Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

07 EKİM 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

07 EKİM 2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

 

1. Bugünkü Olağan Meclis Toplantısında mazeretinden dolayı katılamayacağını bir dilekçe ile beyan eden Meclis Üyesi M.Ali TUNCER‘ın bugünkü toplantı için izinli sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2.  Bugünkü Olağan Meclis Toplantısında gündeme ilavesi istenilen konulardan; Meclis Üyelerinden Ali GÜRSinan Oğuz BAŞKURT ve Volkan EVREN’in, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde mevcut Camii yanında bulunan Baz istasyonunun ruhsat işlemlerinin araştırılması ile alakalı takrirleri ile Meclis Üyelerinden Ufuk OVA‘nın Belediyemiz sınırlarında bulunan çam ağaçları mahsüllerinin toplatılması, bakımının Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayii Ticaret Limited Şirketine verilmesi ile alakalı konularının gündemin diğer maddelerine ilave edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3. 2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 100.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye gelirleri için (B) Gelirleri Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 100.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2016 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6- Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),

2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),

3- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

4- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

5- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

6- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

7- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 8- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

9- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)

10-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösteri (T-1) Cetveli (Örnek-25),

11- Mevcut Taşıtlerı gösteriri (T-2) Cetveli (Örnek-26),

12- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

Madde 7- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 8- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

 

2016 MALİ YILI GELİR ve GİDER BÜTÇESİ

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün Meclis Genel Kuruluna sunmuş olduğu 2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinde yer alan başlıklar halinde aşağıya çıkarılan Gelir ve Gider Bölümlerinin Meclisimizce yapılan incelemesinde ; madde madde okunan bölümlerin ad okunmak suretiyle yapılan oylaması sonucu ;

02. Bölümde yer alan Özel Kalem Müdürlüğünün Bütçede yazılı 1.406.000,00.-TL. sının kabulüne,

05. Bölümde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Bütçede yazılı 3.434.000,00.-TL. sının kabulüne,

10. Bölümde yer alan Kültür ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğünün Bütçede yazılı 3.195.000,00.-TL. sının kabulüne,

18. Bölümde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün Bütçede yazılı 1.752.000,00.-TL. sının kabulüne,

19. Bölümde yer alan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Bütçede yazılı 2.458.000,00.-TL. sının kabulüne,

24. Bölümde yer alan Hukuk İşleri Müdürlüğünün Bütçede yazılı 535.000,00.-TL. sının kabulüne,

30. Bölümde yer alan İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Bütçede yazılı 12.174.500,00.-TL. sının kabulüne,

31. Bölümde yer alan Fen İşleri Müdürlüğünün Bütçede yazılı 30.517.500,00.-TL. sının kabulüne,

33. Bölümde Mali Hizmetler Müdürlüğünün Bütçede yazılı 19.017.000,00.-TL.sının kabulüne,

35. Bölümde yer alan İmar ve Planlama Müdürlüğünün Bütçede yazılı 4.411.000,00.-TL.sının kabulüne,üyelerden

37. Bölümde yer alan Zabıta Müdürlüğünün Bütçede yazılı 3.932.000,00.-TL. sının kabulüne,

38. Bölümde yer alan Veteriner İşleri Müdürlüğünün Bütçede yazılı 1.454.000,00.-TL. sının kabulüne,

39.Bölümde yer alan Temizlik Müdürlüğünün Bütçede yazılı 11.525.000,00.-TL. sının kabulüne,

41. Bölümde yer alan Plan Proje Müdürlüğünün Bütçede yazılı 989.500,00.-TL. sının kabulüne,

42. Bölümde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Bütçede yazılı 3.199.500,00.-TL.sının

ki toplam 100.000.000,00.-TL.sı olarak 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinin aynen kabulüne, üyelerden Halil Gür, Firdes Türkyılmaz, Şeref Akın, Ufuk Turan, Muhittin Tüfekçi, Merih Arslan, Necip Arif Tünek, Özge Toygar, Sinan Oğuz Başkurt, Ali Gür ve Kamil Volkan Evren’in çekimser oylarına karşı mevcudun oyçokluğu ile;

2016 Mali Yılı Gelir Bütçesi de ayrı ayrı incelendi, yapılan oylaması sonucu ;

01. Bölümde yer alan Vergi Gelirleri başlığını taşıyan Bütçede yazılı 25.115.000,00.-TL. sının kabulüne,

03.Bölümde yer alan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri başlığını taşıyan Bütçede yazılı 40.474.500,00.-TL. sının kabulüne,

04. Bölümde yer alan Alınan Bağış ve Yardımlar başlığını taşıyan Bütçede yazılı 3.800.000.00.-TL. sının kabulüne,

05. Bölümde yer alan Diğer Gelirler başlığını taşıyan Bütçede yazılı 24.510.500,00.TL.sının kabulüne,

06.Bölümde yer alan Sermaye Gelirleri başlığını taşıyan Bütçede yazılı 6.100.000,00.- TL.sının kabulüne;

09.Bölümde yer alan (-) Red ve İadeler başlığını taşıyan Bütçede yazılı 600.000,00.- TL.sının kabulüne;

bu duruma göre bölüm toplamları olan 2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin denk olarak 100.000.000,00.-TL.sı olarak aynen kabulüne, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine; üyelerden Halil Gür, Firdes Türkyılmaz, Şeref Akın, Ufuk Turan, Muhittin Tüfekçi, Merih Arslan, Necip Arif Tünek, Özge Toygar, Sinan Oğuz Başkurt, Ali Gür ve Kamil Volkan Evren’in çekimser oylarına karşı mevcudunun oyçokluğu ile karar verildi.

 

4. T.C. AYVALIK BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

İLAN VE REKLAM VERGİSİ (01.3.9.53 İlan Reklam Vergisi)

(Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunu genel Tebliği (seri no:459) gereğince Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar uygulanacaktır)(BAKANLAR KURULUNUN AÇIKLIYACAĞI ALT VE ÜST SINIRLAR DİKKATE ALINACAKTIR.)

1- Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlereasılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak…………………… 80,00 TL

2- Mevcut Tabelaların 2 m² büyük olması halinde 2 m² üzeri her m² için …………………………………………………………………………………..100,00 TL

3- Motorlu taşıt Araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak………………………………………………………. 40,00 TL

4- Cadde, Sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak ……………………………………………… 10,00 TL

5- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekaresinden yıllık olarak…………………………………………………………………………………………………. 140,00 TL

6- İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinden her biri için……………………………………………………… 0,25 TL

7- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden ……………………………………………………………………………….. 0,50 TL

EĞLENCE VERGİSİ (01.3.9.51 Eğlence Vergisi)

(Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunu genel Tebliği (seri no:459) gereğince Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar uygulanacaktır)(BAKANLAR KURULUNUN AÇIKLIYACAĞI ALT VE ÜST SINIRLAR DİKKATE ALINACAKTIR.)

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (günlük)…………. 10,00 TL

İŞGALİYE (01.6.9.53 İşgal Harcı)

(Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunu genel Tebliği (seri no:459) gereğince Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar uygulanacaktır) )(BAKANLAR KURULUNUN AÇIKLIYACAĞI ALT VE ÜST SINIRLAR DİKKATE ALINACAKTIR.)

İşgallerden beher m² için günde……………………………………………… 1,50 TL

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI (01.6.9.56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı)

(Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunu genel Tebliği (seri no:459) gereğince Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar uygulanacaktır) BAKANLAR KURULUNUN AÇIKLIYACAĞI ALT VE ÜST SINIRLAR DİKKATE ALINACAKTIR.)

1-Tartı ağırlıklarının her birinden……………………………………………. 1,50 TL

2-Uzunluk ölçülerinin her birinden…………………………………………………….. 1,50 TL

3-Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden……… 3,00 TL

4-El terazilerinden…………………………………………………………………………. 6,00 TL

5-Normal masa terazilerinden……………………………………………………………… 9,00 TL

6-Otomatik (ibreli) terazilerden…………………………………………………………… 12,00 TL

7-Elektronik terazilerden…………………………………………………………………….. 15,00 TL

8-Kantar ve Basküllerden……………………………………………………………………. 25,00 TL

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI (01.6.9.54 İşyeri Açma İzin Harcı)

(Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunu genel Tebliği (seri no:459) gereğince Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar uygulanacaktır) BAKANLAR KURULUNUN AÇIKLIYACAĞI ALT VE ÜST SINIRLAR DİKKATE ALINACAKTIR.)

Beher m² için………………………………………………………………………………………….. 1,00 TL

MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI (01.6.9.99 Diğer Harçlar)

(Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunu genel Tebliği (seri no:459) gereğince Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar uygulanacaktır) BAKANLAR KURULUNUN AÇIKLIYACAĞI ALT VE ÜST SINIRLAR DİKKATE ALINACAKTIR.)

Muayene ruhsat ve rapor harcı………………………………………………………….. 15,00 TL

KURTARMA ARAÇLARI HİZMETLERİ (3.1.2.99 Diğer Hizmet Gelirleri)

(2016 yılı için açıklanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılacaktır.Bunun sonunda hesaplanan tutarın virgülden sonra iki hanesi tamamlanır.)

1- Çıkış (şehir dahilinde her saatlik zaman için )……………………… 154,00 TL

2- Şehirdışı ayrıca km. başına alınacak ücret…………………………….. 14,00 TL

MEZARLIK TARİFESİ (03.4.9.99 Kurumlar Hasılatı)

(2016 yılı için açıklanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılacaktır.Bunun sonunda hesaplanan tutarın virgülden sonra iki hanesi tamamlanır.)

a.-İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızdan tüm mezarlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmasına; ücret hususunda cenaze sahibinin takdirine bırakılmasına,

b.-Önceden mezar yeri satın alınması halinde mezar başına…… 3.634,00 TL

İŞ MAKİNALARI ÇALIŞMA ÜCRETİ (3.1.2.99 Diğer Hizmet Gelirleri)

(2016 yılı için açıklanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılacaktır.Bunun sonunda hesaplanan tutarın virgülden sonra iki hanesi tamamlanır.)

1.- Küçük kepçe ile çalışılan her saat için(KDV hariç)……………. 438,00 TL

2.- Büyük kepçe ile çalışılan her saat için(KDV hariç)……………. 500,00 TL

3.- Büyük grayder ile çalışılan her saat için (KDV hariç)………. 1.663,00 TL

4.- Kömpresör ile çalışılan her saat için (KDV hariç)……………. 197,00 TL

5.- Damperli kamyon ile çalışılan her saat için(KDV hariç)……. 133,00 TL

6.- Altınova – Ayvalık ve Altınova – Alibey adası arasında kum, çakıl damperleri kamyon ile her sefer için (KDV hariç)…….. 292,00 TL

7-Asfalt Kesme Makinası ile çalışan her saat için(KDV hariç)…… 334,00 TL

8.-Silindir Makinası ile çalışılan her saat için (KDV hariç)……. 467,00 TL

SEMT PAZARLARI SATIŞ TARİFESİ (03.4.9.99 Kurumlar Hasılatı)

*Ayvalık Perşembe pazarı Talatpaşa caddesi 1mt tahsis ve devir ücreti 1.250,00 TL

a) Dalkıran Mehmet Ağa Caddesi (Dereboyu) Coşkun Kömürcülüksonuna kadar. 1.000,00 TL

b)Dalkıran Mehmet Ağa Caddesi (Dereboyu) Coşkun Kömürcülük’ten sonrası. 750,00 TL

*At arabacılar meydanı komple. 1.250,00 TL

*Sebze pazarı girişi metresi. 1.250,00 TL

a)Sebze pazarı girişi ara sokaklar. 500,00 TL

*Barbaros Caddesi Yıldız Çeyiz İşletmesine kadar. 1.000,00 TL

a)Yıldız Çeyiz İşletmesinden Bakkal Hüseyin dükkanına kadar. 750,00 TL

b)Bakkal Hüseyin’den Camlı Kahvehane’ye kadar. 500,00 TL

*Ayvalık Aliçetinkaya Mah.semt pazarı metre tahsis ve devir ücreti. 500,00 TL

*Ayvalık Alibey Adası semt pazarı metre tahsis ve devir ücreti. 500,00 TL

*Ayvalık Altınova semt pazarı metre tahsis ve devir ücreti. 500,00 TL

*Ayvalık Küçükköy/Sarımsaklı semt pazarı metre tahsis ve devir ücreti. 500,00 TL

*Devir ücretleri peşin alınacaktır.

*İlçemizdeki tüm semt pazarlarında 1. Derece akraba ve sıhri ücretsiz devir.

*İlçemizdeki tüm semt pazarlarındaki kayıtlı esnaf haricinde sezonluk tezgah açan karpuzcu ve çiçekçilerden haftalık 50,00.-TL, diğer esnaflardan 5 metreye kadar 250,00.-TL 5 metre üzerinde açanlardan 500,00.-TL.sı ücret alınacaktır.

*İlçemizdeki tüm semt pazarlarındaki esnaflarımız Belediyemizce verilen kimlik kartını taşımak ve kendi tezgahı başında bulunmak zorundadır.

*İlçemizdeki tüm semt pazarlarındaki yerler Belediyemizden habersiz tezgah sahibi tarafından başkasına kiraya verilemez.Kiraya verildiği tespit edildiği taktirde tezgah yeri iptal olur.

*İlçemizdeki tüm semt pazarlarındaki esnaflarımız sattıkları ürünlerinin üzerinde fiyat etiketi bulundurmak zorundadır.

AYVALIK SEMT PAZAR YERLERİNDEN ALINACAK HAFTALIK ÜCRET

1.- Köşe başı tezgahlardan…………………………………. 20,00 TL

2.- Orta tezgahlardan………………………………………… 10,00 TL

3.-Peynirciler……………………………………………………. 30,00 TL

4.-Yumurtacılar………………………………………………… 20,00 TL

5- Zeytin, zeytin yağ satıcılarından…………..…… 20,00 TL

6- Baharatçılarda…………………………….……. 20,00 TL

7-Seyyar Tezgahlardan……………………….…… 10,00 TL

8-Kıyafetçilerden (1 peron- Aliçetinkaya Mah)…… 10,00 TL

9-Sarımsaklı, Altınova Pazar yeri dışındaki küçük tezgahlardan 250,00 TL (Sezonluk)

SES YAYIN CİHAZI İLE YAPILACAK İLANLAR TARİFESİ

(01.3.9.53 İlan Reklam Vergisi)

(2016 yılı için açıklanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılacaktır.Bunun sonunda hesaplanan tutarın virgülden sonra iki hanesi tamamlanır.)

1.- Günlük özel ilanların beher kelimesinden………………………………. 3,00 TL

2.- Mahkeme başkatipliği ile icra dairesinin satışlara ait ilanlarından maktu olarak………………………………………………………………………… 173,00 TL

3.- Seçim propagandalarında belediye ses yayın cihazından konuşma ücreti……………………………………………………………………………………. 80,00 TL

4.- Spor kulüplerinin, siyasi partilerin ve yardım derneklerine ait ilanlardan ücret alınmamasına.

5.- Cenaze ve Mevlüt ilanlarından ücret alınmamasına.

LİMAN İŞLETMESİ FİYAT TARİFESİ (03.4.9.99 Kurumlar Hasılatı)

1- Yolcu Giriş : 2 Euro

2- Araç Giriş : 5 Euro

3- Motorsiklet Giriş : 5 Euro

4- Minibüs ve Jeep Giriş : 10 Euro

5- Kamyonet Giriş : 10 Euro

6- Otobüs Giriş : 20 Euro

7-Kamyon Giriş :20 Euro

8-T.I.R. Giriş :30 Euro

9-Dökme Klatı Yükleme/boşaltma : 1,30 Euro

10-Dökme Sıvı Yükleme/Boşaltma : 1,30 Euro

11-Yolcu Beraberi Eşya 0-500 Kg. : 10 Euro

12- Yolcu Beraberi Eşya + 500 Kg : 20 Euro

13- Elektrik Kullanımı : 0,5 Euro/KW

14-Su Kullanımı : 2 Euro/ Ton

15-Kantar Tartım Kamyonet : 5,00- TL-

16- Kantar Tartım Kamyon/T.I.R. : 10,00- TL-

17-Otopark :10,00- TL-

ATIK ALIM

Slop,Kirli Balast : 1,50 Euro/m³

Sintine,Slaç,Atık Yağ : 35 Euro/m³

Pis su : 15 Euro/m

Katı Atık : 25 Euro

LİMAN İŞLETMESİ YÜK GEMİLERİ FİYAT TARİFESİ

(03.4.9.99 Kurumlar Hasılatı)

(2016 yılı için açıklanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılacaktır.Bunun sonunda hesaplanan tutarın virgülden sonra iki hanesi tamamlanır.)

A- BÜYÜK YÜK GEMİLERİ (250 TON VE ÜZERİ YÜK ALANLARI)

1- Palamar Bağlama : 908,00 TL

2- Günlük Konaklama : 91,00 TL

3- Yükleme Bedeli : 4,00 TL/TON

4- Elektrik Kullanma : 2,00 TL/KW

5- Su Kullanma : 5,00 TL/TON

B- KÜÇÜK YÜK GEMİLERİ

1- Palamar Bağlama : 400,00 TL

2- Günlük Konaklama : 91,00 TL

3- Yükleme Bedeli : 4,00 TL/TON

4- Elektrik Kullanma : 2,00 TL/KW

5- Su Kullanma : 5,00 TL/TON

LİMAN İŞLETMESİ BALIKÇI TEKNELERİ FİYAT TARİFESİ

(2016 yılı için açıklanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılacaktır.Bunun sonunda hesaplanan tutarın virgülden sonra iki hanesi tamamlanır.)

GECE KONAKLAMA BEDELİ

1- Gırgırlar…………………………………………………………………. 109,00 TL

2- Troller……………………………………………………………………. 73,00 TL

BALIK İNDİRME VE YÜKLEME ÜCRETLERİ (KASA OLARAK)

1- 1- 25 kasa…………………………………………………. 30,00 TL

2- 26- 100 kasa…………………………………………………. 91,00 TL

3- 101- 150 kasa…………………………………………………. 133,00 TL

4- 151- 200 kasa…………………………………………………. 176,00 TL

5- 201- 250 kasa…………………………………………………. 218,00 TL

6- 251 ve üzeri kasa…………………………………………… … 260,00 TL

7- Su kullanma ücreti………………………………………….. 12,00 TL/TON

 

BİNA İNŞAAT HARCI (01.6.9.51 Bina İnşaat Harcı)  2005/8730 sayılı kararname gereği

İMAR HARÇLARI

(1. ve 2. maddelerdeki rakamlar dşında kalan ücretler için 2016 yılı için açıklanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılacaktır.Bunun sonunda hesaplanan tutarın virgülden sonra iki hanesi tamamlanır.)

1-İmar Durumu Harcı imarlı alanlarda m² si 1.00 TL

2-İmar Durumu Harcı imarsız alanlarda m² si 0,10 TL

3-Konut İnşaat Harcı ( 8m² başına) (Proje Kontrol ücreti) 9,00 TL

4-İş İnşaat Harcı 25 m² ye kadar (m² başına) (Proje kontrol ücreti) 7,50 TL

5-İş yeri İnşaat Harcı 26-50 m² ye kadar (m² başına) ( Proje kontrol ücreti) 11,20 TL

6-İş yeri İnşaat Harcı 51-100 m² ye kadar (m² başına ) (Proje kontrol ücreti) 15.00 TL

7-İş yeri İnşaat Harcı 100 m² den yukarı (m² başına) (Proje kontrol ücreti) 18.70 TL

8-İş yeri İnşaat Harcı turistlik tesis (m² başına) (Proje kontrol ücreti) 7.50 TL

9- Yapı kullanma izin harcı (Bina kontrol ücreti ) mesken m² başına 8,50 TL

10-Yapı kullanma izin harcı (bina kontrol ücreti) işyeri m² başına 16,95 TL

11-Yapı kullanma izin harcı (bina kontrol ücreti )turistlik tesis m² başına 7,50 TL

12-Plankote harcı (bina başı) 250.00 TL

13-İmarsız alanlarda yapılacak bağ evlerininin 100 m² ye kadar m² sinden 50,00 TL

14-Bağ evlerinin 100 m² üzerinden 75,00 TL

İMAR HARÇLARI (01.6.9.99 Diğer Harçlar)

1-BİNA KONTROL ÜCRETİ(YAPI KULLANIM HARCI)

A)Meskenler: 20,00 TL/m²

B)İşyerinde: 30,00 TL/m²

C)Turistik Tesis: 15,00 TL/m²

D)Akaryakıt İstasyonları: 30,00 TL/m²

E)Sanayii Tesisleri: 50,00 TL/m²

2-İNŞAAT RUHSAT HARCI

A)Dikey Kat Mülkiyeti tabi yapılarda 15,00 TL/m²

B)Yatay Kat Mülkiyeti tabi yapılarda 25,00 TL/m²

C)Turistik Tesislerinde 15,00 TL/m²

D)Akaryakıt İstasyonlarında 30,00 TL/m²

E)Fabrikalarda 50,00 TL/m²

3-BELGE ÜCRETİ: 50,00 TL/adet

4-KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİ ONAMA ÜCRETİ:

A)Dikey Kat Mülkiyetine tabi yapılarda bağımsız bölüm başına: 150,00 TL

B)Yatay Kat Mülkiyetine tabi yapılarda bağımsız bölüm başına: 300,00 TL

5-EKSPERTİZ ÜCRETİ (Dosya Başına) 100,00TL

6- İMAR PLANI ONAMA ÜCRETİ

A)Tapu alanı 1000 m² ye kadar olan tadilatlar 1.500,00 TL B)Tapu alanı 5000 m² ye kadar olan tadilatlar 2.500,00 TL C)Tapu alanı 5000 m² üzerinden olan tadilatlar 10.000,00 TL

7-ASANSÖR YILLIK PERİYODİK KONTROL ÜCRETİ: 80,00 TL/YIL

 

TAŞ KIRMA ELEME TESİSLERİ GELİR TARİFESİ

(03.1.1.99 Diğer Mal Satış Gelirleri)

Belediyemize ait Taş Kırma Eleme Tesisinde ve Yıkama Eleme Tesisinde ve geri dönüşümü yapılan malzeme birim fiyatları.

TAŞKIRMA – ELEME TESİSLERİ MALZEME TARİFESİ

0 – 5 mm numaralı malzeme tonu 13,00 TL + KDV

5 – 15 mm numaralı malzeme tonu 13,00 TL + KDV

15-25 mm numaralı malzeme tonu 13,00 TL + KDV

25 – 45 mm numaralı malzeme tonu 13,00 TL + KDV

Blok taş malzeme tonu 8,00 TL + KDV

Bypass malzemesi tonu 7,50 TL + KDV

Taş dolgu malzeme tonu 7,50 TL + KDV

Dolgu malzemesi 5,50 TL + KDV

YIKAMA – ELEME TESİSLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜMÜ YAPILAN İŞLENMİŞ MALZEME ÜCRET TARİFESİ

Hafriyat artığı işlenmiş malzeme tonu 16,00 TL + KDV

Hafriyat artığı boyutlandırılmış malzeme (mıcır) tonu 13,00 TL + KDV

Bahçe toprağı tonu 16,00 TL + KDV

Beton malzemesi tonu 15,00 TL + KDV

Mil tonu 13,00 TL + KDV

Hafriyat artığı dolgu malzemesi tonu 7,50 TL + KDV

Satışlarda %40’a kadar indirim yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi.

BELEDİYEMİZ TESİSLERİNDE YAPILACAK ETKİNLİKLER VE ORGANİZASYONLARIN KİRALAMA BEDELLERİ (03.6.9.99 Kurumlar Hasılatı)

a)İsmet İnönü Kültür Merkezi

Konferans, Panel vs. 1.100,00 TL (kdv dahil)

Düğün, nişan vs. 750,00 TL (kdv dahil)

b)Anfi Tiyatro

Konser, tiyatro vs. 4.000,00 TL (kdv dahil)

Diğer Etkinlikler 2.250,00 TL (kdv dahil)

c)Alibey Kültür Merkezi

Nişan, düğün vs. 600,00 TL (kdv dahil)

Diğer etkinlikler 750,00 TL (kdv dahil)

d)Altınova Kültür Merkezi

Nişan, düğün vs. 600,00 TL (kdv dahil)

Diğer etkinlikler 750,00 TL (kdv dahil)

BELEDİYEMİZ ARAÇLARININ DIŞARIYA KİRALANMASI DURUMUNDAKİ FİYAT TARİFESİ (03.1.2.99 Diğer Hizmet Gelirleri)

a)Küçük otolar ve cenaze aracı kilometre başına 2,00 TL (kdv dahil)

b)Büyük otobüsler kilometre başına 2,50 TL (kdv dahil)

YOL BOZMA BEDELLERİ (05.9.1.6 Kişilerden Alacaklar)

a)Asfalt yol m² başına 125,00 TL (kdv dahil)

b)Döşeme yol m² başına 100,00 TL (kdv dahil)

5. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tanzim edilen Zabıta Müdürlüğünün 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Ek Bütçesinin hazırlandığı şekliyle Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de Zabıta Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi, buna göre ;

2015 MALİ YILI GİDER EK BÜTÇESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

46 10 05 37 03 9 9 00 5 01 1 2 01 Zabıta Müd.Memur Zamlar ve Tazminatlara 5.000,00.-TL

46 10 05 37 03 9 9 00 5 01 1 4 01 Zabıta Müd.Memur Sos.Hak. 50.000,00.-TL.

46 10 05 37 03 9 9 00 5 01 1 5 01 Zabıta Müd.Memur Ek Çalış.Karş. 15.000,00.-TL.

46 10 05 37 03 9 9 00 5 01 3 1 01 Zabıta Müd.Sürekli İşçil.Ücretlerine 380.000,00.-TL.

46 10 05 37 03 9 9 00 5 01 3 3 01 Zabıta Müd.Sürekli İşç.Sos.Haklarına 286.000,00.-TL.

46 10 05 37 03 9 9 00 5 01 3 4 01 Zabıta Müd.Sürekli İşçi.Fazla Mesai. 325.000,00.-TL.

46 10 05 37 03 9 9 00 5 01 3 5 01 Zabıta Müd.Sürekli İşç.Ödül ve İkr. 90.000,00.-TL.

46 10 05 37 03 9 9 00 5 01 1 2 01 Zabıta Müd.Sos.Güv.Primi Ödem. 190.000,00.-TL.

46 10 05 37 03 9 9 00 5 01 1 2 01 Zabıta Müdürlüğü Diğer Gid. 19.000,00.-TL.

TOPLAM 1.410.000,00.-TL.

2015 MALİ YILI GELİR EK BÜTÇESİ

06 3 1 1 99 02 Taş Ocağı Geliri 1.000.000,00.-TL.

03 4 4 99 Kurumlar Hasılatı 410.000,00.-TL

TOPLAM 1.410.000,00.-TL.

6. Belediyemizin Vakıf Bank Ayvalık Şubesi nezdindeki 7301284890 nolu hesabımızın Vergi, Resim, Harç Hesabı olarak tanımlandığı; ancak mevcut hesabın Kredi Hesabı olduğu; dolayısıyla Vergi, Resim, Harç Hesabı olarak tanımlanamayacağı, bu kerre 00158007302376516 numaralı hesabın Vergi Resim Harç Hesabı olarak tanımlandığı, bu hesabın sadece Vergi Resim Harç hesabı olarak kullanılabileceği bildirildiğinden, Vakıfbank Ayvalık Şubesi nezdindeki 7301284890 hesabımız Belediyemiz Meclisinin 01 Temmuz 2015 tarihli ve 154 sayılı kararı ile yine 05 Ağustos 2015 tarihli ve 161 sayılı Kararlarında her ne kadar Vergi Resim Harç Hesabı olarak tespit edilmiş ise de iptal edilmesine ve bu hesap ismiyle kullanılmamasına; Belediyemizin Vakıfbank Ayvalık Şubesi nezdindeki 00158007302376516 numaralı Hesabın bundan böyle Vergi Resim Harç Hesabı olarak tanımlanmasına; yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7.  5393 Sayılı Belediye Kanununun “Norm Kadro ve Personel İstihdamı” başlığını taşıyan 49. Maddesi ve Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden; 1 adet dolu memur kadrosunda kıdem ve terfi nedeniyle derece değişikliği yapılması gerektiğinden; III sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin yürürlüğe girerek 1 adet T.H. Sınıfı 5. Derece Sanat Tarihçisi Kadrosunun 3. Derece ile değiştirilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden; II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin yürürlüğe girerek Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan 1 adet T.H. Sınıfı 1. Derece Mühendis Kadrosunun 1 adet T.H. Sınıfı 1.Derece Tekniker Kadrosu ile değiştirilmesine, yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları tebliğine göre çok tehlikeli sınıfta yer almakta olan Taş Ocağı Personelinin; ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak personelin alım İhalelerinin yeni çıkan kanunlar çerçevesinde 2016 Yılı içerisinde hayata geçirilmesine, buna göre ilgili Müdürlüğün lüzum duyacağı personel alımının sağlanması konusunda 2016 Yılında Hizmet Alımının üç (3) Yıl süre ile İhale edilmesine, gerekli girişim ve teşebbüste bulunulmasına; gereği için de Fen İşleri Müdürlüğüne tebliğine tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü Otomotiv Tekonlojisi Proğram mezunu Arif GENAL‘in 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca; 15 Ekim 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arası Belediyemizde münhal bulunan bir adet T.H. Sınıfı 1. Derece Tekniker Kadrosu karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak göreve başlatılmasına; alacağı net aylık ücretin (ek ödenekler hariç) 1.903,62.-TL olarak belirlenmesine ve Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, bu hususta gerekli yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

10. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 22 pafta 205 Ada 7, 8, 9, 10 ve 11 sayılı parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine İmar Plan Tadilatı talebinin, söz konusu taşınmaz ile ilgili Balıkesir İdare Mahkemesinin 2008/921 Esas 2010/842 Sayılı Kararı ve Danıştay Altıncı Dairesinin 2011/2500 Esas, 2014/1041 sayılı kararı doğrultusunda Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.04.2015 tarihli ve 4334 sayılı kararında, taşınmazların otopark olarak düzenlenmesine yönelik Koruma Amaçlı İmar Planında değişikliğin yapılması uygun görülmüş, bu doğrultuda Belediyemiz Meclisinin 01.07.2015 tarihli ve 142 sayılı kararının alındığı ve her hangi bir aykırılık olmadığı anlaşıldığından, Belediyemiz Meclisinde belirtildiği şekliyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanacak 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında bahse konu katlı otoparkın kent görünümü ve silüetine aykırı bir yapı teşkil edeceğinden, şehrin merkezinde bulunmasından dolayı mevcut halinin muhafaza edilmesine açık otopark alanı olarak plana işlenmesine, bu alan üzerinde katlı otopark hakkı verilmemesine; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

11. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 23.O.III (108/1) pafta 1761 ada 3 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti My Villa ve Konut Konseptleri İnşaat Ticaret ve Sanayii A.Ş.ne ait taşınmaz üzerine İmar Plan Tadilatı talebinin; Belediyemiz Meclisinin 05.08.2015 tarihli ve 166 sayılı kararı gereği onaylanan İmar Plan Tadailatında, taşınmazın kuzey cephesinde yapılan uygulamanın hali hazırda yer alan yola göre yapıldığı, taşınmazın uygulama görmüş parsel sınırları baz alınmış, mevcut yolun kuzeye doğru kaydırılması ile yol güzergahının bozulacağı gerekçesiyle söz konusu itirazın Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmemesine ve reddine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

12. Şehrimiz Altınova Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 10235 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine İmar Plan Tadilatı talebinin; mevcut 1/5000 ölçekli Planda tamamı Sağlık Alanına ayrılan taşınmazın İlçe Malmüdürlüğünün 04.08.2015 tarihli ve 1439 sayılı yazısı doğrultusunda 5.079,38 metrekare miktarının Sağlık Alanı olacak şekilde, 13.885 metrekaresini Eğitim Alanına dönüştüren İmar Plan Tadilatının Mal müdürlüğünün talebi üzerine gerçekleşmesi sebebi ile Meclis İmar Komisyon Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, üyelerden Nilay Toprak’ın çekimser oyuna karşı mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

13. Şehrimiz Ali Bey Adası Mithatpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 41 pafta 1079 Ada 1 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Fatma El ve iştirakçilerine ait taşınmaz üzerine İmar Plan Tadilatı talebinin; mevcut 1/500 ölçekli Ali Bey Adası Koruma Amaçlı İmar Planında yeşil alan olarak ayrılan taşınmazın Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.01.2015 tarihli ve 4039 sayılı kararı ile tescillenmesi sebebi ile tescilli yapının plana işlenmesi yönünde taşınmazın tescilli yapı lejantına dönüştürülmesi ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda karara bağlanması için sunulması şartı ile Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

14. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 134/1 pafta 1493 Ada 150 sayılı parselinde kayıtlı taşınmazın cephe aldığı yolun kot mesafesinin belli olmaması nedeniyle yükseklik farkı meydana gelmesi ile alakalı; taşınmazın batı ve kuzey cephesinde bulunan yolun 12,00 metre olarak aynı genişliğe sahip olduğu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. bendinde yer alan “Parsel Cephesi; parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel ön cephesidir. Yolların eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir.” tanımı doğrultusunda parselin dar cephesi batı yönünde yer alan cephe olup, kotun buradan alınması gerektiği, taşınmazın öncesinde yığma olarak alınan temel ruhsatının bulunması sebebi ile mevcut betonarme kolonlarda yer alan demirlerin incelenmesine; Meclis İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

15. Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1386 Ada 1 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait “Yat Limanı” amaçlı dolgu alanında bulunan taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama Dolgu İmar Planı Notlarında lejanta yönelik emsal belirtilmediğinden; her ne kadar Belediyemiz Meclisinin 01.07.2015 tarihli ve 145 sayılı kararında emsal %9 oranında belirlenmiş ise de bu hususta yapılan itirazın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18.09.2015 tarihli ve 15705 sayılı yazısında belirtilen Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 4530 sayılı kararı ile eklenen plan notu doğrultusunda planın yeniden değerlendirilmesi ile alakalı talebinin; şehrimizin mevcut turizm potansiyelini deniz ulaşımı yoluyla da artırmak amacıyla sınırlarımız içerisinde tek bir Yat Limanı tesisi olarak faaliyet sürdürdüğünden; Kıyı Kanununun ve ilgili Yönetmeliği uyarınca emsal değerinin %20 olarak belirlenmesine meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

16. Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 22 pafta 362 ada 6 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Hüseyin Özgen ve iştirakçilerine ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı tetkik ve etüdünün yapılması için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

17. Şehrimiz Ali Bey Adası Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 163 pafta 1024 Ada 3 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Işık Öztürk‘e ait taşınmaz üzerine her ne kadar İmar Plan Tadilatı talebinde bulunulmuş ise de konunun daha detaylı tetkik ve etüdünün yapılması için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon tarafından hazırlanacak raporun yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesine, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

18. Şehrimiz Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde mevcut Merkez Camii bahçesi içerisine yapılmakta olan Türk Telekoma ait olduğu iddia edilen Baz İstasyonu ve inşaatına ilişkin ruhsat izinlerinin ne zaman kimin tarafından verildiği yapılacak inşaatın büyüklüğü ve detayları hakkında bilgi verilmesi ile alakalı meclis üyelerinden Ali Gür‘ün, Sinan Oğuz Başkurt‘un ve Kamil Volkan Evren‘in imzalarını taşıyan takrirlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesinde yer alan “meclis üyeleri Meclis Başkanlığına önerge vererek Belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.” denilmekle bahse konu takririn yazılı olarak cevaplandırılmasına; bu husus Meclis üyelerine izah edildi.

19. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde belirtilen Belediye Meclisinin Görev ve Yetkilerinde yer alan (i) fıkrası Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan Güzel Ayvalık Limited Şirketinin sermaye faaliyetlerin gelişmesi ve yeterli seviyeye gelmesi amacıyla, şehrimiz sınırları içerisinde mevcut Belediyemize ait Çam Ağacı mahsulü Çam Fıstıklarının (bakımı, işlenmesi, toplanması, değerlendirmesi ve satışı) üç (3) yıl süre ile Güzel Ayvalık Limited Şirketine devrinin yapılmasına; diğer yasal işlem ve formalitelerin tamamlanmasına; gereği içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!