Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01/02/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01/02/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 01/02/2023
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ, Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Z. Gizem YÜKSEL
32 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacağını 01.02.2023 tarih ve 3135 sayılı dilekçe ile belirtilen Z. Gizem YÜKSEL’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli sayılmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
33 no’lu karar: 04.01.2023 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
34 no’lu karar: İlçemiz Sakarya Mahallesi 29 Mayıs Caddesi Üzerinde bulunan fiziki ortamda gönderilecek haritada koordinatları gösterilen ve imar planı bulunan 1223 ada 2 parsel ve 1221 ada 6 parsellerden geçecek doğal gaz hattı deplase çalışmasının incelenmesi için okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
35 no’lu karar: İlçemiz, Gazikemalpaşa Mahallesi, 160 ada 68 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı, planda önerilen “öneri bina” yeniden düzenlenmesi ve m² belirtilmeyen kitleye m² işlenmesini içeren 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Değişikliği’nin incelenmesine ilişkin Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
36 no’lu karar: İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 1227 ada, 2-3-4-5-22 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait “yaşlı bakım evi” lejantın “ilkokul” alanına dönüştürülmesi ile alakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine istinaden, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onayına esas konunun daha detaylı incelenmesi amacıyla, okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
37 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi, 817 ada 1-3 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 25/11/2022 tarihli, 1321 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin daha detaylı incelenmesi için okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
38 no’lu karar: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 2023 mali yılı gelir tarifesinde, sanayi bölgeleri için oluşturulacak yatay kat irtifak projelerinden alınacak harç bedelinin bağımsız bölüm başına 531,63-TL olarak uygulanmasına, 2023 mali yılı tarife cetvellerine eklenmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
39 no’lu karar: 2023 mali yılı gelir tarifesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait gelir kalemlerinden “Isıtma Tesisatı” kaleminin konutlar için 17,10 TL/m², ticari işletmeler için 34,20 TL/m² olarak güncellenmesine ve 2023 mali yılı tarife cetvellerine eklenmesine, plan ve bütçe komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
40 no’lu karar: Güzel Ayvalık Gıda Turizm ve Ticaret Ltd.Şti’nin ana sermayesinde yapılacak olan artış işlemlerine esas Belediyemiz tarafından konulacak ayni sermayeyi oluşturan bir kısım taşınmazın devri konusunda yaptırılacak gayrimenkul değerleme raporlarının henüz kurumumuza ulaşmaması sebebiyle, konun daha detaylı incelenebilmesi için plan ve bütçe komisyonuna bir sonraki meclis toplantısına kadar süre verilmesine ve komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
41 no’lu karar: Mülkiyeti Belediyemizde kalan Yeni Mahalle gecekondu önleme bölgesinde, sosyal konut alanı olarak ayrılmış 26 adet arsa satışında, belirtilen taşınmazlar için yapılacak olan gayrimenkul değerleme raporlarının henüz kurumumuza ulaşmaması sebebiyle, konun daha detaylı incelenebilmesi için plan ve bütçe komisyonuna bir sonraki meclis toplantısına kadar süre verilmesine ve komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
42 no’lu karar: İlçemiz Çamoba Mahallesi ve Akçapınar Mahallesi’nde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların içinde kalan ve halihazırda yol olarak kullanılan alanlarda yolların açılması ve ihtiyaç duyulan yerlerde yolların genişletilmesi çalışmalarının, 5 yıllık yatırım programına alınması konusu ile alakalı yapılan incelemede söz konusu alanların organik köy dokusunun bir parçası olduğunun ve mülkiyetinin tek parçada kaldığının anlaşılması üzerine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi gereğince 5 yıllık yatırım programına alınmasına, düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
43 no’lu karar: İlçemiz, Aliçetinkaya Mahallesi 2132 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın, belirlenen okul alanına 40m’lik çekme mesafesinin, okul yapısının yapılacağı alanda yer alması sebebiyle, yapılaşma koşullarının günümüz koşullarına göre belirlenmesi için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen şekli ile 5m’ye indirilmesi ve E:1.40, Yençok:15.50 olarak öneren UİP-101004104 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin ve bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
44 no’lu karar: İlçemiz, Hayrettinpaşa Mahallesi 485 ada 4 parselde kayıtlı Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planında yapılaşmaya müsait olmayan taşınmazın, 57 yılından önce mevcut binanın bulunduğu ve imar planlarının uygulamada bulunmadığı geçiş dönemi yapılanma koşullarının uygulamada olduğu BKVKK’nın 24.11.2021 tarihli, 3311 sayılı kararı ile yapılaşma kararı alındığının anlaşılması üzerine kadastro paftasında işli olan bina oturumunda mevcut bina lejantının işlenmesi ile alakalı UİP-101004023 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli imar plan değişikliğinin ve bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
45 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi 246 ada 2 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait mera vasıflı, 97.925,97 m² yüzölçüme sahip taşınmazın 200 m²’lik kısmının BASKİ tarafından sondaj kuyusu alanı olarak tahsisine ilişkin, Mera Kanunun 14. Maddesinin ( c ) bendine göre tahsis amacı değişikliğinin uygun olduğuna ve bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
46 no’lu karar: İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi 1501 ada 34,42,43,44,45 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazlar ile ilgili kuzey-güney yolunda önerilen 12m’lik yolun, yerinde mevcut bulunan yol doğrultusunda doğu yönünde kaydırılması ile düzeltilerek, 1508 ada 1 parsel ile 1509 ada 1 parsel önlerine yeşil bir hat oluşturulması koşulu ile halihazırda belediyemize ait plaj alanı ve binasının bitişiğinde önerilen 7m’lik yolun 1501 ada 45 parsel sınırına doğru çekilerek söz konusu parsel sınırından itibaren belediye plajının olduğu alan dahil edilerek güneydoğu yönünce belediye hizmet alanı olarak planlanması ve o alanın belediyenin kamu hizmeti için kullanılabilmesi koşulu ile 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan değişikliğinin ve bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
47 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi 599 ada 37 parsel ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine esas görüş bildirilmek üzere konunun daha detaylı incelenebilmesi için, imar komisyonuna bir sonraki meclis toplantısına kadar süre verilmesine ve komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
48 no’lu karar: İlçemiz, Tıfıllar Mahallesi 157 ada 22-23-26 parsel ile alakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 27/10/2022 tarih 1107 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli turizm alanı “eko turizm” lejantlı nazım imar planına göre hazırlanan, Emsal:0.10 Yençok:7,50 m. yapılaşma önerilen UİP-101003981 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.