Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01/06/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01/06/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ
OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 01/06/2022
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge
TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur
SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin
ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet
ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ , Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Hüseyin ERGİN, İsa ASLAN, Tülay ÇANKAYA, M. Serdar
TUÇ, Ali JALE
99 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacakları 30.05.2022 tarih ve 19232 sayılı dilekçe ile
belirtilen Hüseyin ERGİN, 31.05.2022 tarih ve 19526 sayılı dilekçe ile belirten İsa ASLAN, 31.05.2022 tarih ve
19525 sayılı dilekçe ile belirtilen Tülay ÇANKAYA ve 01.06.2022 tarih ve 19887 sayılı dilekçe ile belirtilen Meclis
Üyesi M. Serdar TUÇ’ un 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli sayılmalarına, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
100 no’lu karar: 11.05.2022 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin
görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
101 no’lu karar: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin, Belediyemize ait Vapur iskelesinin kullanımını
sağlamak üzere Belediyemizle Protokol düzenlenmesi konusunun, görüşülmek üzere günlü Meclis toplantısına 11’
nci ek gündem maddesi olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle
yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
102 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Kent
Tipi Karakol sistemine geçecek olması sebebi ile Komutanlık bünyesine at tavlası yapılması işi için Belediyemizle
ortak projeye bağlı olarak Belediye Başkanı Mesut ERGİN’ e Protokol yapma yetkisi verilmesine ve yapılacak
projeye bağlı olarak, Belediyemiz gider bütçesinden bu projeye para aktarılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
75/a Maddesi gereğince, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
103 no’lu karar: Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, gündemimizin 10’ncu Maddesi
olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, sevk edilmeden sehven gündeme alınan Fen İşleri Müdürlüğü araç ve İş
Makineleri kiralama bedellerinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini ve bu konuda
düzenlenecek komisyon raporunun günlü Meclis toplantısı 10’ ncu ek gündem maddesi olarak ilave edilmesine,
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
104 no’lu karar: İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 2068 ada, 4 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz ile
alakalı plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş olup; Taşınmazın mevcut imar planında KDKÇA (konut dışı
kentsel çalışma alanı) lejandına sahip olup, getirilecek lejand ve yapılanma koşullarının daha detaylı araştırılma
yapılması için bir sonraki Meclis Toplantısına kadar imar komisyonuna süre verilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
105 no’lu karar: İlçemiz, 150 Evler Mahallesi, 804 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın batısında yer alan yeşil alana
yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 10505253 teklif numaralı, UİP10207799 pin numaralı 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan değişikliği görüş talebi görüşülmüş olup; Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park
alanı olarak tanımlı alanda ve kadastral plana göre tescilsiz kamusal alanda kalan yere trafo lejandını öneren 1/1000
ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin uygun olduğuna; İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul
edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy
birliği ile karar verilmiştir.
106 no’lu karar: İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 2037 ada, 95 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazda
yer alan koruluğun; İlk Kurşun Koruluğu isminde mutabık kalınmasına karşın, teklif edilen alanın fonksiyonu hali
hazırda koru olmadığı için hukuken ve fiilen bu şekilde adlandırılması mümkün olmadığından dolayı, düzenlenen
İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
107 no’lu karar: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinde yer alan çatı piyeslerinin uygulanması ile
alakalı ruhsata esas proje örnekleri üzerinden daha detaylı araştırma yapılması için bir sonraki Meclis toplantısına
kadar imar komisyonuna süre verilmesine; İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
108 no’lu karar: Ayvalık Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Yönergesinin Hukuka uygun
olduğuna; Temel Haklar ve Hukuk Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
109 no’lu karar: Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesinin hukuka uygun olduğuna, Temel Haklar
ve Hukuk Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
110 no’lu karar: Plan ve Bütçe Komisyon raporuna ekli fiyat tarifelerinin, Belediyemiz İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü’ne bağlı Kafe ve Restoranlarda uygulanmasına, fiyat tarifelerinin 2022 Mali yılı Gelir Tarife Cetveline
eklenmesine, Plan ve Bütçe Komisyon raporu ve ekli fiyat tarifelerinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
111 no’lu karar: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılan İş Makinesi ve Araçların kiralanmasına yönelik
ücretler gerçekleşen akaryakıt artışlarına bağlı olarak revize edilmesine, ücret tarifelerinin 2022 Mali yılı Gelir Tarife
Cetveline eklenmesine, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun ve ekli ücret tarifelerinin okunduğu şekliyle kabul
edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy
birliği ile karar verilmiştir.
112 no’lu karar: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler ile gerektiğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından kullanımında yarar görülen sair deniz taşıtlarının barış, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş halinde
öncelikli olarak Ayvalık Belediyesi Vapur İskelemizden istifade edebilmelerini sağlamak maksadıyla, Belediyemiz
ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ege Deniz Bölge Komutanlığı arasında protokol düzenlenmesi konusunun
incelenerek, değerlendirilmesi için Temel Haklar ve Hukuk Komisyonuna sevk edilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.