Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

06 OCAK 2016 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

06 OCAK 2016 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

 

1. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısında mazeretinden dolayı katılamayacağını bir dilekçe ile beyan eden Meclis Üyeleri Şeref AKIN ve Ufuk TURAN’nın bugünkü toplantı için izinli sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2.Belediyemiz Meclis Üyesi Ufuk OVA’nın önerisi olan; 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile ilçemize devr olan Belde ve Köy Tüzel kişiliklerinden Belediyemize geçen taşınmazların üzerine 5543 Sayılı yasa gereğince şerh konulmasının gündeme 10.maddeden önce görüşülmek üzere ilave edilmesinin yapılan açık oylamasında, oybirliği ile kabulüne karar verildi.

3. Belediyemizde 657 Sayılı Kanunda belirtilen Çalışma saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele, 430,40-TL Fazla Çalışma ücreti ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istsnaden Denetim komisyonu seçimi yapıldı, Denetim Komisyonu Üyeliğine M.Ali TUNCER, Dilek SARAÇOĞLU, Halil GÜR’ün seçilmelerine, karar verildi.

5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde ve Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı Belediye Meclisi tarafından belirlenir..” denildiğinden, Denetim Komisyonunun isteği üzerine Komisyonca görev alacak Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arası için günlük bürüt 88,82-TL.sı, kamu personeli dışındaki Uzman Kişilere verilecek günlük bürüt 177,63-TL.sı olarak tespit edilmesine, görev süresinin 10 (on) gün olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemimizde Sözleşmeli personelin ücret tespiti olarak yer alan konumuzla ilgili olarak Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3.Fıkrası uyarınca; Belediyemizde halen sözleşmeli olarak çalışmakta olan 11 adet sözleşmeli personelin 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında çalışmalarının devamına karar verildi.

7. Gündemimizde “Ayvalık Belediyesi Organizasyon Şeması” olarak yer alan konu ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye Teşkilatı” başlığını taşıyan 48. Maddesi gereğince; norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak kurulan yeni Müdürlükler ve oluşturulan yeni alt birimlere istinaden güncellenen Ayvalık Belediye Başkanlığı Organizasyon Şemasının düzenlenmesi,

8. Gündemimizdeki “2016 yılı için Meclisin izin ayının tespiti” konusunda, bir aylık tatil zamanını kabul etmeyerek yılın on iki ayı mutad toplantılarının gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

9.Belediye Meclisinin her ayın ilk Çarşamba günü Olağan toplantısını yapmasına, ancak ilk Çarşamba günü resmi tatile rastlaması halinde tatilin sona erdiği ertesi günü Meclis Toplantısının yapılmasının oybirliği ile karar verildi.

10.Belediye Encümenin her haftanın Salı günü Olağan toplantısını yapmasına karar verildi.

11.6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Gereği Köy Tüzel Kişiliğinden ve kapanan Altınova ve Küçükköy Belediyelerinden, Belediyemize devir olan arsa ve arazilerin tapu kayıtlarına “5543 Sayılı Kanun kapsamında kullanılabilir” şerhinin konulmasına oybirliği ile karar verildi.

12.İlçemizde bulunan sivil toplum örgütleri ve diğer kurumların bünyesinde yer alan hizmetlerin devamlılığı söz konusu olduğundan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde yer alan boş mekanların tespit edilen bir bedel karşılığında yapılacak taleplerin değerlendirilmesi hususunda konunun daha detaylı incelenmesi için 02.12.2015 tarih ve 2015/239 Sayılı Meclis Kararı ile Meclis Hukuk Komisyonu ile Bütçe Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili çalışmalar henüz devam ettiği ve tamamlanamadığından, bununla ilgili hazırlanmış olan komisyon raporunun ve komisyona ek süre verilmesine oybirliği ile karar verildi.                 

13.Belediyemize ait satışı yapılacak taşınmazlarla ilgili olarak Hukuk Komisyonu, Kıymet Takdir komisyonunca hazırlanmış olan rapordaki mülklerin herbirinin tek tek pafta, parsel m2 ve kullanım şekli ve muhammen satış bedeli ve slaytla bilgileri tek tek Meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş ve 37 taşınmazların satışı için madde madde oylanması yapılmış ve satışlarına oyçokluğu ile karar verildi.

14. İlçemizde yer alan 7 adet yer ile alakalı azami 8.00*3.00 m ölçülerinde köşk tipi trafo binası konulması ile alakalı UEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait dilekçeler incelenmiş,

Yapılan incelemede; 19.10.2015 tarih, 34248 sayılı yazıda belirtilen Sakarya Mahallesi, 845 ada, 2 parselde işaretli alanın silüeti etkilemesi sebebi ile uygun olmadığına, trafonun parsel içerisinde yer alan yapının doğu tarafında uygun olduğunun, taşınmazın Maliye Hazinesi’ne ait olması sebebiyle gerekli izinlerinin alınması,

16.10.2015 tarih, 34029 sayılı yazıda belirtilen alanın terkleri yapılmadığından uygun olmadığına, Kemalpaşa Mahallesi, 10 ada, 4 parselin kuzeyinde bulunan alanın uygun olduğu, alanın Ayvalık Kentsel Sit alanı içerisinde ve koruma amaçlı imar planı içerisinde kaldığı göz önüne alınması, 12.10.2015 tarih, 33266 sayılı yazıda belirtilen alanın silüeti etkilemesi sebebi ile uygun olmadığının, belirtilen alanının kuzeyinde yer alan yeşil alan içerinde olmasının uygun olduğu, alanın 3. derece doğal sit alanı içerisinde ve koruma amaçlı imar planı içerisinde kaldığı göz önüne alınması,

19.10.2015 tarih, 34247 sayılı yazıda belirtilen alanın uygun olduğunun, taşınmazın Maliye Hazinesi’ne ait olması sebebiyle gerekli izinlerinin alınması,

19.10.2015 tarih, 34251 sayılı yazıda belirtilen alanın silüeti etkilemesi sebebi ile uygun olmadığının, belirtilen alanının kuzeyinde yer alan yeşil alan içerinde olmasının uygun olduğu, alanın 3. derece doğal sit alanı içerisinde ve koruma amaçlı imar planı içerisinde kaldığı göz önüne alınması, 19.10.2015 tarih, 34249 sayılı yazıda belirtilen alanın uygun olduğu, ancak alanın 1. derece doğal sit alanı içerisinde planın dışında yer alması ve ilave plan yapılması gerektiğinin göz önüne alınması,

19.10.2015 tarih, 34250 sayılı yazıda belirtilen alanın uygun olduğu, alanın 3. derece doğal sit alanı içerisinde, koruma amaçlı imar planı içerisinde ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde bulunduğu göz önüne alınarak, yapılacak plan değişiklikleri ve ilavelerin ilgili makamlarca izinleri ve onaylarının alınması koşulu ile, yapılacak planlara ilave olarak “Trafoların temel yükseklikleri 50cm’i ve tretuvar kotunu geçemez.” şeklinde plan notu eklenmesi koşulu ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Denilmektedir.

İmar Komisyonumuzun İlçemizde yer alan 7 adet trafo yeri ile ilgili imar komisyon kararının Meclis huzurunda okunmasından sonra yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

15. İlçemiz, Vehbibey Mahallesi, 4 pafta, 504 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-232,4 pin numaralı plan değişikliği talebi ile ilgili Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.10.2015 tarih, 5009 sayılı kararı ile yapılan değişiklik incelenmiş,

Yapılan incelemede; belediye meclisimizin 06.03.2015 tarih, 66 sayılı kararı ile uygun gördüğü plan değişikliğine kurul tarafından öneri kütlenin kuzey cephesinin bitişiğindeki tescilli yapının batı cephesindeki pencereyi koruyacak ve devamındaki yol hattı esas alınacak şekilde ve arka cephede bahçe oluşturmak üzere düzeltilen şekli ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Denilmektedir.

İmar Komisyonumuzun 4 pafta 504 ada 11 parselle ilgili plan değişikliğinin komisyondan geldiği şekliyle Meclis huzurunda okunmasından sonra yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 06.01.2016 tarihli toplantıda karar verildi.

16. İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 45 pafta, 1039 ada, 6 parselde kayıtlı, mülkiyeti Kurtuluş Satlık’a ait taşınmaz ile ilgili talep incelenmiş,

Yapılan incelemede; taşınmazın 19.04.1990 tarih, 1075 BKTVKK sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında park alanında kaldığı ve belediyemiz tarafından kamulaştırılması gerektiği anlaşılmış; meclisimizin 06.03.2015 tarih, 71 sayılı kararı ile her ne kadar 5 yıllık imar programı hazırlanması kararı alınmışsa da mülga Altınova Belediyesi ve mülga Küçükköy Belediyesi dahil Ayvalık Belediyesi 5 yıllık imar programları 2018 tarihine kadar devam ettiğinden, programların bitiş tarihlerinden itibaren yeni bir 5 yıllık imar programı yapılması gerektiği, gelen kamulaştırma taleplerinin ise yapılacak olan 5 yıllık imar programında değerlendirilmesi gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.

İmar Komisyonumuzun 45 pafta 1039 ada 6 parselle ilgili almış olduğu imar komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle Meclis huzurunda okunmasından sonra yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 06.01.2016 tarihli toplantıda karar verildi.

17. İlçemiz Sakarya Mahallesi, 378 ada, 55 parselde kayıtlı, mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın 22.01.1994 tarih, 3622 BKTVKK sayı ile onaylı 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planında bahçe nizamında olduğu ve yola cephesi bulunmadığı sebebi ile 378 ada, 35 parselde kayıtlı taşınmaz ile şuyulu durumda bulunduğu, bu durumun 19.10.2015 tarih, 10793 sayılı beyan ile tapu hanesine şerh düşüldüğü anlaşılmış, belediyemize ait “müfrez arsa” vasıflı 46,50 m2 alana sahip taşınmazın satışının yapılmasının oybirliği ile kabulüne,   karar verildi.

18. İlçemiz Sakarya Mahallesi, 22 pafta, 205 ada, 7 – 8 – 9 – 10 – 11 parsellerde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile ilgili UİP-232,9 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebi incelenmiş, taşınmazın Ayvalık Kentsel Sit sınırları içerisinde yer aldığı sebebi ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunulması şartı ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. İmar Komisyonumuzun 22 Pafta 205 ada 7-8-9-10-11 parsellerle ilgili imar plan değişikliği ile ilgili imar komisyonu kararının, oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

19. İlçemiz Fevzipaşa Mahallesi, 5 pafta, 46 ada, 5 parselde kayıtlı, mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz ile ilgili UİP-232,10 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişiliği talebi incelenmiş, taşınmazın Ayvalık Kentsel Sit sınırları içerisinde yer aldığı sebebi ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunulması şartı ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. İmar Komisyonumuzun 5 Pafta 46 ada 5 parsellerle ilgili imar plan değişikliği ile ilgili imar komisyonu kararının, oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

20.İlçemiz Fethiye Mahallesi 16 Pafta 116 Ada 10-11 Parselde kayıtlı mülkiyeti Çağlar ÇORUMLU‘ya ait gayrimenkul ile alakalı plan tadilatının 14.11.2015 tarih, 5097 sayılı BKVKK’den geldiği şekliyle yapılan açık oylamasında, oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

21. İlçemiz Sakarya Mahallesi 21 Pafta 375 Ada 7 Parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkulun satışı ile alakalı konunun daha detaylı tetkik ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

22.İlçemiz Yeniköy Mahallesi 114 Ada 1 Parselde kayıtlı mülkiyeti F.Egemen OKUTUR‘a ait gayrimenkul ile alakalı plana ait verilecek görüşün daha detaylı tetkik ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

23. İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi 41 Pafta 1084 Ada 21 Parselde kayıtlı mülkiyeti Şebnem ŞÖTLEOĞLU İPEK‘e ait gayrimenkul ile alakalı plan tadilatının daha detaylı tetkik ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine,mevcudun oybirliği ile karar verildi.

24. İlçemiz Sakarya Mahallesi 108/1 Pafta, 1761 Ada 3 Parselde kayıtlı mülkiyeti My VİLLA‘ya ait gayrimenkul ile 05.08.2015 tarih 166 sayılı Meclis Kararı eki plan tadilatının iptalinin daha detaylı tetkik ve etüdü için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon tarafından hazırlanacak Raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!