Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/02/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/02/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

KARAR TARİHİ       : 02/02/2022

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN,  Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ ,  Mehmet SARI.

 OTURUMA KATILMAYANLAR: Özge TOYGAR

26 no’lu karar:Mazereti sebebiyle toplantıya katılamayacağını 02.02.2022 tarih ve 3969 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Özge TOYGAR’ın  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmasına  dair, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine, karar verilmiştir.

 

27 no’lu karar:05.01.2022 tarihli Meclis  toplantısı’nda alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

28 no’lu karar: İlçemiz,Yenimahalle 1741 ada 48 parselde 1466/1795 hisse oranında Ayvalık Belediyesine 329/1795 hisse oranında Murat AGAMOLA adına kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz,3194 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesine istinaden 2009 yılında, parselasyon planı sonucu hisse oranında dağıtım yapılarak tahsis edildiği tespit edilmiştir.Ayvalık Belediyesi adına kayıtlı 88.11 m2 hisse oranının,hissedar maliki Murat AGAMOLA adına satış işleminin görüşülmesi konusunun,  Meclis gündemine 9.Madde olarak ilave edilmesine, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile  kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

29 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi, 323 ada, 227 parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre “benzin istasyonu” lejandına sahip, mülkiyeti Rıza AKYÜZ’e ait, 2.903,78 m2 yüzölçüme sahip taşınmaza yönelik hazırlanan “ticaret” lejandına sahip 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan taslakları dilekçe ekinde Meclisimize sunulmuş ve söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas kurum görüşümüzün belirlenmesi ve incelenmesi için,  başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

30 no’lu karar:İlçemiz, Hacıveliler Mahallesi, 105 ada, 102 parselde kayıtlı imar planları dışında yer alan, mülkiyeti Saniye BAHADIR’a ait, 11.320,65 m2 yüzölçüme sahip taşınmaza yönelik hazırlanan eko turizm / kırsal turizm tesis alanı” lejandına sahip 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli mevzii imar plan taslakları dilekçe ekinde meclisimize sunulmuş ve söz konusu imar planına esas kurum görüşümüzün belirlenmesi ve incelenmesi için, başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

31 no’lu karar:Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) biriminin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine ihdas  edilmesi sebebiyle  Fen İşleri Müdürlüğü yönergesinin güncellenmesi ve konunun incelenmesi için, başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle hukuk komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

32 no’lu karar:Yapı Aplikasyon kontrol bedeli ve Geçiş yolu izin belgesi ücretlerinin, incelenmesi için, başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle plan ve bütçe komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

33 no’lu karar:02.02.2022  tarihli meclis toplantı gündeminin 4. Maddesinde yazılı olan, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen yapı aplikasyon kontrol bedeli ve geçiş yolu izin belgesi ücretlerinin  2022 yılı ücret tarife cetveline eklenmesi için düzenlenecek olan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun aynı günlü meclis toplantı gündemine 10.Madde olarak eklenmesine, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

34 no’lu karar: İlçemiz Altınova Mahallesi 507 ada, 1 parselin batısında yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı UİP-10374489 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak tanımlı alanda ve kadastral plana göre tescilsiz kamusal alanda kalan yere trafo lejandı öneren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabul edilmesine, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

35 no’lu karar      İlçemiz Altınova Mahallesi 529 ada, 4 parselin kuzeyinde yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı UİP-10837344 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak tanımlı alanda ve kadastral plana göre tescilsiz kamusal alanda kalan yere trafo lejandı öneren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabul edilmesine, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

36 no’lu karar:İlçemiz Altınova Mahallesi 738 ada, 2 parselin kuzeydoğusunda yer alan otopark alanına yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı UİP-10446959 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanı olarak tanımlı alanda ve kadastral plana göre tescilsiz kamusal alanda kalan yere trafo lejandı öneren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabul edilmesine, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

37 no’lu karar: İlçemiz  Sahilkent Mahallesi 2165 ada 21 parselde gerçekleştirilen ağaç rölövesi çalışmasında, sahada 2500 adet kızılçam, sınır yönlerinde pırnal meşesi ve fundalık olduğu görülmüştür. Kızılçamların yaşlı bireylerinin ortalama 40 yaşında olduğu ve çaplarının 30-45 cm arasında değiştiği saptanmıştır. Kapalılık derecesi bakımından 0,9 kapalılık oranına sahip olan parselde yer örtüsü fundalık ve ot su çalılarla kaplıdır. 8.748 m2 olan sahanın batısında 2165 ada 19 parselde 11.175 m2 maliye hazinesine ait alan ile doğusunda 1384 ada, 1parsel bulunan 13.331 m2 şahsa ait parsel aynı özellikleri taşımakta olup, bir bütünlük arz etmektedir. 6831 sayılı orman kanuna göre 3 hektardan küçük alanlar özel orman statüsünde olmamasına rağmen istisnai durumlar mevcuttur. 6831 sayılı kanunun 1. maddesinin G bendi kapsamına giren ağaç ve çalılarla kaplı alanlarda; ”sahipli arazide bulunan, birbirinin devamı niteliğinde ve gerçek bir bütünlük teşkil eden, yüzölçümü bir bütün olarak 3 hektarı geçen ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yerler özel orman sayılır.” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, birbirine bitişik 3 parselin yüzölçümü toplamı 3 hektarın üzerinde ve birbirinin devamı niteliğinde bulunduğundan dolayı, özel orman olarak değerlendirilebilir nitelikte, doğal hayatın güvencesi bakımından olduğu şekli ile korunmasının uygun olacağı değerlendirildiğinden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne plan değişikliğinin geri iade edilmesine, ilgili belediyesince Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan görüş alınarak, alınan görüş ile birlikte, meclisimizce konunun yeniden değerlendirilmesinin kabulüne, işaretle yapılan oylamasında; M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR,  Mehmet SARI’nın çekimser oy’larına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

38 no’lu karar: İlçemiz, Yeni Mahalle 1741 ada 48 parselde, 1466/1795 hisse oranında ( 88.11m2) Ayvalık Belediyesi , 329/1795 hisse oranında ( 19.77 m2 ) Murat Agamola adına kayıtlı Toplam 107.88 m2 lik, Arsa vasfındaki gayrimenkuldeki,Belediye hissemizin satışının yapılabilmesi için konunun incelenmesi ve değerlendirilmesinin yapılmak üzere, başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle hukuk ve imar komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

39 no’lu karar:İmar Müdürlüğünün yapı aplikasyon kontrol bedeli ve geçiş yolu izin belgesi ücretlerinin  2022 yılı ücret tarife cetveline eklenmesine, plan ve bütçe  komisyon raporunun aynen kabul edilmesine, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.