Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

05 TEMMUZ 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 05 TEMMUZ 2017’DE ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 122 Aydın DERİNOVA, Firdes TÜRKYILMAZ, Şeref AKIN, Ali GÜR’ün bugünkü toplantıda izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, Nusret KANTARCI FİSHER’in  bugünkü toplantı için izinli sayılmalarının oy çokluğu ile kabulüne,
2 123 Meclis Üyelerinden  S.Oğuz BAŞKURT ve Kamil Volkan EVREN’in gündeme ilavesini istediği “Aliçetinkaya Mah., Pazar yerinde bulunan otoparkın Pazar günleri etkin olarak kullanılabilmesi için, belirlenecek süre üzerindeki otopark kullanımının ücretli hale getirilmesi dahil olmak üzere düzenleme yapılması konusunun görüşülmek üzere gündemine eklenmesinin oy birliği ile kabulüne,
3 124 07.06.2017 tarihli Meclis Toplantısında 2016  yılında  devamsızlıkları bulunan  Necip Arif TÜNEK’in  savunması okunmuş;  okunan savunmasının oylanması sonucu oy birliği ile kabulüne; Yine Meclis üyesi  Nusret Kantarcı FISHER’in  Meclis Başkanlığına sunduğu savunmasında; okunan savunmasının oylanması sonucu mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
4 125 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 18. maddesi l.fıkrası ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan 2 adet T.H. sınıfı 1. derece Mühendis kadrosunun İptal edilerek yerine 2 adet T.H. sınıfı 1. derece programcı kadrosunun ihdas edilmesinin ve ekteki  II nolu boş kadro değişiklik cetvelinin mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
5 126 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 18. maddesi L fıkrası ve norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğinin 11. maddesine İstinaden Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan 1 adet S.H. sınıfı 1. derece Veteriner Hekim kadrosunun İptal edilerek yerine 1 adet S.H. sınıfı 1. derece Sosyal Çalışmacı Kadrosunun ihdas edilmesinin ve bununla ilgili II nolu boş kadro değişiklik cetvelinin onaylanmasının  oybirliği ile kabulüne,
6 127 Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Maaşlarının tespit edilmesi ile ilgili konu meclisimizce  görüşülmesi sonucunda;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 3. fıkrası gereğince 15.07.2017-31.12.2017 tarihleri arasında;  Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Türker SAYGIN’ ın, Belediye Başkanlığımızda Münhal bulunan T.H. sınıfı 1. derece programcı kadrosu karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Programcı olarak çalıştırılması, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Enver ÖKSÜZ’ün, Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan T.H. sınıfı 1. derece Programcı kadrosu karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Programcı çalıştırılması, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunu Emre BATUR’un Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan S.H. 1. derece sosyal çalışmacı kadrosu karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Sosyal Çalışmacı olarak çalıştırılması    konusunun mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
7 128 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 18. maddesi l fıkrası ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 11. Maddesine İstinaden 2 adet G.İ.H. sınıfı 5. derece Belediye Trafik memuru kadrosunun İptal edilerek yerine 2 adet G.İ.H. sınıfı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun İhdas edilmesinin ve bununla ilgili  II nolu Boş Kadro Değişiklik cetvelinin mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
8 129 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 18. maddesi L fıkrası ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 11. maddesine İstinaden 1 adet dolu G.İ.H. sınıfı 5. derece memur kadrosunun 1 adet G.İ.H. sınıfı 7. derece memur kadrosu ile değiştirilmesi ve (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği cetvelinin onaylanmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
9 130 Ayvalık Satranç Spor Kulübü Başkanılığınının talep ettiği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesinin (b) bendinde belirtildiği üzere “….. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. …” denildiğinden,    Ayvalık 10.Yaz Satranç Turnuvası kapsamında 27-28-29-30- Temmuz 2017 tarihinde onuncusu yapılması planlanan yaz turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesininmevcudun oy birliği ile kabulüne,
10 131 İlçemizde Muhtelif mahalle,cadde ve sokaklara yapılacak olan yolların,Granit taşı,beton parke ve taş kaplama işi için ek kredi olarak %20 iş artışı ile beraber KDV ödemesi dahil 1.200.000-TL kullanılmasına, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’ e tam yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne,
11 132 Chromas Korosu Temmuz 2017’de İspanyanın Barcelona şehrinde geçekleşecek Dünya Koro Sempozyumunda Türkiye’den davet edilen tek koro Hizmet Pasaport tahsis edilmesini, İlçemizi   temsilen katılmalarının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
12 133 Altınova Mahallesi, 714 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi konulu İmar Komisyon  raporunun okunması sonucunda; Yapılan incelemede; mevcut imar planında “ticaret” lejandına sahip taşınmazın “konut” lejandı şeklinde öneri getiren, meclisimiz 04/01/2017 tarih, 23 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin ada içerisinde lejand bütünlüğü oluşturduğu ve getirilen nüfus doğrultusunda yeşil alan ayrıldığı gerekçesi ile uygun olduğu mevcudun oy çokluğu ile  kabulüne,
13 134 Altınova Mahallesi, 232 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  komisyon raporunun yapılan incelemesinde; Söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre imar planı içerisinde konut alanında yer aldığı, ancak mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2 paftada kalan taşınmazın birinde imar planı içerisinde diğerinde ise dışında kaldığı anlaşılmış, sehven yapılan bu hatanın düzeltmesine yönelik hazırlanan öneri ilave planın, ada içerisindeki yapılaşma şartlarını sabit tutması sebebi ile mevcudun oy çokluğu ile  kabulüne,
14 135 İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1501 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği incelenmiş,Yapılan incelemede; mevcut imar planına göre konut lejandına sahip ve 2 kat (Hmax:6.50m) yükseklikte işli kitleler doğrultusunda yapılaşması bulunan taşınmazın lejandının otel lejandına getirilerek, kitle yoğunluğunu ve kat yüksekliğini sabit bırakan plan değişikliğinin, 3. derece doğal sit alanında yer almasından dolayı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’nce onaylanması şartı ile, uygun olduğu mevcudun oy çokluğu ile  kabulüne,
15 136 Kemalpaşa Mahallesi, 38 pafta, 302 ada, 10-11 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği ile alakalı  komisyon raporunun yapılan incelemesinde; Mevcut bina ve bahçe lejandına sahip taşınmazların tevhidini ve 58 m2 taban alanlı öneri bina lejandı öneren plan değişikliğinin, önerilen kitlenin adada yer alan bitişik nizama uygun olmaması ve bu durumun sokak dokusu ve kentsel silüeti etkileyeceği gerekçesi ile uygun olmadığı mevcudun oy çokluğu ile  kabulüne,
16 137 Fevzipaşa Mahallesi, 5 pafta 46 ada,5 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı Meclisimizin 06.01.2016 tarih, 19 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-232,10 pin numaralı, 1/1000   ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğine esas BKVKK’nın 18.05.2017 tarih ve 6949 sayılı kararının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
17 138 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden “Yeni Gelen Konular” arasında olan; 2. Mithatpaşa Mahallesi, 1021 ada, 7-10 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı Balıkesir İdare Mahkemesi’nin 2015/1471 esas, 2017/598 sayılı kararına esas BKVKKK’nın 18/05/2017 tarih, 6949 sayılı kararı, 3.Küçükköy Mahallesi, kıyıda yer alan “Belediye hizmet alanı” lejandına sahip bölge ile alakalı plan değişikliğine esas görüş talebinin  daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesinin işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabulüne,
18 139 “Aliçetinkaya Mah., Pazar yerinde bulunan otoparkın Pazar günleri etkin olarak kullanılabilmesi için, belirlenecek süre üzerindeki otopark kullanımının ücretli hale getirilmesi dahil olmak üzere düzenleme yapılması konusunun daha iyi incelenebilmesi için Meclis Tarife Komisyonuna sevk edilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne 05.07.2017 tarihinde karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!