Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

05 NİSAN 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

                                               T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 05 NİSAN 2017’DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 68 Nilay TOPRAK,Ufuk OVA, Aydın DERİNOVA,Şeref AKIN,Necip Arif TÜNEK’in bugünkü toplantıda; her mazeretli Meclis üyesi için ayrı ayrı yapılan işaretle oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne, mazeretleri sebebiyle katılamayacaklarını dilekçe ile belirten Nusret TAŞAN’ nın bugünkü toplantı için izinli sayılmalarının işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
2 69 Sabancı Üniversitesinin “Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi” projesine Küçükköy mahallesini katmak üzere 235/2 parselde bulunan okul binasının taraflarına verilmesi ile alakalı konunun, “Ayvalık İlçesi sınırlarında sit alanları dışında yapılacak olan yapılarda, çatı terasına izin verilmesi konusu, “Altınova mahallesinde tapu sicilinin J17-C-01-C-1-B pafta, 482 ada, 1 numaralı parseldeki imar planı değişikliği teklifinin karara bağlanması ile ilgili  konunun “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yeni Gelen Konular” gündemine eklenmesinin  oy birliği ile kabulüne,
3 70 İlçemizdeki muhtelif yolların asfalt kaplama yapım  işi nedeniyle İller Bankasından 3.500.000 TL+KDV tutarında borçlanma için Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’ e yetki verilmesinin kabulüne,
4 71 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yapımını gerçekleştirdiği ilçemizde bulunan   parklara isim verilmesi konusu görüşüldü; İlçemiz 150 evler mahallesi, toplu konut bölgesinde yapılan parka  “Ergün TEKİNCAN”  isminin verilmesi, Aliçetinkaya Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yapılan parka  “Suat Burak ELİK”  isminin verilmesi, Çamlık Mahallesinde yapılan parka  “Çamlık Parkı”  isminin verilmesi, Fethiye Mahallesinde yapılan parka  “Erol KARAYAZ”  isminin verilmesi, Aliçetinkaya mahallesi, Abdi İpekçi caddesi, kadastro evleri önündeki parka  “Şehit Polis Fethi SEKİN”  isminin verilmesinin oy birliği ile kabulüne,
5 72 İlçemiz Altınova mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait olan ve Belediyemiz tarafından onarılıp Sosyal tesis ve vatandaşlarımızın Salon-Kır düğünü ve etkinlik yapabileceği bir tesise dönüştürülen  TAŞKÖŞK’ ün, günlük kullanım kira bedeli olarak   1.200 TL (binikiyüztürklirası) olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabul edilmesine,
6 73 Ayvalık Belediye Başkanlığının “2016 yılı “Faaliyet Raporu”,   Belediyemiz Meclisinde hazır bulunan meclis üyelerine incelemeleri için dağıtılmıştır.Belediye  ve Meclis  Başkanı Rahmi GENÇER, 2016 yılı Faaliyet Raporu hakkında özet bir metin okuyarak faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra  Meclis toplantısından ayrılmıştır. Meclis 1. Başkan Vekili  Ufuk OVA’ nın  mazeretli olması sebebiyle, 2.Başkan Vekili Halil GÜR yerini almıştır. Ayvalık Belediyesi’nin 2016 yılı  Faaliyet Raporu’ nun oylanmasına geçilmiş, Ayvalık Belediye Başkanlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Meclisçe yeterli görülmesine ve oy çokluğu ile kabulüne;
7 74 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi (Komisyon, çalışmasını kırk beş iş günü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu, Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir.) gereği; 2016 yılının Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu 2016 yılı Denetim Komisyonu Raporu; okundu ve Meclisin bilgisine sunuldu.
8 75 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi ve norm kadro yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca; Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan 1 adet G.İ.H sınıfı 5. derece ayniyat memuru kadrosu, 1 adet  G.İ.H. sınıfı 5. derece ambar memuru kadrosu, 1 adet  G.İ.H. sınıfı 10. derece memur kadrosu, 1 adet  G.İ.H. sınıfı 5. derece memur kadrosu olmak üzere 4 kadronun iptal edilerek yerine 4 adet  G.İ.H. sınıfı 3. derece V.H.K.İ. kadrosunun ihdas edilmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy çokluğu ile kabulüne;
9 76 Balıkesir Valiliği Bilim Sanayi ve teknoloji İl Müdürlüğünün 08.03.2017 tarih ve E.547 sayılı yazısı uyarınca; Ayvalık İlçe Belediyesinin, mevcut Edremit Grup  Merkezi, Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna bağlanmasının mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
10 77 Belediye  Encümen üyeliğine Dilek SARAÇOĞLU’ nun ve Şakir SAKARYA’ nın seçilmesine, Meclis  İmar Komisyonuna  Mehmet Ali Yalçın TAŞ,  Murat İbrahim MÜHÜRDAROĞLU,  Hüseyin BARIŞ,  Fahri GÜREN ve  Şeref AKIN’ ın  seçilmesine, Meclis Sağlık Komisyonuna Salman KAYRAN,  Murat İbrahim MÜHÜRDAROĞLU,    Dilek SARAÇOĞLU,  Mehmet Ali Yalçın TAŞ,  Necip Arif TÜNEK’in  seçilmesine, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna Mehmet Ali TUNCER,  Gökay BACAN,  Ahmet ERKAL,  Hüseyin BARIŞ,  Şeref AKIN’ ın seçilmesine, Meclis Tarife Komisyonuna  Aydın DERİNOVA,  Şakir SAKARYA,  Ahmet ERKAL,  Salman KAYRAN, Nusret TAŞAN’nın seçilmesine, Meclis Hukuk Komisyonuna  Ahmet ERKAL,  Mehmet Ali TUNCER,  Gökay BACAN,  Şakir SAKARYA,  Şeref AKIN’ın    seçilmesine,
11 78 İlçemiz Namıkkemal Mahallesi, 167 pafta, 1017 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-230,10 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğine esas BKVKK’nın 22/11/2016 tarih, 6399 sayılı kararı incelenmiş, Yapılan incelemede; meclisimizin 06/04/2016 tarih, 92 sayılı kararı ile uygun görülen plan değişikliğinin söz konusu kurul kararında yapılan değişiklik ile uygun olduğu görüş ve kanaatinin kabulüne,
12 79 İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1111 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-230,8 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğine esas BKVKK’nın 22/11/2016 tarih, 6406 sayılı kararı incelenmiş, Yapılan incelemede; meclisimizin 04/03/2016 tarih, 65 sayılı kararı ile uygun görüldüğü şekliyle plan değişikliğinin onaylandığı anlaşılmış olup, öneri plan değişikliğinin uygun olduğunun kabulüne,
13 80 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 108 pafta, 863 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi incelenmiş, Yapılan incelemede; mevcut imar planında tercihli alanda yer alan taşınmazın dere ile şuyu oluşturduğu ve dereden ihdas çıktığı, dolayısı ile derenin mevcut imar planına işlenmesi gerektiği anlaşılmış, ancak önerilen plan değişikliğinde işlenilen derenin batısında yer alan 1794 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın da öneri plan değişikliğinden emsalini kullanamaması sebebi ile etkilendiği gerekçesi ile söz konusu taşınmaz maliklerinden de uygun görüş alınmasının kabulüne,
14 81 İlçemiz Fethiye Mahallesi, 16 pafta, 113 ada, 6-7 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı UİP-232,19 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı İmar Plan değişikliği talebi  incelenmiş, Yapılan incelemede; mevcut imar planında 6 parselde mevcut yapı lejandı bulunduğu, 7 parselde ise bahçe lejandı bulunduğu dolayısı ile taşınmazların birbirine şuyulu olduğu anlaşılmış, taşınmazlara zorunlu tevhit önerisi getirerek toplam taşınmaz alanının (79,50 m2) verilen ada TAKS değeri ile çarpılması sonucu getirilen 58 m2 bina kitlesi öneren plan değişikliğinin uygun olduğunun  kabulüne,
15 82 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 31400-31500 yatay, 32900-33000 dikey koordinatlar arasında yer alan cephe hattı düzeltmesi ile alakalı UİP-206,14 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş,  Yapılan incelemede; söz konusu koordinatlar arasında yer alan 1181 adada yer alan parsellerin uygulamasını tamamlayarak cephe hattının oluştuğu, ancak mevcut plana göre cephe hattının kaydığı, 1582 adalarda yer alan parsellerin yarısının ise mevcut plan doğrultusunda uygulama gördüğü gerekçesi ile yapılan cephe hattı düzeltmesi ile alakalı plan değişikliğinin uygun olduğunun kabulüne,
16 83 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 21NII pafta, 1877 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-206,15 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi incelenmiş, Yapılan incelemede; mevcut imar planında öğrenci yurdu pansiyonu lejandı ile E:0.90, hmax:950m; ticari kullanım alanı lejandı ile ise E:0.60, hmax:6.50m yapılanma koşullarına tabi taşınmazın, her iki lejand kullanımında da E:0.90, hmax:9.50m yapılanma koşuluna tabi tutulması ile alakalı önerilen plan değişikliğinin, taşınmazın böyle bir yoğunluk hakkı bulunduğundan ve ticari kullanımının artması sonucu sosyal donatı alanı gerektirmediğinden dolayı uygun olduğunun kabulüne,
17 84 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 101 pafta, 1819 ada, 1 ve 2 parsellerde (yeni 3 parsel), 1818 ada, 1 ve 2 parselerde (yeni 34 parsel) kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli Ayvalık Uygulama İmar Plan değişikliğine esas 01/02/2017 tarih, 51 sayılı meclis kararına yapılan itiraz incelenmiş, Yapılan incelemede; mevcut imar planında hmax:4.50m yüksekliğe sahip ticret blokları yer alan taşınmazların Yençok:6.50m yüksekliğe getirilmesi şeklinde hazırlanan plan değişikliğinin, çevredeki tercihli alan lejandına sahip ve çoğunluğun TAKS:0.15, KAKS:0.30 yapılanma koşullarına tabi olarak “konut” olarak yapılaşmasını tamamladığı, getirilecek 6.50m yüksekliğin çevredeki silüeti bozacağından ve Yençok:6.50m olması durumunda inşaat alanının 2 katına çıkacağı ve planda işli olan kitlelerin parselin bütününe oturduğundan emsalinin 1’e tekabul ettiği, öneri durumda ise emsalinin 2’ye çıkacağı; mevcut plandaki ticaret alanının bölgeye yeterli olduğu ve emsal arttırımına gerek görülmediğinden; uygun olmadığının kabulüne,
18 85 Küçükköy mahallesi sarımsaklı mevkinde yer alan planlarda ilave kat talebi ile ilgili raporun okunması sonucunda;Yapılan incelemede; söz konusu alanlarda kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin oluşturulması, nitelikli mimarinin uygulanması ve estetik çözümlere ulaşması için çatı katlarının daha fonksiyonel kullanımı, çatı aralarında kullanılabilir mekan hacmini arttırarak, kullanıcılara ve yatırımcılara maksimum fayda sağlaması amacıyla; Küçükköy Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarının 6. maddesinde yer alan “çatı ve çekme katı yapılamaz.” ibaresinin kaldırılarak plan notu değişikliği hazırlanması ve gereği için Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’na gönderilmesinin uygun olduğun kabulüne,
19 86 Gündemimize İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yeni konular ; 1-Kemalpaşa mahallesi, 36 pafta, 1347 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas TVKBK’ nın 23.02.2017 tarih, 400 sayılı kararının dosyasındaki evrakların eksikliği ve kurulun yeniden değerlendirmeye alması nedeniyle “Yeni Konular” gündeminden çıkarılmasına oy birliği, 2-Yenimahalle gecekondu önleme bölgesindeki su basmanı atılmayan ve devri yapılmayan taşınmazların devri için süre uzatılması talebi, 3-Meclis üyeleri Sinan Oğuz BAŞKURT, Ali GÜR, K.Volkan EVREN tarafından verilen önergeyle ve Meclis Başkanının teklifi ile İmar dairesi yeni konulara alınan ; Ayvalık İlçesi sınırlarında Sit alanları dışında yapılacak olan yapılarda, çatı terasına izin verilmesi konusu, 4-Ayvalık İlçesi, Altınova Mahallesinde Mülkiyeti Mehmet Ali AKÇAL’ a ait; tapu sicilinin J17-C-01-C-1-B pafta, 482 ada,1-4 parselle alakalı plan değişikliği ile ilgili talebinin, yukarıdaki 2.3. ve 4.   maddelerdeki yeni konuların İmar Komisyonuna sevk edilmesinin kabulüne,
20 87 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni konulara eklenen Kemalpaşa Mahallesi, 43 pafta, 1076 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKK’ nın 18.02.2017 tarih, 6680 sayılı kararının kabulüne,
21 88 Sabancı Üniversitesi’ nin (SU), kuruluşundan bu yana sürdürdüğü “birlikte yaratmak ve geliştirmek ilkesi kapsamında “Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi” projesinin Küçükköy Mahallesinde gerçekleştirilmesi için Belediyemize ait 235 ada 2 parselin tahsis edilmesi konusunun daha iyi incelenmesi için Hukuk Komisyonuna gönderilmesine 05.04.2017 tarihindeki meclis toplantısında karar verilmiştir.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!