Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

3.02.2021 TARİHİNDE ALINAN MECLİS KARARLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

28 nolu karar: Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılamayacağını mazereti sebebiyle 02.02.2021 tarih ve 3542 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Funda ÖZTOLAN’ın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılması hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabulüne.

29nolukarar: 06.01.2021 tarihli Meclis Toplantısında alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,

30 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin görüşülmesi neticesinde, Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin daha iyi incelenebilmesi için Hukuk Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31 nolukarar: Belediyemizde Orman Mühendisi olarak görevli bulunan Orçun BODUR’un, Çamoba Mahallesi 270 ada 1 parsel, 140 ada 1 parsel, 141 ada 1 parsel ve 143 ada 1 parsel için hazırlanan özel orman amenajman planı doğrultusunda koruma, geliştirme ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere Hususi Ormanlar ve Hükmü Şahsiyeti Haiz Amme Müesselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 1 fıkrasına istinaden mesul müdür olarak tayin edilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne;

32 nolu karar: Mülkiyeti maliye hazinesine ait Beşiktepe Mahallesi 102 ada 1 parselde bulunan 179.779,18m2 lik taşınmazın veya sair muadil alanların belediyemize tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına, taşınmazın tahsisinin yapılması halinde Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali yapılmak üzere gerekli tüm evrakları imzalamaya, konu ile ilgili tüm iş ve işlemlere yönelik olarak Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

33 nolu karar: Çakmak Mahallesi 150 ada, 1 parsel ve 151 ada, 1 parselde bulunan tarla vasfındaki taşınmazların S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile yapılacak ortak projeye tahsis edilmesi hususunun daha iyi incelenebilmesi için Hukuk Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34 nolu karar: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanma için İller Bankası ve kamu – özel kurum kuruluşlarında borçlanma yapılmasına ve borçlanma ile ilgili İller Bankası ile kamu ve özel kurum kuruluşlarında (ayni, nakdi teminat mektubu verme) her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mesut ERGİN‘in yetkilendirilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

35 nolu karar: 150 Evler Mahallesi 1880 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36 nolu karar: Küçükköy Mahallesi’nde bulunan yel değirmenleri ile ilgili imar plan değişikliği hususunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37 nolu karar: İlçemizde ilk açılan ve yer değiştiren özel bankaların dosya tetkik ücretleri ile ilgili
Plan Bütçe Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,

38 nolu karar: Altınova Mahallesi 425 ada 3 parselde yer alan belediyemize ait taşınmazın üzerine yapılması düşünülen yeni Altınova pazaryeri projesinin Plan Bütçe Komisyonu raporunun içinde bulunan esaslar dahilinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi nezdinde anılan işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesine istinaden kat karşılığı ihale edilmesi hususunda iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oyçokluğu ile kabulüne ,

39 nolu karar:İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesine bağlı olarak otopark tarifeleri ile ilgili İmar ile Plan – Bütçe Komisyonu raporlarının komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

40 nolu karar: İşyeri Ruhsatı Verme Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’nin” hazırlanması ile ilgili Hukuk ile İmar Komisyonu raporlarının komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

41 nolu karar: Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parselde; 211 ada, 1 parselde; 210 ada, 1 parselde; 209 ada, 1 parselde; 208 ada, 1 parselde; 197 ada, 184 parselde; 213 ada, 1 parselde; 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı meclisimizin 12.06.2019 tarih ve 125 sayılı kararına esas Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih, 35562 sayılı yazısı ile ilgili olarak, İlçemizi kapsayan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ETBAR (Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu) çalışmalarının hangi aşamada olduğunun  ve ETBAR sonuç raporu kapsamında ilçemizde yer alan Doğal Sit Alanlarının değerlendirilerek belirlenecek revize doğal sit sınırlarının ne zaman ilan edileceği hususlarının Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden sorulması, Bakanlıktan gelen yanıtın İmar Planlarının geçerliliği açısından önem arz etmesi ve sonuca müessir olması nedeniyle anılan konunun araştırılarak gelen yanıta göre karar verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oyçokluğu ile kabulüne,