Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

06 OCAK 2021 TARİHİNDE ALINAN MECLİS KARARLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

06 OCAK 2021 TARİHİNDE ALINAN MECLİS KARARLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ
SIRA NUM. KARAR NUM.  

KARAR ÖZETİ

1 1 Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılamayacaklarını mazeretleri sebebiyle; 05.01.2021 tarih ve 303 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Funda ÖZTOLAN, 06.01.2021 tarih ve 314 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Ahmet ERKAL’ın ve 06.01.2021 tarih ve 315 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Z. Gizem YÜKSEL’in  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmaları hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabulüne,
2 2 Gündemimizin 10. sırasında yer alan” Altınova Mahallesi 472 ada 12-13-14-15 parsellerde belediyemize ait taşınmaz üzerinde yer alan, belediyemizin hüküm ve tasarrufunda olan mevcut Altınova pazar yerinin yerine yapılması düşünülen proje için ve Altınova Mahallesi 425 ada 3 parselde yer alan belediyemize ait taşınmazın üzerine yapılması düşünülen yeni Altınova Pazar yeri projesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin j) bendi nezdinde belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.” Maddesinin “Altınova Mahallesi 472 ada 12-13-14-15 parsellerde belediyemize ait taşınmaz üzerinde yer alan, belediyemizin hüküm ve tasarrufunda olan mevcut Altınova pazar yerinin yerine yapılması düşünülen proje için ve Altınova Mahallesi 425 ada 3 parselde yer alan belediyemize ait taşınmazın üzerine yapılması düşünülen yeni Altınova Pazar yeri projesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin j) ve e) bentleri nezdinde belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.” olarak güncellenmesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
3 3 Belediyemizin 02.12.2020 tarih ve 215 sayılı meclis kararının İmar Komisyonu raporunda geçen 6360 sayılı yasanın Resmi Gazetede Yayım tarihinin 06.12.2020 olarak tutanaklara geçtiği, yasanın doğru yayım tarihinin 06.12.2012 olması gerektiği kararın, 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna bağlı olarak ilçemizdeki kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek yerlerin tespit ve tayini hususunda İmar ile Hukuk Komisyonu raporları görüşüldü.

İmar Komisyonu Raporu

“Meclisimizin 04.11.2020 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 180 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemizde yer alan mahallelerden kırsal mahalle olarak belirlenecek mahallelerin tespiti konusu incelenmiş olup; 06.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren 6360 sayılı yasa kapsamında Balıkesir İl Özel İdaresi’nin yetkisinden belediyemiz yetkisine devredilen ve köy statüsünden mahalle statüsüne geçirilen toplam 16 adet mahallenin ( Yeniköy, Üçkabaağaç, Türközü, Akçapınar, Bağyüzü, Beşiktepe, Bulutçeşme, Çakmak, Çamoba, Hacıveliler, Karaayıt, Kırcalar, Murateli, Mutlu, Odaburnu, Tıfıllar) 16.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7254 sayılı yasanın 10. Maddesine istinaden kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edildiğinden, kırsal mahalle olarak kabul edilmesi ve gereği için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.”

Hukuk Komisyonu Raporu

“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 04/11/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; 7254 Sayılı Kanun kapsamında ilçemizdeki kırsal mahallelerin ve kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek yerlerin        tespiti hakkında yapmış olduğumuz birinci toplantıda; 7254 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10. Maddesi  ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 uyarınca ilçe belediyelerinin teklifi üzerine köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen yerlerin kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahallelerin kırsal mahalle kabul edileceği, ilçe belediyesinden gelen teklifin Büyükşehir Belediyesi tarafından aynen veya değiştirilerek kabul  ya da reddedileceği hüküm altına alınmıştır. Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda Ayvalık İlçesine bağlı olan köy ya da belde iken mahalleye dönüşen yerlerin şehir merkezine uzaklıklarında bir değişimin olmadığı, sosyo- ekonomik durumunda bir farklılığın gözlemlenmediği, belediye hizmetlerine erişebilirliği ve mevcut yapılaşma durumları değerlendirildiğinde kırsal yerleşim yeri özelliklerini taşımaya devam ettikleri anlaşılmıştır. İş bu sebeplerle ilçemize bağlı olan mahallelerin ( köy iken mahalleye dönüşen yerlerin) kırsal yerleşim özelliğini taşımaya 2 yıl süreyle devam etmesine,  2 yıl sonra yeniden ilgili kanun kapsamında değerlendirilerek Belediye Meclisi tarafından karar alınmasına Komisyonumuz tarafından oybirliği ile karar verilmiştir.”

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile mahalleye dönüşen ilçemizdeki 16 eski köyün (Yeniköy, Üçkabaağaç, Türközü, Akçapınar, Bağyüzü, Beşiktepe, Bulutçeşme, Çakmak, Çamoba, Hacıveliler, Karaayıt, Kırcalar, Murateli, Mutlu, Odaburnu ve Tıfıllar) 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna bağlı olarak ilçemizdeki kırsal mahalleler olarak belirlenmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne, iş bu karardan gereği için birer suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine 02.12.2020 tarihli meclis toplantısında karar verildi.“ olarak düzeltilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 4 02.12.2020 tarihli meclis toplantısında alınan 215 sayılı karar haricinde, 02.12.2020 tarihinde alınan diğer meclis kararlarında Meclis Çalışma Yönetmeliğinin, Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda  işaretle  yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,
5 5 Gündemimize Başkanlık Makamınca gündeme ilavesi teklif olan; “Belediyemize ait 10 AER 473 plakalı aracın kamu hizmetine tahsisli ve haczedilemeyecek olması hususunun görüşülmesi.” konusunun gündeme ilavesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,
6 6 Gündemimizde yer alan; Ayvalık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı için izin ayının belirlenmesi hususunun görüşülmesi neticesinde, 2021 yılı için Belediye Meclisinin izin ayı tespitinin görüşülmesi ile ilgili olarak,  Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde her ne kadar Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü yer almakta ise de, Belediye Meclisinin 2021 yılında bir aylık tatil kararını almayarak yılın (12) oniki ayı mutat toplantılarını gerçekleştirmesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

7 7 Gündemimizde yer alan; Meclis üyelerinin huzur hakkı ödeneklerinin tespiti ile ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesinin 1. fıkrasında; “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm kapsamı dahilinde meclis başkan ve üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesinin işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,
8 8 Gündemimizde yer alan; Denetim Komisyonu’nun kaç kişiden oluşacağı ve çalışma takvimi ile ilgili hususunun görüşülmesi neticesinde, Belediye Kanunu’nun 25 maddesinde; ”İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon çalışmasını kırkbeş (45) günde tamamlar. Hükümleri yer almaktadır. Bu maddeye istinaden Denetim Komisyonu’nun 5 kişiden oluşması ve çalışmasını bir ayda tamamlaması hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
9 9 Gündemde yer alan; Denetim Komisyonu seçiminin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesine istinaden gizli oylama ile yapılması neticesinde; Meclis Üyesi Onur SATICI 15, Meclis Üyesi İsa ASLAN 19, Meclis Üyesi Hüseyin ERGİN 21, Meclis Üyesi Tülay ÇANKAYA 20, Meclis Üyesi Mehmet SARI 15, Meclis Üyesi Mehmet ÇAKIR 1 oy almış olup, 2 oy boş kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre Denetim Komisyonu’nun Meclis Üyeleri; Hüseyin ERGİN, Tülay ÇANKAYA, İsa ASLAN, Onur SATICI ve Mehmet SARI’dan oluşmasına,

 

10 10 Gündemimizde yer alan; Denetim Komisyonuna katılacak uzman kişilerin ücretlerinin tespiti ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesinin 3. fıkrasında, “Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir.” Hükmü yer almaktadır. Denetim Komisyonu ücretlerinin anılan hüküm dahilinde olması hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

11 11 Gündemimizde yer alan; Mevcut tam zamanlı sözleşmeli personelin 2021 yılı net aylık ücretlerinin tespiti hususunun görüşülmesi neticesinde, Başkanlığımız emrinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak görev yapan Sözleşmeli Personel ücretlerinin 01 Ocak 2021 – ­ 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlamış olduğu Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge uyarınca (Ek Ödenekler hariç) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Veteriner Hekim, Tekniker, Restoratör, Sosyal Çalışmacı, Ekonomist, Programcı, Grafiker ücretlerinin taban ücret olarak belirlenmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,
12 12 Gündemimizde yer alan, Geçici işçi personele 2021 yılı için vize verilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; 5620 sayılı Kanunun geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılması başlıklı 3. Maddesinin 2.fıkrasının c) bendinde “Belediyeler ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve mahalli idare birliklerinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesi çerçevesinde yetkili meclislerinden geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur. Söz konusu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz.” hükmü amirdir ile yine Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesi 1. Fıkrasında “Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre Meclis tarafından yıllık olarak belirlenir.   Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.” denilmektedir. Buna göre 2021 yılında Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesine istinaden; Belediyemizde 268 x %20 = 53,60 x 12 = 643,20 adam/ay geçici iş pozisyonunun Belediye Başkanlığınca 5620 sayılı Kanunun 3. Maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılabilmesini teminen, 2007 yılında sözleşmeli statüye geçmeyerek 5620′ ye tabi geçici (vizeli) işçi personel olarak 30.03.2014 tarihi Yerel Seçimler itibari ile Altınova Belde Belediyesinden Belediye Başkanlığımıza devir olan Sevtap TUNÇALP, Ahmet ERMİŞ ve Vural YENAL’ın Ayvalık 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2015/102 Esas, 2016/217 Karar, 2015/103 Esas, 2016/218 Karar, 2015/104 Esas, 2016/219 Karar nolu Kararları gereğince 2021 mali yılında 360 gün süre ile çalıştırılmaları ve 2021 mali yılında mevcut sürekli işçi kadrolarında emeklilik, istifa, vefat veya başka bir kuruma devir gibi nedenlerle engelli veya eski hükümlü statüde personel açığı mevzu bahis olduğu takdirde kullanmak üzere geçici iş pozisyonunun vize edilmesi hususunda işaretle yapılan  oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

13 13 Gündemimizde yer alan, zabıta personelinin 2021 yılı maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; Belediyemizde 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele, “7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinin (b) maddesinin ” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti ” konulu 1.fıkrasında belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu (7. fıkra) – Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 594,00 Türk Lira amir hükmü bulunması dolayısıyla, belediyemizde görevli zabıta memurlarına verilecek olan maktu mesai ücretinin 2021 yılı için 594,00 (beşyüzdoksandört Türk Lirası ) olarak belirlenmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

14 14 Gündemimizde yer alan, 2021 mali yılı müdürlük bütçeleri bazında sözleşmeli personel “İşsizlik Sigortası Fonu” ödenek kaleminin açılması hususunun görüşülmesi neticesinde; 2021 mali yılı belediyemiz müdürlük bütçeleri bazında “sözleşmeli personel  02.2.4.01    işsizlik sigortası fonuna” ödenek kaleminin açılması hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,
15 15 Gündemimizde yer alan; Altınova Mahallesi 472 ada 12-13-14-15 parsellerde belediyemize ait taşınmaz üzerinde yer alan, belediyemizin hüküm ve tasarrufunda olan mevcut Altınova Pazar yerinin yerine yapılması düşünülen proje için ve Altınova Mahallesi 425 ada 3 parselde yer alan belediyemize ait taşınmazın üzerine yapılması düşünülen yeni Altınova Pazar yeri projesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin j) ve e) bentleri nezdinde belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde, Altınova Mahallesi 472 ada 12-13-14-15 parsellerde belediyemize ait taşınmaz üzerinde yer alan, belediyemizin hüküm ve tasarrufunda olan mevcut Altınova Pazar yerinin yerine yapılması düşünülen proje için ve Altınova Mahallesi 425 ada 3 parselde yer alan belediyemize ait taşınmazın üzerine yapılması düşünülen yeni Altınova Pazar yeri projesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin j) ve e) bentleri nezdinde belediye encümenine yetki verilmesi konusunun daha iyi incelenmesi maksadıyla Plan Bütçe Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

 

 

16 16 Gündemimizde yer alan; “İşyeri Ruhsatı Verme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge’nin” hazırlanması ile ilgili konunun görüşülmesi neticesinde, ilçemizde iş yeri ruhsatlarının verilmesinin usul ve esaslarının belirlenmesi ile alakalı olarak, İşyeri Ruhsatı Verme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge’nin hazırlanması amacıyla konunun daha iyi incelenebilmesi için Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

17 17 Gündemimizde yer alan; İlçemizde ilk açılan ve yer değiştiren özel bankaların dosya tetkik ücretleri konusunun görüşülmesi neticesinde, İlçemizde ilk açılan ve yer değiştiren özel bankaların dosya tetkik ücretlerini içeren hususun daha iyi incelenebilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
18 18 Gündemimizde yer alan, Unesco Birimi’nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde ihdas edilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Birimi altında yer alan Unesco faaliyetlerinin, Unesco Birimi olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde ihdas edilmesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
19 19 Gündemimizde yer alan, Eski Tütün Deposu olarak bilenen Aya Triada binasının yapımında kullanılmak üzere şartlı bağışta bulunmak isteyen  bağışçılarla  şartlı bağışın kabulünü içeren protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
20 20 Gündemimizde yer alan, ilçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesi ile ilgili olarak otopark tarifelerinin görüşülmesi neticesinde; 24/12/2020 tarih ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği, 5216 sayılı kanuna getirilen değişikliğe bağlı olarak ilçe belediyelerinin yetki alanları içerisinde yer alan mahalde bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesi ile ilişkili olarak otopark tarifesinin belirlenmesi hususunun daha iyi incelenebilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 21 Gündemimizde yer alan, İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği nezdinde hazırlanan projeye hibe kredi başvurusu yapılması ve anılan projenin ortağı olarak belediyemiz ile 9 Eylül Üniversitesi arasında protokol imzalama konusunda Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği nezdinde “ekosistem ve doğa temelli çözümlerle yerel bir yönetimin iklim direncinin ve uyum kapasitesini artırılması, Ayvalık Belediyesi Örneği” başlığıyla hazırlanan projeye hibe kredi başvurusu yapılması ve anılan projenin ortağı olarak belediyemiz ile 9 Eylül Üniversitesi arasında protokol imzalama konusunda Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesine dair işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

22 22 Gündemimizde yer alan, Namıkkemal Mahallesi, Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) Amaçlı İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,

İMAR KOMİSYON RAPORUDUR

“Meclisimizin 02/12/2020 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 212 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen; Namıkkemal Mahallesi Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) Amaçlı İmar Plan değişikliği teklifi ile alakalı görüşümüz talep edilmiştir. Konu komisyonumuzca incelenmiş; Namıkkemal Mahallesinde Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) amaçlı planlanmak istenilen alan, Alibey Adası balıkçı barınağı içerisinde kalmaktadır. Konum itibari ile yapılmak istenilen kısım balıkçı barınağının kullanım kapasitesini %50 düşerecektir. Balıkçı barınağı tam kapasite çalışmakta ve talebi ancak karşılamaktadır. Bir kıyı kenti olan Ayvalık’ta balıkçılıkla geçimini sağlayanların barınma sorunu yaşamasına sebep olacağından; Özel Güvenlik Bölgesi (sahil Güvenlik) Amaçlı İmar plan değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun bulunmamıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.

Namıkkemal Mahallesi, Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) Amaçlı İmar Planı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 23 Gündemimizde yer alan, Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parselde; 211 ada, 1 parselde; 210 ada, 1 parselde; 209 ada, 1 parselde; 208 ada, 1 parselde; 197 ada, 184 parselde; 213 ada, 1 parselde; 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı meclisimizin 12.06.2019 tarih ve 125 sayılı kararına esas Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih, 35562 sayılı yazısı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,

İMAR KOMİSYON RAPORUDUR

“Meclisimizin 02/12/2020 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 213 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Küçükköy Mahallesi 197 ada, 105 parsel, 211 ada, 1 parsel, 210 ada, 1 parsel, 209 ada, 1 parsel, 208 ada, 1 parsel, 197 ada, 184 parsel, 213 ada, 1 parsel, 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19/11/2020 tarih 35562 sayılı yazısı ile alakalı olarak ;imar komisyon üyelerince konunun daha iyi incelenebilmesi amacıyla bir ay daha süre istenilmesine Onur SATICI’NIN ret oyuna karşılık, oy çokluğuyla karar verilmiştir.Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.

Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parselde; 211 ada, 1 parselde; 210 ada, 1 parselde; 209 ada, 1 parselde; 208 ada, 1 parselde; 197 ada, 184 parselde; 213 ada, 1 parselde; 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı meclisimizin 12.06.2019 tarih ve 125 sayılı kararına esas Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih, 35562 sayılı yazısı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun komisyonundan oy çokluğu ile geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

24 24 Gündemimizde yer alan, Altınova Mahallesi, 198 ada, 38 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde;

İMAR KOMİSYON RAPORUDUR

“Meclisimizin 02/12/2020 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 214 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Altınova Mahallesi 198 ada, 38 parselde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği incelenmiş olup; Söz konusu 198 ada, 38 parselin mer’i İmar planında yol cephesi bulunmaması sebebiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hazırlandığı görülmüştür. İmar planında yol cephesi bulunmayan parsel bırakılamayacağından plan değişikliği komisyonumuzca oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”Denilmektedir.

Altınova Mahallesi, 198 ada, 38 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

 

25 25 Gündemimizde yer alan, Vefat eden Gazeteci – Yazar Bekir COŞKUN’un adının yaşatılabilmesi amacıyla isminin ilçemizde bir sokağa veya belediyemizin tesislerinden birine verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde;

İMAR KOMİSYON RAPORUDUR

“Meclisimizin 04/11/2020 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 183 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen ve 216 sayılı Meclis Kararımız ile İmar Komisyonumuzca daha detaylı incelenmesi amacıyla ek süre verilmiştir. Vefat eden gazeteci yazar Bekir COŞKUN’un adının yaşatılabilmesi amacıyla ilçemizde bulunan bir sokağa veya belediyemizin mevcut tesislerinden birine isminin verilmesi ile alakalı konusu incelenmiş olup; Alibey Kültür Merkezinin üst katında kurulacak olan kütüphaneye gazeteci-yazar Bekir COŞKUN isminin verilerek “Alibey Adası Bekir Coşkun Kütüphanesi” olmasına, komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.

Vefat eden Gazeteci – Yazar Bekir COŞKUN’un adının yaşatılabilmesi amacıyla isminin ilçemizde bir sokağa veya belediyemizin tesislerinden birine verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında,  mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

 

26 26 Gündemimizde yer alan, 150 Evler Mahallesi 842 ada 37 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan Şehit Fahri Caddesi’nde zemin katta ticaret kullanımı talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,

İMAR KOMİSYON RAPORUDUR

“Meclisimizin 04/11/2020 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 184 Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen ve 217 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonumuzca daha detaylı incelenmesi amacıyla ek süre verilmiştir. İlçemiz, 150 Evler Mahallesi, 842 ada, 37 parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeyer alan Şehit Fahri Caddesi’nde zemin katta ticaret kullanımı ile alakalı konu incelenmiş olup; Konu komisyonumuzca incelenmiş; söz konusu 842 ada, 37 parsele cephe veren ve ticari kullanımların daha yoğun olarak yer aldığı Şehitler Cami Caddesi üzerinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. maddesinin, f – 1 bendine istinaden, yol güzegahı boyunca zemin katta ticari kullanım verilmesinin uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”Denilmektedir.

150 Evler Mahallesi 842 ada 37 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan Şehit Fahri Caddesi’nde zemin katta ticaret kullanımı talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

 

27 27 Gündemimize ilave olan, Belediyemize ait 10 AER 473 plakalı aracın kamu hizmetine tahsisli ve haczedilemeyecek olması hususunun görüşülmesi neticesinde; Belediyeler, kanunlarda verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmeti sunan kamu tüzel kişiliğidir. Belediyenin yaptığı hizmetler, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamu yararı gözetilerek yapılan, sürekli ve düzenli çalışmalarıdır. Bu çalışmaların kesintiye uğramadan devam edebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin son fıkrasında; belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinde… “Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallarının haczedilemeyeceği” belirtilmiştir. Anayasa’nın 127. Maddesinde tanımlanan kamu idaresi belediyelere 13.07.2005 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 ve 15. Maddeleriyle ve diğer birçok kanunda insan hayatına beşikten mezara kadar devamlı ve zorunlu çok çeşitli görevler verilmiş ve muhtelif hizmetler yüklenmiştir. Belediyeler bu görevleri ve yüklenilen zorunlu hizmetleri yine çeşitli kanunlarda sağladıkları maddi imkânlarıyla yerine getirmektedirler. Belediyelerin maddi kaynakları tanımlamasında para menkul ve gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere hiçbir şekilde haczedilemeyeceği hükmüne bağlanmıştır. Bu hükümler doğrultusunda; Belediyemize ait kamu hizmetinde kullanılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 08.04.2020 tarih E. 84554 sayılı yazısı ile çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla sağlanmış araç ödeneği kullanılarak, Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesi ile alınan 10 AER 473 plakalı su tankeri ve arazöz, motorlu araçlar demirbaş listesinde bulunmaktadır. Bu hüküm ve bilgiler doğrultusunda 10 AER 473 plakalı aracın kamu hizmetine tahsisine ve haczedilmemesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 E-BELEDİYE

Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .


Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .

This will close in 20 seconds