Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

13 OCAK 2015 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

13 OCAK 2015 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

1.    Bugün yapılan Olağan Meclis Toplantısında mazeretleri dolayısıyla gelemeyeceklerini beyan eden Meclis üyelerinden Nusret TAŞAN ve Özge TOYGAR’ın bugünkü toplantı için izinli sayılmaları ile alakalı taleplerinin Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne; bugünkü toplantı için izinli sayılmalarına; gereği içinde Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine Meclis mevcudunun oy birliği ile karar verildi.

2. Bugünkü olağan Meclis Toplantısı gündemine ilavesi istenilen konular arasında 1. İlave madde olarak Birim Müdürlüğü ve üssü yönetici kadrolarına yapılan atamaların Belediye Meclisinin bilgisine sunulması, 2. İlave madde olarak Kültür Ssyal İşler Müdürlüğünün Yönetmeliğinde Sosyal İşler Müdürlüğünün kurulması nedeniyle değişiklik yapılmış olup, yeni yönetmeliğin gündeme alınması, 3. İlave madde olarak; Bir yıl süreli çalıştırılmak üzere İnşaat mühendisi alımı 4. İlave madde olarak Dilek ve Temenniler maddesi konuların görüşülmesi için gündeme ilave edilmesinin yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine 13.01.2015 tarihli toplantıda oybirliği ile karar verildi.

3. 5393 Belediye Kanununun 20. Maddesinde “Belediye Meclisi, kendisi tarafından belirlenecek 1 (bir) aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen bir günde mutad toplantı yerinde toplanır…” denildiğinden, Belediye Meclisinin her ayın ilk Çarşamba günü Olağan toplantısını yapmasına, ancak ilk Çarşamba günü resmi tatile rastlaması halinde tatilin sona erdiği ertesi günü Meclis Toplantısının yapılmasına Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, bu hususta gerekli yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

4. 5393 Belediye Kanununun 20. Maddesinde her ne kadar “Belediye Meclisi, her yıl 1 (bir) ay tatil kararı alabilir…” denilmekte ise de Belediye Meclisinin bir aylık tatil zamanını kabul etmeyerek yılın on iki ayı mutad toplantılarının gerçekleştirilmesine ve kabulüne, bu hususta gerekli yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

5. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. Maddesinde “Belediye Meclisi, toplantılarının Belediye Meclisinin kararı ile sesli veya görüntülü cihazlarla kaydedilebilir” denildiğinden yapılacak olan Meclis Toplantılarının görüşme ve müzakerelerinin kalıcılığını sağlamak, söz konusu yasanın emrettiği ölçülerde hareket ederek resmiyeti yerine getirmek amacıyla Belediyemiz Meclis Toplantılarında alınacak kararların, fikir ve görüşlerin sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesine, bu hususta gerekli yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine, meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

6. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre, “Meclis Başkan ve üyelerine ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının 1/3’ünü geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda Huzur Hakkı ödenir…” denildiğinden Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerimize Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için bürüt 103,35.-TL.sı ücret ödenmesine, Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, bu hususta gerekli yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne, bir suretinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tebliğine, meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, Belediye Meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oy ile ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur..” denildiğinden, Denetim Komisyonunun 3 (üç) kişiden meydana gelmesine, buna göre yapılan gizli oylama ve açık tasnifler sonucu; üyelerden Mehmeh Ali TUNCER, Dilek SARAÇOĞLU ve Halil GÜR’ün 24’er oy ile seçilmelerine, bu hususta gerekli yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde “Denetim Komisyonunun isteği üzerine, Denetim Komisyonu Toplantılarına Belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilen 1000, kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere 2000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır ve Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı Belediye Meclisi tarafından belirlenir..” denildiğinden, Denetim Komisyonunun isteği üzerine Komisyonca görev alacak Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere 2015 Yılı için günlük bürüt 79,31.-TL.sı, kamu personeli dışındaki Uzman Kişilere verilecek günlük bürüt 158,62.-TL.sı olarak tespit edilmesine, görev alacak kişi sayısıın 2 (iki), görev süresinin 10 (on) gün olarak belirlenmesine; Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne, bu hususta gerekli yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

9. 657 Sayılı Kanunda belirtilen Çalışma Süre saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele 22 Aralık 2014 tarihli 6583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6260 Sayılı Bütçe Kanununun K Cetvelinin III-B/1 bölümünde belirtildiği gibi nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için Belediyemiz Zabıta personeline aylık bürüt 403,00.-TL.sı Fazla Çalışma Ücreti ödenmesine, bu hususta yapılması gerekli yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Zabıta Müdürlüğüne, ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

10. 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Norm Kadro ve Personel İstihdamı” başlığını taşıyan 49. Maddesi ve Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden; dolu memur kadrolarında kıdem ve terfi nedeniyle derece değişikliği yapılması gerektiğinden; III sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelini Onay’ larınıza sunarak 1 adet T.H. Sınıfı 5. Derece Mimar Kadrosunun 3. Derece ile, 1 adet T.H. Sınıfı 7. Derece Tekniker Kadrosunun 3. Derece ile, 1 adet G.İ.H. Sınıfı 3. Derece Muhasebeci Kadrosunun 1. Derece ile, 1 adet G.İ.H. Sınıfı 5. Derece V.H.K.İ. Kadrosunun 3. Derece ile değiştirilmesine Meclis Genel Kurulu tarafından uygun görülmesine ve kabulüne, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne, bir suretinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tebliğine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

11. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca 01 Ocak-31 Aralık 2015 tarihlerinde;

1-Belediyemiz A.H. Sınıfı 1. Derece Avukat Kadrosu karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan Mustafa IŞIK’ın (ek ödenekler hariç) 2.114,16.- TL net aylık ücretle,

2-Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Mühendis Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan Övünç UĞUZ’un (ek ödenekler hariç) 2.285,87.-TL net aylık ücretle,

3- Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Mühendis Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan Lütfü KOTAN’ın (ek ödenekler hariç)

2.285,87.-TL net aylık ücretle,

4- Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Mühendis Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan Melik Ercan YILDIZ’ın (ek ödenekler hariç) 2.285,87.-TL net aylık ücretle,

5- Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Tekniker Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan Uğur YILMAZ’ın (ek ödenekler hariç)

1.817,13 .-TL net aylık ücretle,

6- Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Restoratör Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan Nezihe TOPLU’nun (ek ödenekler hariç) 1.818,18.-TL net aylık ücretle, görev yapmaları için net aylık ücretlerinin tespitinin, yapılan açık oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne, bir suretinin de Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine 13.01.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

12. Gündemimizin10. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği konusu ile ilgili olarak hazırlanan yönetmelik okunarak gereği düşünüldü.

 

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ayvalık Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluş, örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik Ayvalık Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendi gereği hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

a) Başkan : Ayvalık Belediye Başkanını,

b) Başkanlık : Ayvalık Belediye Başkanlığını,

c) Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını,

d) Belediye : Ayvalık Belediyesini,

e) Müdür : Plan ve Proje Müdürünü,

f) Müdürlük : Plan ve Proje Müdürlüğünü,

g) Personel : Plan ve Proje Müdürlüğü personelini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılığı ve Örgütlenme Yapısı

Madde 5-(1) Müdürlük, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerine 28/8/2006 tarihli ve 2006/10911 sayılı ve 6/5/2013 tarihli ve 2013/4747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları  doğrultusunda Belediye Meclisinin 07/05/2014 tarih ve 014 sayılı kararıyla kabul edilerek kurulmuştur.

Bağlılık

Madde 6- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlıdır.

Örgütlenme Yapısı

Madde 7- (1) Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

a)   Müdür

b) Etüd ve Proje Birimi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

A) Müdürlüğün Görevleri

Madde 8- (1) Bu yönetmelikte sayılan görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; Kamu Kurumları ve vatandaş taleplerinin incelenerek cevaplandırılması ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini yapar.

Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- (1) Müdürün Görev ve Yetkileri;

a)   Belediyenin stratejik planından yola çıkarak kentleşme ve bayındırlık hizmetleri ile ilgili

projeleri geliştirmek,

b)  Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup gerekli her türlü tedbiri almak,

c)  Müdürlüğün görev sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlamak,

ç)   Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,

d)   Diğer Müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile Müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,

e)   Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,

f)   Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak,

g)   Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılmak,

h) Günün gelişen teknolojisinden de yararlanarak Müdürlükçe yapılan işlerde kalite sistemini geliştirme çabalarında bulunmak,

ı)   Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yazılı hale getirilmesini sağlamak,

i)   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre personel özlük hakları ile ilgili (sosyal haklar, izin, terfi, disiplin cezası vb.) yetkisi dahilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

j)   Hizmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla iyileştirilmesini sağlamak ve aksayan hizmet varsa aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak,

k)   Personelin eğitim gereksinimlerini tespit ederek yeni personelin eğitilmesini sağlamak,

l)   Personelin mesai saatlerinde kanun nizam ve genelgelere uygun olarak çalışmalarını temin ederek, vazifesini yapmayanı ikaz etmek gerektiğinde durumu üst makamlara bildirmek,

m)   Personelin iş devamlılığını takip etmek disiplini sağlamak,

n) Planlama,Kentsel Tasarım, Kent Estetiği konusunda yapılacak bütün kurum toplantılarına katılmak,

o) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüyle koordineli çalışarak,mülkiyet sahipleri tarafından sunulan ve ilgili birim tarafından yapılan plan tadilatları,revizyon planı,,1/1000 ölçekli İmar Planı ve diğer planlama işleri için gerektiğinde imar planı değişikliği hazırlamak ve Belediye Meclisine sunulmak üzere İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğüne tebliğ etmek, görüş vermek, bilgi ve belge paylaşımında bulunmak,

ö) İlgili Birimlerle Planlama Etüd toplantıları yapmak,

p) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve Müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.

(2) Müdürün Sorumlulukları;

a) Müdür 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’u 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, 2863 Sayılı Koruma Kanunu ve Yönetmelikleri ,Mekansal Planlama ve Yönetmeliği ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, zamanında kullanılmasından, bağlı olduğu Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanı ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birimlerin Görevleri ve Sorumlulukları

Madde 10- Etüd ve Proje Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Bağlı Bulunduğu Makam: Müdür

(2) Sorumluluk Alanı: Müdürün emir ve direktiflerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u, 5393 sayılı Belediye Kanun’u, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun’u, 3194 sayılı İmar Kanun’u ve bu Kanun’un uygulama yönetmeliği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun’u, Plan Yapma ve Uygulama Yönetmeliği, Ayvalık Belediyesi İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesidir.

(3) Görevleri:

a) Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak, bu amaçla ihaleler gerçekleştirmek, üniversitelerden bilgi alışverişi sağlamak,

b) Prestij mekanları; parklar, rekreasyon bölgeleri, pasif yeşil alanlar gibi konularda bir bütünlük içinde kentsel tasarım projeleri yapmak, yaptırmak,

c) Kent içi ulaşımın rahatlaması, şehir estetiğinin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım planlanması, sokak, meydan ve bahçe aydınlatmaları, yaya yolları ve meydanları düzenleme projeleri hazırlamak,

ç) Tarihi ve doğal sit alanlarının mekânsal kalitelerini yükseltmek, altyapı ve üstyapıyı geliştirmek amacıyla proje çalışmaları yapmak,

d) Kentin gelişim potansiyellerini değerlendirerek ekonomik, sosyal, fiziksel ve kültürel kalkınmaya destek verecek ve/veya sağlayacak araştırma, kamuoyu yoklaması, analitik etüd ve analiz yapmak, yaptırmak

e) Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak

f) Kent bütününde oluşan fiziki ve sosyal bakımdan az gelişmiş, kentin çöküntü yada çarpık yapılaşmış alanlarına ilişkin kentsel tasarım projeleri geliştirmek,

g) Kentin ihtiyaçları ve sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler (her türlü hizmet, sosyal ve kültür içerikli projeler, üstyapı projeleri, kapalı ve açık spor alanları, sokak, meydan ve çevre düzenleme projeleri v.s) hazırlamak,

h) Taşınmaz kültür varlıklarının envanter çalışmalarının hazırlanması,

ı) Sokak Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması veya Hazırlattırılması

i) Kardeş şehirler, Diğer şehirler ya da kurumlarla ortak projeler geliştirmek

j) Belediyenin uygulayacağı prıjelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek,

k)  Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak,

l)   Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve koordinasyon sağlamak,

m)   Ayvalık İlçesi’nin doğal ve kültürel değerlerinin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek,

n)  Mülkiyeti Belediye’ye ait taşınmaz eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması,

o) Özel mülkiyette olan mail-i inhidam sivil mimarlık örneği yapıların rölevelerinin hazırlanması, Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup Belediye’ye tahsis edilmiş sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, kontrolörlüğünün yapılması,

ö)   Taşınmaz Kültür Varlıkları ile ilgili tanıtım tabelalarının hazırlanması,

p)   Tarihi Kentler Birliği ile koordinasyonun sağlanması,

r) İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünde bulunan ve Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen binaların tescil durum ve envanter fişlerini tebliğ alarak ,yeniden düzenleyip kurul onayına sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirmek,

s) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen mail-i inhidam durumundaki tescilli binaların rölövelerini hazırlayarak Anıtlar Kuruluna onaya sunulmak üzere İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim etmek,

ş) Kent Estetiği Komisyonunda görev almak,

t) Tabela Yönetmeliği oluşturmak.

u) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

Madde 11- (1) Müdürlükler ile özel ve tüzel kişiler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ilgili gerekli görülen yazışmaları, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 12- (1) Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, konu ve kapsamı belirtilmek suretiyle, Müdürden sonra gelmek ve Müdüre karşı sorumlu olmak üzere Belediye Başkanının Onayı ile imza yetkilisi görevlendirilebilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 13- (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat

hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 14- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; Belediyemizce hazırlanan Plan ve Proje Müdürlüğünün Çalışma ve Görev Yönetmeliği’nin Meclisimize okunması sonucunda geldiği şekliyle yapılan açık oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne, bir suretinin de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 13.01.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

13.  Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Norm Kadro ve Personel İstihdamı” başlığını taşıyan 49. Maddesi ve “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlığını taşıyan 18. Maddesi (l) bendi ile Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden; II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelini Onay’larınıza sunarak Belediyemizde münhal bulunan 1 adet G.İ.H. Sınıfı 1. Derece Etüd Proje Müdürü Kadrosunun 1 adet G.İ.H. Sınıfı 1. Derece Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kadrosu ile değiştirilmesinin; yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi (b) bendine istinaden; aşağıdaki şekilde hazırlanan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin Meclis Genel Kurulu tarafından uygun görülmesinin yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğine Meclisimizce 13.01.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

14. Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek:16 maddesinde “Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak Karayollarında can ve mal güvenliği sağlamak düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak Elektronik Sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespit amacı ile kullanılması durumunda aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen Trafik İdari Yaptırım karar tutanaklarında yer alan, trafik         idari para cezasını % 30’u arasındaki tutar izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bütçesinden ilgili Belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir. Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak Elektronik Sistemlerin taşıması gereken teknik özeellikler kurulması gereken yerler ve Belediyelerce yapılacak protokollere ilişkin diiğer şartlar ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir.” hükmü yeralmaktadır.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, 02/05/2012 tarih ve 92503 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek:16.maddesinin uygulamaına ilişkin usul ve esasların 5.maddesi gereğince, Trafik Elektronik Denetleme Sistemlerinin, Büyükşehir Belediyeleri ile İl Belediyelerinin tamamında ve nüfusun 10.000 ve üzeri olan İlçe ve Belde Belediyelerinde kurulması uygun görülmüştür.

TEDES ve MOBESE projesi kapsamında “2918 Sayılı Karayolları Trafik   Kanunu’nun Ek:16. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar gereğince Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e yetki verilmesinin ve bahse konu işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde TEDES sisteminin kurulması ve 5 yıl süre işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesinin yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne, Bir suretinin de Zabıta müdürlüğü’ne gönderilmesine, 13.01.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

15. İmar Komisyon Raporunun 1.Maddesi olan Altınova Mahallesi 292 Parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz ile alakalı plan tadilatı teklifi ile ilgili,

 

10.12.2014 Tarihli İmar Komisyon Kararı okunarak gereği düşünüldü.

İMAR KOMİSYON KARARIDIR

İlçemiz Altınova Mahallesi, 292 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile ilgili UİP-4987,4 sayılı plan tadilatı incelenmiş,

Yapılan incelemede İlçe Malmüdürlüğü’nün 26.11.2014 tarih, 1992 sayılı yazısı ile talep 292 parselde lejand değişikliği yapılası istenmiş; mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Resmi Kurum Alanı” lejandına sahip, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Jandarma Alanı” lejandına sahip taşınmazın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında üst ölçekli planına uygun olarak talep doğrultusunda “Resmi Kurum Alanı (İlçe Sağlık Müdürlüğü)” lejandı getirilen plan değişikliğinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Denilmektedir.

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyon Raporunun 1.maddesinin komisyondan geldiği şekliyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 13.01.2015 tarihli toplantıda oybirliği ile karar verildi.

16. İmar Komisyon Raporunun 2.Maddesi olan; Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel sit koruma amaçlı imar plan notu değişikliği ile ilgili olarak

10.12.2014 Tarihli İmar Komisyon Kararı okunarak gereği düşünüldü.

İMAR KOMİSYON KARARIDIR

İlçemiz 22.01.1994 tarih, 3622 BKTVKK onaylı Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili UİP-239,4 sayılı plan notu değişikliği incelenmiş,

Yapılan incelemede Alibey Adası Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Plan notlarının 1.8 maddesinde yer alan “kentsel sit alanı içerisinde konut alanlarında pansiyon yapılabilir.” ibaresinin; değişen sosyal ve ekonomik koşullar doğrultusunda, ilçemiz kent nüfusunun kent merkezlerinden yeni gelişen konut alanlarına doğru yerleşme eğilimi göstermesi, kent merkezlerinde yer alan mevcut ve tescilli yapıların terk edilmesi ve atıl kalmasını önelemek ve gelişen turizme yön vermek amacı ile Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan notlarına 4. madde olarak ekleyen plan değişikliğinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.Denilmektedir.

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyon Raporunun 2.maddesinin komisyondan geldiği şekliyle yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 13.01.2015 tarihli toplantıda oybirliği ile karar verildi.

17. İmar Komisyon Raporunun 3.Maddesi olan Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili UİP-232,2 sayılı plan notu değişikliği ile ilgili,

10.12.2014 Tarihli İmar Komisyon Kararı okunarak gereği düşünüldü.

İMAR KOMİSYON KARARI

İlçemiz 22.01.1994 tarih, 3622 BKTVKK onaylı Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili UİP-232,2 sayılı plan notu değişikliği incelenmiş,

Yapılan incelemede Alibey Adası Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Plan notlarının 1.8 maddesinde yer alan “kentsel sit alanı içerisinde konut alanlarında pansiyon yapılabilir.” ibaresinin; değişen sosyal ve ekonomik koşullar doğrultusunda, ilçemiz kent nüfusunun kent merkezlerinden yeni gelişen konut alanlarına doğru yerleşme eğilimi göstermesi, kent merkezlerinde yer alan mevcut ve tescilli yapıların terk edilmesi ve atıl kalmasını önelemek ve gelişen turizme yön vermek amacı ile Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan notlarına 9. madde olarak ekleyen plan değişikliğinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Denilmektedir.

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyon Raporunun 3.maddesinin komisyondan geldiği şekliyle   yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 13.01.2015 tarihli toplantıda oybirliği ile karar verildi.

18. İmar Komisyon Raporunun 4.Maddesi olan Fethiye Mahallesi 16 Pafta 116 ada 10 ve 11 parselde kayıtlı mülkiyeti Çağlar ÇORUMLU’ya ait taşınmazlar ile alakalı plan tadilatı teklifi,

10.12.2014 Tarihli İmar Komisyon Kararı okunarak gereği düşünüldü.

İMAR KOMİSYON KARARIDIR

İlçemiz Fethiye Mahallesi, 16 pafta, 116 ada, 10 ve 11 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Çağlar ÇORUMLU’ya ait taşınmaz ile ilgili UİP-232,1 sayılı plan tadilatı incelenmiş,

Yapılan incelemede 116 ada, 10 parsel mevcut 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı’na göre mevcut bina lejandına sahip olup, plan notları doğrultusunda ada TAKS değerinde yapılaşmaya müsait olduğu bu durumda yaklaşık 32 m2 taban alanında yapılaşabileceği, 11 parselin ise mevcut plan doğrultusunda 30 m2 taban alanında yapılaşabileceği anlaşılmış; bu doğrultuda 2 parselin tek kullanımı durumunda, toplam 62 m2 öneri bina taban alanında yapılaşma sağlayan plan tadilatının bir ailenin standart yaşam alanı büyüklüğü oluşturması sebebi ile uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyon Raporunun 4.maddesinin komisyondan geldiği şekliyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 13.01.2015 tarihli toplantıda oybirliği ile karar verildi.

19. İmar Komisyon Raporunun 5.Maddesi olan; Altınova Mahallesi 6.P.II Pafta 9607 parselde kayıtlı mülkiyeti Mehmet Cihat DEMİRHAN’a ait taşınmazlar ile alakalı plan tadilatı teklifi,

10.12.2014 Tarihli İmar Komisyon Kararı okunarak gereği düşünüldü.

İMAR KOMİSYON KARARIDIR

İlçemiz Altınova Mahallesi, 6P2 pafta, 9607 parselde kayıtlı mülkiyeti Mehmet Cihat DEMİRHAN’a ait taşınmaz ile ilgili plan tadilatı incelenmiş,

Yapılan incelemede 9607 parselin plana göre şuyulu durumda olduğu belirtilen plan değişikliği eki mevcut plan paftasında yeşil alan lejandlı 3039 parsel; Altınova Belediyesi’nin 06.12.2012 tarih, 2012/60 sayılı kararı ile lejand değişikliğine uğrayarak T.K.A alanına dönüştürülmüş olduğu daha sonra belediyenin 14.01.2013 tarih, 187 sayılı kararı ile iptal edildiği anlışılmıştır. İptal kararı olan 14.01.2013 tarih, 187 sayılı meclis kararı Balıkesir İdare Mahkemesi’nin 2013/1409 esas no.lu 2014/432 sayılı kararı ile iptal edilmiş, karar belediyemizce temyiz edilmiştir. Plan üzerinde meclisimizin herhangi bir yeni tasarrufu bulunmadığından, temyiz sonuçlandıktan sonra konunun değerlendirilmesinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.

Taktir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyon Raporunun 5.maddesinin komisyondan geldiği şekliyle yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 13.01.2015 tarihli toplantıda oybirliği ile karar verildi.

20. İmar Komisyon Raporunun 6.Maddesi olan; Sakarya Mahallesi 126 Pafta 889 Ada 4-14-15-16-17 parselde kayıtlı mülkiyeti İzzet ALTAY ve iştirakçilerine ait taşınmazlar ile alakalı plan tadilatı teklifi ile ilgili olarak,

10.12.2014 Tarihli İmar Komisyon Kararı okunarak gereği düşünüldü.

İMAR KOMİSYON KARARIDIR

İlçemiz Sakarya Mahallesi, 126 pafta 889 ada, 4-14-15-16-17 parsellerde kayıtlı mülkiyeti İzzet ALTAY, Ali Kamil ATALAN ve Şebnem ATALAN’a ve iştirakçilerine ait taşınmazlar ile ilgili UİP-1736,4 sayılı plan tadilatı incelenmiş,

Yapılan incelemede taşınmazların bulunduğu Edremit Asfaltı üzerinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre KDKÇA lejandlı imar adalarının yoğun bulunmasının bir bütünlük oluşturduğu anlaşılmış, plan değişikliğinin tek bir imar adası için değil bölgenin genelini kapsaması gerektiği düşünüldüğünden, konunun bütüncül bir imar plan değişikliği veya imar plan revizyonunda değerlendirilmesi gerektiğinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Denilmektedir.

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyon Raporunun 6.maddesinin komisyondan geldiği şekliyle yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 13.01.2015 tarihli toplantıda oybirliği ile karar verildi.

21. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.12.2014 tarihli ve 20956803/9883 sayılı yazısı ile ilişiğindeki işlemli evrakları Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme sonucu ;

Şehrimiz Sakarya Mahallesinde bulunan ve tapu sicilinin 1308 Ada 93 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz ile alakalı Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 tarihli ve 055 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarihli ve 250 sayılı kararı ile uygun görüldüğü doğrultuda Meclisimizce uygun görülmesine ve kabulüne; gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine Meclis Mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

22. İmar ve Şehirçilik Müdürlüğünün 05.12.2014 Tarih ve 9769 Sayılı yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

Konunun Encümenimizce görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 18 L I pafta 1833 adada yer alan parseller üzerinde 18. madde uygulaması sonucunda Belediyemiz adına tescil gören hisselerin satışı ile gerekli Meclis kararının alınması incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesinin yapılan açık oylamasında komisyona havalesinin oybirliği ile kabulüne; gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne gönderilmesine 13.01.2015 tarihili toplantıda oy birliği ile karar verildi.

23. İmar ve Şehirçilik Müdürlüğünün 06.01.2015 Tarih ve 81 Sayılı yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Altınova Mahallesi 8-P-IV pafta 6933-6934-6935-6913-6914-6915 parseller ile yol cephe hattının düzeltilmesi yönünde Müdürlüğümüzce hazırlanan plan değişikliği teklifinin; Meclis kararının alınması için incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesinin yapılan açık oylamasında komisyona havalesinin oybirliği ile kabulüne; gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne gönderilmesine 13.01.2015 tarihili toplantıda oy birliği ile karar verildi.

24.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.01.2015 Tarih ve 10870 Sayılı yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

Konunun Encümenimizce görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Namık Kemal Mahallesi 162 pafta 967 ada 3-4 parselde kayıtlı mülkiyeti Firuzan Sami BAŞARAN, ait Plan tadilatı teklifinin; Meclis kararının alınması için incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesinin yapılan açık oylamasında komisyona havalesinin oybirliği ile kabulüne; gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne gönderilmesine 13.01.2015 tarihili toplantıda oy birliği ile karar verildi.

25. İmar ve Şehirçilik Müdürlüğünün 06.01.2015 Tarih ve 10891 Sayılı yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

Konunun Encümenimizce görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi 43 pafta 1076 ada 6 parselde kayıtlı mülkiyeti İbrahim UYGUN’a ait plan değişikliğinin talebinin ; Meclis kararının alınabilmesi için incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesinin yapılan açık oylamasında komisyona havalesinin oybirliği ile kabulüne; gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne gönderilmesine 13.01.2015 tarihili toplantıda oy birliği ile karar verildi.

26.    İmar ve Şehirçilik Müdürlüğünün 07.01.2015 Tarih ve 10521 Sayılı yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

Konunun Encümenimizce görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Fethiye Mahallesi 1198 ada 32 parselde kayıtlı ve Sakarya Mahallesi 140 pafta 804 ada 11 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Plan datilatı talebinin ; Meclis kararının alınabilmesi için incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesinin yapılan açık oylamasında komisyona havalesinin oybirliği ile kabulüne; gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne gönderilmesine 13.01.2015 tarihili toplantıda oy birliği ile karar verildi.

27.  İmar ve Şehirçilik Müdürlüğünün 12.01.2015 Tarih ve 296 Sayılı yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

Konunun Encümenimizce görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Fethiye Mahallesi 210I pafta 804 ada 31 parselde kayıtlı mülkiyeti Yücel BULUT’a ait Plan Notu ile ilgili dilekçesine ; Meclis kararının alınabilmesi için incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesinin yapılan açık oylamasında komisyona havalesinin oybirliği ile kabulüne; gereği için karardan bir suretin İmar ve Şehriçilik Müdürlüğüne gönderilmesine 13.01.2015 tarihili toplantıda oy birliği ile karar verildi.

28. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.01.2015 tarihli ve 327 sayılı yazısı ile ilişiğindeki işlemli evrakları Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme sonucu;

Şehrimiz Alibey Adası, Karagöz Mevkii’nde yer alan parseller ile alakalı Belediyemiz meclisinin 13.02.1989 tarih, 29 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 nazım imar plan revizyonu ve 1/1000 uygulama imar planlarının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince doğal sit alanlarında Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması ve yetki dahilinde ilgili kurullarca onaylanması gerektiğinden; uygulanması mümkün olmayan planların, yok hükmündeki 13.02.1989 tarih, 29 sayılı karar belediye meclisimizin 03.12.2014 tarih, 184 sayılı kararı ile iptal edilmiş;Acarlar Turizm’e 12.12.2014 tarih, 10161 sayılı yazımız ile tebliğ edilen 03.12.2014 tarih, 184 sayılı kararına, Acar Turizm’e ait 08.01.2015 tarih, 203/327 sayılı dilekçe ile yapılan itiraza yönelik yapılan değerlendirmede; doğal sit alanlarında yapılan koruma amaçlı imar planlarının Tabiat Genel Müdürlüğü’nün oluru ile onaylanabileceği dolayısı ile dilekçede belirtilen bakanlıkların hukuk görüşleri doğrultusunda koruma planlarının kesinleşmesinin mümkün olmadığı, dilekçede belirtilen 19.12.2014 tarih, 232 sayılı Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nda alınan karar doğrultusunda herhangi bir uygulama yapılmasının mümkün olmadığı, 21.04.1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan Ayvalık Tabiat Parkı sınırları içerisinde yer alan planlar için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün oluru bulunmadığı, 03.12.2014 tarih, 184 sayılı karar ile yok hükmünde sayılan bir kararın iptal edilmesi nedenleri ile itirazın reddine, Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli ve 184 sayılı kararının geçerli sayılmasına, gereği için de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

29. 5393 sayılı Belediye Kanununun “Norm Kadro ve Personel İstihdamı” başlığını taşıyan 49. Maddesi gereğince; Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamaların Belediye Meclisinin bilgisine sunulması gerektiğinden,

Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Mühendis Kadrosu ile görev yapan Gonce ER’in 22/12/2014 tarihi itibari ile Belediyemiz G.İ.H. Sınıfı 1. Derece Fen İşleri Müdürlüğü görevini vekaleten,

Belediyemiz G.İ.H. Sınıfı 1. Derece Mali Hizmetler Müdürü Kadrosu ile görev yapan Yeşim CANTANK’ın 06/01/2015 tarihi itibari ile 657 sayılı DMK’ nun 76. Maddesine istinaden; Belediyemiz G.İ.H. Sınıfı 1. Derece Destek Hizmetleri Müdürü Kadrosuna naklen atanarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini asaleten,

25/10/2014 tarihinde Belediyemizde münhal bulunan G.İ.H. Sınıfı 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna naklen atanan Uğur DÜNDAR’ın asli kadrosu ile 06/01/2015 tarihi itibari ile Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini vekaleten,

Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Tekniker Kadrosu ile görev yapan İsmail UYGUN’un 12/08/2014 tarihi itibari ile Belediyemizde münhal bulunan G.İ.H. Sınıfı 1. Derece Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini vekaleten,

Belediyemiz G.İ.H. Sınıfı 5. Derece Zabıta Memuru Kadrosu ile Belediyemizde münhal bulunan G.İ.H. Sınıfı 1. Derece Zabıta Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Ali ALİBAŞOĞLU’nun 657 sayılı DMK’nun 68. Maddesi (b) bendi ile 76. Maddesi ve Zabıta Yönetmeliğinin 17. Maddesine istinaden; 25/12/2014 tarihi itibari ile münhal bulunan Zabıta Müdürü Kadrosuna naklen atanması ve Zabıta Müdürlüğü görevini asaleten yürütmelerinin Başkanlık Makamı tarafından uygun görüldüğü hususu Meclis Genel Kuruluna bilgi verildi.

30. Gündemimizin ilave maddesinde yer alan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Yönetmeliğinde, Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kurulması nedeniyle değişiklik yapılmış olması nedeni ile ilgili, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği güncellenmiş olup, aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

 

T.C.

AYVALIK BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEŞKİLAT YAPISI

 

Amaç

MADDE – 1-) Bu yönetmeliğin amacı, Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

Kapsam

MADDE – 2-) Bu yönetmelik Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE – 3-) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE – 4-) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan – Ayvalık Belediye Başkanı’nı

Belediye – Ayvalık Belediyesi’ni

Meclis – Ayvalık Belediye Meclisi’ni

Müdür – Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü

Müdürlük – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü

Personel – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli tüm personelini ifade eder.

 

Teşkilat Yapısı

MADDE – 5-) Müdürlük, Başkanı’nın mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerin kullanılması için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar, aşağıdaki personel eliyle yürütülür.

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

b) Memurlar

c) Memur personel bulunmadığında, kadrolu işçiler tarafından görevlendirme suretiyle yaptırılır.

 

GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA VE ESASLARI

Madde – 6-) Müdürlük görev, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir.

a) Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültürel etkinliği planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.

b) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanların ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, arşivlenmesini ve dağıtımını yapmak.

c) İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak.

d) Belediyenin kültürel faaliyetleri ile alakalı her türlü kayıt numunelerini arşivlemek.

e) Hemşehrilerin kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

f) Müdürlük faaliyetlerine yönelik olarak, ilçe halkının ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşleri tespit etmek, değerlendirmek.

g) İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, seminer, panel, sempozyum vb etkinlikler düzenlemek.

h) Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuar, festival, tanıtım günleri vb. etkinliklere katılmak ve bu etkinlikler ile ilgili gerekli çalışmaları yürütmek.

i) Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi ilişkiler geliştirerek iletişim kanallarından etkin biçimde yararlanmak.

j) Web sitesi ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden hesaplar oluşturarak, düzenli bir şekilde ilçenin ve belediyenin tanıtımının yapılmasını ve faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak.

k) Müze, galeri, sanat merkezi vb. tesislerin yıllık programlarını organize etmek, başvuruları değerlendirmek, bakımını ve işletilmesini sağlamak.

l) Belediye bandosunun çalışmalarını ve konserlerini organize etmek.

m) Kültür merkezlerinin, amfi tiyatronun ve düğün salonlarının programlarını organize etmek, başvuruları değerlendirmek, tesislerin bakımı ve işletilmesini sağlamak.

n) Faaliyet alanı ile ilgili sergiler, eğitimler, kurslar, yarışmalar, geziler düzenlemek.

o) Önemli günler, haftalar, bayramlar ve anma günleri ile ilgili programları oluşturmak, bu programlar ile ilgili yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, gösteri, konser, tiyatro, sinema vb. etkinlikleri düzenlemek.

p) Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yapmak, bastırılmasını ve dağıtılmasını sağlamak.

r) Özel gün ve haftalarda veya başkanın talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek.

s) Ayvalık Kent Konseyi’nin sekreterya hizmetlerini yürütmek, müdürlüğün faaaliyet alanına giren konularda kent konseyinin organlarıyla birlikte çalışmalar yapmak yada yapılan çalışmalara destek olmak.

t) Diğer Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, platformlar, vakıflar vb. oluşumlar ile ile müdürlüğün faaliyet alanı içerisine giren konularda programlar yapmak yada oluşturulan programlara destek olmak.

u) İlçede yaşayan, maddi imkansızlıklar dolayısıyla özel kurslara gidemeyen öğrencilere okul derslerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Etüd Merkezi, AYBEGEM (Ayvalık Belediyesi Gençlik Merkezi) ile Yaz Okulu ve Kamplarının işleyişini sağlamak.

v) Gençlere yönelik ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek, merkezler açmak; öncelikle sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan ailelerin çocukları olmak üzere gençlerin talepleri doğrultusunda AYBEGEM (Ayvalık Belediyesi Gençlik Merkezinin), Etüd Merkezinin ve Yaz Okulu ile Kamplarının olanakları ölçüsünde gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak.

y) Türkan Saylan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi programlarını ve başvurularını organize etmek.

z) Kadın Danışma Merkezi kurmak, ekonomik imkansızlıklar dolayısıyla seyahat edemeyen ev hanımları için kültürel gezi düzenlemek.

 

ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE-7-) Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak.

d) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak.

e) Başkan tarafından onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken kaynakları temin etmek.

f) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

g) Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler oluşturmak ve takibini yapmak.

h) Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamak.

i) Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefler ile ilgili çalışmaları organize etmek.

j) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

k) Müdür, görev çalışmaları yönünden Başkan’a karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak.

Müdürlük çalışmalarının, yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesinisağlamak.

m) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

MADDE- 😎 Memur ve İşçilerin Görevleri:

Üstlerinin yaptığı görevlendirme ile kendilerine verilen işleri, mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmak.

 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE- 9-) Bu yönetmelik hükümleri; Ayvalık Belediye Meclisi’nin kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE- 10-) Bu yönetmelik hükümleri, Ayvalık Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yönetmeliği, Sosyal İşler Müdürlüğünün kurulması nedeni ile yeniden güncellenmiş olup, Meclis huzurunda okunması sonucunda geldiği şekliyle yapılan açık oylamasında, oybirliği ile kabulüne, gereği için karardan bir suretin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, bir suretinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne, bir suretinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine 13.01.2015 tarihli toplantıda karar verildi.

31. Belediyemizde Sözleşmeli statüde İnşaat Mühendisi çalıştırılması ile alakalı husus Meclis Genel Kurulunda incelendi, yapılan inceleme sonucu ;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrasına göre Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Bülent Uz’un Belediyemizde münhal bulunan T.H.Sınıfı 1. Derece Mühendis Kadrosu karşılığı tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak (ek ödenekler hariç) 2.857,34.-TL. net aylık ücret ile 15.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Belediyemizde İnşaat Mühendisi olarak çalıştırılmasına, bu hususta yapılması gerekli diğer yasal işlem ve formalitelerin yerine getirilmesine, gereği için de Yazı İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, Meclis mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!