Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01/12/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ 2021 YILI ARALIK AYI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01/12/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI ARALIK AYI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

KARAR TARİHİ       : 01/12/2021

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN,  Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN,  Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL,Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, M.Serdar TUÇ, Mehmet SARI.

 OTURUMA KATILMAYANLAR: Rüçhan AKGÖL

221 no’lu karar: 03.11.2021 tarihli meclis Toplantısı’nda alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

222 no’lu karar: Mazereti sebebiyle toplantıya katılamayacağını 01.12.2021 tarih ve 34882 sayılı dilekçesiyle belirten Meclis Üyesi Rüçhan AKGÖL’ün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmasına dair, işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

223 no’lu karar: İlçemizde Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Mevkii, Küçükköy Mahallesi Köyiçi Mevkii ve Yenimahalle Mahallesi’nde anaokulu alanlarına gereksinim olması nedeniyle, söz konusu 3 bölgeye ait imar planlarımıza “anaokulu” lejantının işlenmesi hususunun, aynı günlü Meclis toplantı gündemine 18’inci Madde olarak eklenmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

224 no’lu karar: İşletme İştirakler Müdürlüğü nezdinde bulunan işletmelerin fiyat listelerinin güncellenmesi hususunun aynı günlü Meclis toplantı gündemine 19’uncu madde olarak eklenmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

225 no’lu karar: Belediyemiz norm kadro değişikliği hususunda Başkanlık önergesinde konu olan ;Belediyemiz norm kadrosunda bulunan G.İ.H sınıfı 8.derece olan Tahsildar kadrosunun iptal edilerek  bunun yerine  G.İ.H 4.derece Kameraman kadrosunun ihdas edilmesine, T.H sınıfında bulunan 1. derecelik Mühendis kadrosunun iptal edilerek bunun yerine T.H 1. derecelik Arkeolog kadrosunun ihdas edilmesine ait Başkanlık önergesinin, aynı günlü Meclis toplantı gündemine 21’inci madde olarak eklenmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

226 no’lu karar: İlçemiz Altınova Mahallesi 347 ada, 1 parselin doğusunda yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alanda önerilen trafo alanı olarak belirlenen alanın incelenmesi için, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

227 no’lu karar: İlçemiz , Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 66-67 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, 3621 sayılı kıyı kanunu ve 2863 sayılı koruma kanunu uyarınca hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarına esas kurum görüşümüz belirlenmesi için, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup,  Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

   

 

228 no’lu karar:İlçemiz Altınova mahallesi 442 ada 4-5-6-7 parsellerde kayıtlı gayrimenkullerin kuzeydoğu cephesinde yapılan cephe hattı düzeltmesi ile alakalı 1/1000 ölçekli Altınova Kentsel Sit Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 21/10/2021 tarih 3210 sayılı Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile uygun bulunan KUİP 10126734 pin numaralı İmar Plan değişikliğinin aynen kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.   

229 no’lu karar: İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 1181 ada, 7 parselde kayıtlı gayrimenkul Murat YAVAŞ ve iştirakçilerine ait gayrimenkulün  cadde üzerindeki zemin katlarda ticaret kullanım talebinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin  f  bendinin 1 ve 2. maddelerine göre, incelenmesi için Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

230 no’lu karar:İlçemiz ile K.K.T.C Girne şehri arasında birçok benzerlikler  bulunduğundan dolayı, söz konusu Belediye ile karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş kent ilişkisi kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür sanat, spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler geliştirilmesi için, Belediyemiz ile K.K.T.C Girne Belediyesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/p Maddesi gereğince kardeş kent olunmasına, bu konuda Belediye Başkanı Mesut ERGİN’ e  Protokol yapması için yetki verilmesine, Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

231 no’lu karar: İlçemiz, 150 Evler Mahallesi, 1910 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait Kırlangıç Tesisleri’nin, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23/06/2021 tarihli ve 2886 sayılı kararı ile onaylı vaziyet planında yer alan ( P ) no’lu blok olarak gösterilen 750,97 m2 kapalı alan ile 320,22 m2 açık alana, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesine istinaden K.K.T.C. kurucu Cumhurbaşkanı “Rauf DENKTAŞ Konser Salonu” isminin verilmesinin kabulüne, Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.  

232 no’lu karar: Okunan Başkanlık önergesi Meclisimizce görüşülmüş olup, 21.12.2021 tarihinden itibaren Ayvalık Gıda ve İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinde görev yapmak üzere Mesut ERGİN, Ethem VARDI ve Merih ARSLAN’ın asil üye olarak, İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Özge TOYGAR ve Hüseyin BARIŞ’ın yedek üye olarak seçilmesineMeclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

233 no’lu karar: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 10 AGK 166 Plakalı FIAT marka  552837757128016 Motor no’lu ZFA22500006V73574 şasi no’lu ve ticari adı FIAT FIORINO olan aracın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85/b maddesi gereğince, Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Kamu hizmetlerine tahsis edilmesine,  Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

234 no’lu karar: 2021 Mali Yılı Belediye Bütçemize toplam 7.000.000,00-TL’lik (Yedimilyontürklirası) ek ödenek verilmesi ve bu ödeneklerin ihtiyaç bulunan gider ve gelir kalemlerine aktarım yapılması hususunun incelenmesi için, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

235 no’lu karar: 01.12.2021 tarihli Meclis Toplantı gündeminin 9’ncu maddesinde yazılı olan, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçemize toplam 7.000.000,00-TL’lik (Yedi milyon TL) ek ödenek verilmesi ve bu ödeneklerin ihtiyaç bulunan gider ve gelir kalemlerine aktarım yapılması hususunda düzenlenecek olan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun aynı günlü meclis gündemine 20’inci Madde olarak eklenmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

236 no’lu karar: İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, İlçemiz Sahilkent Mahallesi, 2165 ada, 14 parselde kayıtlı mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin    incelemesinin komisyonda devam ettiğinden dolayı, İmar Komisyonuna bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, karardan bir örneğinin İmar komisyonuna gönderilmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

237 no’lu karar: İmar komisyon toplantısına katılanların oybirliği ile alınan, İlçemiz 150 Evler Mahallesi, 1880 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı meclisimizin 10/04/2021 tarih, 88 sayılı kararı ile onaylanan UİP-10508752 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin düzenlenen  İmar Komisyon raporu  Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, M.Levent GURUP, Mehmet SARI, M.Anıl OKYAR, Z.Gizem YÜKSEL,Mehmet ÇAKIR,Sertaç ÖRS,Mehmet İLHAN, Funda ÖZTOLAN, İsa ASLAN, Hüseyin BARIŞ, Ahmet ERKAL’ın red oylarına karşılık,İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

   

238 no’lu karar: İmar komisyon toplantısına katılanların oybirliği ile alınan, İlçemiz 150 Evler Mahallesi, 1880 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı meclisimizin 10/04/2021 tarih, 88 sayılı kararı ile onaylanan UİP-10508752 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına Süleyman Cengiz DİKİCİ tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin düzenlenen  İmar Komisyon raporu  Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, M.Levent GURUP, Mehmet SARI, M.Anıl OKYAR, Z.Gizem YÜKSEL,Mehmet ÇAKIR,Sertaç ÖRS,Mehmet İLHAN,Funda ÖZTOLAN,İsa ASLAN,Hüseyin BARIŞ,Ahmet ERKAL’ın red oylarına karşılık,İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

239 no’lu karar: Deprem anında ve deprem sonrasında yapılacak uygulamalarla alakalı İmar Komisyonuna raporunun, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Komisyon raporunun okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

240 no’lu karar: Deprem anında ve deprem sonrasında yapılacak uygulamalarla alakalı Deprem, Araştırma ve Yerinde Kentsel Planlama Komisyonuna raporunun, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Komisyon raporunun okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

241 no’lu karar: Hukuk komisyon toplantısına katılanların oyçokluğu ile alınan Belediyemiz İhtisas ve İhtiyari komisyonlardan boşalan Komisyon Üyeliliklerinin oluşumuna ait Hukuk Komisyon raporunun, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Komisyon raporunun okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

  

242 no’lu karar: İlçemizde bulunan işyerlerinin,İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönergesi çalışmaları devam ettiğinden dolayı, Hukuk Komisyonuna bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, kararın bir örneğinin Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

243 no’lu karar: Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan Küresel İklim Değişikliği Birimi görevlerinin belirlenmesine  ait düzenlenen  komisyon raporunun, okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesinin güncellenmesinin kabulüne ve Yönergesine eklenmesine ,Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Komisyon raporunun okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

244 no’lu karar: İlçemizde genelinde, anaokulu alanlarının gereksinimi olması nedeniyle, söz konusu bölgeye ait imar planlarımıza “anaokulu” lejandının işlenmesi hususundaki, Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.          

 

 

245 no’lu karar:  Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerde, satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat tarifelerinin güncellenmesi hususundaki, Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

246 no’lu karar: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37/2-3 Maddesine istinaden hazırlanan 2021 Mali yılı Bütçesine  Gider-Gelir denk  olmak üzere 7.000.000,00.TL’lik  Ek  Bütçenin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan  oylamasında, mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.

247 no’lu karar: Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde münhal bulunan G.İ.H. 1 adet 8. Derece Tahsildar kadrosunun iptal edilerek, bunu yerine G.İ.H. Sınıfı 4. Derece Kameraman kadrosu olarak ihdas edilmesine, Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde münhal bulunan T.H. 1 adet 1. Derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek, bunun yerine T.H. Sınıfı 1. Derece Arkeolog kadrosu olarak ihdas edilmesine, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenliğin 11. Maddesine uygun olarak düzenlenen II  Sayılı cetvelin  aynen kabulüne, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.