Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

13 TEMMUZ 2016 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 13 TEMMUZ 2016 DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 174 Meclis Üyeleri Şeref AKIN’ın, bugünkü toplantı için izinli sayılmalarına,
2 175 Ayvalık Belediye Meclisinde incelenmek üzere komisyonumuza havale ettiği yoldan ihdasların satışı hakkında Belediye Encümenimizce değerlendirme yapılmasının araştırılması ve incelenmesi için ek süre taleplerinin kabulüne,
3 176 Sakarya Mahallesi Edremit Caddesinde 27 pafta 85 ada 8 parselde kayıtlı bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait benzin istasyonunun 2018 yılı Eylül ayında bitecek olan bayilik sözleşmesi konusunun, Ayvalık Şehir Mezarlığı ile ilgili konusunun, “Semt Pazarları Satış Tarifesi” başlığı altından alınan paralardan Altınova’daki çiçekçi ve karpuzculardan alınan ücretin adeletsizliği konusunun,”Güzel Ayvalık Ltd.Şti” ile ilgili soruların gündeme alınmasının kabulüne,
4 177 Belediyemiz Müdürlüklerinden Yazı İşleri, Mali Hizmetler ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerinde bazı iş ve işlemler yeni kurulan Müdürlüklere devir olduğundan Çalışma Yönetmeliklerinin hukuki yönden daha ayrıntılı incelenebilmesi için Hukuk Komisyonuna havalesinin kabulüne,
5 178 Belediyemize ait bilboardların ve raketlerin ücretlerinin güncellenmesi ile ilgili Belediye Başkanlığının,  yaz dönemi olması nedeniyle sözkonusu bilboard ve raketlere yoğun bir talep olduğundan 6m2’lik büyük bilboardların haftalık 240,00-TL, raketlerin ise haftalık kira bedelinin 120,00-TL olarak belirlenmesi önerisinin kabulüne,
6 179 III sayılı memur dolu kadro değişikliği cetvelinin 1 adet GİH sınıfı 5.derece V.H.K.İ. Kadrosunun 1 adet GİH sınıfı 3.derece V.H.K.İ kadrosu ile değiştirilmesinin kabulüne,
7 180 Mülkiyeti ve tasarrufu Ayvalık Belediyesine ait Sakarya Mahallesi 21N1 Pafta 1910 Ada 1 Parselde bulunan 20.451,24 m2 arsa üzerinde bulunan Kırlangıç Çok Amaçlı Sosyal ve Kültürel Yaşam Merkezi Projesi kapsamında ihaleye çıkartılması için Encümene yetki verilmesi hususunun daha ayrıntılı incelenebilmesi için, Belediye ve Meclis Başkanın önerisi olan Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin, kabulüne,
8 181 Temizlik İşleri Müdürlüğünün, içinde bulunduğumuz yaz sezonu ile yoğunlaşacak temizlik hizmetlerimizin aksamaması için Belediye Başkanlığımıza temizlik araç alımı (4 adet küçük çöp kamyonu, 3 adet büyük çöp kamyonu, 2 adet yol süpürge aracı, 2 adet küçük çöp toplama aracı) ile ilgili İller bankası yoluyla kredi talep edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesinin sonucunda; araçlarının alınması hususunda İller Bankası marifetiyle 1.750.000,00.-TL. (+KDV) kredi talep edilmesinin kabulüne,
9 182 Köy tüzel kişiliğinden belediyemize geçen taşınmazlara 07.06.2016 tarih ve 345 nolu meclis kararı ile konulan şerhin kaldırılması ve 345 nolu meclis kararının iptalinin görüşülmesi denilmiş ise de, karar tarih ve numarası sehven yazılmış olup, doğrusu olan 06.01.2016 tarih 11 nolu Meclis Kararı şeklinde düzeltilmesinin, işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilerek düzeltilmesi yapılmış olup; 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile Belde ve Köy Tüzel kişiliğinde bulunan taşınmazların Belediyemize geçmesi sonucunda, 06.01.2016 tarih ve 11 nolu Meclis Kararı ile taşınmazlar üzerine şerh konulmuş olup, Şerhin kaldırılması ile ilgili konunun daha detaylı incelenmesi için hukuk komisyonuna sevkinin kabulüne,
10 183 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler için  2.000.000-TL (iki milyon) ek bütçe yapılmasının kabulüne,
11 184 İlçemiz Alibey Adası Namıkkemal Mahallesi  Belediye sokak geçidi No:7 adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, 14.01.1983 tarih 39 sayılı Encümen kararıyla trafo binası yanındaki taşınmazın 80 m2’lik kısmının marangoz atölyesi yapılmak üzere Mustafa Güngör’e süre kaydı konmaksızın tahsisen verilmesi ile alakalı Balıkesir İdari Mahkemesinin EsasNo 2015/1497 KararNo2016/785 kararına istinaden 14.01.1983 tarihli ve 39 sayılı Encümen kararının “yetki ve usülde paralellik ilkesi” uyarınca Meclis kararıyla iptalinin edilmesi gerektiği belirtildiğinden; Kararının iptal edilmesiyle alakalı hususun daha detaylı incelenebilmesi için, Hukuk Komisyonuna havalesinin kabulüne,
12 185 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 126 pafta, 889 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş, 01.09.2008 tarih, 149 sayılı mevcut imar planında “KDKÇA” (konut dışı kentsel çalışma alanı) lejandına sahip olduğu “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” lejandlı imar adası oluşturan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin uygun olduğunun kabulüne,
13 186 İlçemiz Altınova Mahallesi, 3299 parselin güneydoğusunda yer alan park içerisindeki öneri 8.00*3.00m trafo alanı ile alakalı UİP-4987,9 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik talebi incelenmiş, 06.04.2016 tarih, 90 sayılı meclis kararı doğrultusunda söz konusu yeşil alanın kuzeyinde ve doğusunda bulunan yollardan 5m çekilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne,
14 187 İlçemiz Namıkkemal, Mithatpaşa ve Sakarya Mahallelerini kapsayan BBB UKOME’nin 25.12.2015 tarih, 361 sayılı kararı ile kabul edilen bisiklet yolu projesinin mevcut planlara işlemesi ile alakalı UİP-211,3 pin numaralı 1/500 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş, UKOME kararı ile onaylanan projeye uygun bir şekilde hazırlanan plan değişikliğinin uygun olduğun kabulüne,
15 188 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 27 pafta, 1493 ada, 83 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması ile alakalı talep incelenmiş, 253,00 m2 alana sahip, “müfrez arsa” vasfına sahip taşınmazın 20.08.2014 tarih, 168 sayılı imar durumu belgesine göre yol ve yeşil alanda ye aldığı anlaşılmış, kamulaştırma işlemleri için taşınmazın mevcut 5 yıllık imar programının süresinden sonra hazırlanacak 5 yıllık imar programının kamulaştırma programına dahil edilmesinin uygun olduğunun kabulüne,
16 189 İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1082 ada, 4 parselde kayıtlı 34,54m2 yüzölçümüne sahip, “arsa” vasfındaki, belediyemize ait taşınmazın satış talebi incelenmiş,  mevcut 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planına istinaden taşınmazın 1082 ada, 3 ve 4 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile şuyulu olduğu, bu durumun tapu hanesine 16.03.2016 tarih, 3453 sayılı beyan ile tescil edildiği anlaşılmış, taşınmazın bu sebeple satışının uygun olduğunun kabulüne,
17 190 İlçemiz Altınova Mahallesi, 583 ada, 10 parselde kayıtlı toplam 458,45m2 yüzölçümüne sahip, “arsa” vasfındaki, 51/458 hissesi (yaklaşık 51m2) belediyemize ait taşınmazın satış talebi talebi incelenmiş, taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Ayrık Nizam, 3 kat, konut alanı” lejandına sahip olduğu, diğer 407/458 hissesinin de Ferit KAÇMAZ’a ait olduğu anlaşılmış , taşınmazın bu sebeple satışının uygun olduğunun kabulüne,
18 191 İlçemiz Namıkkemal Mahallesi, 162 pafta, 967 ada, 3 ve 4 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı UİP-230,3 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Alibey Adası Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz incelenmiş, itirazın ve onaylanan plan değişikliğinin daha detaylı incelenmesi için bir sonraki komisyon toplantısında görüşülmesinin uygun olduğunun kabulüne,
19 192 İlçemiz Tıfıllar Mahallesi, j17-b-18-c-4-c pafta, 146 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılması istenilen mevzi imar planı ile alakalı görüş talebi incelenmiş, talep ekinde gönderilen mevzi imar plan taslağı ve kurum görüşleri doğrultusunda yapılması istenilen güneş enerjisi santralinin uygun olduğunun kabulüne,
20 193 İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi, 19MI pafta, 1263 ada, 47 ve 48 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı UİP-239,8 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı değişikli ile alakalı talep incelenmiş, 1/500 ölçekli mevcut imar planında ifraz notasyonunu, tevhit notasyonu ile değiştiren ve taşınmazların ortasından geçen kuzey-güney yönünde eklenen ifraz notasyonu eklenmesi ile alakalı plan değişikliğinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayı alınması koşulu ile uygun olduğunun kabulüne,
21 194 İlçemiz Küçükköy Mahallesi, BKVKK’nın 27.03.2015 tarih, 4242 sayılı kararı ile 69 adet yapının kültür varlığı olarak tescil edilerek sınırları revize edilen Küçükköy Kentsel Sit alanı ile alakalı 1/5000 ölçekli ve UİP-20598 pin numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı talebi incelenmiş,Küçükköy Kentsel Sit alanında daha önce imar planı yapılmadığı anlaşılmış, sit sınırlarının revize edildiği, tescilli yapıların işlendiği, kentsel sit alanının korunarak kontrollü gelişimini sağlayacak koruma amaçlı imar planının ve eki plan notlarının uygun olduğunun kabulüne,
22 195 İlçemiz, Beşiktepe Mahallesi, 130 ada, 110 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı güneş enerji santrali yapılması için görüş talebi incelenmiş, Yapılan incelemede; konunun daha detaylı incelenmesi için bir sonraki komisyon toplantısında görüşülmesinin uygun olduğunun kabulüne,
23 196 Gündemimize İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yeni konular; İmar Komisyonuna sevkedilmek üzere; Kemalpaşa Mahallesi 32 pafta 574 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 50 m2’lik alanın Ayvalık Wind Surf Spor Klubü Derneğine bedelsiz 5 yıl süre ile kullanım hakkının verilmesi talebinin, Sakarya Mahallesi 1911 ada 5 ve 6 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği görüş talebinin, Sakarya Mahallesi 134/1 pafta 1627 ada 34 ve 18 parseller arasında trampa yapılması talebinin, Kemalpaşa Mahallesi 33 pafta 1192 ada 30 ve 31 parseller arasında trampa yapılması talebinin, Sakarya Mahallesi 33400-32300 yatay, 32200-32300 dikey koordinatlar arasında yer alan imar adalarında yapılan cephe hattı düzeltilmesi ile alakalı plan değişikliği talebinin, Sakarya Mahallesi 32000-32400 yatay, 30600-31000 dikey koordinatlar arasında yer alan imar adalarında yapılan cephe hattı düzeltilmesi ile alakalı plan değişikliği talebinin, Altınova Mahallesi 499 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı plan değişikliğinin, Sakarya Mahallesi 108/1 pafta 1761 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı plan değişikliği talebinin, Sakarya Mahallesi 127 pafta 889 ada 5 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı plan değişlikliği talebinin, daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesinin kabulüne,
24 197 İlçemiz Altınova Mahallesi 2. Gecekondu Önleme Bölgesi’nde dağıtımı yapılan arsaların hak sahipliği ile ilgili konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 01 Temmuz 2015 tarihli ve 148 sayılı kararında (1) yıl daha uzatılmış ise de bahse konu sürenin bir (1) yıl daha uzatılmasının kabulüne,
25 198 İlçemiz Sakarya Mahallesi Edremit Caddesinde 27 Pafta 85 ada 8 parselde kayıtlı bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait benzin istasyonunun 2018 yılı Eylül ayında bitecek olan bayilik sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren 5 yıl süre ile bayilik sözleşmesi için ihaleye çıkarılması ile intifa hakkı tesis edilmesine ve tesis işlemini yapmak için Encümen yetki verilmesinin kabulüne,
26 199 Belediyemizi Makedonyada yapılacak Uluslararası Gençlik ve Çocuk Festivalinde temsil etmek üzere 28 Temmuz 2016-01.08.2016 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid şehrinde yapılacak olan Uluslarası halk oyunları festivaline Türkiyeyi temsilen Ayvalık Belediyesi olarak davet edildiğimizden, sözkonusu festivalde Belediyemizi temsil etmeleri için 01.06.2016 tarihli 140 sayılı Meclis Kararı alınan listede mazereti nedeniyle katılamayanların yerlerine, yeni kişilerin gitmesi için ek listenin görevlendirilmesinin kabulüne,
27 200 Fiba Faktoring A.Ş tarafından kurum aleyhine olarak Ayvalık İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2016/97 E.sayılı dosyası ile Ayvalık İcra Müdürlüğü’nün 2016/66E.sayılı dosyasında İcra Müdürlüğü tarafından verilen sıra cetveli kararının kaldırılması talepli dava açılmıştır. Davanın sulh yolu ile kabulünün kurum lehine olması sebebi ile alınması gereken kararın kabulüne,
28 201 Ayvalık ilçesinde bulunan mezarlıklarda mezarlarla ilgili yapılacak çalışmaların incelenmesi için İmar Komisyonuna havalesinin kabulüne,
29 202 Belediye Meclisimizin 07.10.2015 tarihli oturumunda “2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi” görüşülerek “Semt Pazarları Satış Tarifesi” başlığı altında “İlçemizdeki tüm semt pazarlarındaki kayıtlı esnaf haricinde sezonluk tezgah açan karpuzcu ve çiçekçilerden haftalık 50,00 TL, diğer esnaflardan 5 metreye kadar 250,00 TL, 5 metre üzerinde açanlardan 500,00 TL’si ücret alınacaktır” şeklinde karar alınmıştı. Uygulanmakta olan  tarifenin değiştirilmeden aynı şekilde devam etmesinin kabulüne,
30 203 Güzel Ayvalık Ltd.Şti. ile ilgili verdiğimiz ve oy birliği gündeme alınan sorular Belediye Başkan Yardımcısı ve Şirket Müdürü Gökay Bacan sözlü olarak cevaplandırılmıştır.
31 204 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen ilçemiz Mithatpaşa Mahallesi Lale (Dolap) Adasının güneyinde yer alan bölgede balıkçı barınağı ve yat çekek alanı ile alakalı dolgu imar planının yapılması ile talebin yasal sürecinin başlatılmasının kabulüne 13.07.2016 tarihli Meclis toplantısında karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!