürlüğü Memur Zamlar ve Tazminatlara                  2.000,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5     01-1-4-01        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Memur Sosyal Haklardan
46-10-05-18   10-9-9-00   5     01-1-4-01        Sosyal İşler Müdürlüğü Memur Sosyal Haklara                  250,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5     01-3-1-01        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sürekli İşçi Ücretlerinden
46-10-05-18   10-9-9-00   5     01-3-1-01        Sosyal İşler Müdürlüğü Sürekli İşçi Ücretlerine               20.000,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5     01-3-3-01       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sürekli İşçi Sosyal Haklardan
46-10-05-18   10-9-9-00   5     01-3-3-01       Sosyal İşler Müdürlüğü Sürekli İşçi Sosyal Haklara                9.000,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5     01-3-4-01       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sürekli İşçi Fazla Mesailerden
46-10-05-18   10-9-9-00   5     01-3-3-01       Sosyal İşler Müdürlüğü Sürekli İşçi Fazla Mesailere                9.000,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5     01-3-5-01       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sürekli İşçi Ödül ve İkramiyelerden
46-10-05-18   10-9-9-00   5     01-3-5-01       Sosyal İşler Müdürlüğü Sürekli İşçi Ödül ve İkramiyelere              6.500,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5     02-1-6-01       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Memur Sosyal Güv. Prim Ödemelerinden
46-10-05-18   10-9-9-00   5     02-1-6-01      Sosyal İşler Müdürlüğü Memur Sosyal Güv. Prim Ödemelerin    2.000,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5     02-3-4-01       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İşsizlik Prim Ödemelerinden
46-10-05-18   10-9-9-00   5     02-3-4-01       Sosyal İşler Müdürlüğü İşsizlik Prim Ödemelerinden                 750,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5     02-3-6-01       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İşçi Sosyal Güvenlik Prim Ödemelerinden
46-10-05-18   10-9-9-00   5     02-3-6-01      Sosyal İşler Müdürlüğü İşçi Sosyal Güvenlik Prim Ödemelerine   6.500,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5    03-2-1-01        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kırtasiye Alımlarından
46-10-05-18   10-9-9-00   5    03-2-1-01        Sosyal İşler Müdürlüğü Kırtasiye Alımlarına                  750,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5    03-2-3-03      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Elektrik Alımlarından
46-10-05-18   10-9-9-00   5    03-2-3-03       Sosyal İşler Müdürlüğü Elektrik Alımlarına               6.500,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5    03-2-6-90      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Diğer Özel Malz. Alımlarından
46-10-05-10   10-9-9-00   5    03-2-6-90      Sosyal İşler Müdürlüğü Diğer Özel Malz. Alımlarına               6.500,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5    03-2-9-90       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımlarından
46-10-05-10   10-9-9-00   5    03-2-9-90       Sosyal İşler Müdürlüğü Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımlarına  20.000,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5      03-3-1-01     Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarından
46-10-05-10   10-9-9-00   5    03-3-1-01       Sosyal İşler Müdürlüğü Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarına                500,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5    03-5-1-05       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Alımlarından
46-10-05-10   10-9-9-00   5    03-5-1-05       Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Alımlarına                                     30.000,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5    03-5-2-02       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Telefon Giderlerinden
46-10-05-10   10-9-9-00   5    03-5-2-02         Sosyal İşler Müdürlüğü Telefon Giderlerine                    1.750,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5    03-6-2-01       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temsil Tanıtma Ağırlama Giderlerinden
46-10-05-10   10-9-9-00   5    03-6-2-01       Sosyal İşler Müdürlüğü Temsil Tanıtma Ağırlama Giderlerine    250.000,00

46-10-05-10   08-2-0-00   5    06-5-9-01       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Diğer Giderlerden
46-10-05-10   10-9-9-00   5    06-5-9-01       Sosyal İşler Müdürlüğü Diğer Giderlere        6.500,00

————————————————————————————————————————————————————–                                                                                 TOPLAM                                                                  387.500,00-TL

2015 YILI MECLİS MÜNAKALESİ

46-10-05-33   01-1-2-00   5     05-3-1-01    Mali Hizmetler Müdürlüğü Dernek Birlik Kurum Kuruluş Giderlerinden
46-10-05-18   10-9-9-00   5     05-3-1-01    Sosyal İşler Müdürlüğü Dernek Birlik Kurum Kuruluş Giderlerine  96.000,00

46-10-05-33   01-1-2-00   5     05-4-7-51      Mali Hizmetler Müdürlüğü Asker Ailesi Yardımlarından
46-10-05-18   10-9-9-00   5     05-4-7-51      Sosyal İşler Müdürlüğü Asker Ailesi Yardımlarına                 140.000,00
46-10-05-33   01-1-2-00   5     05-4-7-52      Mali Hizmetler Müdürlüğü Aceze Yardımlarından
46-10-05-18   10-9-9-00   5     05-4-7-52      Sosyal İşler Müdürlüğü Aceze Yardımlarına                     450.000,00

46-10-05-33   01-1-2-00   5     05-4-7-53      Mali Hizmetler Müdürlüğü Yiyecek Amaçlı Transferlerden
46-10-05-18   10-9-9-00   5     05-4-7-53      Sosyal İşler Müdürlüğü Yiyecek Amaçlı Transferlere                50.000,00

46-10-05-33   01-1-2-00   5     05-4-7-54      Mali Hizmetler Müdürlüğü Barınma Amaçlı Transferlerden
46-10-05-33   10-9-9-00   5     05-4-7-54    Sosyal İşler Müdürlüğü Barınma Amaçlı Transferlere                 49.000,00

46-10-05-33   01-1-2-00   5     05-4-7-55       Mali Hizmetler Müdürlüğü Eğitim Amaçlı Transferlerden
46-10-05-33   10-9-9-00   5     05-4-7-55        Sosyal İşler Müdürlüğü Eğitim Amaçlı Transferlere                           5.000,00

46-10-05-33   01-1-2-00   5     05-4-7-56     Mali Hizmetler Müdürlüğü Sağlık Amaçlı Transferlerden
46-10-05-33   10-9-9-00   5     05-4-7-56     Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Amaçlı Transferlere                          99.000,00

46-10-05-33   01-1-2-00   5     05-4-7-90      Mali Hizmetler Müdürlüğü Diğer Sosyal Amaçlı Transferlerden
46-10-05-33   10-9-9-00   5     05-4-7-90      Sosyal İşler Müdürlüğü Diğer Sosyal Amaçlı Transferlere                  44.000,00

————————————————————————————————————————————————————–
TOPLAM                                                                                                 933.000,00-TL
Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 61.Maddesine göre hazırlanarak uygulanmakta olan 2015 yılı bütçesinde, Belediyemizde yeni Müdürlükler kurulmuş olması nedeniyle, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Bütçe Aktarma Başlıklı 36.Maddesine istinaden, diğer müdürlük bütçesinden aktarmalar yapılmış olup, onaylanmasının yapılan açık oylamasında,  oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine 04.02.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

9. Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5253 Sayılı Yasanın 2. ve 3.Maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğin 5.maddesinin ( c ) fıkrası gereğince,  Ayvalık Belediyesi’nin SODEM’e üye olmasına ve üyelik işlemleri için, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’in Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesinin yapılan açık oylamasında, oybirliği ile  kabulüne; gereği için karardan bir suretin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 004.02.2014 tarihli toplantıda karar verildi.

10.  Gündemimizde yer alan; Tarife Komisyon Raporu ile ilgili olarak tarife komisyonumuzca hazırlanan “Meclis Tarife Komisyon Raporu” meclis huzurunda okunarak gereği düşünüldü;

 

MECLİS TARİFE KOMİSYONU  RAPORUDUR
Toplantı Yeri    : Ayvalık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Toplantı Tarihi  : 30.01.2015
Toplantı Saati  : 10:00

Belediyemiz meclisinin 03.12.2014 tarihli oturumunda alınan karar gereği Gelir Tarifesi ile ilgil konular komisyonumuzca incelenmesi sonucuda ekte görüldüğü şekilde olmasına karar verilmiştir.

İş bu komisyon raporu aşağıda isimleri yazılı üyeler tarafından tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 30.01.2015

1.Belediyemize ait Taş Kırma Eleme Tesisinde ve Yıkama Eleme Tesisinde ve geri dönüşümü yapılan malzeme birim fiyatları.

TAŞKIRMA – ELEME TESİSLERİ MALZEME TARİFESİ
1-    0 – 5 mm numaralı malzeme tonu            13,00 TL + KDV
5 – 15 mmnumaralı malzeme tonu                 13,00 TL + KDV
15-25 mm numaralı malzeme tonu                 13,00 TL + KDV
25 – 45 mm numaralı malzeme tonu              13,00 TL + KDV
Blok taş malzeme tonu                                 8,00 TL + KDV
Bypass malzemesi tonu                               7,50 TL + KDV
Taş dolgu malzeme tonu                               7,50 TL + KDV
Dolgu malzemesi                                         5,50 TL + KDV

YIKAMA – ELEME TESİSLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜMÜ YAPILAN İŞLENMİŞ     MALZEME ÜCRET TARİFESİ
Hafriyat artığı işlenmiş malzeme tonu                       16,00 TL + KDV
Hafriyat artığı boyutlandırılmış malzeme (mıcır) tonu  13,00 TL + KDV
Bahçe toprağı tonu                                                 16,00 TL + KDV
Beton malzemesi tonu                                            15,00 TL + KDV
Mil tonu                                                                 13,00 TL + KDV
Hafriyat artığı dolgu malzemesi tonu                         7,50 TL + KDV

Satışlarda %40’a kadar indirim yapılaması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi.

2.Belediyemiz tesislerinde yapılacak etkinlikler ve organizasyonların kiralama bedelleri.

a) İsmet İnönü Kültür Merkezi
Konferans, Panel vs.        1.100,00 TL (kdv dahil)
Düğün, nişan vs.              750,00 TL (kdv dahil)
b)Amfi Tiyatro
Konser, tiyatro vs.            4.000,00 TL (kdv dahil)
Diğer Etkinlikler               2.250,00 TL (kdv dahil)
c)Alibey Kültür Merkezi
Nişan, düğün vs.              600,00 TL (kdv dahil)
Diğer etkinlikler               750,00 TL (kdv dahil)
d)Altınova Kültür Merkezi
Nişan, düğün vs.              600,00 TL (kdv dahil)
Diğer etkinlikler               750,00 TL (kdv dahil)

3.Belediyemiz araçlarının dışarıya kiralanması durumundaki fiyat tarifesi.
a)Küçük otolar ve cenaze aracı        kilometre başına  2,00 TL (kdv dahil)
b)Büyük otobüsler                          kilometre başına  2,50 TL (kdv dahil)

4.Yol bozma bedelleri.
a)Asfalt yol                 m2 başına 125,00 TL (kdv dahil)
b)Döşeme yol             m2 başına 100,00 TL (kdv dahil)

Komisyondan geldiği şekliyle ve Meclis Üyesi Nusret TAŞAN’ın önerisi ile başkanlıkça tarifeye ilave olan, komisyonun 1.maddesinde yer alan ücretlerde %40, 2 ve 3. Maddelere ilişkin kiralama bedellerinde, uygun görülen hallerde ilçe halkının sosyal ekonomik durumu göz önünde bulundurarak indirim yapma veya ücretsiz verme  yetkisinin Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e verilmesinin  yapılan açık oylamasında  oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne, bir suretinin de Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine 04.02.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

11.  Şehrimiz merkezi, yol meydan ve ana arter ve mahalle yollarının düzenlemesi projesi işi için İller Bankasından 4.500.000.-TL + KDV  kredi talebinde bulunulmasına ve söz konusu kaleme aktarılmasına ve bu iş ve işlemlerle ilgili Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e tam yetki verilmesine, gereği için de Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tebliğine meclis mevcudunun oybirliği ile  karar verildi.

12. Belediye Meclisimizin 08 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti Seçimlerini usül  hatası yapıldığı gerekcesiyle Bursa Bölge İdare Mahkemesinin 2015/24 Sayılı Kararı ile iptal edilemiş olup, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Seçimlerinin ayrı, ayrı yapılamasına buna göre bir dahaki Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Meclisi seçimlerinin Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri, Ayvalık Ticaret Odası Meclis Üyeleri ve Ayvalık Ziraat Odası Meclis Üyelerinin iştiraki ile 04 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Mart ayı Meclis toplantısında  yapılmasına; keyfiyetin ilgilisine bildirilmesine, gereği içinde Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine Meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

13.  İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi, 1833 ada içerisinde yer alan 18. madde uygulaması sonucunda 26.09.1997 tarih, 3617 sayılı yevmiye numarası ile belediyemiz adına tescil gören hisselerin satışı ile alakalı teklif incelenmiş,

Yapılan incelemede 1/500 ölçekli Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı’nda mevcut bina ve bahçe lejandına sahip; 1833 ada 4 parselde kayıtlı 719,00 m2 alana sahip taşınmaz üzerindeki 64/719 (64m2) hissenin, 1833 ada 7 parselde kayıtlı 699,00 m2 alana sahip taşınmaz üzerindeki 185/3495 (37m2) hissenin, 1833 ada 9 parselde kayıtlı 713,00 m2 alana sahip taşınmaz üzerindeki 116/1426 (58m2) hissenin, 1833 ada 10 parselde kayıtlı 584,00 m2 alana sahip taşınmaz üzerindeki 34/584 (34m2) hissenin satışının, planda hisselerin ayrı kullanımına yönelik bir kullanım bulunmaması sebebi ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.

İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tebliğine oybirliği ile  karar verildi.

14.  İlçemiz Altınova Mahallesi, 8-P-IV  pafta, 6913-6914-6915 ile 6933- 6934- 6935 parsellere cephe veren yol cephe hattı düzeltmesi ile ilgili UİP-4987,5 sayılı plan tadilatı incelenmiş, yapılan uygulama imar planında 18.07.1977 yılı onaylı mevzii imar planına göre oluşmuş mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınmadığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 6c bendine göre, 6 m.lik olan yol, 7 m. olarak düzenlendiği görülmüştür. Mülkiyet durumu ve eşitlik ilkesi gözönünde bulundurulduğu sebebi ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden  kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliğ ile  karar verildi.

15. İlçemiz Namıkkemal Mahallesi, 162 pafta, 967 ada, 3 ve 4 parselde kayıtlı mülkiyeti Firuzan Sami BAŞARAN’a ait taşınmaz ile ilgili UİP-230,3 numaralı plan tadilatı incelenmiş,yapılan incelemede; Alibey Adası Kentsel Sit Sınırları içerisinde yer alan taşınmazın 03.12.2014 tarih 170 sayılı meclis kararımızda belirtilen şekli ile yolun korunduğu anlaşılmış, 05.09.2014 tarih, 3626 sayılı BKVKK’nun kararı ile uygun görülen kitlelerin plana işlenmesi ile ilgili plan tadilatının Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunulmak şartı ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliğ ile  karar verildi.

16. İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 43 pafta, 1076 ada, 6 parselde kayıtlı mülkiyeti İbrahim UYGUN’a ait taşınmaz ile ilgili UİP-230,4 numaralı plan tadilatı incelenmiş; yapılan incelemede; 1/500 ölçekli Alibey Adası Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı’nda yaklaşık 23m2 taban alanlı mevcut bina ve bahçe lejandına sahip 176,36m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın plan notları doğrultusunda belirtlen ada TAKS değeri (%53) oranında yapılaşabileceği, yol cephe hattının korunması adına 80m2 taban alanındaki öneri bina kitlesinin yola bitişik konumlandırılmasını öngören plan tadilatının, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na onaya sunulması şartı ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.
İmar Komisyon Raporunun  komisyondan geldiği şekliyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden istinaden kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliğ ile  karar verildi.

17. İlçemiz Fethiye Mahallesi, 140 pafta, 804 ada, 11 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile ilgili UİP-1736,5 numaralı plan tadilatı incelenmiş,yapılan incelemede; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “ayrık nizam, hmax:9.50m (3 kat), TAKS:0.25, KAKS:0.75” yapılanma koşullarına tabi konut alanının, “E:0.75, Yençok:serbest” yapılanma koşullarına tabi Cami lejandı öngören plan tadilatının, farklı lejand getirilmesi nedeni ile taşınmazın kuzey ve güneye cephelerine yaya yolu işlenerek imar adasının ayrışması gerektiğinden, uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır. İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, üyelerden Nusret TAŞAN’ın “yeniden çizilerek getirilmesi” şerhi ile  çekimser oyuna karşı mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

18.   İlçemiz Sakarya Mahallesi, 112 pafta, 1198 ada, 32 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile ilgili plan tadilatı incelenmiş,yapılan incelemede; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “KASK:0.40, hmax:9.50” yapılanma koşullarına tabi “İlk Yardım Sağlık Merkezi” lejandına sahip alanının, “E:0.40, Yençok:serbest” yapılanma koşullarına tabi Cami lejandı ve “E:0.40, Yençok:6.50” yapılanma koşullarına tabi “Aile Sağlık Merkezi” lejandı öngören plan tadilatının kaldırılan İlk sağlık merkezi alanına ve sağlık tesisinin alanının azaltılarak aile sağlık merkezine dönüştürülmesine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü’nün uygun görüşünün bulunmaması nedeni ile uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır. İmar Komisyon Raporunun  komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

19. İlçemiz 01.09.2008 tarih, 149 mk sayılı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının 2. maddesi ile alakalı teklif incelenmiş, yapılan incelemede “…kot altında iskan amaçlı kat ve mekan kazanılamaz.” ibaresinin, su baskınlarına karşı önlem alınmasını sağladığı, kottan kazanılan bodrum katların iskan amaçlı kullanılması durumunda planda belirtilen yoğunlukların üzerine çıkılacağı ve sosyal donatı alanlarının yetersiz kalacağı, bodrum katların ortak alanlar için mekan oluşturmasının daha uygun olduğu nedenleri ile uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.İmar Komisyon Raporunun  komisyondan geldiği şekliyle  yapılan açık oylamasında Meclis üyelerinden Özge Toygar’ın çekimser oyuna karşı mevcudun  oyçokluğu ile karar verildi.

20. İlçemiz Sakarya Mahallesi 21 MIII pafta 636 ada 41 parselde kayıtlı mülkiyeti Can Yapı Pazarlama LTD.ŞTD’ye ait taşınmaz ile alakalı plan tadilatı teklifinin Meclis kararının alınabilmesi için incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesinin yapılan açık oylamasında komisyona havalesinin oybirliği ile kabulüne; gereği için de İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne tebliğine oybirliği ile karar verildi.

21.  İlçemiz Vehbibey Mahallesi 4 pafta 504 ada 11 parselde kayıtlı mülkiyeti Buğra Yiğit KILIÇ’a  ait taşınmaz ile alakalı plan tadilatı teklifinin Meclis kararının alınabilmesi için incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine gereği için de İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne tebliğine oy birliği ile karar verildi.

22. İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi 43 pafta 1076 ada 4 parselde kayıtlı mülkiyeti Hüseyin GÜLER’e ait plan tadilatı teklifinin daha iyi incelenmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, gereği için de oybirliği ile kabulüne; gereği için de İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

23. İlçemiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 12.01.2015 tarih ve 170-2115099 sayılı yazısında belirtilen 26.04.2006 Tarih ve 26150 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Otopark yönetmeliği Hakkındaki Genel Tebliği’nin 4. maddesine istinaden Otopark bedellerinin bilirlenmediği alanlara yönelik bedel belirlenmesi ile alakalı talebinin daha iyi incelenmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, gereği için de  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine oybirliği ile karar verildi.

24. İlçemiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 12.01.2015 tarih ve 170-2115099 sayılı yazısında belirtilen 26.04.2006 Tarih ve 26150 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Otopark yönetmeliği Hakkındaki Genel Tebliği’nin 4. maddesine istinaden Otopark bedellerinin bilirlenmediği alanlara yönelik bedel belirlenmesi ile alakalı  daha iyi incelenmesi için Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

25. Meclis üyelerinden  Mehmet Ali TUNCER, Salman KAYRAN, Nusret TAŞAN, Ahmet ERKAL, Hüseyin BARIŞ, Murat İbrahim MÜHÜRDAROĞOLU, Fahri GÜREN, Aydın DERİNOVA, Ufuk OVA, Dilek SARAÇOĞLU, Şakir SAKARYA, Gökay BACAN imzalı olarak sundukları önergede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 02 Aralık 2014 tarih kararı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b ve 15.nci maddesi 5.nci fıkrasının son cümleleri uyarınca Cemevlerinin ibadethane yeri sayılması ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan ayrımcılık yapılmadan yararlandırılması gerekmektedir. Bu sebeplere Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan ayrımcılık yapılmadan yararlandırılması hususunu daha detaylı görüşülmesi için konunun Meclis İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine,gereği içinde İmar ve Şehirçilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis mevcudun oybirliği ile karar verildi.

26. Ayvalık Belediyesi sınırları içersinde Yıl içersinde yapılacak olan faaliyetlerde, yarım kalan projelerde ve güncel işlerde kullanılmak üzere Kamu ve Özel Bankalardan 4.000.000.00-TL kadar kredi talep edilmesine, bu iş ile ilgili Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e tam yetki verilmesine;  yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına gereği içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, üyeleriden Özge TOYGAR, Ali GÜR, Kamil Volkan EVREN, Sinan Oğuz BAŞKURT red, Firdes TÜRKYILMAZ, Şeref AKIN, Halil GÜR, Necip Artif TÜNEK, Merih ASLAN,  Ufuk TURAN çekimser oylarına karşı mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

27. Meclis Üyelerinden Halil GÜR’ün gündeme ek madde olarak sunduğu Altınova ve Sarımsaklıda sıcak su arayışı ile ilgili çalışmaların devam ettirilmesi ve termal araştırma ruhsatlarının yenilenmesi için gerekli yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği içinde İmar ve Şehirçilik Müdürlüğüne ve Fen İşleri Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

28. Meclis Üyelerinden Halil GÜR’ün gündeme ek madde olarak sunduğu Altınova’daki Küçük Cami’nin Restarasyonu ile alakalı projesinin hazırlanması için gerekli yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği içinde İmar ve Şehirçilik Müdürlüğüne ve Fen İşleri Müdürlüğüne tebliğine Meclis üyelerinden Ufuk OVA’nın çekimser oylarına karşın Meclis Mevcudun oyçokluğu i ile karar verildi.

29. Turizm Danışma Bürolarının mimari estetiğe uyum sağlayarak gözlere hitap edecek şekilde ahşaptan yapılması ve hem şehir merkezinde hem Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde faal duruma getirilmeleri;
Tarımsal Organize Sanayii Bölgesi ile alakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Valilik ve Ankara İlinde temasların sürdürüldüğü;
Belediyemiz Meclisinin 13 Ocak 2015 tarihli ve 14 sayılı kararı gereği TEDES ile alakalı yapılacak çalışmada vatandaşlarımıza bu uygulama için süre tanınması gerektiği;
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Ayvalık ile alakalı projelerinin kamuya açıklanmadan önce Ayvalık Belediyesi ile paylaşarak görüş ve fikir sahibi olunması, Belediye Meclisinin bu konudaki talebi, teklifi ve tavsiyesi olabileceği; Ayvalık Alibey Adası karayolunu bağlayan Gönül Yolunun yıkılarak denizin sirkülasyonunu sağlanması için asma köprü yapımından önce şehrin kanalizasyon sisteminin baştan sona elden geçirilmesi ve rehabilite edilmesi gerektiği;mevcut köprüde bir güven sorununun yaşanmadığı asıl sorunun diğer köprüde yaşanabileceği,her hangi bir faci yaşanmadan bir an önce el atılması gerektiği, Dalyan Boğazının derinleştirilmesi halinde yapılacak asma köprünün alştından sirkülasyonun daha rahat olacağı;
Şehrimizdeki tarihi zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması ile alakalı çalışmalarda uzman tarihçilerden faydanılarak görüş alınması ve buı kazıların bir sponsor desteği ile sürdürülmesi hususları Meclis üyeleri tarafından dilek ve temenniler gündeminde yer aldı.

Rahmi GENÇER
Belediye Başkanı

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!