Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

2021 YILI EYLÜL AYI MUTAT TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI EYLÜL AYI MUTAT TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

TOPLANTI NO         : 1. Birleşim

KARAR TARİHİ      : 01/09/2021

OTURUMA KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mesut ERGİN Başkanlığında;  Merih ARSLAN, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Ali JALE, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, M.Serdar TUÇ, M.Levent GURUP, M.Anıl OKYAR, Z.Gizem YÜKSEL, Ahmet ERKAL, Mehmet İLHAN, Onur SATICI, Mehmet ÇAKIR, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, Rüçhan AKGÖL, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN ve Sertaç ÖRS.

 OTURUMA KATILMAYANLAR: Mehmet SARI, Fırat GÜREN

182 nolu karar: Mazereti sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını 01.09.2021 tarih ve 27043 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Mehmet SARI ve 01.09.2021 tarih ve 27079 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Fırat GÜREN’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmalarına dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

183 nolu karar: 04.08.2021 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda işaretle  yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

184 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bilgisayar Yazılım Alımları 6.3.1.1 gider kodundan 700.000,00TL, Zabıta Müdürlüğü Taşıt Alımları 6.1.4.1 gider kodundan 150.000,00TL, Etüd Proje Müdürlüğü Proje Giderleri 6.5.1.1 gider kodundan 250.000,00TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Diğer Giderler 6.5.7.90 gider kodundan 1.000.000,00TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 6.1.4.1 Taşıt Alımları gider kodundan 250.000,00TL, yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü Proje Giderleri 6.5.1.1 gider kodundan 50.000,00TL’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgisayar Yazılımı Alımları 6.3.1.1 gider koduna (toplamda 2.400.000,00TL) aktarılmasına Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları gereğince işaretle yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

185 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, Koronovirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanunun ç) bendinde;” Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, tahsil edilmesi gereken kısımlarının ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis, bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulamadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilemez.” Hükmü yer almaktadır. Sözü edilen hüküm çerçevesinde belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan işyerlerinden faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyetlerine başlayana kadar kira ve ecrimisil bedeli alınmaması hususunda işaretle yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

186 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, Talep sahibi Ahmet Armağan YAVUZ’un, Belediyemiz hayvan barınağına protokol ile belirlenen iyileştirme ve yapım işlemlerini yapması karşılığında, Ayvalık Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi isminin Ayvalık Belediyesi İpek YAVUZ Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak adlandırılması kaydı ile şartlı bağış yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) bendine istinaden kabulü ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Mesut Ergin’e yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,     

 

187 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, Namık Kemal Mahallesi, 2017 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın güneyinde yer alan, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında yeşil alanda önerilen trafo alanı ile alakalı koruma amaçlı imar planı değişikliği talebinin daha iyi incelenebilmesi için konunun İmar Komisyonu’na havalesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

188 nolu karar: Altınova Mahallesi 468 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın doğusunda yer alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alanda önerilen trafo alanı ile alakalı uygulama imar plan değişikliği talebinin daha iyi incelenebilmesi için konunun İmar Komisyonu’na havalesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

189 nolu karar: 04.08.2021 tarihli toplantıda Hukuk Komisyonu’na sevk edilen Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesi hakkında hazırlanan komisyon raporu okundu.

Hukuk Komisyonu Raporu

“Ayvalık  Belediye Meclisi’nin 04.08.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen 173 sayılı kararda iki farklı konu olması sebebi ile komisyonumuzca İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Yönergesi ve Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesi konuları iki ayrı konu olarak incelenmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesinin güncellenmesine ilişkin yapılan toplantımızda; İş arayan vatandaşlarımızın özel ve tüzel kişiler arasında personel ihtiyacını karşılamak üzere aracılık yapma görevinin yeni kurulan İŞKUR hizmet noktası tarafından yürütülmesi ve bu birimin Özel Kalem Müdürlüğüne bağlanması buna ilişkin Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesinin güncellenmesinin hukuka uygun olduğu Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Meclisin takdirine arz ederiz.”Denilmektedir.

Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesi hakkında düzenlenen Hukuk Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

190 nolu karar: 04.08.2021 tarihli toplantıda Hukuk Komisyonu’na sevk edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönergesi hakkında hazırlanan komisyon raporu okundu.

Hukuk Komisyonu Raporu

“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 04.08.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen 173 sayılı kararda iki farklı konu olması sebebi ile komisyonumuzca İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Yönergesi ve Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesi konuları iki ayrı konu olarak incelenmiştir. İnsan Kaynakları Müdürlüğü Yönergesinin güncellenmesine ilişkin yapılan toplantımızda; Belediye bünyesinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23’üncü maddesi uyarınca geçişi yapılan işçilerin Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan 18.05.2018 tarihli İşçi Disiplin İşlemleri başlıklı yazıda daha sonra ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan 29.04.2019 tarihli yazılarda kamu işçilerinin disiplin işlemlerine ilişkin olarak toplu iş sözleşmesi hükümleri oluşturulabileceği belirtilmiştir. Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Belediye iş sendikası arasında imzalanan 01.01.2021 tarihli toplu iş sözleşmesinin 54. maddesinde personelin disiplin işlemlerine ilişkin düzenleme yapılmış ve disiplin işlemlerinin Şirket tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi personelinin disiplin işlemlerinin Şirket tarafından yapılacak olması ve İş arayan vatandaşlarımızın özel ve tüzel kişiler arasında personel ihitiyacını karşılamak üzere aracılık yapma görevinin yeni kurulan İŞKUR hizmet noktası tarafından yürütülmesi ve bu birimin Özel Kalem Müdürlüğü’ne bağlanmasına ve bu hususlarda İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Yönergesinde güncelleme yapılmasının hukuka uygun olduğu Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Meclisin takdirine arz ederiz.”  Denilmektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönergesi hakkında düzenlenen Hukuk Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

191 nolu karar: Altınova Mahallesi 468 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın doğusunda yer alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alanda önerilen trafo alanı ile alakalı uygulama imar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyonu Raporu okundu.

İmar Komisyonu Raporu

“Meclisimizin 01/09/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek İmar Komisyonumuza sevk edilen, Altınova Mahallesi 468 ada 1 parselin doğusunda yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı UİP-10001634 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği incelenmiş olup; Yapılan incelemede, konunun daha önce meclisimizde görüşüldüğü ve 04/08/2021 tarihli 179 sayılı kararı ile trafo alanının kuzeye alınması uygun bulunduğu anlaşılmış, meclis kararımız doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir yüce meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”Denilmektedir. Altınova Mahallesi 468 ada 1 parselin doğusunda yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,