Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

05 AĞUSTOS 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

 05 AĞUSTOS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI


1. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısında mazeretlerinden dolayı katılamayacaklarını beyan eden Meclis Üyelerinden Aydın Derinova ve Necip Arif Tünek'in bugünkü toplantı için izinli sayılmalarına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

2. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısı Gündemine ilavesi istenilen konulardan meclis Üyelerinden Ufuk Ova'nın "Belediyemiz Müdürlükleri arasında meydana gelen harcamalarda yeterli olmayan ödemelerin Bütçe içerisinde aktarmalara ihtiyaç duyulduğu"ndan Bütçe Aktarımı ile alakalı hususun gündem maddesine ilave edilmesi ile alakalı talebinin Meclisimizce uygun görülmesine gündemimizin en son maddesine ilave edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61.Maddesi hükmüne göre hazırlanarak uygulanmakta olan 2015 yılı bütçesinin bazı gider kalemlerine konulan ödeneklerin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, aynı yasanın 62. ve 5018 Sayılı Kanunun 19. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.Maddesi hükümleri Dahilinde yetersiz gider kalemlerinin yeterli hale getirilmesi amacıyla her ne kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne aktarımı için 2015 Mali Yılı Ek Bütçesinin daha detaylı görüşülmesi ve tetkiki için Meclis Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.  

4. Şehrimiz sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait taşınmazları arasında yer alan bazı mülklerin zaman içerisinde her hangi bir hizmette kullanılmamasından dolayı kendi haline terk edilerek atıl durumda bırakıldığı, bakımı tamiri ve onarımlarının Belediyemize oldukça maddi külfet getireceği gerekçesiyle, halen hizmet vermekte olan Belediyemiz Müdürlükleri ve bağlı oldukları birimlerinin birbirinden ayrı binalarda hizmet verdiği bu da halkımızın işlerini takip etmelerinde yorucu ve zaman kaybına sebebiyet verdiğinden Ayvalık'ımıza yakışacak bir şekilde yeri ve projesi hazırlanan yeni bir Belediye Hizmet Binasının yapımı için büyük bir bütçe gerekeceğinden, bahse konu taşınmazların her ne kadar satışından elde edilecek gelir ile yapımına başlanması düşünülmekte ise de satışı düşünülen Belediyemiz tasarrufu altındaki satışı belirlenecek mülklerin, günün rayiç bedellerine uygunluğu ve Belediyemiz menfaatleri de göz önünde bulundurularak konunun daha detaylı incelenmesi için Meclis Hukuk Komisyonu ve Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine, komisyonlar tarafından hazırlanacak raporların yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine; meclis üyelerinden Kamil Volkan Evren, Sinan Oğuz Başkurt ve Ali Gür'ün çekimser oylarına karşı mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

5. 5393 Sayılı Belediye Kanunuile İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkındaki Kanun Hükümleri ile Yargıtay İçtihatları sebebiyle Kurumumuz Personel Maaş Hesapları olan Garanti Bankası Ayvalık Şubesi nezdindeki 6298232 nolu hesap ile Akbank Ayvalık Şubesi nezdindeki 113858 nolu hesapların Personel Maaş Hesabı olarak Kamu Hizmetine Tahsis edilmesine, bu hususta yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirligi ile karar verildi. 

6. Belediyemizin Vergi Gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinde (Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez) denildiğinden, Belediyemize ait Garanti Bankası Ayvalık Şubesi nezdindeki 6298654-6297997 nolu hesaplarin Vergi Gelirleri Tahsilat Hesapları olarak Kamu Hizmetine tahsis edilmesine, Akbank Ayvalık Şubesi nezdindeki 82578 nolu hesabin Vergi Gelirleri Tahsilat Hesapları olarak Kamu Hizmetine tahsis edilmesine, Vakıfbank Ayvalık Şubesi nezdindeki 7301284890 numaralı hesabın Vergi Gelirleri Tahsilat Hesapları olarak Kamu Hizmetine tahsis edilmesine, bu hususta yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirligi ile karar verildi. 

7. Şehrimizin turistik bir özellik taşıması nedeni ile Temizlik Hizmetleri Belediyemizin hizmet önceliklerinden biri olduğundan 2016 Yılına ait Temizlik Hizmet alım ihalesinin, 4734 Sayılı Devlet İhale Kanununun 62.Maddesinin (e) bendine istinaden  (....süreklilik arz eden hizmet alımlarında yüklenme süresi 3 yıldır), 3 yıl olarak tespitine ve yapılmasına, Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.  
 
8. Şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 164 pafta 1001 Ada ve 49 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz ile alakalı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.01.1994 tarihli ve 3622 sayılı kararı ile onaylı 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında "Yol" olarak planlanan taşınmazın Balıkesir İdare Mahkemesinin 2013/1023 Esas, 2014/1817 sayılı kararına istinaden alınan 07.03.2015 tarihli ve 4172 sayılı karar ile taşınmazın yer aldığı alanın planı iptal edilmiş olup, yeni bir karar alınabilmesi için konunun daha detaylı incelenmesi etüd ve tetkikinin yapılabilmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine; mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

9. Şehrimiz Ayvalık Kentsel Sit ve Ali Bey Adası Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarının 3.3 Maddesinde yapılan değişiklik ile alakalı talebin, Koruma Amaçlı İmar Planlarında kentsel dokuya aykırı olan kitlelerin dokuya uygun hale getirilmesi için Ali Bey Adası Kentsel Sit ve Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarının 3.3 Maddesinde "Üzerinde mevcut yapı olup da yapının bugünkü zemin kullanım alanı mevcut KAKS değerinin altında kalan ve planda kitle önerilmemiş parsellerde yapının konumu aynen korunarak arkaya doğru mevcut Ada ortamala TAKS değerine kadar yapı alanı büyütülebilir, ancak mevcut yapının konuumunun geleneksel dokuya aykırı konumda bulunması durumunda karakteristik yapı düzenine uygun olacak şekilde Ada TAKS ortalaması değerini aşimamak kaydıyla Kitle öneri yapı teklifi plan tadilatı ile sunulabilir." şeklinde değişiklik yapılmasının Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi. 

10. Şehrimiz Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarının 2. Maddesine göre Rotasyon bulunbmayan parsellerde ifraz ve tevhit yapılamadığı anlaşılmış ancak bazı parseller üzerinde birden çok mevcut yapı bulunduğu bu yapıları nitelik olarak farklılık göstermesi gibi problemler oluşturduğu gerekçesiyle Plan Notlarının 2.Maddesinde "2.1. 1/500 ölçekli Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planında ifraz yapılabilecek parsellerde mevcut doku ve mülkiyet dokusu ile bütünlük oluşturmak amacıyla zorunlu olarak irraz edilebilecek parseller ve ifraz biçimi ...o......o......o......o... notasyonu ile zorunlu tevhit biçimi ise ---x---x---x---x--- notasyonu ile gösterilmiş, tescilli parsel ve bunlara komşu parsellerde yapılacak ifraz ve tevhitler de ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün onayının alınması zorunludur; 2.2. Planda üzerinde birden çok mevcut yapı bulunan parsellerde ifraz sonucu oluşacak her bir parselin yoldan en az 20,00 metre cephe alması mevcut yapılar ile öneri ifraz hattı arasında en az 3,00 metre mesafe bulunması ve ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Korulu Müdürlüğünün onayının alınması koşulu ile ifraz yapılabilir. Bu koşulun dışında kalan parsellerde ifraz ve tevhit yapılamaz ve önerilemez." şeklinde yapılan değişikliğin Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği içib de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

11.  Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 23.O.III (108/1) pafta 1761 ada 3 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti My Villa ve Konut Konseptleri İnşaat Ticaret ve Sanayii A.Ş.ne ait taşınmaz üzerine İmar Plan Tadilatı talebinin; bahse konu parsel dışında çevresinde yer alan parsellerde yapılaşma tamamlandığı anlaşılmış, kuzey cephesi olan 862 Ada 161 sayılı parselin bulunduğu imar adası sınırları ile 1761 Ada 3 sayılı parselin bulunduğu imar adası sınırları yerinde oluşmuş yola istinaden cephe düzeltmesi yapılmadığı, arsa vasfındaki taşınmazların şuyuu durumunu gideren cephe düzeltmesi ile alakalı olarak İmar Plan değişilikliğinin Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine; mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. 

12. Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve U.E.D.A.Ş. Firması tarafından mevcut imar planında yer alan Trafo Alanının mevcut İmar Planlarında yeşil alana işlenmesi ile alakalı talebin, Plana işlenen Trafo Alanlarının mevcut İmar Planlarında Yeşil Alanda kalması ve kadastral sınırlarının yeşil alana terklerinin yapıldığı anlaşıldığından, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 tarihli ve 054 sayılı kararı ile onaylanan İmar Plan tadilatında Trafo Alanı yerinin değiştirilmesine Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine; mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. 

13. Şehrimiz Ali Çetinkaya Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yer alan bölgede mevcut Bahçeşehir Koleji Ana Okulu binası yakınlarında mevcut Baz İstasyonunun bulunduğu alanın hassasiyeti ve insan sağlığına verdiği zarar da göz önüne alınarak şu anki durumu ile alakalı olarak Belediyemiz ile ilgili firma arasında yapılan sözleşme süresi her ne kadar göz önünde bulundurulmakta ise de insan sağlığı açısından hassasiyetini koruduğu bahisle, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş:, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. tarafından kiralanan alanda mevcut baz istasyonunun bu kerre şehrimiz 150 Evler Mahallesi Atatürk Bulvarında yer alan ve tapu sicilinin 889 Ada 5 sayılı parselinde bulunan alana 2015 - 2016 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasından önce taşınmalarına, tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmemesi halinde sözleşmenin fesh edilmesine, keyfiyetin ilgili GSM Operatörlerine bildirilmesine; Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine; mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

14. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 27 pafta 623 Ada 23 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait taşınmazın yine 27 pafta 623 Ada 5 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Muhittin Gökhan Coşkun ve Müzeyyen Jülide Baker'e ait taşınmaz ile şuyulu durumunda bulunması nedeniyle Kıymet Takrinin yapılarak satışının yapılmasına, diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

15. Şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan Karagöz Mevkii ile alakalı Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli ve 184 sayılı kararı ile 13.01.2015 tarihli ve 028 sayılı kararı ile ilgili her ne kadar Balıkesir İdare Mahkemesinin 2015/177 sayılı Esas Kararı yer almakta ise de konunun daha detaylı görüşülmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

16. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 21.N.III pafta 1493 Ada ve 1874 Ada ile alakalı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.05.2015 tarihli ve 399 sayılı kararı ile onaylandığı Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

17. Şehrimiz İsmetpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 616 Adada yapılan cephe hattı düzeltmesi ile alakalı tanzim edilen İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.02.2014 tarihli ve 2991 sayılı kararı gereği işlem yapılmasına, hazırlanan İmar Plan değişikliği teklifinin Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

18. Şehrimiz Zekibey Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 9 pafta 285 Ada 12 sayılı parselinde kayıtlı 1/500 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında her ne kadar Plan değişikliği talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı görüşülmesi tetkik ve etüdünün yapılabilmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

19. Gündemimize İlave olan "2015 Mali Yılı Ek bütçesi" konusu ile ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan yazı ve eklerinin görüşülmesi sonucunda; 2015 Mali Yılı bütçesinde bulunan harcama kalemlerinde, bazı bütçe kalemlerinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşılmış olduğundan, fazlalığı bulunan diğer bütçe kalemlerinden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65.maddesine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.Maddesine istinaden hazırlanmış olan, aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere toplam 2.330.000-TL tutarında fasıllar arası aktarma yapılmasının yapılan açık oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine 05.08.2015 tarihli toplantıda karar verildi. 

AĞUSTOS AYI MECLİSİ ÖDENEK AKTARIMI
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK AKTARIMI
46 10 05 30 04 1 1 00 5 03 2 6 90 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Diğer Özel Malz. Alımlarından
46 10 05 30 04 1 1 00 5 01 3 2 01 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatlarına 200.000,00
46 10 05 30 04 1 1 00 5 03 2 6 90 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Diğer Özel Malz. Alımlarından
46 10 05 30 04 1 1 00 5 03 2 6 90 işletme ve İştirakler Müdürlüğü Mahkeme Harç ve Giderlerine 50.000,00
toplam 250.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
46 10 05 18 01 3 9 00 5 01 1 1 01 Yazı İşleri Müdürlüğü Memur Temel Maaşlardan
46 10 05 33 01 1 2 00 5 01 3 1 01 Mali Hizmetler Müdürlüğü Sürekli İşçilerin Ücretlerine 150.000,00
46 10 05 18 01 3 9 00 5 01 3 1 01 Yazı İşleri Müdürlüğü Sürekli İşçilerin Ücretlerinden
46 10 05 33 01 1 2 00 5 01 3 1 01 Mali Hizmetler Müdürlüğü Sürekli İşçilerin Ücretlerine 350.000,00
46 10 05 18 01 3 9 00 5 01 3 3 01 Yazı İşleri Müdürlüğü Sürekli İşçilerin Sosyal Haklarından
46 10 05 33 01 1 2 00 5 01 3 3 01 Mali Hizmetler Müdürlüğü Sürekli İşçilerin Sosyal Haklarına 200.000,00
46 10 05 18 01 3 9 00 5 01 3 4 01 Yazı İşleri Müdürlüğü Sürekli İşçilerin Fazla Mesailerinden
46 10 05 33 01 1 2 00 5 01 1 4 01 Mali Hizmetler Müdürlüğü Memur Sosyal Haklara 180.000,00
46 10 05 18 01 3 9 00 5 02 3 6 01 Yazı İşleri Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Prim Ödemlerinden
46 10 05 33 01 1 2 00 5 03 2 3 03 Mali Hizmetler Müdürlüğü Elektrik Giderlerine 120.000,00
46 10 05 37 03 9 9 00 5 03 2 9 90 Zabıta Hizmetleri Diğer Tüketim Mal ve Malz Alımlarından
46 10 05 33 01 1 2 00 5 01 1 2 01 Mali Hizmetler Müdürlüğü Zamlar ve Tazminatlara 80.000,00
toplam 1.080.000,00
İMAR VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
46 10 05 30 04 1 1 00 5 03 2 6 90 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Diğer Özel Mal ve Malz. Alımlarından
46 10 05 35 06 2 0 00 5 03 5 1 90 İmar ve Planlama Müdürlüğü Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 1.000.000,00

 

 

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!