Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

06 MAYIS 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

1. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısına mazeretinden dolayı katılamayacağını beyan eden Meclis Üyelerinden Necip Arif Tünek‘in bugünkü toplantı için izinli sayılmasına, meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

2. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısı gündemine ilavesi istenilen konulardan, mülkiyeti Belediyemize ait Zeytinlik Alanlarının altı (6) yıl süre ile İhale edilmesi, şehrimiz Beşiktepe Mahallesinde yer alan zeytin dikmelerinin on (10) yıl süre ile İhale edilmesi, Meclis Üyelerinden Ufuk Ova’nın takriri ve Meclis Üyelerinden Halil Gür’ün takririnin gündeme ilave edilmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

3. 02 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik gereğince; Memur Kadro Ünvan dve Derece Kütüğünde Zabıta Memurlarının Kadro Dereceleri 3. Dereceye yükselebildiğinden mükteseplerine göre 3. Dereceye yükselmeyi hak eden üç (3) adet Dolu G.İ.H. Sınıfı 5. Derece Zabıta Memuru Kadrosunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden III. Sayılı Dolu Kadro Değişikliği cetvelini yürürlüğe sokarak 3. Derece ile değiştirilmesine; yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

4.Belediyemizin 2014 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinde gösterilen Gelir ve Giderlerin Bütçe esasına uygun olduğu Meclis Genel Kurulunda bölüm bölüm okunan rakamlardan anlaşıldığından, 2014 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; bu hususta yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, meclis üyelerinden Özge Toygar’ın red oylarına karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

5. Şehrimiz sınırları ve Belediyemizin yetki alanları içerisinde kalan ve çeşitli yerlerde bulunan toplam altmışbeş (65) adet durak, doksanbeş (95) adet raket, yüz (100) adet bilboard, sekiz (8) adet megalayt, altı (6) adet kule reklam ve tanıtım amaçlı panoların konulacağı yerler için 10 süre ile İhale edilmek suretiyle Encümenimize yetki verilmesine, bu hususta yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Fen İşler Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

6. Yaklaşan yaz sezonu ile yoğunlaşacak Belediye hizmetlerinin aksamalara neden olmadan, sürekliliği söz konusu olduğundan Belediyemiz birimlerinde zaruri olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan İş Makinaları araçlarının alınması hususunda İller Bankası marifetiyle 1.500.000,00.-TL.sı kredi talep edilmesine, her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER‘e tam yetki verilmesine, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine; Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

7. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 27.01.2015 tarihli ve 76526553-152-2119749 sayılı yazılarına istinaden “Haşere ve Sivrisinek ile Mücadele Hizmetleri“nin Büyükşehir İlçe Belediyeleri tarafından yürütülmesi gerektiği, bu sebeple söz konusu hizmetlerin Belediye Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi bildirildiği bahisle; şehrimizin başta bir sahil kasabası ve turizm cenneti olması nedeniyle her daim bakım ve temizliğinin ön planda tutulması gerektiğinden yaz sezonu boyunca halkımızın ve şehrimizde misafir olarak geçici ikamet eden vatandaşlarımızın sağlığı, rahatı ve huzuru için “Haşere ve Sivrisinek ile Mücadele Hizmetleri”nin Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi ve verilen hizmet bedelinin Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi veya mahsuplaştırılmasına; bahse konu hizmetlerin Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi işi için Fen İşleri Müdürlüğüne 300.00,00.-TL.sı miktarında ek bir ödenek aktarılmasına, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına; gereği için de Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdüdlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

8. Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve 14.01.1983 tarihinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yer Ada Orta Çizgilerinin kullanımı ile alakalı 3194 Sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve 18. Maddelerine istinaden yapılan uygulamalarda tereddüt yaşandığı ve her ne kadar “Planda yer alan Ada Orta Çizgilerinin İmar Uygulaması kısmen tamamlanmış yapı adalarında sembolik olup, belirlemeye Belediyesinin yetkili olduğu; henüz imar uygulaması görmemiş yapı adalarında ise planda gösterilen Ada Orta Çizgisine göre uygulama yapılacağı” denilmekte ise de Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda uygun görülmesine ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmesinin meclisimizce kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. ŞehrimizKemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 85 pafta 1263 Ada 23 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Gülten Kesen‘e ait taşınmaz üzerine İmar Plan Tadilatı talebinin, A Sınıfı Plancı görüşü alınmasının daha faydalı olacağı gerekçesiyle konunun daha detaylı görüşülmesi için Meclis İmar Komisyonu tarafından yapılacak bir başka toplantıda müzakere edilerek yeni bir rapor hazırlanmasına, hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliğ iile karar verildi.

10. Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 11S4 pafta 323 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 Parsellerinde kayıtlı Altınova Küçük Esnaflar Bölgesinde yer alan taşınmazlar üzerine tanzim ettirilen İmar Plan Tadilatı talebinin; A Sınıfı Plancı görüşü alınmasının daha faydalı olacağı gerekçesiyle konunun daha detaylı görüşülmesi için Meclis İmar Komisyonu tarafından yapılacak bir başka toplantıda müzakere edilerek yeni bir rapor hazırlanmasına, hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliğ iile karar verildi.

11. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1198 Ada 32 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı görüşülmesi ve tetkiki için Meclis İmar Komisyonua havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

12. Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 10 R 2 pafta 9624 ve 9625 sayılı parsllerinde kayıtlı mülkiyeti Mustafa Bacak‘a ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı görüşülmesi ve tetkiki için Meclis İmar Komisyonua havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

13. Şehrimiz İsmetpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 7 pafta 618 Ada 4 ve 16 sayılı parsllerinde kayıtlı mülkiyeti Alev Katrinli ve iştirakçilerine ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı görüşülmesi ve tetkiki için Meclis İmar Komisyonua havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

14. Şehrimiz Hacıveliler Mahallesi, Türközü Mahallesi, Akçapınar Mahallesi, Mutlu Mahallesi, Bulutçeşme Mahallesi, Çamoba Mahallesi, Murateli Mahallesi, Tıfıllar Mahallesi, Üçkabaağaç Mahallesi, Küçükköy Mahallesi, Altınova Mahallesi, Çakmak Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Sahikent Mahallesi, Ali Çetinkaya Mahallesi son durak, Ali Çetinkaya Mahallesi Onursal Caddesi 1. Sokak gibi alanlar üzerinde mevcut mülkiyeti Belediyemize ait işbu kararımıza ekli listede yer alan zeytinliklerin 2886 sayılı İhale Kanununa istinaden 6 Yıl süre ile İhale edilmesine, bu hususta Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi

15. Şehrimiz Beşiktepe Mahallesinde bulunan J-17-B-23-D-4 pafta, 102 Ada 2 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait 17085,33 metrekare miktarındaki dikmelik zeytinliklerin 2886 sayılı İhale Kanununa istinaden 10 Yıl süre ile İhale edilmesine, bu hususta Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

16. Şehrimiz Ana Yol kenarlarında satışa yönelik işyerlerinin açılabilmesi için meydana getirilecek bir komisyon beraberinde gerekli inceleme ve tetkikatın yapılarak elde edilecek bilgi görüş ve fikirlerin değerlendirilmesi açısında bir rapor hazırlanması ile alakalı Meclis Üyelerinden Halil Gür‘ün takririnin Belediyemiz Etüd ve Proje Müdürlüğüne havale edilmesine, hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine; gereği için de Etüd ve Proje Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!