Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/03/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/03/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

KARAR TARİHİ       : 02/03/2022

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN,  Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ ,  Mehmet SARI.

 OTURUMA KATILMAYANLAR: H.Tülin ÇALIŞICI

40 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını 28.02.2022 tarih ve 6578 sayılı dilekçe ile belirten H.Tülin ÇALIŞICI,  02.03.2022 tarih ve 6941 sayılı dilekçe ile belirten meclis üyesi Özge TOYGAR’ın  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmalarına (Özge TOYGAR saat:11.07’de toplantıya katılmıştır.) dair, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine, karar verilmiştir.

 

41 no’lu karar: 02.02.2022 tarihli Meclis toplantısı’nda alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

42 no’lu karar: İlçemiz Fethiye Mahallesi 804 ada 33 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye hazinesine ait taşınmazın ana okulu yapımına yönelik uygulama imar plan değişikliğinin aynı günlü meclis toplantı gündemine 10.Madde olarak ilave edilmesine, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

43 no’lu karar: Mithatpaşa Mahallesi, 1515 ada, 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti Güneş Yat İşletmeciliği Tur. San. ve Tic. LTD. ŞTİ.’ ye ait, 25.320,19 m2 yüz ölçüme sahip arsa vasfındaki taşınmazın koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas kurum görüşümüzün belirlenmesi için aynı günlü meclis toplantı gündemine 11.Madde olarak ilave edilmesine, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

44 no’lu karar: Ayvalık merkez mahalle muhtarlarımız adına İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Nejdet UĞRAL’ın dilekçesi ve ekleri ile 18 (onsekiz) merkez mahalle muhtarlığının Elektrik, Su, Telefon ve İnternet fatura giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebine ilişkin başkanlık önergesinin,

İlçemiz genelinde muhtarlık hizmet binası olanları kapsayacak şekilde Elektrik, Su, Telefon ve İnternet fatura giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması şeklinde, değiştirilerek kabulüne ve aynı günlü meclis toplantı gündemine 12.Madde olarak ilave edilmesine, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile  karar verilmiştir.

 

45 no’lu karar: Danıştay sekizinci Dairesinin 19.02.2014 tarihli ve E: 2011/12 K: 2014/1122 sayılı kararı ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesinde ’’Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu taktirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçileceği, bağlı olduğu parti ile ilişiği kesilen komisyon üyesinin komisyon üyeliğinin de sona ereceği, bu şekilde komisyon üyeliklerinde bir eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılması suretiyle eksikliğin giderilmesi gerektiği’’ hükmü gereğince;

Partisinden istifa eden 2(iki) meclis üyesinden boşalan Plan ve Bütçe komisyonu üyeliğine  1(bir) üye, Hukuk komisyonu üyeliğine 1(bir) üye  olmak üzere seçim yapılmasına, komisyon üyeliliklerine seçilecek üyelerin Nisan 2022 ayında yapılacak ilk meclis toplantısına kadar görev yapmalarına, aynı günlü meclis toplantı gündemine 13. Madde olarak ilave edilmesine, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile  karar verilmiştir.

46 no’lu karar: İlçemiz, Küçükköy Mahallesi, 210 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın doğusunda yer alan yeşil alanda yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı talepte; kamuya terk alanda, tescili bulunmayan 3. derece doğal sit alanında kalması sebebi ile yapılması istenilen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına esas görüşümüzün incelenmesi ve değerlendirilmesi için, başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 47 no’lu karar: İlçemiz, Yenimahalle Mahallesi, 1649 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanunu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin f. bendinin 1. ve 2. maddelerine istinaden zemin katta ticaret kullanımı talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesi için, başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle  İmar Komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

48 no’lu karar: İlçemiz, Altınova  Mahallesi 436 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanunu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin f. bendinin 1. ve 2. maddelerine istinaden zemin katta ticaret kullanımı talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesi için, başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

49 no’lu karar: İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün İşletmelerinden olan Vapur İskelesi İşletmemizde kurulmakta olan Atık Kabul Tesisi’nin ücret tarifesinin belirlenmesi için okunan başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle, Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

50 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi 323 ada, 227 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinde söz konusu olan taşınmazın, mevcut imar planında benzin istasyonu lejantına sahip taşınmaz bitişiğinde, benzin istasyonu lejandına sahip ve uygulaması tamamlanmış alanın bulunduğu, taşınmazın doğudan karayoluna, batı ve güney cephelerinden ise imar yoluna cepheli olduğu tespit edildiğinden, EPDK’nın 17/06/2004 tarihli, 25495 sayılı kararına göre bitişiğinde benzin istasyonu bulunduğundan dolayı, kararda belirtilen mesafeleri karşılamayan taşınmazın, aynı güzergah üzerinde lejantını uygulayamaması sebebi ile söz konusu taşınmazın ticaret alanına dönüştürülmesi için taşınmazın diğer cephelerden de benzin istasyonu olarak kullanılmasının uygun olmadığına dair EPDK görüşünün ve plan değişikliğine esas Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görüşünün Belediyemize iletildikten sonra konun değerlendirilmesi için, plan değişikliğinin ilgilisine iadesinin kabulüne, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

51 no’lu karar: İlçemiz, Hacıveliler Mahallesi 105 ada, 102 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planları dışında yer alan taşınmaza yönelik “Eko Turizm / Kırsal turizm Tesis Alanı” lejantı önerilen imar planının; 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında lejantının bulunması ve çevre düzen planında alana yönelik bu doğrultuda gösterim yapılmaması sebebi ile, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6. Maddesi gereği plan kademelenmesinin üst ölçekten alt ölçeğe göre sıralanması gerektiğinden, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarında, ET (Eko Turizm) ibaresinin değişiklik ile eklenmesi sonrasında talebin değerlendirilmesine ve ilgilisine iadesinin kabulüne, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

52 no’lu karar: İlçemiz, Yenimahalle Mahallesi 1741 ada, 48 parselde kayıtlı taşınmazda yer alan Belediyemize ait 1466/1795 hisse oranının (88.11 m2) satış talebi komisyonca incelenmiş olup; Konunun daha detaylı incelenmesi için bir sonraki meclis toplantısına kadar İmar komisyonuna ek süre verilmesine, işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

53 no’lu karar: 3194 sayılı Yasanın 17. maddesinin 3. fıkrası ve Danıştay 6. Dairesi’nin 11.07.2005 tarihli 2003/7140 E. 2005/4038 K. sayılı ilamı uyarınca, İlçemiz, Yenimahalle Mahallesi 1741 ada, 48 parselde kayıtlı taşınmazda yer alan Belediyemize ait 1466/1795 hisse oranının (88.11 m2) diğer hissedara satış işleminin Encümence yapılması gerektiği yönündeki hukuk komisyon raporunun aynen kabul edilmesine, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

54 no’lu karar: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Yönergesinin güncellenmesine ilişkin hukuk komisyon raporunun aynen kabul edilmesine, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

55 no’lu karar: İlçemiz, Fethiye Mahallesi, 804 ada, 33 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile alakalı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28/09/2021 tarih, 1022 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği onaylanan taşınmazın eğitim alanı (anaokulu alanı) yapımına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi için, başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

56 no’lu karar: İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi 1515 ada, 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti Güneş Yat İşletmeciliği Tur. San. ve Tic. LTD. ŞTİ.’ ye ait, 25.320,19 m2 yüz ölçüme sahip arsa vasfındaki taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçlı imar plan değişikliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi için, başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

57 no’lu karar: İlçemiz genelinde muhtarlık hizmet binası olanları kapsayacak şekilde Elektrik, Su, Telefon ve İnternet fatura giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması için incelenmek ve değerlendirilmek üzere Hukuk ve İmar Komisyonuna müştereken sevk edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

58 no’lu karar: 02.03.2022 tarihli meclis toplantısında, gündemimize 13. madde olarak ilave edilen, partisinden istifa eden 2(iki) meclis üyesinden boşalan Plan ve Bütçe komisyonu üyeliğine  1(bir) üye Hukuk komisyonu üyeliğine 1(bir) üye  olmak üzere yapılan seçimlerinde; Partisinden istifa eden 1(Bir) üyeden boşalan Plan ve Bütçe komisyonu üyeliğine, Merih ARSLAN’ın, Partisinden istifa eden 1(Bir) üyeden boşalan Hukuk komisyon üyeliğine Fırat GÜREN’in seçilmelerine, Nisan 2022 ayında yapılacak ilk meclis toplantısına kadar görev yapmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun  oy birliği ile karar verilmiştir.